Forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll

DatoFOR-2010-03-03-307
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 3
Ikrafttredelse03.03.2010
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2000-01-20-47
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§21, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort09.03.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om gebyr for veterinær grensekontroll

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 3. mars 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11 (forordning (EF) nr. 882/2004) og vedlegg II kap. II nr. 31j (forordning (EF) nr. 882/2004) og kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845, 22 des 2016 nr. 1876.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder ved import til og transitt mv. i Norge av levende dyr, animalske næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, jf.

a)forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland og
b)forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.
§ 2.Plikt til å betale gebyr

Importør skal betale gebyr for veterinær grensekontroll i henhold til denne forskriften. Gebyr skal også betales dersom tilsyn og kontroll har resultert i avvisning eller destruksjon av varepartiet.

Betalingen skal foretas før fortolling, transittering eller innleggelse på tollager eller som følge av vedtak om avvisning eller destruksjon. Alternativt kan importøren stille sikkerhet for betaling av gebyret.

§ 3.Gebyr for næringsmidler og produkter

For import av alle animalske næringsmidler, andre produkter av animalsk opprinnelse og høy og halm skal det betales

a)kr 2695,– per vareparti eller forsendelse og
b)kr 90,53 per tonn for fisk og fiskevarer, fullfôr til fisk, animalske produkter som ikke er næringsmidler, samt høy og halm, eller
c)kr 0,91 per kg for andre næringsmidler enn fisk og fiskevarer eller
d)kr 21,62 per tonn for fiskemel eller
e)kr 17,98 per tonn for fiskeolje og olje for sjøpattedyr.

For import av svært små varepartier eller forsendelser betales i stedet kr 1800,– per vareparti eller forsendelse.

0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Gebyr for levende dyr

For import av levende dyr skal det betales

a)kr 2695,– per forsendelse og
b)kr 93,10 per tonn for storfe, dyr av hestefamilien, svin, sauer, geiter, fjørfe, kaniner, smått fuglevilt, smått marklevende vilt, villsvin eller drøvtyggere.

For import av svært små forsendelser betales i stedet kr 1800,– per forsendelse.

0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Gebyr for transitt, omlasting og gjeninnførsel

Ved transitt av vareparti eller forsendelse skal det, i stedet for gebyr etter reglene i § 3 og § 4, betales

a)kr 900,– per vareparti eller forsendelse og
b)kr 300,– for hvert påbegynte kvarter for hver av Mattilsynets medarbeidere som deltar ved kontroll av varepartiet eller forsendelsen.

Ved omlasting av vareparti eller forsendelse skal det betales

a)kr 235,– for hvert påbegynte kvarter, og
b)dersom Mattilsynet må foreta dokumentkontroll, kr 900,– eller
c)dersom Mattilsynet må underkaste varepartiet eller forsendelsen endelig veterinærkontroll, gebyr etter reglene i § 3 og § 4.

Ved gjeninnførsel av produkter og levende dyr som er avvist av tredjeland, skal importøren eller dennes representant betale gebyr etter reglene i § 3 og § 4.

0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Overtidsgebyr

Må kontrollen gjennomføres utenfor tidsrommet kl. 08.00 og 15.30 og dette ikke skyldes forhold ved grensekontrollstasjonen, skal det i tillegg til gebyrene fastsatt i § 3 til og med § 5 betales

a)kr 350,– for hver påbegynte time på hverdager mellom kl. 06.00 og 08.00 og mellom 15.30 og 21.00 eller
b)kr 700,– for hver påbegynte time på hverdager mellom kl. 21.00 og 06.00 og på lørdager, søndager og offentlige helge- og høytidsdager.
0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7.Ventegebyr

Kan kontrollen ikke gjennomføres på det tidspunktet som er forhåndsanmeldt og dette medfører ventetid for Mattilsynets personell, og dette verken skyldes omstendigheter ved grensekontrollstasjonen eller force majeure på importørens side, skal det betales

a)kr 900,– for hver påbegynte time med forsinkelse på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30 eller
b)kr 1205,– for hver påbegynte time med forsinkelse på hverdager mellom kl. 06.00 og 08.00 og mellom kl. 15.30 og 21.00 eller
c)kr 1550,– for hver påbegynte time med forsinkelse på hverdager mellom kl. 21.00 og 06.00, og på lørdager, søndager og offentlige helge- og høytidsdager.
0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8.Kopigebyr

For hver attestert kopi av det originale CVED som blir utstedt av Mattilsynet, skal det betales kr 415,–. Med CVED menes felles veterinærdokument til bruk ved import, som fastsatt i forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater eller forskrift 30. november 2005 nr. 1348 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinær grensekontroll av levende dyr som innføres til EØS-området fra tredjestater.

0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1327 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2013 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2014), 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. januar 2000 nr. 47 om gebyr for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.