Forskrift om sanksjoner mot Eritrea

DatoFOR-2010-03-05-310
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2010 hefte 3
Ikrafttredelse05.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4-§1
Kunngjort09.03.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om sanksjoner mot Eritrea

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. mars 2010 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 1, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1907 (2009). Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Forbud mot eksport, import og frakt av våpen og relatert materiell mv.

Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge eller levere, direkte eller indirekte, våpen og relatert materiell av enhver type, inkludert ammunisjon, militære kjøretøy og militært utstyr, paramilitært utstyr og reservedeler til slikt materiell, til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i Eritrea. Forbudet gjelder uansett om varene har norsk opprinnelse eller ikke. Likeledes er det forbudt for norskregistrert skip eller luftfartøy å frakte varer, materiell, utstyr eller teknologi som nevnt, til Eritrea.

Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å utveksle tjenester i form av teknisk trening eller bistand, finansiering eller annen bistand i forbindelse med militære aktiviteter, eller anskaffelse, fremstilling, vedlikehold eller bruk av våpen, materiell og utstyr som nevnt i første ledd.

Det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge eller levere, direkte eller indirekte, varer, materiell, utstyr, tjenester eller teknologi som nevnt i første ledd til personer eller enheter som er listeført av Sanksjonskomiteen, jf. § 2 nedenfor.

Det er forbudt for norske borgere å anskaffe fra Eritrea varer, materiell, utstyr, tjenester eller teknologi som nevnt i første ledd. Forbudet gjelder uavhengig av hvor varene, materiellet, utstyret eller teknologien har sin opprinnelse. Likeledes er det forbudt for norskregistrert skip eller luftfartøy å frakte varer, materiell, utstyr eller teknologi som nevnt i første ledd fra Eritrea.

§ 2.Påbud om frysing og forbud mot å gjøre tilgjengelig midler mv.

Midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser som befinner seg i Norge og som direkte eller indirekte tilhører eller kontrolleres av personer eller enheter som er listeført av Sanksjonskomiteen eller personer eller enheter som opptrer på vegne av disse eller etter deres anvisning, skal fryses. Den som fryser et formuesgode skal straks underrette Utenriksdepartementet om dette.

Det er forbudt for enhver å stille midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser til rådighet for personer eller enheter som er angitt i første ledd.

Som unntak fra påbudet i første ledd kan Utenriksdepartementet, i samråd med Sanksjonskomiteen, tillate at frosne midler og andre finansielle aktiva eller økonomiske ressurser frigjøres eller stilles til rådighet på slike vilkår som anses hensiktsmessige, etter å ha fastslått at de aktuelle midlene eller økonomiske ressursene

a)er nødvendige for å dekke grunnleggende kostnader, herunder betaling av matvarer, husleie eller pantelån knyttet til bolig, medisiner og medisinsk behandling, skatt, lovpliktige forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester,
b)utelukkende er ment for betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende er ment for betaling av avgifter eller tjenestegebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne midler eller økonomiske ressurser,
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter,
e)er nødvendige for innfrielse av en panteheftelse hvor det aktuelle formuesgodet var gjenstand for pantsettelse før fryspålegget trådte i kraft, og midlene ikke tilfaller personer eller enheter angitt i første ledd, eller
f)er nødvendige for oppfyllelse av en dom. Forutsatt at dommen ble avsagt før fryspålegget trådte i kraft og formuesgodet ikke tilfaller personer eller enheter angitt i første ledd.

Bestemmelsen i annet ledd får ikke anvendelse på tilskudd til frosne kontoer i form av

a)renter eller andre inntekter på disse kontoene, eller
b)betalinger i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller har oppstått forut for den dato da disse kontoene ble gjenstand for påbud om frysing i henhold til første ledd,

forutsatt at slike renter, andre inntekter og betalinger fortsatt omfattes av fryspåbudet i første ledd.

§ 3.Fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.