Forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Østfold

DatoFOR-2010-03-08-423
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2010
Sist endret
EndrerFOR-2006-08-30-1097
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort26.03.2010   kl. 15.30
KorttittelForskrift om krav til bachelorgrad ved HiØ

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Østfold 8. mars 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 og § 3-3.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omhandler krav og myndighet knyttet til bredde og fordypning i bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold.

Dersom det ikke er samsvar mellom forskriften og rammeplanen for en utdanning gjelder rammeplanen framfor forskriften.

§ 2.Definisjoner

I forskriften gjelder følgende definisjoner:

EmneDen minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studium. Et emne skal normalt ha en størrelse på minst 10 studiepoeng og for øvrig være delelig med 5.
EmnegruppeKombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet.
FagBeslektede emner som er samlet under én felles betegnelse.
StudiepoengMål på omfang av et emne eller andre typer studieenheter, der et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.
StudieprogramBegrepet anvendes om et ett- eller flerårig studieløp som det er særskilt opptak til, som har et definert innhold i henhold til studieplan, og som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. Et studieprogram er som regel sammensatt av flere emner.
§ 3.Krav til bachelorgradens omfang og innhold

Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang.

Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende:

a)Rammeplanstyrt, integrert yrkesrettet utdanning av minst 180 studiepoengs omfang.
b)Treårige studieprogram (180 studiepoeng) som i henhold til vedtak i styret for Høgskolen i Østfold gir bachelorgrad.
c)Tverrfaglig utdanning som inneholder studieprogram/definert emnegruppe av minimum 90 studiepoengs omfang kombinert med et studieprogram/definert emnegruppe innen et annet område på minst 30 studiepoengs omfang.

De resterende 60 studiepoeng kan bestå av frittstående emner. Frittstående emner som skal inngå i graden må ha et omfang på minimum 10 studiepoeng.

§ 4.Fritak for eksamen eller prøve

Det skal gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for bachelorgraden dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom tidligere avlagt eksamen eller prøve ved Høgskolen i Østfold eller annen utdanningsinstitusjon, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5. Dokumentert realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.

§ 5.Reduksjon i studiepoeng

Overlapping i faginnhold mellom emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping utover 10 studiepoeng må kompenseres.

§ 6.Vitnemål og vitnemålstillegg

For oppnådd bachelorgrad utstedes bachelorvitnemål. På vitnemålet framgår hvilken utdanning eller studier kandidaten har gjennomført og som gir rett til graden bachelor.

Bachelorvitnemålet skrives ut på norsk. Et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet.

For å få bachelorvitnemål fra Høgskolen i Østfold må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter denne forskrifts § 3 a og § 3 b utstedes automatisk til de kandidater som oppfyller kravene.

Vitnemål etter oppnådd bachelorgrad etter denne forskrifts § 3 c utstedes etter søknad. Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt.

For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 om godskriving av høyere utdanning.

§ 7.Overgangsordning mellom gammel og ny gradsstruktur

Ny gradsstruktur ble innført studieåret 2002/2003 slik at studenter som 1. januar 2003 eller senere oppfyller kravene til bachelorgrad, tildeles denne.

Kandidater som har fullført 3-årige utdanninger før innføring av ny gradsstruktur vil ikke få utstedt bachelorvitnemål.

Cand.mag.-graden ble opphevet med virkning fra 1. august 2005.

§ 8.Utfyllende bestemmelser

Styret for Høgskolen i Østfold kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. april 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 30. august 2006 nr. 1097 om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Østfold samt utfyllende bestemmelser til denne.