Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner

DatoFOR-2010-03-09-359
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse09.03.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2009-09-07-1168-§1-17, Stortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort12.03.2010   kl. 14.40
KorttittelForskrift om regnskapsføring for AV-produksjoner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 9. mars 2010 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-17 bokstav d.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle produksjonsforetak som mottar tilskudd fra Norsk filminstitutt i henhold til forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner.

§ 2.Generelle krav
(1) Det skal føres eget regnskap for hver audiovisuelle produksjon som mottar tilskudd som nevnt i § 1.
(2) Regnskapet skal føres i henhold til denne forskriften, gjeldende lover og regler og i tråd med god regnskapsskikk.
(3) Regnskapet skal føres i henhold til kontoplan i godkjent kalkyleskjema.
(4) Utgifter som dekkes over budsjettposten uforutsette utgifter skal konteres på den relevante post.
(5) Alle avtaler om kjøp eller leie av et visst omfang, herunder leie av location og rekvisitter som skal belastes regnskapet, skal inngås skriftlig.
§ 3.Attestasjon
(1) Alle bilag skal være attestert før utbetaling finner sted.
(2) Attestasjon skal utføres av den medarbeider som har det nødvendige grunnlag for å kontrollere at dokumentasjonen for leveransen av varer og tjenester er i samsvar med de underliggende forhold. Kontrollen kan skje ved elektronisk attestering eller ved dato og signatur direkte påført faktura.
(3) Den som attesterer skal påse at den vare eller tjeneste som det betales for, er mottatt og i samsvar med bestilling eller avtale og at det er brukt riktige priser, tariffer eller regulativbestemte satser.
(4) Attestasjonsmyndighet kan gis til naturlig avgrensede funksjoner innen produksjonen, slik som produksjonsleder og fagsjefer.
(5) Alle transaksjoner skal dokumenteres med originalbilag som skal påføres opplysninger om hva kjøpet gjelder.
§ 4.Anvisning
(1) Alle bilag skal være anvist (endelig godkjent) før utbetaling finner sted.
(2) Anvisning av bilaget for registrering og utbetaling utføres av ansvarlig produsent for produksjonen eller den produsenten delegerer anvisningsmyndighet til. Dersom andre enn ansvarlig produsent gis anvisningsmyndighet skal det utarbeides en klar fullmakt fra produsenten. Fullmakt skal inneholde en beskrivelse av hvilken myndighet som delegeres og innenfor hvilke tidsrammer og beløpsgrenser anvisningsmyndigheten gjelder. Produsenten er ansvarlig for anvisningen av bilag selv om anvisningsmyndigheten er delegert.
(3) Den som anviser, skal påse at disposisjonen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Før anvisning skal det påses at bilaget som anvises til utbetaling, er kontrollert og attestert.
(4) En utbetaling skal ikke attesteres og anvises av samme person med mindre det er særlig grunn til dette.

Kapittel 2. Dokumentasjon, godkjente utgifter mv.

§ 5.Lønn og honorarer
(1) Produksjonsforetaket plikter å inngå skriftlig avtale med produksjonens stab og skuespillere om lønn og honorarer som skal belastes regnskapet. Det skal fremgå av avtalen om medarbeideren er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Alle avtalte honorarer og lønnsutbetalinger samt eventuelle naturalytelser skal spesifiseres i den enkelte avtale.
(2) Utbetalinger til lønnsmottakere skal dokumenteres med lønnsslipper og utbetalinger til selvstendig næringsdrivende skal dokumenteres med faktura.
§ 6.Gjenstander av varig verdi
(1) Varer som har en innkjøpspris på over kr 3 000,- og som på innkjøpstidspunktet antas å ha en bruksverdi ved avslutningen av produksjonen, skal føres på en egen liste over gjenstander av varig verdi, og avhendes til best mulig pris ved produksjonens avslutning. Inntekter fra slikt salg regnes som en kostnadsreduksjon av angjeldende regnskapskonto.
(2) Liste som nevnt i første ledd og tilhørende bilag skal merkes «varig verdi» og arkiveres slik at det er klar referanse mellom listen og regnskapsbilaget. Listen over gjenstander av varig verdi påføres opplysninger om hva varen er solgt for, eller om annen disponering, og vedlegges produksjonens sluttregnskap. Listen skal attesteres av den ansvarlige produsenten.
§ 7.Reiser
(1) Utgifter i forbindelse med reiser som er relevante for planlegging og gjennomføring av den aktuelle produksjon kan belastes regnskapet. Reisens formål skal alltid dokumenteres ved reiseregning.
(2) Utbetalinger av dietter til lønnsmottakere etter Statens satser, og tariffestet godtgjørelse i henhold til de til enhver tid gjeldende overenskomster, kan belastes regnskapet.
§ 8.Kjøretøy
(1) Statens regulativ for bruk av egen bil skal legges til grunn ved føring av regnskapet enten kjøretøyet eies av privatpersoner i produksjonens stab eller av vedkommende produksjonsselskap.
(2) Ved leie av bil kan utgifter til drivstoff belastes regnskapet. Regningene skal påføres registreringsnummer og kilometerstand.
§ 9.Taxi

Taxikvitteringer skal påføres kjørestrekning, hvem som har reist, samt opplysning om formålet med reisen.

§ 10.Erstatninger
(1) Egenandel som produksjonsselskapet må betale i forbindelse med forsikringsoppgjør kan belastes regnskapet.
(2) Bilag til erstatningsutbetalinger som er gjort på grunnlag av avtale skal inneholde
a)dokumentasjon på utbetalingen
b)opplysning om hva som er skadet eller tapt
c)redegjørelse for forholdet og årsaken til tapet eller skaden
d)navn og kontaktinformasjon til erstatningsmottakeren
e)underskrift fra den som har inngått avtale om erstatningsutbetalingen.
§ 11.Mat og bevertning
(1) Utgifter til mat på settet kan belastes regnskapet i henhold til de til enhver tid gjeldende overenskomster.
(2) Utgifter til bevertning av forretningsforbindelser (representasjon) kan belastes filmregnskapet såfremt det ikke serveres alkohol i sammenhengen.
(3) Utgifter til alkoholholdige drikkevarer kan kun belastes regnskapet i forbindelse med premierearrangementet.
(4) Utgifter til mat og bevertning for øvrig kan ikke belastes filmregnskapet.

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Renter
(1) Renter som påløper i perioden fra vedtak om produksjonstilskudd fattes, til sluttregnskap er innlevert, kan utgiftsføres i regnskapet. Renteinntekter som påløper i samme periode, skal inntektsføres i regnskapet.
§ 13.Rapportering ved rateutbetalinger
(1) Regnskapsrapportering i forbindelse med rateutbetalinger skal skje på samme mal som godkjent kalkyle og avviksrapporteres i forhold til denne. Ved levering av sluttregnskapet i forbindelse med utbetaling av siste rate skal det også settes opp en balanse for prosjektet hvor det fremgår hvordan prosjektet er finansiert. Kreditter skal regnskapsføres i samsvar med godkjent finansieringsplan.
§ 14.Kontroll

Etter at revisorbekreftet sluttregnskap er innlevert, kan Norsk filminstitutt foreta stikkprøvekontroll av regnskapsbilag for prosjektet.

§ 15.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft straks.
(2) På samme tidspunkt oppheves instruks 15. august 20041 for føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner fastsatt av Norsk filmfond.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.