Forskrift om rapporteringsplikt ved fangst av kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land

DatoFOR-2010-03-17-396
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse17.03.2010
Sist endretFOR-2014-07-28-1000 fra 01.08.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2010-02-26-252-§6, LOV-2008-06-06-37-§12, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§22
Kunngjort19.03.2010   kl. 14.00
KorttittelForskrift om rapportering ved kongekrabbefangst

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 17. mars 2010 med hjemmel i forskrift 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 458, 28 juli 2014 nr. 1000.

§ 1.Rapporteringsplikt

Ved fangst av kongekrabbe i medhold av forskrift 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregisterte fartøy eller fra land § 6, skal det sendes rapport om fangsten hver mandag til Fiskeridirektoratet region Finnmark.

Rapporten skal sendes på skjema fastsatt som vedlegg til den forskriften.

§ 2.Sanksjon

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 458, 28 juli 2014 nr. 1000 (i kraft 1 aug 2014).
§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg. Rapporteringsskjema for fritidsfiske etter kongekrabbe 

pdf.gif