Forskrift om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff

DatoFOR-2010-03-19-408
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2010
Sist endretFOR-2015-10-30-1234
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§462a
Kunngjort23.03.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fullbyrding av straff

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 2010 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 462a. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 30 okt 2015 nr. 1234.

§ 1.Overføring av varetektsinnsatte til fullbyrding av straff

Varetektsfengslede som domfelles, skal overføres til fullbyrding straks kriminalomsorgen mottar fullbyrdingsordre fra påtalemyndigheten.

Blir en domfelt som er innkalt til soning, pågrepet av politiet og varetektsfengslet for andre straffbare forhold, kan kriminalomsorgen, på anmodning fra påtalemyndigheten, overføre vedkommende fra varetekt til fullbyrding av en tidligere rettskraftig dom. Overføring kan skje selv om domfelte ikke er innkalt til fullbyrding, hvis det er grunn til å tro at domfelte ellers vil unndra seg fullbyrdingen av straff, jf. straffeprosessloven § 461 annet ledd.

§ 2.Innkalling til fullbyrding av straff for domfelte som er på frifot

Kriminalomsorgen skal innkalle domfelte til fullbyrding av fengselsstraff, forvaring, samfunnsstraff og gjennomføring av program fastsatt i medhold av straffeloven § 53 nr. 3 e, så snart som mulig etter at fullbyrdingsordre er mottatt fra påtalemyndigheten.

Innkallingen skal være skriftlig og inneholde pålegg om å møte til fastsatt tid og sted for fullbyrding. Innkallingen skal oppgi domstol, dommens dato og hva dommen går ut på. Ved innkalling til fullbyrding av subsidiær fengselsstraff for bot, skal det opplyses hvem som har ilagt den aktuelle boten og vedtagelsesdato. Det skal også opplyses hvor boten kan betales for at den subsidiære fengselsstraffen skal falle bort.

Det skal fremgå av innkallingen at det er straffbart å ikke møte til fullbyrding av frihetsstraff eller samfunnsstraff, jf. straffegjennomføringsloven § 40 syvende ledd. Det skal også fremgå at domfelte vil bli avhentet av politiet dersom han eller hun ikke møter til avtalt tid eller ikke tar kontakt med kriminalomsorgen, jf. straffeprosessloven § 461 annet ledd.

Er domfelte under 18 år skal det sammen med innkallingen gis informasjon om fengselet eller friomsorgskontoret som den domfelte er innkalt til. Det skal også gis generell informasjon om straffegjennomføringen. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, kultur- og språkforståelse, modenhet og erfaring.

Innkallingen skal sendes som vanlig brev vedlagt frankert konvolutt med mottakskvittering. Domfelte skal underskrive og returnere denne innen en uke eller ta kontakt med kriminalomsorgen på annen måte innen en uke. Hvis ikke svarslippen kommer i retur eller domfelte tar kontakt på annen måte, skal kriminalomsorgen meddele innkallingen på annen hensiktsmessig måte. Når sakens art eller omstendighetene for øvrig tilsier det bør innkallingen forkynnes.

Oppnås ikke kontakt med domfelte, skal domfelte etterlyses hos politiet.

0Endret ved forskrift 30 okt 2015 nr. 1234.
§ 3.Frister

Dato for fremmøte til straffefullbyrding skal ikke settes mindre enn tre uker fra innkallingen antas å være kommet frem til domfelte. Normalt skal fullbyrdingen påbegynnes innen 60 dager etter at kriminalomsorgen mottok fullbyrdingsordre.

Domfelte som er under 23 år skal prioriteres ved tildeling av plass til fullbyrdelse.

Er domfelte under 18 år skal tildeling av plass skje så snart som mulig, og senest innen 60 dager etter at kriminalomsorgen har mottatt fullbyrdingsordre.

0Endret ved forskrift 30 okt 2015 nr. 1234.
§ 4.Unnlatt oppmøte til straffefullbyrding

Hvis domfelte etter innkalling i samsvar med § 2 ikke møter til fastsatt tid og sted, skal han etterlyses og politiet skal anmodes om å avhente han til fullbyrding, jf. straffeprosessloven § 461 annet ledd.

§ 5.Myndighet til å innvilge utsettelse av fullbyrdingen

Søknad om utsettelse av fullbyrdingen inntil seks måneder avgjøres av de fengsler og friomsorgskontorer som har fått myndighet til dette. Videre tilligger det lokalt nivå å ta stilling til om vilkårene for utsettelse av fullbyrdingen etter straffeprosessloven § 458 første og tredje ledd er til stede. Det samme gjelder utsettelse etter forskriften § 6 annet og tredje ledd eller § 8, uavhengig av lengden på utsettelsen.

Innvilgelse av utsettelse etter forskriften § 7 utover seks måneder, skal avgjøres av kriminalomsorgen på regionalt nivå.

Leder av lokal enhet treffer avgjørelser etter forskriften § 8 i samarbeid med militære myndigheter.

Forvaltningsloven gjelder med de unntak som er nevnt i straffegjennomføringsloven § 7.

§ 6.Obligatorisk utsettelse av straffefullbyrdingen

Hvis domfelte har søkt om benådning og vilkårene i straffeprosessloven § 458 er oppfylt, skal fullbyrdingen utsettes.

Fullbyrdingen av straffen skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller domfeltes helsetilstand ellers gjør fullbyrdingen utilrådelig.

Fullbyrdingen av straffen skal utsettes når domfelte er gravid og forventet nedkomst inntreffer før domfelte kan løslates, med mindre domfelte selv ønsker å fullbyrde en del av straffen og det ikke er utilrådelig av medisinske grunner. Det samme gjelder hvis domfelte har født et barn for mindre enn ni måneder siden. For øvrig kan utsettelse på grunn av svangerskap gis hvis medisinske grunner taler for det, jf. annet ledd.

§ 7.Utsettelse av andre grunner

Etter en nærmere vurdering kan kriminalomsorgen utsette fullbyrdingen av straffen når andre vektige grunner taler for det.

Søknad om utsettelse med fullbyrdingen medfører ikke at plikten til å møte til fastsatt tid og sted bortfaller, med mindre den myndighet som behandler søknaden bestemmer det.

Utsettelse kan også gis hvis vedkommende har søkt om elektronisk kontroll.

Dersom domfelte er under 18 år skal det ved vurderingen av søknad om utsettelse legges vekt på hensynet til barnets beste.

0Endret ved forskrift 30 okt 2015 nr. 1234.
§ 8.Utsettelse på grunn av militærtjeneste

For personer som tjenestegjør i forsvaret, eller som innenfor fullbyrdingstiden skal møte til militærtjeneste, bør fullbyrding av subsidiær fengselsstraff eller fengselsstraff av kortere varighet enn 90 dager så vidt mulig tilpasses slik at det ikke oppstår vesentlige ulemper for den militære tjenesten.

§ 9.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. april 2010.