Forskrift om ikraftsetting av lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) og lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond, og endringer i enkelte forskrifter til lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond

DatoFOR-2010-03-26-466
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2010-06-03-758
EndrerLOV-1981-06-12-52, LOV-2007-06-29-75, FOR-2002-07-08-800, FOR-1994-07-28-750, FOR-1999-05-28-654, FOR-2003-08-13-1045, FOR-2007-12-21-1776, FOR-2002-07-08-799
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-12-52-§1-5, LOV-1981-06-12-52-§4-5, LOV-1981-06-12-52-§6-1, LOV-1981-06-12-52-§6-3, LOV-1981-06-12-52-§7-2, LOV-1998-07-17-56-§10-1, FOR-2008-06-27-749, FOR-2009-12-11-1510
Kunngjort30.03.2010   kl. 14.10
KorttittelIkrafts. av lov 2008:63, 2009:120 og endr i forskrifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 1-5 annet ledd, § 4-5 annet ledd, § 6-1 første ledd, § 6-3 annet ledd, § 7-2 femte ledd, og lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1, jf. delegeringsvedtak 27. juni 2008 nr. 749 og delegeringsvedtak 11. desember 2009 nr. 1510.
Endringer: Endret ved forskrift 3 juni 2010 nr. 758.

I

§ 1.Ikrafttredelse

Lov 27. juni 2008 nr. 63 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond) med unntak av verdipapirfondloven § 6-12a, og lov 11. desember 2009 nr. 120 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond settes i kraft samtidig med denne forskrift.

0Endret ved forskrift 3 juni 2010 nr. 758.
§ 2.Overgangsregler

Spesialfond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 2 kan kun tilbys profesjonelle kunder som definert i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) § 10-2 og § 10-4.

II

I forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater gjøres følgende endring: - - -

III

I forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endring: - - -

IV

I forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond gjøres følgende endring: - - -

V

I forskrift 13. august 2003 nr. 1045 om forvaltningsselskapers periodiske rapportering gjøres følgende endring: - - -

VI

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1776 om differensiering av forvaltningsgodtgjørelsen for verdipapirfondsandeler gjøres følgende endring: - - -

VII

I forskrift 8. juli 2002 nr. 799 om markedsføring av utenlandske verdipapirfond gjøres følgende endringer: - - -

VIII

Denne forskriften settes i kraft 1. juli 2010.