Forskrift om overgangsregler for samordning av tjenestepensjon og personskadetrygd med arbeidsavklaringspenger fra folketrygden

DatoFOR-2010-04-20-527
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 5
Ikrafttredelse20.04.2010, med virkning fra 01.03.2010
Sist endret
EndrerFOR-2000-07-06-726, FOR-2000-07-06-727
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§25, LOV-1957-07-06-26-§26, LOV-1957-07-06-26-§27, LOV-2008-12-19-106
Kunngjort20.04.2010   kl. 13.15
KorttittelForskrift om overgangsregler for samordning av ytelser

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. april 2010 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 25 nr. 2, § 26 nr. 2 og § 27 og lov 19. desember 2008 nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) del XIX.

§ 1.Denne forskriften gjelder samordning av tjenestepensjon og personskadetrygd med arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11 som er beregnet etter forskrift 15. september 2009 nr. 1194 om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestønad.
§ 2.Samordningsfradrag for arbeidsavklaringspenger skal pr. 1. mars 2010 utgjøre samme beløp som samordningsfradrag for rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestønad utgjorde pr. 28. februar 2010, slik at utbetalingen fra tjenestepensjonsordningen eller personskadetrygden ikke endres alene på grunn av overgangen til den nye ytelsen.
§ 3.Ved endring som skyldes regulering av løpende ytelse skal samordningsfradrag fastsatt etter § 2 justeres tilsvarende.

Dersom det foretas endringer i uføregrad, ytelsesgrad eller på grunn av løpende gradering, skal samordningsfradraget justeres tilsvarende.

§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mars 2010.
§ 5.Endringer i andre forskrifter: - - -