Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien

DatoFOR-2010-04-28-631
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2016-10-19-1217
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-130-§3, LOV-2001-06-15-75-§24, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-01-16-93, LOV-2009-06-19-97-§10, FOR-2010-06-11-814,
Kunngjort07.05.2010   kl. 15.40
Rettet18.04.2013 (Forordning (EF) nr. 504/2008)
KorttittelForskrift om identifikasjon av hestedyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. april 2010 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 10 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 2.2 nr. 33 og del 4.2 nr. 85 (forordning (EF) nr. 504/2008, som endret ved forordning (EU) nr. 519/2013).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 juni 2010 nr. 838, 3 sep 2010 nr. 1254, 7 aug 2013 nr. 954, 17 sep 2014 nr. 1294, 19 okt 2016 nr. 1217.

§ 1.Identifikasjonsmetoder

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 2.2 nr. 33, del 4.2 nr. 85 (forordning (EF) nr. 504/2008, som endret ved forordning (EU) nr. 519/2013) om gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og direktiv 90/427/EØF med hensyn til metoder for identifisering av dyr av hestefamilien gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I, kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 17 sep 2014 nr. 1294.
§ 2.Utfyllende nasjonale bestemmelser om rapportering av kontaktopplysninger mv.

Utstedende organ skal rapportere følgende opplysninger til Mattilsynet for offentliggjøring på Mattilsynets internettsider: organets navn, postadresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse, samt navnet, adressen og den 6-sifrede UELN-kompatible identifikasjonskoden til instansens database.

Organ som utsteder pass for registrerte dyr av hestefamilien, skal rapportere opplysningene innen 3 uker etter at denne forskriften trer i kraft. Senere endringer av opplysningene skal rapporteres fortløpende.

Organ som utsteder pass for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, skal rapportere opplysningene innen 3 uker etter at organet er utpekt av Mattilsynet. Senere endringer av opplysningene skal rapporteres fortløpende.

0Endret ved forskrift 16 juni 2010 nr. 838 (i kraft 1 juli 2010).
§ 2a.Utfyllende nasjonale bestemmelser om elektronisk identitetskontroll

Implantering av signalgiver kan kun utføres av veterinær.

0Tilføyd ved forskrift 7 aug 2013 nr. 954.
§ 3.Utfyllende nasjonale bestemmelser om dødsfall av dyr

Signalgiveren skal ikke fjernes fra det døde dyret dersom dyr av hestefamilien slaktes eller avlives som ledd i påbudt bekjempelse av sykdom eller det døde dyret av annen årsak er å anse som materiale i kategori 1 eller kategori 2, jf. forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Dyreholder skal levere dyrets identifikasjonsdokument (pass) til den som samler inn det døde dyret dersom dyr av hestefamilien dør eller avlives utenom slakteri og det døde dyret er å anse som materiale i kategori 1 eller kategori 2, jf. forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Dokumentet skal deretter følge med det døde dyret til det endelige avfallsforbrennings- eller bearbeidingsanlegget, hvor det skal leveres videre til Mattilsynet.

Den som samler inn det døde dyret skal snarest informere Mattilsynet dersom identifikasjonsdokumentet ikke ble levert ved innsamlingen eller dyrets identitet ikke kunne verifiseres ved hjelp av:

a)koden som formidles av signalgiveren omhandlet i § 1 jf. forordning (EF) nr. 504/2008 artikkel 11, eller
b)synlig merke som er påsatt dyret i samsvar med § 1 jf. forordning (EF) nr. 504/2008 artikkel 12, eller
c)beskrivelsen av dyret som er gitt i identifikasjonsdokumentet.

Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke dersom dyret avlives som ledd i påbudt bekjempelse av sykdom eller det døde dyret skal deponeres på stedet. I slike tilfeller skal dyreholder levere dyrets identifikasjonsdokument (pass) direkte til Mattilsynet.

0Endret ved forskrift 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 4.Tilsyn m.m.

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

Mattilsynet kan delegere myndighet til å fatte enkeltvedtak om utstedelse av identifikasjonsdokument (pass) til de utstedende organer.

§ 5.Klage på vedtak om identifikasjonsdokument (pass)

Enkeltvedtak fattet av utstedende organ kan påklages til det regionale Mattilsynet for Rogaland og Agder, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. Klagen sendes til det organet som fattet vedtaket. Dersom vedtaksorganet ønsker å opprettholde vedtaket, oversendes klagen med en begrunnet innstilling til klageinstansen.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til husdyravlsloven § 7, dyrehelsepersonelloven § 37 og matloven § 28.

§ 8.Overgangsbestemmelse

Inntil 1. januar 2011 tillates at identifikasjonsdokument for avls- og produksjonsdyr utstedes av Norsk Hestesenter, Norsk Varmblod eller Norsk Ponniavlsforening.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2010.

Forordninger

Forordning (EF) nr. 504/2008

0Forordning lagt til 18. april 2013. Endret ved forskrift 17 sep 2014 nr. 1294.

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 2.2 nr. 33, del 4.2 nr. 85 (forordning (EF) nr. 504/2008. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EU) nr. 519/2013. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I er innarbeidet nedenfor. 

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008 av 6. juni 2008

som endret ved:

M1 Forordning (EU) nr. 519/2013 av 21. februar 2013

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 504/2008
av 6. juni 2008
om gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og 90/427/EØF med hensyn til metoder
for identifisering av dyr av hestefamilien

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra tredjestater,2 særlig artikkel 4 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien innenfor Fellesskapet,3 særlig artikkel 4 nr. 2 bokstav c) og d), artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt og artikkel 8 nr. 1 første ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 94/28/EF av 23. juni 1994 om fastsettelse av prinsipper for avls- og avstamningsvilkår ved import fra tredjestater av dyr samt deres sæd, egg og embryoer, og om endring av direktiv 77/504/EØF om renrasede avlsdyr av storfe,4 særlig artikkel 3 nr. 4 og

ut fra følgende betraktninger: 

1)Ved kommisjonsvedtak 93/623/EØF av 20. oktober 1993 om fastsettelse av identifikasjonsdokumentet (passet) som skal følge registrerte dyr av hestefamilien,5 ble det av hensyn til dyrehelsekontroll innført en metode for å identifisere registrerte dyr av hestefamilien når de forflyttes.
2)I kommisjonsvedtak 2000/68/EF av 22. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 93/623/EØF og om fastsettelse av identifikasjon for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien6 er det fastsatt bestemmelser om identifikasjonsdokumentet som skal følge dyr av hestefamilien som forflyttes.
3)Medlemsstatene har gjennomført vedtak 96/623/EØF og 2000/68/EF på forskjellige måter. Dessuten er identifiseringen av dyr av hestefamilien i disse vedtakene knyttet til forflytning, mens andre husdyr i henhold til Fellesskapets regelverk skal identifiseres uansett om de forflyttes eller ikke, blant annet som ledd i tiltak for sykdomsbekjempelse. Det todelte systemet med avls- og produksjonsdyr av hestefamilien på den ene side og registrerte dyr av hestefamilien på den annen side, kan dessuten føre til at det utstedes mer enn ett identifikasjonsdokument for ett og samme dyr - noe som bare kan imøtegås ved at dyret forsynes med et merke som kan fjernes, men som ikke nødvendigvis er synlig, i forbindelse med den første identifiseringen.
4)Oversiktsdiagrammet i identifikasjonsdokumentet i vedtak 93/623/EØF samsvarer ikke helt med lignende opplysninger som kreves av internasjonale organisasjoner som administrerer dyr av hestefamilien til konkurranser og veddeløp, og av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Derfor bør det ved denne forordning utarbeides et oversiktsdiagram som dekker Fellesskapets behov og er i tråd med internasjonalt godkjente krav.
5)Import av dyr av hestefamilien er fortsatt omfattet av bestemmelsene fastsatt i direktiv 90/426/EØF, og særlig kommisjonsdirektiv 93/196/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av dyr av hestefamilien til slakting,7 og kommisjonsvedtak 93/197/EØF av 5. februar 1993 om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av registrerte dyr av hestefamilien og dyr av hestefamilien til oppdrett og produksjon.8
6)Når tollprosedyrene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks9 gjennomføres, er det nødvendig også å vise til rådsforordning (EØF) nr. 706/73 av 12. mars 1973 om fellesskapsbestemmelser som skal få anvendelse for Kanaløyene og Isle of Man med hensyn til handel med landbruksvarer.10 Ved forordning (EØF) nr. 706/73 fastsettes det at fellesskapsreglene for veterinærlovgivningen får anvendelse fra 1. september 1973, men dette omfatter ikke Fellesskapets avlstekniske lovgivning. Denne forordning bør få anvendelse uten å berøre nevnte forordning.
7)I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter11 defineres en dyreholder. I artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/426/EØF vises det derimot til eieren eller oppdretteren av dyret. Ved rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest12 anvendes en fellesdefinisjon av eier og røkter. Ettersom eieren av et dyr av hestefamilien i henhold til Fellesskapets regelverk og nasjonal lovgivning ikke nødvendigvis er ansvarlig for dyret, bør det klargjøres at det først og fremst er dyreholderen av dyret av hestefamilien, som også kan være eieren, som bør være ansvarlig for å identifisere dyret i samsvar med denne forordning.
8)Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk bør de metodene for identifisering av dyr av hestefamilien som fastsettes ved denne forordning, få anvendelse uten at det berører kommisjonsvedtak 96/78/EF av 10. januar 1996 om fastsettelse av kriterier for oppføring og registrering av avlsdyr av hestefamilien i stambøker.13
9)Disse metodene bør være i tråd med de prinsippene som er fastsatt av avlsorganisasjoner som er godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak 92/353/EØF av 11. juni 1992 om fastsettelse av kriterier for godkjenning eller autorisering av organisasjoner og lag som oppretter eller fører stambøker for registrerte dyr av hestefamilien.14 I samsvar med nevnte vedtak skal den organisasjonen eller det laget som fører stamboken over rasens opprinnelse, utarbeide prinsipper for et system for identifisering av dyr av hestefamilien, for inndeling av stamboken i klasser og for registrering av avstamningen i stamboken.
10)Dessuten bør opprinnelsesbeviset som nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i direktiv 90/427/EØF, som skal inngå i identifikasjonsdokumentet, omfatte alle nødvendige opplysninger med henblikk på å sikre at dyr av hestefamilien som forflyttes mellom forskjellige stambøker, føres inn i den relevante klassen i stamboken i samsvar med de kriteriene som dyrene oppfyller.
11)I samsvar med artikkel 1 tredje strekpunkt i kommisjonsvedtak 96/510/EF av 18. juli 1996 om fastsettelse av avstamnings- og avlssertifikater for import av avlsdyr og deres sæd, egg og embryoer15 skal avstamnings- og avlssertifikatet for registrerte dyr av hestefamilien være i samsvar med identifikasjonsdokumentet som fastsatt ved vedtak 93/623/EØF. Det er derfor nødvendig å klargjøre at alle henvisninger til vedtak 93/623/EØF, og til vedtak 2000/68/EF, skal forstås som henvisninger til denne forordning.
12)Ettersom alle dyr av hestefamilien som er født i eller importert til Fellesskapet i samsvar med denne forordning, bør identifiseres med bare ett identifikasjonsdokument, kreves det særlige bestemmelser når dyrs status endres fra avls- og produksjonsdyr av hestefamilien til registrerte dyr av hestefamilien, som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØF.
13)Medlemsstatene bør ha muligheten til å innføre særlige ordninger for identifisering av dyr av hestefamilien som er viltlevende eller delvis viltlevende i definerte områder eller på definerte territorier, herunder i naturreservater, for å sikre samsvar med artikkel 2 annet ledd i direktiv 92/35/EØF.
14)Bruk av elektroniske identifikatorer («signalgivere») for dyr av hestefamilien er allerede svært utbredt på internasjonalt plan. Denne teknologien bør utnyttes for å sikre en nær forbindelse mellom dyret av hestefamilien og identifikasjonsmerket. Dyr av hestefamilien bør merkes med en signalgiver, men det bør også være mulig å bruke alternative metoder for å kontrollere dyrets identitet, forutsatt at disse alternative metodene gir tilsvarende garantier for at flere identifikasjonsdokumenter ikke kan utstedes.
15)Selv om dyr av hestefamilien alltid skal ledsages av sitt identifikasjonsdokument i henhold til gjeldende fellesskapsregelverk, bør det være mulig å gi unntak fra dette kravet dersom det er umulig eller svært upraktisk å bevare identifikasjonsdokumentet i hele levetiden til dyret av hestefamilien, eller dersom dette dokumentet ikke er utstedt fordi dyret skal slaktes før det når den høyeste alderen som kreves før identifisering.
16)Disse unntakene bør gis med forbehold for artikkel 14 i rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke,16 som gir mulighet for unntak fra visse tiltak for sykdomsbekjempelse for registrerte dyr av hestefamilien på driftsenheter der det er bekreftet utbrudd av nevnte sykdom.
17)Medlemsstatene bør også kunne tillate at det brukes et forenklet identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien som forflyttes på sitt eget territorium. I visse områder er det innført plastkort med en innebygget databrikke («smartkort») til lagring av data. Det bør være mulig å utstede slike smartkort i tillegg til identifikasjonsdokumentet og under visse omstendigheter bruke dem i stedet for det identifikasjonsdokumentet som følger dyr av hestefamilien ved forflytning i en medlemsstat.
18)I samsvar med artikkel 8 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/200417 skal kravene om opplysninger om næringsmiddelkjeden for dyr av hestefamilien gjennomføres innen utgangen av 2009.
19)Det er nødvendig å fastsette bestemmelser for de tilfellene der det originale identifikasjonsdokumentet som er utstedt for hele dyrets levetid i samsvar med denne forordning, går tapt. Disse bestemmelsene bør så langt som mulig forhindre ulovlig besittelse av flere enn ett identifikasjonsdokument for å sikre en riktig beskrivelse av dyrets status som beregnet på slakting til konsum. Dersom det foreligger tilstrekkelige og kontrollerbare opplysninger, bør et duplikat av dokumentet utstedes med opplysning om at det dreier seg om et slikt dokument, noe som generelt sikrer at dyret holdes ute fra næringsmiddelkjeden; i andre tilfeller bør det utstedes et erstatningsdokument, også med opplysning om at det dreier seg om et slikt dokument, noe som dessuten innebærer at et tidligere registrert dyr av hestefamilien nedklassifiseres til avls- og produksjonsdyr av hestefamilien.
20)I samsvar med artikkel 4 og 5 i direktiv 90/426/EØF er identifikasjonsdokumentet et redskap som skal forhindre at dyr av hestefamilien forflyttes ved sykdomsutbrudd på en driftsenhet der dyrene holdes eller oppdrettes. Det er derfor nødvendig å fastsette at dette dokumentets gyldighet ved forflytning ved utbrudd av visse sykdommer, midlertidig oppheves med opplysninger om dette i identifikasjonsdokumentet.
21)Dersom et dyr av hestefamilien dør på en annen måte enn ved slakting i et slakteri, bør den myndigheten som fører tilsyn med behandlingen av det døde dyret, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum,18 levere identifikasjonsdokumentet tilbake til det utstedende organet, og det bør sikres at den signalgiveren eller andre alternative metoder, herunder merker, som benyttes for å kontrollere identiteten til dyr av hestefamilien, ikke kan brukes på nytt.
22)For å forhindre at signalgivere kommer inn i næringsmiddelkjeden, skal kjøtt fra dyr som det ikke har vært mulig å fjerne signalgiveren fra på slaktetidspunktet, erklæres for uegnet til konsum i samsvar med avsnitt II kapittel V i vedlegg I til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.19
23)Standardiseringen av hvor signalgiveren skal implanteres og angivelse av dette stedet i identifikasjonsdokumentet, bør gjøre det lettere å lokalisere implanterte signalgivere.
24)I samsvar med artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet20 defineres levende dyr som er beregnet på å bli brakt i omsetning for konsum, som næringsmidler. Ved nevnte forordning pålegges driftsansvarlige for næringsmiddelforetak et omfattende ansvar gjennom alle ledd i næringsmiddelproduksjonen, herunder for sporbarhet for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon.
25)Avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, også registrerte dyr av hestefamilien, kan på et tidspunkt i sitt liv bli til slaktedyr av hestefamilien som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 90/426/EØF. Kjøtt fra enhovede dyr, synonymt med dyr av hestefamilien, er definert i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.21
26)I samsvar med avsnitt III nr. 7 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal den driftsansvarlige på slakteriet motta, kontrollere og reagere på opplysninger om næringsmiddelkjeden ved å sørge for opplysninger om opprinnelse, historikk og håndtering av dyr beregnet på næringsmiddelproduksjon. Vedkommende myndighet kan tillate at opplysninger om næringsmiddelkjeden for tamme enhovede dyr sendes til slakteriet sammen med dyrene, i stedet for i forveien. Det identifikasjonsdokumentet som følger slaktedyret av hestefamilien, bør derfor utgjøre en del av disse opplysningene om næringsmiddelkjeden.
27)I samsvar med avsnitt II kapittel III nr. 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 skal den offentlige veterinæren kontrollere om den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket overholder plikten til å sikre at dyr som er godkjent for slakting til konsum, er riktig identifisert.
28)I samsvar med avsnitt III nr. 8 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kontrollere de passene som følger enhovede dyr, for å forsikre seg om at dyret er beregnet på slakting til konsum, og dersom de mottar dyret til slakting, skal de innlevere passet til den offentlige veterinæren.
29)Med forbehold for rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse22 og rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor husdyrhold,23 er behandling av dyr av hestefamilien med veterinærpreparater underlagt europaparlaments- og rådsforordning 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater.24
30)Artikkel 10 nr. 2 og 3 i direktiv 2001/82/EF inneholder særlige unntak fra bestemmelsene i artikkel 11 i samme direktiv for dyr av hestefamilien når det gjelder behandling av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, med legemidler som det er fastsatt en grenseverdi for restmengde for, for andre arter enn dem legemiddelet er beregnet for, eller som er godkjent for behandling av en annen tilstand, forutsatt at de aktuelle dyrene av hestefamilien er identifisert i samsvar med Fellesskapets regelverk og i identifikasjonsdokumentet er erklært for ikke beregnet på slakting til konsum eller beregnet på slakting til konsum etter en tilbakeholdingstid på minst seks måneder etter at dyrene er blitt behandlet med stoffer oppført i kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 av 13. desember 2006 om fastsettelse av en liste over stoffer som er uunnværlige for behandling av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 2001/82/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater.25
31)For å opprettholde kontrollen over utstedelsen av identifikasjonsdokumenter, bør et minimum av relevante opplysninger av betydning for utstedelsen av slike dokumenter registreres i en database. Når det gjelder databasene i de forskjellige medlemsstatene, bør det opprettes et samarbeid i samsvar med rådsdirektiv 89/608/EØF av 21. november 1989 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene26 for å lette utvekslingen av opplysninger.
32)UELN-systemet (Universal Equine Life Number eller universelt identifikasjonsnummer for dyr av hestefamilien), er godkjent på verdensbasis av de største hesteavlsorganisasjonene og konkurranseorganene. Systemet er utviklet på initiativ av World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence Internationale de l'Anglo-Arabe (CIAA), Det internasjonale rideforbund (FEI) og Union Européenne du Trot (UET), og det finnes opplysninger om systemet på UELNs nettsider.27
33)UELN-systemet er egnet for registrering av både registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien og gjør det mulig gradvis å innarbeide datanett slik at dyrenes identitet fortsatt kan kontrolleres i samsvar med artikkel 6 i direktiv 90/427/EØF når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien.
34)De kodene som databasene tildeles, samt det formatet som benyttes for de registrerte identifikasjonsnumrene for de enkelte dyrene, bør ikke på noen måte komme i konflikt med det fastsatte UELN-systemet. Før en database tildeles en ny kode, bør derfor listen over tildelte UELN-koder konsulteres.
35)I henhold til artikkel 7 nr. 3 i direktiv 90/426/EØF skal den offentlige veterinæren registrere identifikasjonsnummeret eller identifikasjonsdokumentets nummer til det slaktede dyret av hestefamilien, og sende en attest til vedkommende myndighet på avsenderstedet, på anmodning av sistnevnte, som bekrefter at dyret er slaktet. I samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav i) i nevnte direktiv skal identifikasjonsdokumentet etter slakting av et registrert dyr av hestefamilien, leveres tilbake til det organet som har utstedt dokumentet. Disse kravene bør også gjelde for identifikasjonsdokumenter som er utstedt for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien. Registrering av et UELN-kompatibelt individnummer og bruk av dette til identifisering av de myndighetene eller organene som utstedte identifikasjonsdokumentet, bør gjøre det lettere å oppfylle disse kravene. Medlemsstatene bør om mulig gjøre bruk av de kontaktorganene som de har utpekt i samsvar med artikkel 35 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.28
36)Den veterinærkontrollen som er en forutsetning for dyrehelsegarantiene i samsvar med artikkel 4 og 5 i direktiv 90/426/EØF, kan bare sikres dersom vedkommende myndighet kjenner til driftsenheten som definert i artikkel 2 bokstav a) i nevnte direktiv. Lignende krav følger av anvendelsen av næringsmiddelregelverket for dyr av hestefamilien bestemt til næringsmiddelproduksjon. Siden dyr av hestefamilien forflyttes mye oftere enn andre husdyr, bør man imidlertid ikke forsøke å innføre alminnelig sporbarhet i sanntid for dyr av hestefamilien. Identifisering av dyr av hestefamilien bør derfor være et første skritt på veien mot et system for identifisering og registrering av dyr av hestefamilien som skal ferdigstilles innenfor rammen av Fellesskapets nye dyrehelsepolitikk.
37)Med henblikk på en ensartet anvendelse av Fellesskapets regelverk om identifisering av dyr av hestefamilien i medlemsstatene og for å sikre at regelverket er tydelig og oversiktlig, bør vedtak 93/623/EØF og 2000/68/EF oppheves og erstattes av denne forordning.
38)Det bør innføres overgangstiltak slik at medlemsstatene skal kunne tilpasse seg reglene i denne forordning.
39)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen og Den faste komité for avlsspørsmål –
1Ordlyden i fortalen til de rettsaktene som EØS-avtalens vedlegg omhandler, er ikke tilpasset til EØS, jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 1. Fortalen er bare relevant i den grad den kan bidra til en korrekt tolkning av bestemmelsene i rettsaktene innenfor rammen av EØS-avtalen.
2EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).
3EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55.
4EFT L 178 av 12.7.1994, s. 66.
5EFT L 298 av 3.12.1993, s. 45. Vedtaket endret ved vedtak 2000/68/EF (EFT L 23 av 28.1.2000, s. 72).
6EFT L 23 av 28.1.2000, s. 72.
7EFT L 86 av 6.4.1993, s. 7. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 av 20.12.2006, s. 1).
8EFT L 86 av 6.4.1993, s. 16. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006.
9EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).
10EFT L 68 av 15.3.1973, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EØF) nr. 1174/86 (EFT L 107 av 24.4.1986, s. 1).
11EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.
12EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 2007/729/EF (EUT L 294 av 13.11.2007, s. 26).
13EFT L 19 av 25.1.1996, s. 39.
14EFT L 192 av 11.7.1992, s. 63.
15EFT L 210 av 20.8.1996, s. 53. Vedtaket endret ved vedtak 2004/186/EF (EUT L 57 av 25.2.2004, s. 27).
16EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF.
17EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1246/2007 (EUT L 281 av 25.10.2007, s. 21).
18EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1432/2007 (EUT L 320 av 6.12.2007, s. 13).
19EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.
20EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 av 8.4.2006, s. 3).
21EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55, rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 av 25.10.2007, s. 8).
22EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2008 (EUT L 22 av 25.1.2008, s. 8).
23EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/74/EF (EUT L 262 av 14.10.2003, s. 17).
24EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/28/EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58).
25EUT L 367 av 22.12.2006, s. 33.
26EFT L 351 av 2.12.1989, s. 34.
27www.ueln.net.
28EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:]

Kapittel I
Formål, virkeområde og definisjoner
Artikkel 1 Formål og virkeområde
1. Ved denne forordning fastsettes regler for identifisering av dyr av hestefamilien som er:
a)født i EØS eller
b)frigitt for fri omsetning i EØS i samsvar med tollprosedyren definert i artikkel 4 nr. 16 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2913/92.
2. Denne forordning skal ikke berøre:
a)forordning (EØF) nr. 706/73 og vedtak 96/78/EC,1 og
b)tiltak truffet av EØS-statene for å registrere driftsenheter som holder dyr av hestefamilien.
1Vedtak 96/78/EF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
Artikkel 2 Definisjoner
1. I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 bokstav a), c)–f), h) og i) i direktiv 90/426/EØF1 og artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/427/EØF2 anvendelse.
2. I dette direktiv menes videre med:
a)«dyreholder» enhver fysisk eller juridisk person som eier eller er i besittelse av dyr av hestefamilien, eller som har ansvar for å passe dyr av hestefamilien mot vederlag eller vederlagsfritt, også midlertidig, herunder under transport, på markeder eller i forbindelse med konkurranser, veddeløp eller kulturarrangementer,
b)«signalgiver» en passiv anordning for radiofrekvensidentifikasjon som bare kan avleses, og som:
i)er i samsvar med ISO-standard 11784 og benytter HDX- eller FDX-B-teknologi, og
ii)kan avleses med en leserenhet som er kompatibel med ISO-standard 11785 ved en avstand på minst 12 cm,
c)«dyr av hestefamilien» viltlevende eller tamme enhovede pattedyr av alle arter i slekten Equus tilhørende familien Equidae og krysninger av disse,
d)«unikt individnummer» en entydig 15-sifret alfanumerisk kode med opplysninger om det individuelle dyret av hestefamilien samt database og land der disse opplysningene første gang ble registrert i samsvar med kodesystemet Universal Equine Life Number (UELN), og som omfatter følgende:
i)en 6-sifret UELN-kompatibel identifikasjonskode for databasen nevnt i artikkel 21 nr. 1, etterfulgt av
ii)et 9-sifret individuelt identifikasjonsnummer som er tildelt dyret av hestefamilien,
e)«smartkort» en plastanordning med en innebygget databrikke for lagring og elektronisk overføring av opplysningene til kompatible datasystemer.
1Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.
2Direktiv 90/427/EØF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
Kapittel II
Identifikasjonsdokument
Artikkel 3 Allmenne prinsipper og plikt til å identifisere dyr av hestefamilien
1. Dyr av hestefamilien som nevnt i artikkel 1 nr. 1, skal ikke holdes med mindre de er identifisert i samsvar med denne forordning.
2. Når dyreholderen ikke eier dyret av hestefamilien, skal vedkommende handle innenfor rammen av denne forordning på vegne av og etter avtale med den fysiske eller juridiske personen som eier dyret av hestefamilien («eieren»).
3. I henhold til denne forordning skal systemet for identifisering av dyr av hestefamilien bestå av følgende deler:
a)ett enkelt identifikasjonsdokument som er gyldig i hele dyrets levetid,
b)en metode for å sikre en entydig forbindelse mellom identifikasjonsdokumentet og dyret av hestefamilien,
c)en database med identifikasjonsopplysninger, innført under et unikt identifikasjonsnummer, om det dyret som det er utstedt et identifikasjonsdokument for, til en person som er registrert i den samme databasen.
Artikkel 4 Organer som utsteder identifikasjonsdokumenter for dyr av hestefamilien
1. EØS-statene skal påse at identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 5 nr. 1 for registrerte dyr av hestefamilien, utstedes av følgende organer («utstedende organer»):
a)den organisasjonen eller det laget som er offisielt godkjent eller anerkjent av EØS-staten eller av det offentlige kontoret i den berørte EØS-staten, begge omhandlet i artikkel 2 bokstav c) første strekpunkt i direktiv 90/427/EØF32, som fører stamboken for den gjeldende dyrerasen, som nevnt i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØF,1 eller
b)en avdeling av en internasjonal sammenslutning eller organisasjon med hovedkontor i en EØS-stat som administrerer konkurranse- eller løpshester, som nevnt i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØF.2
2. De identifikasjonsdokumentene som utstedes av myndighetene i en tredjestat som utsteder avstamningssertifikater i henhold til artikkel 1 tredje strekpunkt i vedtak 96/510/EF,3 skal anses for å være gyldige i samsvar med denne forordning for registrerte dyr av hestefamilien nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b).
3. Det organet som utsteder identifikasjonsdokumentet nevnt i artikkel 5 nr. 1 for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien, skal utpekes av vedkommende myndighet.
4. De utstedende organene nevnt i nr. 1, 2 og 3, skal handle i samsvar med denne forordning, særlig bestemmelsene i artikkel 5, 8–12, 14, 16, 17, 21 og 23.
5. EØS-statene skal utarbeide og ajourføre listen over utstedende organer og underrette de øvrige EØS-statene og offentligheten om dette på et nettsted.

Opplysningene om utstedende organer skal minst omfatte de kontaktopplysningene som er nødvendige for at kravene i artikkel 19 kan oppfylles.

For å gjøre det lettere for EØS-statene å gjøre de ajourførte listene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et nettsted der alle EØS-statene skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder.

6. Listen over utstedende organer i tredjestater nevnt i nr. 2, skal utarbeides og ajourføres i samsvar med følgende vilkår:
a)vedkommende myndighet i den tredjestaten som det utstedende organet befinner seg i, skal garantere at:
i)det utstedende organet oppfyller vilkårene i nr. 2,
ii)dersom det utstedende organet er godkjent i samsvar med direktiv 94/28/EØF,4 må det oppfylle opplysningskravet nevnt i artikkel 21 nr. 3 i denne forordning,
iii)lister over utstedende organer skal utarbeides, ajourføres og meddeles Kommisjonen,
b)Kommisjonen skal:
i)regelmessig underrette EØS-statene om nye eller ajourførte lister som den har mottatt fra vedkommende myndigheter i berørte tredjestater i samsvar med bokstav a) iii),
ii)sørge for at ajourførte utgaver av disse listene er tilgjengelige for offentligheten,
iii)om nødvendig sørge for raskest mulig å sette spørsmål om listen over utstedende organer i tredjestater på dagsordenen i Den faste komité for avlsspørsmål med henblikk på en beslutning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i rådsdirektiv 88/661/EØF.5
1Direktiv 90/427/EØF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
2Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien
3Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien
4Vedtak 96/510 er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
5Direktiv 94/28/EØF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
6EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36.
Artikkel 5 Identifisering av dyr av hestefamilien som er født i EØS
1. Dyr av hestefamilien som er født i EØS, skal identifiseres med bare ett identifikasjonsdokument i samsvar med modellen for identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien som er fastsatt i vedlegg I («identifikasjonsdokument» eller «pass»). Dokumentet skal utstedes for hele levetiden til dyret av hestefamilien.

Identifikasjonsdokumentet skal utstedes i et trykt, udelelig format og skal inneholde rubrikker for innsetting av de opplysningene som kreves i følgende avsnitt:

a)avsnitt I–X for registrerte dyr av hestefamilien,
b)minst avsnitt I, III, IV og VI–IX for avls- og produksjonsdyr av hestefamilien.
2. Det utstedende organet skal påse at det ikke utstedes et identifikasjonsdokument for et dyr av hestefamilien med mindre minst avsnitt I i dokumentet er behørig fylt ut.
3. Med forbehold for artikkel 1 nr. 1 i vedtak 96/78/EF1 og uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 i denne artikkel, skal registrerte dyr av hestefamilien identifiseres i identifikasjonsdokumentet i samsvar med de reglene som er fastsatt av de utstedende organene, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 eller 2 i denne forordning.
4. For registrerte dyr av hestefamilien skal det utstedende organet som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og nr. 2 i denne forordning, fylle ut avsnitt II i identifikasjonsdokumentet med opplysningene i opprinnelsesbeviset som nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i direktiv 90/427/EØF.

I samsvar med prinsippene for den godkjente eller anerkjente avlsorganisasjonen som fører stamboken for den opprinnelige rasen som det aktuelle registrerte dyret av hestefamilien tilhører, skal opprinnelsesbeviset inneholde fullstendige opplysninger om avstamning, det avsnittet i stamboken som er nevnt i artikkel 2 eller 3 i vedtak 96/78/EF2 samt, dersom det er angitt, den klassen i stambokens hovedavsnitt som dyret av hestefamilien er ført inn i.

5. For å få et identifikasjonsdokument skal dyreholderen, eller eieren dersom lovgivningen i den EØS-staten dyret er født i, uttrykkelige foreskriver det, framlegge en søknad innen tidsfristen fastsatt i nr. 6 i denne artikkel og artikkel 7 nr. 1 for det identifikasjonsdokumentet som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, til det utstedende organet som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, 2 eller 3, og alle de opplysningene som kreves for å etterkomme denne forordning.
6. Med forbehold for artikkel 13 nr. 1 skal dyr av hestefamilien som er født i EØS, identifiseres i samsvar med denne forordning innen 31. desember det året dyret av hestefamilien ble født, eller innen seks måneder fra fødselsdatoen, avhengig av hvilken dato som inntreffer sist.

Som unntak fra første ledd kan EØS-statene beslutte å begrense det lengste tillatte tidsrommet for identifisering av dyr av hestefamilien til seks måneder.

EFTA-stater som benytter seg av unntaket i annet ledd, skal underrette ESA og de øvrige EØS-statene om dette.

7. Avsnittenes rekkefølge og nummerering skal forbli uendret i identifikasjonsdokumentet, bortsett fra avsnitt I som kan plasseres på midtoppslaget i identifikasjonsdokumentet.
8. Identifikasjonsdokumentet skal ikke utstedes i duplikater eller erstattes, med unntak av tilfellene fastsatt i artikkel 16 og 17.
1Vedtak 96/78/EF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
2Vedtak 96/78/EF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
Artikkel 6 Unntak fra kravet om å fylle ut avsnitt 1 i identifikasjonsdokumentet

Når en signalgiver er implantert i samsvar med artikkel 11, eller dersom et individuelt, synlig alternativt merke som ikke kan fjernes, er påført i samsvar med artikkel 12, er det som unntak fra artikkel 5 nr. 2, tillatt å la være å fylle ut avsnitt I del A punkt 3b–h i identifikasjonsdokumentet, og avsnitt 1 del B punkt 12-18 i oversiktsdiagrammet i identifikasjonsdokumentet, eller å bruke et fotografi eller en utskrift som er tilstrekkelig detaljert til å identifisere dyret av hestefamilien, i stedet for å fylle ut oversiktsdiagrammet.

Unntaket i første ledd skal ikke berøre reglene for identifisering av dyr av hestefamilien som fastsettes av de utstedende organene nevnt i artikkel 4 nr. 1, 2 og 3.

Artikkel 7 Unntak ved identifisering av visse dyr av hestefamilien som er viltlevende eller delvis viltlevende
1. Som unntak fra artikkel 5 nr. 1, 3 og 5, kan vedkommende myndighet beslutte at dyr av hestefamilien som utgjør bestemte viltlevende eller delvis viltlevende populasjoner i visse områder, herunder naturreservater, som fastsettes av vedkommende myndighet, bare skal identifiseres i samsvar med artikkel 5 når de flyttes fra disse områdene eller tas i bruk som husdyr.
2. EFTA-stater som vil benytte seg av unntaket i nr. 1, skal underrette ESA om hvilken populasjon og hvilke områder det dreier seg om:
a)innen seks måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse, eller
b)før de benytter seg av dette unntak.
Artikkel 8 Identifisering av importerte dyr av hestefamilien
1. Dyreholderen, eller eieren dersom lovgivningen i den EØS-staten dyret er importert til, uttrykkelige foreskriver det, skal søke om et identifikasjonsdokument eller om registrering av det eksisterende identifikasjonsdokumentet i databasen til det berørte utstedende organet i samsvar med artikkel 21, innen 30 dager etter at tollprosedyren som definert i artikkel 4 nr. 16 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2913/92 er avsluttet, når:
a)dyr fra hestefamilien importeres til EØS, eller
b)midlertidig innførsel som definert i artikkel 2 bokstav i) i direktiv 90/426/EØF1 omgjøres til endelig innførsel i samsvar med artikkel 19 iii) i samme direktiv.
2. Dersom et dyr av hestefamilien som nevnt i nr. 1 i denne artikkel, ledsages av papirer som ikke er i samsvar med artikkel 5 nr. 1, eller mangler visse opplysninger som kreves i henhold til denne forordning, skal det utstedende organet på anmodning fra dyreholderen, eller eieren dersom lovgivningen i den EØS-staten dyret er importert til, uttrykkelig foreskriver det:
a)fylle ut disse papirene slik at de oppfyller kravene i artikkel 5, og
b)registrere identifikasjonsopplysningene om dyret av hestefamilien og tilleggsopplysninger i databasen, i samsvar med artikkel 21.
3. Dersom de papirene som følger dyr av hestefamilien, som nevnt i nr. 1 i denne artikkel, ikke kan endres slik at de oppfyller kravene i artikkel 5 nr. 1 og 2, skal de ikke anses som gyldige for identifisering i henhold til denne forordning.

Når de papirene som er nevnt i første ledd, avleveres til eller kjennes ugyldige av det utstedende organet, skal dette registreres i databasen nevnt i artikkel 21, og dyrene av hestefamilien skal identifiseres i samsvar med artikkel 5.

1Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.
Kapittel III
Kontroller som kreves før utstedelse av identifikasjonsdokumenter og signalgivere
Artikkel 9 Kontroll av de enkelte identifikasjonsdokumentene som utstedes for dyr av hestefamilien

Før utstedelsen av et identifikasjonsdokument skal det utstedende organet eller den personen som handler på det utstedende organets vegne, treffe alle egnede tiltak for å:

a)kontrollere at et slikt identifikasjonsdokument ikke allerede er utstedt for det aktuelle dyret av hestefamilien,
b)forhindre ulovlig utstedelse av flere identifikasjonsdokumenter for ett og samme dyr av hestefamilien.

Disse tiltakene skal minst omfatte gjennomgåelse av tilgjengelige relevante papirer og elektroniske registre, undersøkelse av dyret med tanke på tegn eller merker som tyder på at dyret er blitt identifisert tidligere, samt gjennomføring av tiltakene i artikkel 10.

Artikkel 10 Tiltak for å påvise tidligere aktiv merking av dyr av hestefamilien
1. Tiltakene nevnt i artikkel 9, skal minst omfatte tiltak for å påvise:
a)tidligere implanterte signalgivere ved bruk av en leserenhet som er i samsvar med ISO-standard 11785 og som kan lese HDX- og FDX-B-signalgivere, i det minste når leseren er i direkte kontakt med kroppens overflate på det stedet der en signalgiver vanligvis ville være implantert,
b)kliniske tegn på at en tidligere implantert signalgiver er blitt fjernet ved et kirurgisk inngrep,
c)andre alternative merker påført dyret i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav b).
2. Når tiltakene fastsatt i nr. 1 viser at en signalgiver er blitt implantert tidligere, eller andre påførte merker i samsvar med artikkel 12 nr. 3 bokstav b), skal det utstedende organet treffe følgende tiltak:
a)dersom det dreier seg om dyr av hestefamilien som er født i en EØS-stat, skal det utstede et duplikat eller en erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 16 eller 17,
b)dersom det dreier seg om importerte dyr av hestefamilien, skal det handle i samsvar med artikkel 8 nr. 2.
3. Når tiltakene fastsatt i nr. 1 bokstav b) viser at en signalgiver er blitt implantert tidligere, eller dersom tiltakene fastsatt i nr. 1 bokstav c) viser at et annet merke forekommer, skal det utstedende organet på behørig vis føre inn disse opplysningene i identifikasjonsdokumentet i del A og i avsnitt I del B i oversiktsdiagrammet.
4. Dersom det bekreftes at en signalgiver eller et annet merke som nevnt i nr. 3 i denne artikkel, er blitt fjernet fra et dyr av hestefamilien som er født i EØS, og uten at den relevante dokumentasjonen foreligger, skal det utstedende organet som nevnt i artikkel 4 nr. 1 eller 3, utstede en erstatning av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 17.
Artikkel 11 Elektroniske metoder for identitetskontroll
1. Det utstedende organet skal påse at når et dyr av hestefamilien blir identifisert første gang, skal det aktivt merkes ved implantering av en signalgiver.

EØS-statene skal fastsette hvilke minstekvalifikasjoner som kreves for å kunne foreta inngrepet nevnt i første ledd, eller utpeke den personen eller yrkesgruppen som har rett til å utføre slike inngrep.

2. Signalgiveren skal implanteres parenteralt under aseptiske forhold mellom nakke og manke midt på halsen ved nakkebåndet.

Vedkommende myndighet kan likevel tillate at signalgiveren implanteres et annet sted i nakken på dyret av hestefamilien, forutsatt at en slik alternativ implantering ikke er til skade for dyrets velferd og ikke øker risikoen for at signalgiveren migrerer, sammenlignet med metoden nevnt i første ledd.

3. Når signalgiveren er implantert i samsvar med nr. 1 og 2, skal det utstedende organet føre inn følgende opplysninger i identifikasjonsdokumentet:
a)i avsnitt I del A punkt 5 minst de 15 siste sifrene i den koden som signalgiveren formidler og leseren viser etter implantering, samt ved behov, et klistremerke med en strekkode eller et avtrykk av strekkoden med minst disse 15 siste sifrene i den koden som signalgiveren formidler.
b)i avsnitt I del A punkt 11 underskrift og stempel av den personen som er nevnt i nr. 1 og som identifiserte dyret av hestefamilien og implanterte signalgiveren.
c)i punkt 12 eller 13 i oversiktsdiagrammet i avsnitt I del B, avhengig av hvilken side signalgiveren ble implantert i, det stedet der signalgiveren ble implantert på dyret av hestefamilien.
4. Som unntak fra nr. 3 bokstav a) i denne artikkel, skal navnet på produsenten eller avlesningssystemet angis i avsnitt I del A punkt 5 i identifikasjonsdokumentet, dersom tiltakene nevnt i artikkel 26 nr. 2, gjennomføres for et dyr av hestefamilien som er merket med en tidligere implantert signalgiver som ikke er i samsvar med standardene definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav b).
5. Dersom en EØS-stat fastsetter regler for i samsvar med standardene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b), å påse at de numrene som vises av den signalgiveren som er implantert av de utstedende organene nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), og som er godkjent i samsvar med vedtak 92/353/EØF1 av den aktuelle EØS-statens vedkommende myndighet, er unike, skal disse reglene gjelde uten å være til skade for det identifikasjonssystemet som er fastsatt av det utstedende organet i en annen EØS-stat eller en tredjestat, som utførte identifiseringen i samsvar med denne forordning på anmodning av dyreholderen, eller eieren dersom lovgivningen i den EØS-staten dyret er født i, uttrykkelig foreskriver det.
1Vedtak 92/353/EØF er gjennomført i forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.
Artikkel 12 Alternative metoder for identitetskontroll
1. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1, kan EØS-statene tillate at dyr av hestefamilien identifiseres etter passende alternative metoder, herunder med merker, som hver for seg eller samlet gir tilsvarende vitenskapelige garantier for at identiteten til dyret av hestefamilien kan kontrolleres, og som effektivt forhindrer dobbel utstedelse av identifikasjonsdokumenter («alternativ metode»).

Det utstedende organet skal påse at det ikke utstedes identifikasjonsdokument for et dyr av hestefamilien med mindre den alternative metoden nevnt i første ledd, angis i avsnitt I del A punkt 6 eller 7 i identifikasjonsdokumentet og registreres i databasen i samsvar med artikkel 21 nr. 1 bokstav f).

2. Når en alternativ metode benyttes, skal dyreholderen skaffe til veie de midlene som trengs for å få tilgang til disse identifikasjonsopplysningene eller, når det er relevant, påta seg kostnadene for å kontrollere dyrets identitet.
3. EØS-statene skal sørge for at:
a)alternative metoder ikke benyttes i flesteparten av tilfellene som den eneste måten å kontrollere identiteten til dyr av hestefamilien på i samsvar med denne forordning,
b)synlige merker på avls- og produksjonsdyr av hestefamilien ikke kan forveksles med de merkene som er reservert for registrerte dyr av hestefamilien på deres territorium.
4. EFTA-stater som vil benytte seg av unntaket i nr. 1, skal underrette ESA, de øvrige EØS-statene og offentligheten om dette på et nettsted.

For å gjøre det lettere for EØS-statene å gjøre disse opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et nettsted der alle EØS-statene skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder.

Kapittel IV
Forflytning og transport av dyr av hestefamilien
Artikkel 13 Forflytning og transport av registrerte dyr av hestefamilien samt avls- og produksjonsdyr av hestefamilien
1. Identifikasjonsdokumentet skal til enhver tid følge registrerte dyr av hestefamilien og avls- og produksjonsdyr av hestefamilien.
2. Som unntak fra nr. 1, er det ikke nødvendig at identifikasjonsdokumentet følger dyr av hestefamilien som nevnt i dette nummer, når disse:
a)er oppstallet eller på beite, og dyreholderen kan framlegge identifikasjonsdokumentet umiddelbart,
b)forflyttes midlertidig til fots, enten:
i)i nærheten av driftsenheten i en EØS-stat slik at identifikasjonsdokumentet kan framlegges innen tre timer, eller
ii)for å komme til eller fra sommerbeite og identifikasjonsdokumentet kan framlegges på avgangsdriftsenheten,
c)ikke er avvent og følger mordyret eller ammehoppen,
d)deltar i trening eller en prøve som ledd i en hestekonkurranse eller et arrangement, og i den forbindelse er nødt til å forlate det området der konkurransen eller arrangementet finner sted,
e)forflyttes eller transporteres i en nødssituasjon som gjelder dyrene av hestefamilien eller, uten at det berører artikkel 14 nr. 1 annet ledd i direktiv 2003/85/EF, driftsenheten der dyrene holdes.
Artikkel 14 Unntak for visse forflytninger og transport uten eller med forenklet identifikasjonsdokument
1. Som unntak fra artikkel 13 nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate forflytning eller transport innen samme EØS-stat av dyr av hestefamilien nevnt i dette nummer, som ikke ledsages av sine identifikasjonsdokumenter, under forutsetning av at de ledsages av et smartkort som er utstedt av det organet som utstedte deres identifikasjonsdokumenter og inneholder de opplysningene som er fastsatt i vedlegg II.
2. EØS-stater som benytter seg av unntaket i nr. 1 i denne artikkel, kan gi hverandre unntak ved forflytninger eller transport av dyr av hestefamilien nevnt i artikkel 13 nr. 1 på sitt eget territorium.

EFTA-stater skal underrette ESA om at de har til hensikt å gi slike unntak.

3. Det utstedende organet skal utstede et midlertidig dokument som minst inneholder det unike individnummeret og signalgiverkoden dersom denne finnes, som gir mulighet for å forflytte eller transportere dyret av hestefamilien innen samme EØS-stat i et tidsrom på høyst 45 dager, innen hvilket tidsrom identifikasjonsdokumentet skal avleveres til det utstedende organet eller vedkommende myndighet med henblikk på å ajourføre identifikasjonsopplysningene.
4. Når et dyr av hestefamilien i løpet av tidsrommet nevnt i nr. 3, transporteres til en annen EØS-stat eller gjennom en annen EØS-stat til en tredjestat, skal det uansett dyrets registreringsstatus og i tillegg til det midlertidige dokumentet, ledsages av et helsesertifikat i samsvar med vedlegg C til direktiv 90/426/EØF. Dersom dyret ikke er merket med en signalgiver eller ikke er identifisert etter en alternativ metode i samsvar med artikkel 12 i denne forordning, skal helsesertifikatet fylles ut med en beskrivelse i samsvar med avsnitt I i identifikasjonsdokumentet.
Artikkel 15 Forflytninger og transport av slaktedyr av hestefamilien
1. Det identifikasjonsdokumentet som utstedes i samsvar med artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 8, skal følge slaktedyr av hestefamilien under deres forflytning eller transport til slakteriet.
2. Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate at et slaktedyr av hestefamilien som ikke er identifisert i samsvar med artikkel 5, transporteres direkte fra driftsenheten der dyret er født, til slakteriet innen samme EØS-stat, forutsatt at:
a)dyret av hestefamilien er yngre enn tolv måneder og har synlige stjerner på de fremre melketennene,
b)dyret av hestefamilien kan spores uavbrutt fra driftsenheten der det er født, til slakteriet,
c)dyret av hestefamilien under transport til slakteriet kan identifiseres individuelt i samsvar med artikkel 11 eller 12,
d)sendingen i samsvar med avsnitt III i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004,1 ledsages av de opplysningene om næringsmiddelkjeden som skal omfatte de individuelle identifikasjonsopplysningene som er nevnt i bokstav c) i dette nummer.
3. Artikkel 19 nr. 1 bokstav b)–d) får ikke anvendelse ved forflytning eller transport av slaktedyr av hestefamilien i samsvar med nr. 2 i denne artikkel.
1Forordning (EF) nr. 853/2004 er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
Kapittel V
Duplikatutstedelse, erstatning og midlertidig oppheving av identifikasjonsdokumenter
Artikkel 16 Duplikat av identifikasjonsdokumenter
1. Når det opprinnelige identifikasjonsdokumentet går tapt, men det er mulig å fastslå identiteten til dyret av hestefamilien, først og fremst ved hjelp av den koden som er formidlet av signalgiveren eller etter den alternative metoden, og det foreligger en erklæring fra eieren, skal det utstedende organet som nevnt i artikkel 4 nr. 1, utstede et duplikat av identifikasjonsdokumentet som inneholder det unike individnummeret og tydelig angi at det dreier seg om et duplikat («duplikat av identifikasjonsdokument»).

I slike tilfeller skal dyret av hestefamilien klassifiseres i avsnitt IX del II i duplikatet av identifikasjonsdokumentet som ikke beregnet på slakting til konsum.

Nærmere opplysninger om det utstedte duplikatet av identifikasjonsdokumentet og klassifiseringen av dyret av hestefamilien i avsnitt IX i dokumentet, skal registreres med angivelse av det unike individnummeret i databasen som nevnt i artikkel 21.

2. Som unntak fra nr. 1 annet ledd, kan vedkommende myndighet beslutte å midlertidig oppheve statusen til dyret av hestefamilien som beregnet på slakting til konsum, i seks måneder, dersom dyreholderen på en tilfredsstillende måte innen 30 dager etter det meldte tapet av identifikasjonsdokumentet, kan godtgjøre at statusen til dyret av hestefamilien som beregnet på slakting til konsum, ikke er brakt i fare ved medisinsk behandling.

Til dette formål skal vedkommende myndighet føre inn i den første kolonnen i avsnitt IX del III i duplikatet av identifikasjonsdokumentet datoen for når seksmånedersperioden for midlertidig oppheving begynner, og fylle ut opplysningene i tredje kolonne.

3. Dersom det tapte opprinnelige identifikasjonsdokumentet ble utstedt av et utstedende organ som nevnt i artikkel 4 nr. 2, i en tredjestat, skal duplikatet av identifikasjonsdokumentet utstedes av det opprinnelige utstedende organet og sendes til dyreholderen eller dersom lovgivningen i den EØS-staten dyret befinner seg, uttrykkelig foreskriver det, til eieren via det utstedende organet eller vedkommende myndighet i den aktuelle EØS-staten.

I slike tilfeller skal dyret av hestefamilien klassifiseres i avsnitt IX del II i duplikatet av identifikasjonsdokumentet som ikke beregnet på slakting til konsum, og opplysningene i databasen som nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav l), skal tilpasses.

Duplikatet av identifikasjonsdokumentet kan likevel utstedes av et utstedende organ nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), som registrerer dyr av hestefamilien av den aktuelle rasen, eller av et utstedende organ nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), som registrerer dyr av hestefamilien for dette formålet i den EØS-staten der dyret av hestefamilien befinner seg, dersom det opprinnelige utstedende organet har samtykket i dette.

4. Dersom det tapte opprinnelige identifikasjonsdokumentet ble utstedt av et utstedende organ som ikke lenger finnes, skal duplikatet av identifikasjonsdokumentet utstedes av et utstedende organ i EØS-staten der dyret av hestefamilien befinner seg, i samsvar med nr. 1.
Artikkel 17 Erstatning av identifikasjonsdokument

Når det opprinnelige identifikasjonsdokumentet går tapt og det ikke er mulig å fastslå identiteten til dyret av hestefamilien, skal det utstedende organet som nevnt i artikkel 4 nr. 3, i den EØS-staten der dyret av hestefamilien befinner seg, utstede en erstatning av identifikasjonsdokumentet («erstatning av identifikasjonsdokument») med tydelig angivelse av at det dreier seg om en erstatning og som oppfyller kravene i artikkel 5 nr. 1 bokstav b).

I slike tilfeller skal dyret av hestefamilien klassifiseres i avsnitt IX del II i erstatningen av identifikasjonsdokumentet som ikke beregnet på slakting til konsum.

Nærmere opplysninger om den utstedte erstatningen av identifikasjonsdokumentet samt registreringsstatusen til og klassifiseringen av dyret av hestefamilien i avsnitt IX i dokumentet, skal tilpasses i databasen som nevnt i artikkel 21, med angivelse av det unike individnummeret.

Artikkel 18 Midlertidig oppheving av identifikasjonsdokumenter for forflytning

Den offentlige veterinæren skal midlertidig oppheve identifikasjonsdokumentets gyldighet for forflytning med opplysninger om dette i avsnitt VIII i dokumentet, når et dyr av hestefamilien holdes på eller kommer fra en driftsenhet som:

a)omfattes av et forbud som nevnt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 90/426/EØF,1 eller
b)ligger i en EØS-stat eller del av en EØS-stat som ikke er fri for afrikansk hestepest.
1Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.
Kapittel VI
Dødsfall blant dyr av hestefamilien og slaktedyr av hestefamilien beregnet på konsum samt registrering av medisinsk behandling
Artikkel 19 Dødsfall blant dyr av hestefamilien
1. Når et dyr av hestefamilien dør eller slaktes, skal følgende tiltak treffes:
a)signalgiveren skal beskyttes mot etterfølgende svikefull bruk, først og fremst ved avfallsgjenvinning, destruering eller avfallsdisponering på stedet,
b)identifikasjonsdokumentet skal gjøres ugyldig ved minst å stemple det «ugyldig» på første side,
c)det skal sendes en erklæring til det utstedende organet, enten direkte eller gjennom kontaktpunktet nevnt i artikkel 23 nr. 4, med angivelse av det unike individnummeret til dyret av hestefamilien og opplysning om at dyret av hestefamilien er slaktet, avlivet eller selvdødt, herunder datoen for dyrets død, og
d)det ugyldige identifikasjonsdokumentet skal destrueres.
2. De tiltakene som fastsettes i nr. 1, skal iverksettes av eller under tilsyn av:
a)offentlig veterinær:
i)ved slakting eller avliving som ledd i tiltak for sykdomsbekjempelse i samsvar med artikkel 4 nr. 4 bokstav i) i direktiv 90/426/EØF, eller
ii)etter slakting, i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 90/426/EØF, eller
b)vedkommende myndighet som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav i) i forordning (EF) nr. 1774/2002,1 ved disponering eller behandling av skrotten i samsvar med artikkel 4 og 5 i nevnte forordning.
3. Når signalgiveren i henhold til nr. 1 bokstav a), ikke kan fjernes fra et slaktet dyr av hestefamilien beregnet på konsum, skal den offentlige veterinæren erklære det kjøttet eller den delen av kjøttet som inneholder signalgiveren, uegnet til konsum i samsvar med avsnitt II kapittel V punkt 1 bokstav n) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004.2
4. Som unntak fra nr. 1 bokstav d) og uten å berøre de reglene som det utstedende organet har trykt i identifikasjonsdokumentet, kan EØS-statene gjennomføre framgangsmåter for tilbakelevering av det ugyldige dokumentet til det utstedende organet.
5. Dersom dyr av hestefamilien dør eller går tapt på annen måte enn det som er nevnt i denne artikkel, skal dyreholderen levere identifikasjonsdokumentet tilbake til det utstedende organet nevnt i artikkel 4 nr. 1, 2 eller 3, innen 30 dager etter at dyret døde eller gikk tapt.
1Forordning (EF) nr. 1774/2002 er gjennomført i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.
2Forordning (EF) nr. 854/2004 er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.
Artikkel 20 Slaktedyr av hestefamilien beregnet på konsum og registrering av medisinsk behandling
1. Et dyr av hestefamilien skal anses å være beregnet på slakting til konsum med mindre det i avsnitt IX del II i identifikasjonsdokumentet, ugjenkallelig erklæres for ikke å være beregnet til dette formål, ved underskrift av:
a)dyrehold eller eier etter eget valg, eller
b)dyreholder og ansvarlig veterinær som handler i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF.1
2. Før enhver behandling i henhold til artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF, eller enhver behandling med et legemiddel som er godkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i samme direktiv, skal den ansvarlige veterinæren fastslå statusen til dyret av hestefamilien som enten beregnet på slakting til konsum, som er det normale, eller som ikke beregnet på slakting til konsum som fastsatt i avsnitt IX del II i identifikasjonsdokumentet.
3. Når behandlingen nevnt i nr. 2 i denne artikkel, ikke er tillatt for dyr av hestefamilien beregnet på slakting til konsum, skal den ansvarlige veterinæren påse at det aktuelle dyret av hestefamilien i samsvar med unntaket fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF, ugjenkallelig erklæres for ikke beregnet på slakting til konsum, ved å:
a)fylle ut og undertegne avsnitt IX del II i identifikasjonsdokumentet, og
b)gjøre avsnitt IX del III i identifikasjonsdokumentet ugyldig.
4. Når et dyr av hestefamilien skal behandles under vilkårene nevnt i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF,2 skal den ansvarlige veterinæren angi i avsnitt IX del III i identifikasjonsdokumentet de nødvendige opplysningene om det legemiddelet som inneholder stoffer som er uunnværlig for behandling av dyr av hestefamilien, som oppført i forordning (EF) nr. 1950/20063

Den ansvarlige veterinæren skal angi datoen for siste tilføring av nevnte legemiddel, som forskrevet, og skal i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i direktiv 2001/82/EF, underrette dyreholderen om datoen når tilbakeholdingstiden fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i samme direktiv, utløper.

1Direktiv 2001/82/EF artikkel 10 nr. 2 er gjennomført i forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr.
2Direktiv 2001/82/EF artikkel 10 nr. 3 er gjennomført i forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr.
3Forordning (EF) nr. 1950/2006 er gjennomført i forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr.
Kapittel VII
Registrering av opplysninger og sanksjoner
Artikkel 21 Database
1. Når identifikasjonsdokumentet utstedes eller tidligere utstedte identifikasjonsdokumenter registreres, skal det utstedende organet registrere minst følgende opplysninger om dyret av hestefamilien i sin database:
a)unikt individnummer
b)art
c)kjønn
d)farge
e)fødselsdato (dag, måned og år)
f)når det er relevant, minst de siste 15 sifrene i den koden som er formidlet av signalgiveren, eller den koden som er formidlet av en anordning for radiofrekvensidentifikasjon som ikke er i samsvar med standarden definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav b), samt opplysninger om det foreskrevne avlesningssystemet eller den alternative metoden,
g)fødselsstat
h)dato for utstedelse og enhver endring av identifikasjonsdokumentet
i)navn og adresse på den personen som identifikasjonsdokumentet er utstedt til
j)status som registrert dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av hestefamilien
k)dyrets navn (fødselsnavn og, når det er relevant, handelsnavn)
l)dyrets status, når den er kjent, som ikke beregnet på slakting til konsum
m)opplysninger om eventuelle duplikater og erstatninger av identifikasjonsdokumentet i samsvar med artikkel 16 og 17
n)den meldte datoen for dyrets død.
2. Det utstedende organet skal oppbevare opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i sin database i minst 35 år eller minst to år etter datoen for når dyret av hestefamilien døde, som meddelt i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav c).
3. Umiddelbart etter registrering av opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal det utstedende organet oversende opplysningene nevnt i bokstav a)–f) og n) i samme nummer, til den sentrale databasen i den EØS-staten der dyret av hestefamilien ble født, dersom en slik sentral database er gjort tilgjengelig i samsvar med artikkel 23.
Artikkel 22 Informasjon om koden til utstedende organers database

EØS-statene skal gjøre navn, adresser, herunder kontaktopplysninger, og den 6-sifrede UELN-kompatible identifikasjonskoden til de utstedende organenes databaser tilgjengelig for de øvrige EØS-statene og for offentligheten på et nettsted.

For å gjøre det lettere for EØS-statene å gjøre disse opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et nettsted der alle EØS-statene skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder.

Artikkel 23 Sentrale databaser, samarbeid mellom disse og kontaktpunkter
1. En EØS-stat kan beslutte at det utstedende organet skal føre inn opplysningene nevnt i artikkel 21, om dyr av hestefamilien som er født eller identifisert på EØS- statens territorium, i en sentral database, eller at det utstedende organets database nettverkstilkoples med denne sentrale databasen («den sentrale databasen»).
2. EØS-statene skal i samsvar med direktiv 89/608/EØF samarbeide om forvaltningen av sine sentrale databaser.
3. EØS-statene skal gjøre navn, adresse og den 6-sifrede UELN-kompatible identifikasjonskoden til sine utstedende organers databaser tilgjengelig for de øvrige EØS-statene og for offentligheten på et nettsted.

For å gjøre det lettere for EØS-statene å gjøre disse opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et nettsted der alle EØS-statene skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder.

4. EØS-statene skal opprette et kontaktpunkt som mottar erklæringen nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav c), med henblikk på videresending til de respektive utstedende organene som er godkjent på deres område.

Kontaktpunktet kan være et kontaktorgan som nevnt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 882/2004.1

Nærmere opplysninger om dette kontaktpunktet, som kan føres inn i den sentrale databasen, skal gjøres tilgjengelig for de øvrige EØS-statene og for offentligheten på et nettsted.

For å gjøre det lettere for EØS-statene å gjøre disse opplysningene tilgjengelige, skal Kommisjonen opprette et nettsted der alle EØS-statene skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder.

1Forordning (EF) nr. 882/2004 er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).
Artikkel 24 Sanksjoner

EØS-statene skal fastsette regler for sanksjoner mot overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

EFTA-statene skal underrette ESA om disse bestemmelsene senest 30. juni 2009.1 Eventuelle senere endringer som berører disse, skal meddeles ESA omgående.

1Notifisering til ESA er avhengig av dato for innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen.
Kapittel VIII
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 25 Oppheving

Vedtak 93/623/EØF og vedtak 2000/68/EF oppheves fra 1. juli 2009.

Henvisninger til de opphevede vedtakene skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 26 Overgangsbestemmelser
1. Dyr av hestefamilien som er født senest 30. juni 2009, og som per denne datoen er identifisert i samsvar med vedtak 93/623/EØF eller 2000/68/EF, skal anses for å være identifisert i samsvar med denne forordning.

Identifikasjonsdokumentene for disse dyrene av hestefamilien skal senest 31. desember 2009 registreres i samsvar med artikkel 21 nr. 1 i denne forordning.

2. Dyr av hestefamilien som er født senest 30. juni 2009, og som per denne datoen ikke er identifisert i samsvar med vedtak 93/623/EØF eller 2000/68/EF, skal senest 31. desember 2009 identifiseres i samsvar med denne forordning.

M1

3. Dyr av hestefamilien som er født i Kroatia senest 30. juni 2013, og som ikke er identifisert i samsvar med denne forordning, skal senest 31. desember 2014 identifiseres i samsvar med denne forordningen.

M1

Artikkel 27 Ikrafttredelse

[Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. juli 2009.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle EØS-stater. 

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2008.]1

1Ikrafttredelse i EØS følger av EØS-komiteens beslutning nr. 1/2008 og er 30. januar 2010. Rettsvirkningene i EFTA-landenes interne rett følger av EØS-avtalens artikkel 7.
 
For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen
Vedlegg I
Identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien
Pass
Allmenn veiledning

Denne veiledningen er utarbeidet som en hjelp til brukeren, og påvirker ikke reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 504/2008.

I.Passet må inneholde alle nødvendige opplysninger om hvordan det brukes samt opplysninger om det utstedende organet, på fransk, engelsk og ett av de offisielle språkene i den EØS-staten eller staten der det utstedende organet har sitt hovedkontor.
II.Passets innhold 

A. Passet må inneholde følgende opplysninger:

1.Avsnitt I og II - Identifisering

Dyret av hestefamilien skal identifiseres av vedkommende myndighet. Identifikasjonsnummeret skal på en tydelig måte identifisere dyret og det organet som utstedte identifikasjonsdokumentet, og skal være UELN-kompatibelt.

I avsnitt I punkt 5 skal det være satt av plass til minst 15 sifre i signalgiverkoden.

Når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien, skal passet angi avstamning og den klassen i stamboken som dyret er ført opp under, i samsvar med reglene fastsatt av den godkjente avlsorganisasjonen som utsteder passet.

2.Avsnitt III - Eier

Navnet til eieren eller dennes stedfortreder/representant skal oppgis såframt det utstedende organet krever det.

3.Avsnitt IV - Registrering av identitetskontroller

Når lover og forskrifter inneholder krav om at det skal foretas kontroll av identiteten til dyr av hestefamilien, skal kontrollen registreres av vedkommende myndighet.

4.Avsnitt V og VI - Vaksinasjonskort

Alle vaksinasjoner skal registreres i avsnitt V (bare hesteinfluensa) og i avsnitt VI (alle andre vaksinasjoner). Opplysningene kan påføres i form av klistremerker.

5.Avsnitt VII - Laboratorieundersøkelse av dyrets helse

Resultatene av alle undersøkelser foretatt for å påvise smittsomme sykdommer, skal registreres.

6.Avsnitt VIII - Dokumentets gyldighet ved forflytning

Oppheving/fornyelse av dokumentet i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 90/426/EØF, og en liste over meldepliktige sykdommer.

7.Avsnitt IX - Behandling med veterinærpreparater

Del I og II eller del III i dette avsnitt skal behørig fylles ut i henhold til veiledningen fastsatt i dette avsnitt. 

B. Passet kan inneholde følgende opplysninger:

Avsnitt X - Grunnleggende helsekrav

Avsnitt I
Del A - Identifikasjonsopplysninger
(1)(a)Espèce:
Species:
Art:
(4)Numéro unique d'identification valable à vie (15 chiffres):
Unique Life Number (15 digits):
Unikt individnummer (15 sifre):
___-___-_________
(1)(b)Sexe:
Sex:
Kjønn:
(2)Date de naissance:
Date of birth:
Fødselsdato:
(3)Signalement:
Description:
Beskrivelse:
(5)Code du transpondeur (si disponible):
Transponder code (where available):
Signalgiverkode (når relevant):
___ ___ ___ ___ ___
(3)(a)Robe:
Colour:
Farge:
Système de lecture (si différent de ISO 11784) ...
Reading system (if not ISO 11784) ...
Avlesningssystem (dersom ikke ISO 11784) ...
(3)(b)Tête:
Head:
Hode:
Code-barres (optionnel)
Bar-Code (optional)
Strekkode (valgfritt)
(3)(c)Ant. G:
Foreleg L:
Venstre frambein:
(6)Méthode de marquage alternative (si disponible):
Alternative method of marking (if available):
Alternativ merkingsmetode (når relevant):
(3)(d)Ant. D:
Foreleg R:
Høyre frambein:
(7)Information sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l'identité de l'animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel):
(3)(e)Post G:
Hind leg L:
Venstre bakbein:
Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional):
(3)(f)Post D:
Hind leg R:
Høyre bakbein:
Opplysninger om enhver annen relevant metode som gir garanti for at dyrets identitet kan kontrolleres (blodtype/DNA-kode) (valgfritt):
(3)(g)Corps:
Body:
Kropp:
(8)Nom et adresse du destinataire du document:
Name and address of person to whom document is issued:
Navn og adresse på den personen som dokumentet utstedes til:
(3)(h)Marques:
Markings:
Merker:
(9)Le:
On:
Dato:
(11)Signature et cachet de la personne qualifiée (ou de l'autorité compétente) (en lettres capitales)
Signature and stamp of qualified person (or competent authority) (in capital letters)
(10)Circonscription:
District:
Distrikt:
Underskrift og stempel fra kvalifisert person (eller vedkommende myndighet) (med blokkbokstaver)
Avsnitt I
Del B - Oversiktsdiagram

32008r0504u-hest.png 

Merknad til det utstedende organet [skal ikke trykkes i identifikasjonsdokumentet]: Mindre avvik fra denne modellen for oversiktsdiagram er tillatt for diagrammer som var i bruk før denne forordning trådte i kraft.

Avsnitt II
Certificat d'origineCertificate of Origin
Opprinnelsesbevis
(1)Nom:
Name:
Navn:
(2)Nom commercial:
Commercial name:
Handelsnavn:
(3)Race:
Breed:
Rase:
(4)Classe dans le livre généalogique:
Studbook class:
Stambokklasse:
(5)Père génétique:
Genetic sire:
Genetisk far:
(5)(a)Grand-père:
Grandsire:
Farfar:
(6)Mère génétique:
Genetic dam:
Genetisk mor:
(6)(a)Grand-père:
Grandsire:
Morfar:
Note:Pedigree (si indiqué sur page additionnelle)
Pedigree (if appropriate on additional page)
Avstamning (angis eventuelt på tilleggsark)
(7)Lieu de naissance:
Place of birth:
Fødselssted:
(8)Naisseur(s):
Breeder(s):
Oppdretter(e):
(9)Certificat d'origine validé le:
par:
(10)(a)Nom de l'instance émetteur:
Name of the issuing body:
Det utstedende organets navn:
Certificate of origin validated on:
by:
(10)(b)Adresse:
Address:
Adresse:
Opprinnelsesbevis godkjent den:
av:
(10)(c)N° de téléphone:
Telephone number:
Telefonnummer:
(10)(d)N° de télécopie/e-mail:
Fax-number/e-mail:
Faksnummer/e-post:
(10)(e)Cachet:
Stamp:
Stempel:
(10)(f)Signature: (nom en lettres capitales et qualité du signataire)
Signature: (Name in capital letters and capacity of signatory)
Underskrift: (Navn (med blokkbokstaver) og stilling)

MERKNAD TIL DET UTSTEDENDE ORGANET [SKAL IKKE TRYKKES I IDENTIFIKASJONSDOKUMENTET]:

Avvik fra denne modellen er tillatt, forutsatt at de fastsatte minstekravene til opplysninger er oppfylt.

Avsnitt III

[Skal bare fylles ut dersom det kreves i henhold til reglene fastsatt av organisasjonen nevnt i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØF]

Détails de droit de propriétéOpplysninger om eierenDetails of ownership
1.Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.1.Hester som deltar i konkurranser i regi av Det internasjonale rideforbund, har samme nasjonalitet som eieren.1.For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.
2.En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.2.Ved eierskifte skal passet umiddelbart overleveres den organisasjonen, det laget eller offentlige kontoret som har utstedt det, medo navn og adresse til den nye eieren for omregistrering og oversending til den nye eieren.2.On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.
3.S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.3.Dersom hesten har mer enn én eier eller eies av et selskap, skal navnet og nasjonaliteten til den personen som har ansvaret for hesten, angis i passet. Dersom eierne har forskjellig nasjonalitet, må de beslutte hvilken nasjonalitet hesten skal ha.3.If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of differente nationalities, they have to determine the nationality of the horse.
4.Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.4.Når Det internasjonale rideforbund godkjenner at et nasjonalt rideforbund leier en hest, må de nærmere opplysningene om forholdet registreres av vedkommende nasjonale rideforbund.4.When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.
 
Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel
Date of registration, by the organisation, association, or official agency
Dato for registrering hos organisasjonen, laget eller det offentlige kontoret
Nom du propriétaire
Name of owner
Eierens navn
Adresse du propriétaire
Address of owner
Eierens adresse
Nationalité du propriétaire
Nationality of owner
Eierens nasjonalitet
Signature du propriétaire
Signature of owner
Eierens underskrift
Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature
Organization, association or official agency stamp and signature
Organisasjonens, lagets eller det offentlige kontorets stempel og underskrift
Merknad til det utstedende organet [skal ikke trykkes i identifikasjonsdokumentet]: Teksten i punkt 1–4 i dette avsnitt, eller deler av disse, skal bare trykkes i henhold til reglene fastsatt av organisasjonen nevnt i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/426/EØS.
 
Avsnitt IV
Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeportIdentitetskontroll av den hesten som er beskrevet i passetControl of identification of the horse described in the passport
L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.Identiteten til dyret av hestefamilien skal kontrolleres hver gang lover og forskrifter krever det; en underskrift på denne siden betyr at beskrivelsen av den aktuelle hesten er i samsvar med den som er oppgitt i avsnitt I i passet.The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.
 
Date
Date
Dato
Ville et pays
Town and country
By og stat
Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)
Reason for check (event, health certificate, etc.)
Formålet med kontrollen konkurranse, helsesertifikat osv.)
Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité
Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification
Underskrift, navn (med blokkbokstaver) og stilling til den tjenestemannen som har verifisert identiteten
 
Avsnitt V
Grippe équine seulement
ou
Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés
Bare hesteinfluensa
eller
hesteinfluensa som behandles med kombinerte vaksiner
Equine influenza only
or
equine influenza using combined vaccines
Enregistrement des vaccinationsVaksinasjonskortVaccination record
Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.Opplysninger om alle vaksinasjoner av hesten/dyret av hestefamilien må føres klart og tydelig i skjemaet, og bekreftes med veterinærens navn og underskrift.Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.
 
Vaccin/Date Vaccine/Vaksine
Date
Date
Dato
Lieu
Place
Sted
Pays
Country
Stat
Nom
Name
Navn
Numéro du lot
Batch number
Serie-
nummer
Maladie(s)
Disease(s)
Syk-
dom(mer)
Nom en capitales et signature du vétérinaire
Name (in capital letters) and signature of veterinarian
Veterinærens navn (med blokkbokstaver) og underskrift
Avsnitt VI
Maladies autres que la grippe équineAndre sykdommer enn hesteinfluensaDiseases other than equine influenza
Enregistrement des vaccinationsVaksinasjonskortVaccination record
Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.Opplysninger om alle vaksinasjoner av dyret av hestefamilien må føres klart og tydelig i skjemaet, og bekreftes med veterinærens navn og underskrift.Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.
 
Vaccin/Date Vaccine/Vaksine
Date
Date
Dato
Lieu
Place
Sted
Pays
Country
Stat
Nom
Name
Navn
Numéro du lot
Batch number
Serie-
nummer
Maladie(s)
Disease(s)
Syk-
dom(mer)
Nom en capitales et signature du vétérinaireg
Name (in capital letters) and signature of veterinarian
Veterinærens navn (med blokkbokstaver) og underskrift
 
Avsnitt VII
Contrôles sanitaires effectués par des laboratoiresLaboratorieundersøkelse av dyrets helseLaboratory health test
Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.Resultatet av alle undersøkelser for en smittsom sykdom som foretas av en veterinær eller av et laboratorium som er godkjent av statens offentlige veterinærmyndighet, må føres klart og tydelig av veterinæren som representerer den myndigheten som krever undersøkelsen.The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.
 
Date de prélèvement
Sampling date
Maladies transmissibles concernées
Transmissible disease tested for
Undersøkelse foretatt for følgende smittsomme sykdommer
Nature de l'examen
Type of test
Undersøkelsens art
Résultat de l'examen
Result of test
Resultat av undersøkelsen
Laboratoire officiel d'analyse du prélèvement
Official laboratory to which sample is sent
Prøven sendt følgende offentlige laboratorium
Nom en capitales et signature du vétérinaire
Name (in capital letters) and signature of veterinarian
Veterinærens navn (med blokkbokstaver) og underskrift
 
Avsnitt VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS
Conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES
in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

UGYLDIGGJØRING/FORNYET GYLDIGGJØRING AV DOKUMENTET FOR FORFLYTNING
i samsvar med artikkel 4 nr. 4 i direktiv 90/426/EØF

Validité du document
Validity of document
Dokumentets gyldighet
Date
Date
Dato
Lieu
Place
Sted
Validité suspendue
Validity suspended
Gyldigheten opphevet den
Validité rétablie
Validity re-established
Gyldigheten fornyet den
Maladie
Disease
Sykdom
[sett inn tall som angitt nedenfor]
Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel
Name in capitals and signature of official veterinarian
Den offentlige veterinærens navn (med blokkbokstaver) og underskrift
 
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE - COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES - MELDEPLIKTIGE SYKDOMMER
1.Peste équine - African horse sickness - Afrikansk hestepest5.Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) - equine encephalomyelitis (all types including VEE) - encefalomyelitt hos hest (alle typer, også VEE)
2.Stomatite vésiculeuse - vesicular stomatitis - vesikulær stomatitt6.Anémie infectieuse - equine infectious anaemia - infeksiøs anemi hos hest
3.Dourine - dourine - ondartet beskjelersyke7.Rage - rabies- rabies
4.Morve - glanders - snive8.Fièvre charbonneuse - anthrax - miltbrann
 
Avsnitt IX

Behandling med veterinærpreparater

Unikt individnummer1
☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐
 

Del I

Dato og sted for utstedelse av dette avsnittet1 ...

Utstedende organ for dette avsnittet av identifikasjonsdokumentet1 .. 

Del II

Merk:Dyret av hestefamilien er ikke beregnet på slakting til konsum.
Dyret av hestefamilien kan derfor behandles med veterinærpreparater som enten er godkjent i samsvar med artikkel 6 nr. 3, eller som tilføres i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF.3  
Undertegnede eier2 / representant for eieren2 / dyreholder2 erklærer at det dyret av hestefamilien som er beskrevet i dette identifikasjonsdokumentet, ikke er beregnet på slakting til konsum.
Dato og stedNavn (med blokkbokstaver) og underskriften til dyrets eier, eierens representant eller dyreholderenNavn (med blokkbokstaver) og underskrift til den ansvarlige veterinæren som handler i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2001/82/EFDel III

Merk:Dyret av hestefamilien er beregnet på slakting til konsum.
Med forbehold for forordning (EØF) nr. 2377/90 og direktiv 96/22/EF, kan dyr av hestefamilien gis medisinsk behandling i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF, under forutsetning av at dyr som gis slik behandling, bare kan slaktes til konsum etter utløpet av den allmenne tilbakeholdingstiden på seks måneder regnet fra datoen for siste behandling med de stoffene som er oppført i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i samme direktiv.
REGISTRERING AV MEDISINSK BEHANDLING
en veterinæren som er ansvarlig for anvendelsen og/eller forskrivingen av veterinærpreparatet
Dato for siste tilføring av leggemiddel som forskrevet i samsvar med artikkel 10 nr. 31 i direktiv 2001/82/EF5
eller
dato for midlertidig oppheving i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 504/20087 8
[dd/mm/åååå]
 STED
- Landkode
- Postnummer
- Sted
Uunnværlig stoff/uunnværlige stoffer i det veterinærpreparatet som tilføres i samsvar med artikkel 10 nr. 31 i direktiv 2001/82/EF5 om nevnt i første kolonne,3 4
eller i samsvar med artikkel 16 nr. 21 i forordning (EF) nr. 504/20087 8
Navn:5 ...
Adresse:5 ...
Postnummer:5 ...
Sted:5 ...
Telefon:6 ...
Underskrift
1Skal bare fylles ut dersom dette avsnittet ikke utstedes på samme dato som avsnitt III.
2Stryk det som ikke passer.
3Obligatorisk spesifikasjon av stoffene i henhold til listen over stoffene fastsatt i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2001/82/EF.
4Opplysninger om andre veterinærpreparater som forskrives i samsvar med direktiv 2001/82/EF, er valgfritt.
5Navn, adresse, postnummer og sted i blokkbokstaver.
6Telefon i formatet [+landkode (retningsnummer) nummer].
7Dersom statusen til et dyr av hestefamilien beregnet på slakting til konsum, oppheves i seks måneder i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 504/2008, skal datoen for når den midlertidige opphevingen begynner, fylles ut i første kolonne og «artikkel 16 nr. 2» i tredje kolonne.
8Utskrift av denne henvisningen er bare obligatorisk for duplikater av identifikasjonsdokumenter som er utstedt i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i forordning (EF) nr. 504/2008.
 
Avsnitt X

Exigences sanitaires de base
Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements
These requirements are not valid to enter the Community

Grunnleggende helsekrav
Oppfyllelsen av disse kravene gir ikke adgang til EØS

Je soussigné1 certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned,1 hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Undertegnede1 bekrefter herved at dyret av hestefamilien beskrevet i dette passet, oppfyller følgende krav:

(a)il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;
it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;
det er blitt undersøkt i dag, viser ingen kliniske tegn på sykdom og er skikket til transport,
(b)il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;
it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;
det skal ikke slaktes innenfor rammen av en nasjonal plan for utryddelse av smittsomme sykdommer,
(c)il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;
it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;
det kommer ikke fra en driftsenhet som er underlagt restriksjoner av dyrehelsemessige årsaker, og har ikke vært i kontakt med dyr av hestefamilien fra en slik driftsenhet,
(d)à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.
to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.
Det har, så vidt jeg vet, ikke vært i kontakt med dyr av hestefamilien angrepet av en smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før innlasting.
 

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL 

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN 

DETTE SERTIFIKATET ER GYLDIG I 10 DAGER FRA DATOEN FOR DEN OFFENTLIGE VETERINÆRENS UNDERSKRIFT.

1Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l'équidé.
This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.
Dette dokumentet må underskrives tidligst 48 timer før dyr av hestefamilien transporteres til utlandet.
 
Date
Date
Dato
Lieu
Place
Sted
Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport
For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport
Av særlige epidemiologiske årsaker skal dette passet ledsages av et eget helsesertifikat
Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel
Name in capital letters and signature of official veterinarian
Den offentlige veterinærens navn (med blokkbokstaver) og underskrift
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Oui/non (barrer la mention inutile)
Yes/no (delete as appropriate)
Ja/nei (stryk det som ikke passer)
Vedlegg II
Opplysninger lagret i smartkortet

Smartkortet skal inneholde minst følgende opplysninger:

1.Synlige opplysninger:
-utstedende organ
-unikt individnummer
-navn
-kjønn
-farge
-de siste 15 sifrene i koden fra signalgiveren (når relevant)
-foto av dyret av hestefamilien
2.Elektroniske opplysninger som er tilgjengelige med standard programvare:
-minst alle obligatoriske opplysninger i avsnitt I del A i identifikasjonsdokumentet. 

____________________________ 

1Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien
2Direktiv 90/426/EØF er gjennomført i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien
3Direktiv 2001/82/EF er gjennomført i følgende forskrifter:
- Forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften)
- Forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr
- Forskrift 20. februar 2006 nr. 229 om journal for dyrehelsepersonell.
- Forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler
- Forskrift 28. juni 1996 nr. 693 om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, -fugler, fisk og andre akvatiske organismer.
4Forordning (EØF) nr. 2377/90 er gjennomført i følgende forskrifter:
- Forskrift 28. mars 2001 nr. 357 om fortegnelse over fremmedstoffer som omfattes av matloven
- Forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk