Forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy

DatoFOR-2010-05-11-681
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 6
Ikrafttredelse11.05.2010
Sist endretFOR-2016-09-28-1159
EndrerFOR-1999-04-07-386
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§56
Kunngjort18.05.2010   kl. 14.05
KorttittelForskrift om elektroniske fangst- og aktivitetsdata

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 11. mai 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 56.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2011 nr. 1406, 12 jan 2012 nr. 32, 26 feb 2015 nr. 168, 28 sep 2016 nr. 1159.

§ 1.Register

Fiskeridirektoratet kan føre elektronisk registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata innsamlet ved bruk av posisjonsrapporteringsutstyr og elektronisk rapporteringsutstyr, jf. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

Fiskeridirektøren er ansvarlig for registrene.

§ 2.Formålet

Registrene skal benyttes av Fiskeridirektoratet og Kystvakten til overvåkning og kontroll av fiske- og fangstfartøys aktivitet. Registeret kan også benyttes til forsknings- og statistikkformål, samt til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser om overvåkning og kontroll mv.

§ 3.Registrenes omfang og innhold

Registrene omfatter fangst- og aktivitetsdata for norske fiske- og fangstfartøy som er omfattet av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, med mindre annet er bestemt.

Registrene omfatter fangst- og aktivitetsdata som Fiskeridirektoratet mottar om utenlandske fiske- og fangstfartøy på bakgrunn av norsk regelverk og internasjonale avtaler.

Registrene kan inneholde:

a)identifikasjons- og posisjonsopplysninger om fiske- og fangstfartøy samt opplysninger om tidspunkt for posisjonsmelding, kurs og fart mv.
b)fangst- og aktivitetsdata.

Registrene kan samkjøres (kobles) med andre personregistre i Fiskeridirektoratet dersom dette er i samsvar med formålet med registreringen.

§ 4.Utlevering av opplysninger

Utlevering av opplysninger fra registrene til andre er kun tillatt i følgende tilfeller:

a)Når den person eller det foretak opplysningene gjelder har gitt skriftlig samtykke. Med foretak menes her selskap, forening, partsrederi eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, bo eller stiftelse.
b)Utlevering i henhold til internasjonale avtaler eller til andre lands myndigheter i henhold til avtale.
c)Utlevering til Kystvakten.
d)Utlevering til statistikkformål i anonymisert form.
e)Utlevering kan skje til myndighet ansvarlig for sjøredningsoppdrag.
f)Utlevering kan skje til politiet eller påtalemyndigheten til bruk i straffesak.
g)Utlevering kan skje til Havforskningsinstituttet og andre forskningsinstitusjoner i forskningssammenheng.
h)Utlevering til salgslagene. Salgslagene kan benytte opplysninger fra registrene i forbindelse med inndragning av ulovlig fangst og fangst utover fastsatt kvote, eller verdi av slik fangst, gjort i medhold av havressursloven § 54 og deltakerloven § 27 jf. § 30, og ved gjennomføring av kontroll etter havressurslovens § 48.
i)Utlevering kan skje til bruk i den lukkede delen av BarentsWatch.

Forøvrig kan utlevering skje når lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for dette og mottakeren med hjemmel i lov eller forskrift kan kreve opplysningene utlevert for å utøve sin myndighet fastsatt i særskilt lov eller forskrift.

0Endret ved forskrifter 19 des 2011 nr. 1406, 12 jan 2012 nr. 32, 26 feb 2015 nr. 168, 28 sep 2016 nr. 1159.
§ 5.Rett til innsyn

Enhver som ber om det har rett til innsyn i dette registeret i henhold til lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 18, jf. § 23.

§ 6.Lagring, sletting og anonymisering av opplysninger

Det er adgang til å lagre opplysninger om det enkelte fartøy.

Opplysninger som ikke lenger kan benyttes til kontroll- eller statistikkformål skal slettes eller anonymiseres, med mindre annet er bestemt i henhold til internasjonale avtaler. Dersom registeret vedtas nedlagt, skal opplysningene slettes eller makuleres.

Opplysninger som er uriktige eller ufullstendige skal umiddelbart rettes, slettes eller suppleres dersom feilen eller mangelen har betydning for den registrerte.

§ 7.Sikkerhet

Fiskeridirektoratet skal iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre at hensynet til opplysningenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til enhver tid er tilstrekkelig ivaretatt.

Brudd på informasjonssikkerheten som har medført uautorisert utlevering av konfidensielle personopplysninger, eller ved mistanke om slik utlevering, skal meddeles Datatilsynet.

§ 8.Tilsynsmyndighet

Datatilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i denne forskrift overholdes, jf. personopplysningslovens § 42 tredje ledd og § 44, jf. § 45.

§ 9.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser.

0Tilføyd ved forskrift 12 jan 2012 nr. 32.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. april 1999 nr. 386 om register for lagring av opplysninger innsamlet ved bruk av satellittsporingsutstyr på fiskefartøy.

0Endret ved forskrift 12 jan 2012 nr. 32 (tidligere § 9).