Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

DatoFOR-2010-05-18-708
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 7 (Merknader)
Ikrafttredelse01.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§6, LOV-2005-06-17-79-§8
Kunngjort25.05.2010   kl. 14.10
KorttittelForskrift om behandling av akvakultursøknader

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 18. mai 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 8, jf. § 6.

§ 1.Formål

Forskriften skal medvirke til en effektiv søknadsbehandling av lokaliteter til akvakultur etter akvakulturloven. Forskriften regulerer kun forholdet mellom offentlige myndigheter, og innebærer ikke utvidede rettigheter eller plikter for private.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for søknadsbehandling av klarering av lokaliteter som foretas av tildelingsmyndigheten og andre myndigheter som skal gi uttalelser eller nødvendige tillatelser, jf. akvakulturloven § 6, § 15 og § 16, samt for kommuners behandling av søknader som oversendes til uttalelse etter laksetildelingsforskriften § 8 eller tildelingsforskriften for andre arter § 9.

§ 3.Definisjoner

Tildelingsmyndigheten: Fylkeskommunen lokaliteten søkes plassert i.

Sektormyndigheter: Forvaltningsmyndighet for lovene nevnt i akvakulturloven § 6 d) med unntak av lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.

Komplett søknad: innebærer at de krav som følger av søknadsskjema med veileder er oppfylt, herunder at en uttalelse om konsesjonsfritak eller tillatelse etter vannressursloven også foreligger.

§ 4.Frister for behandling

Tildelingsmyndigheten skal fra mottakelse av komplett søknad og frem til sluttbehandling, registrere tidsbruken slik denne forskriften fastsetter. Tildelingsmyndigheten skal innen 2 uker fra mottakelse av komplett søknad videresende denne til kommunen det søkes lokalisering i, sektormyndighetene og andre myndigheter som skal gi uttalelser.

Uttalelse fra kommune, herunder merknader fra offentlig utlegging, skal være tildelingsmyndigheten i hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden.

Tildelingsmyndigheten skal umiddelbart etter utløpet av 12-ukersfristen i andre ledd, ettersende merknader fra kunngjøring og offentlig utlegging og eventuell kommunal uttalelse, til sektormyndighetene og til andre myndigheter som kan gi uttalelser.

Sektormyndighetene skal fatte vedtak i løpet av 4 uker fra mottakelsen av merknader mv. etter tredje ledd.

Uttalelser fra andre myndigheter skal være tildelingsmyndigheten i hende senest 4 uker etter at de mottok merknader mv. etter tredje ledd.

Tildelingsmyndigheten skal innen 4 uker fra mottakelse av sektormyndighetenes tillatelse eller avslag etter fjerde ledd, sluttbehandle søknaden. Fristen gjelder ikke dersom sektormyndighetenes vedtak er påklaget før vedtak er fattet av tildelingsmyndigheten.

§ 5.Utsatt saksbehandlingsfrist for fylkesmannen i særlige tilfeller

Fylkesmannen kan skriftlig anmode fylkeskommunen om inntil 4 ukers fristforlengelse i særlige tilfeller. Anmodningen skal sendes fylkeskommunen senest 1 uke før fylkesmannens frist etter § 4 fjerde eller femte ledd utløper.

Fylkeskommunen skal innen 1 uke etter mottak av fylkesmannens anmodning svare fylkesmannen, samt sende kopi til søker, lokaliseringskommunen og øvrige sektormyndigheter.

Dersom det fortsatt foreligger særlige tilfeller kan fylkesmannen anmode fylkeskommunen om ytterligere inntil 4 ukers fristforlengelse. Fylkesmannen må sende anmodning om ytterligere fristforlengelse senest 1 uke før den utsatte fristen utløper.

§ 6.Klagebehandling av vedtak av sektormyndighetene

Sektormyndighetene skal behandle klager i løpet av 12 uker, og sende avgjørelsen til tildelingsmyndigheten.

§ 7.Avsluttende bestemmelser

Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse. Det samme gjelder for uttalelser etter § 4 femte ledd, jf. § 4 sjette ledd.

Oversittelse av tidsfristene i denne forskriften har ikke betydning for gyldigheten av sektormyndighetenes eller tildelingsmyndighetenes vedtak, og gir ikke rett til erstatning eller lignende for private.

Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur kapittel 7 gjelder ikke.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2010.

Merknader til forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

Til § 1

Formålet er begrenset til den delen av en søknadsbehandling av tillatelser som gjelder klarering av lokaliteter, jf. tildelingsforskriften for andre arter § 7 og laksetildelingsforskriften § 30. Disse bestemmelsene består nesten ordrett av lovens § 6, § 15 og § 16. Dette innebærer at tildelingsrunder etter akvakulturloven § 7, tildeling av spesialtillatelser etter laksetildelingsforskriften kap. 5 ikke omfattes.

Til § 3

Tildelingsmyndigheten er fylkeskommunen lokaliteten søkes plassert i.

Kommunenes behandling av søknader. Oversendelse til kommunen følger ikke av akvakulturloven direkte, men følger forutsetningsvis av tildelingsforskriftene og er tungtveiende for arealavveiningen som gjøres etter akvakulturloven § 6 d). Etter at fylkeskommunen har sendt søknad om klarering av lokalitet til den kommunen det søkes om lokalisering i, skal søker etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet jf. laksetildelingsforskriften og tildelingsforskriften for andre arter.

Sektormyndighetene. I dag er dette Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket og fylkesmannen i fylkeskommunen lokaliteten søkes plassert i.

Til § 4 

Til § 4 første ledd

Den faktiske tidsbruken skal registreres i forhold til forskriftens frister. Som det fremgår av § 4 er disse fastsatt på ulik måte, og dette må tas hensyn til ved registrering.

Tidsbruk for behandling hos tildelingsmyndigheten begynner ikke å løpe før komplett søknad foreligger. 

Til § 4 tredje ledd

Dersom tildelingsmyndigheten mottar kommunal uttalelse senere enn fristene i andre og tredje ledd, men før mottakelse av vedtak fra sektormyndighetene, forutsettes i tråd med god forvaltningsskikk at disse ettersendes sektormyndighetene for å opplyse saken ytterligere. 

Til § 4 femte ledd

«Myndigheter som skal gi uttalelser» - eks. fylkesmannens uttalelser om vilt, friluftsliv med mer og Fiskeridirektoratets regioner, som skal gi uttalelse om fiskeriinteresser, herunder samiske fiskeriinteresser. 

Til § 4 sjette ledd

Tildelingsmyndigheten sluttbehandler søknaden innen 4 uker fra mottakelse av sektormyndighetenes vedtak etter fjerde ledd, uavhengig av om myndigheters uttalelse etter femte ledd er mottatt.

Til § 5

Fylkesmannen kan anmode fylkeskommunen om inntil 4 ukers fristforlengelse i særlige tilfeller. Anmodningen skal være saklig begrunnet, og både den og fylkeskommunens svar skal være skriftlig.

Særlige tilfeller kan være at særegenheten i den enkelte sak medfører behov for utvidet tidsbruk. Dette vil typisk være i saker hvor det foreligger interessekonflikter ut over det normale ved behandlingen av akvakultursaker, og som av den grunn krever økt tidsbruk hos fylkesmannen. Et særlig tilfelle kan også være perioder med særlig stort arbeidspress hos fylkesmannen, dvs. at generell arbeidsbelastning ikke er en tilstrekkelig begrunnelse. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil til bruk i enkeltsaker hvor særlige forhold foreligger. Dersom det fortsatt foreligger særlige tilfeller kan fylkesmannen anmode fylkeskommunen om ytterligere inntil 4 ukers fristforlengelse. Fylkesmannen må sende anmodning om ytterligere fristforlengelse senest 1 uke før den utvidede fristen utløper.

Til § 7 

Til § 7 første ledd

Tildelingsmyndigheten «kan» behandle uten kommunenes uttalelse dersom tidsfristen ikke overholdes. Det samme gjelder uttalelser etter § 4 femte ledd. Dersom fylkesmannen gis utsatt frist kan saken bare behandles dersom fylkesmannens uttalelse ikke er innkommet fylkeskommunen innen den utsatte fristen. Av § 4 tredje ledd følger det at forsinkede kommunale uttalelser bør videresendes sektormyndighetene. Uttalelser som kommer inn etter fristen skal forutsetningsvis også vurderes på vanlig måte dersom endelig vedtak ennå ikke er fattet av tildelingsmyndigheten. Fylkeskommunen må, i tråd med alminnelig forvaltningsrett (forvaltningsloven § 17 og naturmangfoldloven § 8, jf. 7) sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før den sluttbehandles. 

Til § 7 andre ledd

Akvakulturloven kapittel 7 om reaksjoner ved overtredelse gjelder ikke for forskriften. Fristoversittelser medfører heller ikke saksbehandlingsfeil etter alminnelig forvaltningsrett, og det kan ikke utledes erstatningsansvar for sektormyndighetene eller tildelingsmyndigheten etter forskriften.