Forskrift om masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

DatoFOR-2010-05-28-1888
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15
Kunngjort08.02.2011   kl. 14.45
KorttittelForskrift om masterstudiene ved AHO

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 28. mai 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) kap. 3, 4 og 5.

§ 1.Forskriftens virkeområde og formål

Forskriften gjelder for masterstudiene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Forskriften gir regler om organisering av studier, gjennomføring av vurderinger, krav for tildeling av grader og bestemmelser om AHOs og studentenes rettigheter og plikter ved AHO. Forskriften skal kvalitetssikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved AHO.

Forskriften forutsetter at studentene følger normert studieprogresjon. For studenter som har søkt om og fått innvilget avvik fra normert progresjon, skal anvendelsen av reglene ta hensyn til dette, med mindre noe annet er særskilt angitt.

Når det i det følgende er fastsatt at en tidsfrist går ut på en bestemt dato og denne datoen ikke er virkedag, blir fristen forskjøvet til nærmeste etterfølgende virkedag.

§ 2.Definisjoner

Eksamen

Skriftlig, muntlig, prosjektinnlevering eller annen vurdering av studentens kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for fastsettelse av karakter på vitnemålet eller som inngår i beregningsgrunnlag for en karakter som angis på vitnemålet. En eksamen kan omfatte flere deleksamener og i så fall skal kursbeskrivelsen gi opplysninger om den innbyrdes vekting av disse deleksamenene.

Erfaringsbasert master

Et masterstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid.

Evaluering

Vurdere, gi karakter til en students faglige prestasjon.

Fordypningskurs

Tematiske kurs av 6 sp omfang som gis på masternivå.

Grad

Tildeles etter gjennomført studieprogram av et gitt omfang. AHO tildeler gradene Master og Philosophae doctor (Ph.d).

Grunnkurs

Kurs som gis innenfor grunnundervisningen.

Grunnundervisning

Obligatorisk undervisning som går over de tre første årene av studiene master i industridesign og master i arkitektur.

Gjestestudent

Benyttes om en student som ikke er tatt opp til et studieprogram, men til ett eller flere kurs på individbasert avtale.

Kontinuasjonseksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen eller som ønsker å forbedre karakter på tidligere eksamen.

Kurs

Et semester er bygget opp av kurs med ulik kreditering og varighet. Kursene ved AHO har følgende betegnelser: Grunnkurs, fordypningskurs og studiokurs.

Læringsutbytte

Beskrivelse av den minimumskompetanse studenten skal ha ved gjennomført og bestått kurs.

Mastergrad

Et studium på 300 eller 330 studiepoeng som fyller kravene til graden master.

Masterundervisning

En samlet betegnelse på undervisningen som gis på masternivå etter grunnundervisningen.

Ny eksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som har gyldig fravær ved ordinær eksamen.

Ph.d.

Doktorgrad på grunnlag av forskerutdanningsprogram og godkjent disputas.

Selvstendig arbeid

Arbeid av et nærmere angitt omfang og type som inngår i studiet, og som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og utført individuelt eller i grupper.

Semester

Et studieår består av to semestre. Hvert semester har et omfang av 30 studiepoeng (sp.). Normalt vil høstsemesteret være på 19 uker og vårsemesteret 21 uker, totalt 1600–1800 arbeidstimer.

Semesterplan

En detaljert beskrivelse av det enkelte kurs som deles ut ved semesterstart.

Semesterevaluering

Vurdering av undervisningen på et kurs sett i forhold til læringsmålene for kurset. Evalueringen kan også omfatte læringsmiljø og administrative tjenester. Semesterevalueringer foretas av studenter, sensorer og lærere i iht. fastsatte retningslinjer.

Sensorutvalg

Utvalg som oppnevnes for sensur av eksamen, prøve, bedømmelse av oppgaver eller annen vurdering der resultatet inngår i vitnemålet eller regnes inn i karakter for vedkommende studium.

Student

En student som er tatt opp til et av høgskolens studier på grunnlag av generelle opptakskrav og øvrige krav i studieplanen, og som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og semesterregistrert seg i henhold til gjeldende bestemmelser.

Studiokurs

Prosjekteringskurs med omfang fra 18 til 24 studiepoeng.

Studioundervisning

En undervisningsform basert på prosjektarbeid i studio som integrerer undervisning i faglig kunnskap og ferdigheter som del av prosjektarbeidet. Studioundervisningen er undervisningsintensiv og innebærer tilstedeværelse og høg grad av kunnskapsutveksling mellom lærer og student.

Studieplan

En plan som beskriver læringsmål, faglige komponenter, oppbygging og gjennomføring av studier som ikke har sentralt fastsatte rammeplaner.

Studiepoeng

Ett studieår skal tilsvare 60 studiepoeng, og ett 26,7 arbeidstimer

Studieprogram

Et sett kurs som danner en studiemessig helhet, og som studenter tas opp til, får studierett til og som fører fram til en grad.

Studieretning

En faglig spesialisering innenfor et studieprogram, beskrevet i studieprogrammets studieplan.

Studierett

Rettigheter tilknyttet et studieprogram, for eksempel rett til organisert veiledning, smågruppeundervisning og oppgaveløsning, Studieretten tildeles etter institusjonens tilbud om studieplass og studentenes aksept av denne.

Utdanningsplan

En plan for studenten og AHO om plikter og ansvar begge parter har for studentens studieløp samt ansvar studenten har overfor sine medstudenter.

Vurdering

De tilbakemeldingene som gis en student på grunnlag av prestasjonene han/hun utfører innenfor et kurs som bedømmes. Kriterier for vurdering skal gå fram av studie- og semesterplan.

§ 3.Opptak og søknadsfrister
§ 3-1.Opptak til første år

Den årlige opptaksrammen fastsettes av styret. For opptak til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Søkerne rangeres i en kombinasjon av ordinær rangering, i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-1 til § 7-13 og beståtte opptaksprøver etter regler fastsatt av AHO.

Opptaksprøvene er felles for studieretningene master i arkitektur og master i industridesign, og går over to trinn: Hjemmeoppgave og skoleoppgave. Opptakskomiteen har ansvar for innhold og form på opptaksprøven. Komiteen vurderer og rangerer opptaksprøvene.

Den formelle delen av opptaket skjer gjennom Samordna Opptak, i henhold til deres frister og forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 3-2.Overgang til annet studieprogram

Søknad om overgang til annet studieprogram ved AHO vurderes av Opptaks- og godkjenningsutvalget. Overgang vurderes i forhold til motivasjon og faglige kvaliteter, på bakgrunn av søknad, portfolio og intervju.

Ved overgang i løpet av første år kan de to første semestrene godkjennes som likeverdige. Øvrige obligatoriske kurs i grunnundervisningen må gjennomføres på ordinær måte. Ved overgang på masternivå vil det bli foretatt innpassing i forhold til nivå og AHOs faglige krav.

Overgang til annet studieprogram er avhengig av plass på det aktuelle programmet. Søknadsfrister for overgang kunngjøres på AHOs nettsider.

§ 3-3.Godkjenning av tidligere utdanning/innpassing i studiet

Studenter tatt opp ved det nasjonale opptaket (NOM) kan søke om godkjenning av tilsvarende utdanning fra annen institusjon, for avkorting av studiet. Det gis anledning til godkjenning av inntil to semestre i grunnundervisningen og inntil to semestre i masterundervisningen. Søknad om slik godkjenning må sendes i løpet av første semester i utdanningen. Opptaks- og godkjenningsutvalget er vurderingsorgan for godkjenning av tidligere utdanning.

Praksis gir ikke uttelling i form av studiepoeng og godkjenning som del av utdanningen.

§ 3-4.Opptak til masternivå

AHO tar opp studenter senere i studiet på bakgrunn av fullført min. 3 års utdanning ved tilsvarende institusjon. Opptak på masternivå skjer en gang pr år. Søknad rettes til AHO på eget skjema innen 1. april. Bekreftede kopier av vitnemål med karakterutskrift, CV og ev. dokumentasjon på språkkunnskaper, samt portfolio skal følge søknaden. For opptak til Master i landskapsarkitektur kreves også motivasjonsbrev. Opptaksrammen fastsettes av AHOs styre. Opptaks- og godkjenningsutvalget er opptaksorgan og avgjør innpassing i studiet.

§ 3-5.Utveksling

AHO tar opp utvekslingsstudenter gjennom programmene Nordplus og Erasmus. I tillegg har AHO inngått avtaler med enkelte undervisningsinstitusjoner utenfor Europa. Rektor godkjenner AHOs utvekslingsavtaler.

Antall plasser for utvekslingsstudenter ses i forhold til kapasitet og inngåtte avtaler. Utvekslingsstudenter tas kun opp på masternivå. Utvekslingsstudenter må følge ordinære kurs og gis ikke anledning til å selvprogrammere eller avlegge diplomeksamen.

Søknadsfrist for utveksling kunngjøres på AHOs nettsider. Utveksling administreres av studieadministrasjonen.

§ 3-6.Gjestestudenter

AHO kan hvert semester ta opp gjestestudenter i henhold til styrets rammer. Disse studieplassene er reservert studenter fra institusjoner som ikke omfattes av AHOs utvekslingsavtaler. For å bli tatt opp som gjestestudent må søker være tilsluttet og ha fullført min. 3 år av tilsvarende utdanning ved utdanningsinstitusjon på samme nivå som AHO.

Opptak av gjestestudenter skjer på grunnlag av bekreftede kopier av vitnemål med karakterutskrift, CV og ev. bekreftelse på språkkunnskaper, samt portfolio. Det gis anledning til å studere ved AHO i to semestre i denne kvoten, med egen søknad for hvert semester. Gjestestudenter må følge AHOs oppsatte kurs, og det gis ikke anledning til å selvprogrammere kurs eller avlegge diplomeksamen.

Søknad om plass som gjestestudent rettes på eget skjema Søknadsfrister kunngjøres på AHOs nettsider. Opptaksorgan er Opptaks- og godkjenningsutvalget.

§ 3-7.Kvoteordning

AHO tar inn studenter fra land i Afrika, Asia og land i Sentral- og Øst-Europa etter tildelingskvoter fra Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU). Opptaket skjer i henhold til inngåtte institusjonsavtaler.

§ 3-8.Språkkrav

Søkere til første år med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere tilfredsstillende norskkunnskaper. For søkere tatt opp senere i studiet, kan kravet til norskkunnskaper fravikes, men kravet til engelskkunnskaper må kunne dokumenteres. Studenter fra land utenfor Norden som inngår i utvekslingsprogrammer eller blir tatt opp som gjestestudenter må kunne dokumentere engelskkunnskaper som følger:

TOEFL - Test of English as a Foreign Language, med minst 550 poeng på papirbasert test, 213 poeng på computer based test (TOEFL CBT) eller 80 poeng på Internet based test (TOEFL IBT)

IELTS - International English Language Testing Service, British Council, med minst 6.0 poeng (overall score).

Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English fra University of Cambridge

Søkere med følgende dokumentasjon er unntatt fra engelskkravet:

-Statsborgere fra Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia og USA.
-Ett års universitetsstudier i ett av de ovenfor nevnte land, hvor undervisningsspråket har vært engelsk.
-Fullført universitetsutdanning hvor faget engelsk utgjør hoveddelen av studiet.
-Bachelorgrad hvor undervisningsspråket har vært engelsk gjennom hele skolegangen.
-A-level i engelsk med minimum C eller bedre.
§ 3-9.Klage på opptak

Det er kun adgang til å klage på formelle feil og feil i saksbehandlingen ved avgjørelse om opptak. AHOs klagenemnd er klageinstans.

§ 3-10.Utsatt studiestart

Tildelt studieplass kan reserveres i inntil ett år pga. militær- og siviltjeneste, graviditet eller andre tungtveiende grunner. Reservasjon av studieplass skjer på bakgrunn av dokumentert søknad til studieadministrasjonen.

§ 4.Studierett og utdanningsplaner
§ 4-1.Studierett

Den som har akseptert tilbud om studieplass og betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) tildeles studierett ved AHO. Studieretten gir rett til undervisning, tilgang til nødvendige hjelpemidler, bibliotek, verksteder, datalaboratorier og organisert veiledning. Studenter med studierett ved AHO plikter å semesterregistrere seg jf. § 4-4.

Studieretten gjelder det studieprogrammet eller kurset studenten er tatt opp til. AHO kan innføre plassbegrensning på valgfrie kurs såfremt studentene sikres plass ved alternative kurs, slik at de kan fullføre studiet på normert tid. Studenten kan gis rett til å følge undervisningen og ta eksamen i emner som ikke er en del av studieprogrammet vedkommende tilhører, etter anbefaling fra instituttleder.

Studieretten innebærer:

-rett til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 4-3
-rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for det enkelte program og i samsvar med utdanningsplanen
-rett til veiledning og til å bruke andre ressurser i samsvar med studieplanen utdanningsplanen og eventuelle andre regler gitt av høyskolen, herunder lesesaler, datamaskiner, bibliotek, verksted osv.
-rett til å bli vurdert til eksamen i samsvar med kursbeskrivelsen og reglene i denne forskriften
-plikt til å overholde gjeldende lover og forskrifter.

AHO kan i tillegg vedta regler om påbudt frammøte ved studiestart, herunder om registrering, gyldig forfall mv.

§ 4-2.Opphør av studierett

Studieretten opphører dersom studenten:

a.oppfyller kravene for tildeling av vitnemål og grad for fullført studieprogram
b.i løpet av ett år ikke har dokumentert aktivitet i form av semesterregistrering eller innvilget permisjonssøknad
c.skriftlig bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført
d.ikke avlegger eksamen på to år, når permisjonsvedtak ikke er innvilget
e.unnlater å betale semesteravgift innen fastsatt tid
f.har brukt opp sine forsøk til eksamen i henhold til denne forskrift
g.er utestengt i henhold til UH-lovens § 4-8.

Den som har mistet studieretten, kan søke studieadministrasjonen om nytt opptak.

§ 4-3.Utdanningsplan

Studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal ha en utdanningsplan (UH-lovens § 4-2). En utdanningsplan er en oversikt over bestemmelser om AHOs ansvar og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter.

Utdanningsplanen er også et verktøy der studenten kan

-planlegge studiet ett år fram i tid
-se kurs som er avlagt på studieprogrammet fram til fullført grad
-ha innsyn i registrerte data.

Utdanningsplanen finnes i StudentWeb.

§ 4-4.Kurs- og semesterregistrering

Registreringsfristen kunngjøres i studieplan og web. Studenter skal registrere seg for påfølgende semester og prioritere kursønsker for hele studieåret. Studenter som ikke har semesterregistrert seg innen fristen, mister retten til selv å bli prioritert for ønsket kurs det gjeldende semester (jf. § 5-1).

Dersom et kurs har for mange påmeldte, vil studentene bli plassert etter kriterier gitt i studieplan, eller etter ansiennitet og ev. loddtrekning. Fordeling av plass på fordypningskurs gjøres etter generell ansiennitet, med unntak av fordypningskurs som er spesielt rettet mot spesifikke kurs i studioundervisningen eller er obligatoriske for deltakelse på studiokurs.

Rektor avgjør om et kurs har tilstrekkelig påmelding for å kunne gjennomføres.

En student som ikke møter til kursstart uten å gi beskjed innen en uke, mister tildelt kursplass.

Studenten må registrere og oppdatere sine data på Studweb. Semesterregistrering samt betaling av semesteravgift til SiO gir studenten fulle studentrettigheter som overføres til Statens lånekasse og genererer lån.

§ 5.Studier
§ 5-1.Studieordning

Master i arkitektur har et gjennomgående studieforløp på 11 semestre, Master i industridesign er et gjennomgående studium på 10 semestre. Det siste semesteret er diplomoppgaven. De tre første årene av studiene er obligatorisk grunnundervisning. På masternivå kan studenten fritt velge mellom kurstilbudene i studieplanen, dersom kravene til forkunnskaper er oppfylt og kursene ikke har spesielle forbehold. I denne fasen av studiet kan studenten også velge å selvprogrammere kurs i henhold til § 5-3.

Master i landskapsarkitektur er et studium på masternivå, hvor de tre første årene er gjennomført ved tilsvarende institusjon. De to første semestrene er obligatoriske. Studentene kan fritt velge fra kurstilbudene i 3. semester dersom kravene til forkunnskaper er oppfylt og kursene ikke har spesielle forbehold. Studentene kan også velge selvprogrammering dette semesteret i henhold til § 5-3.

For at studenten skal kunne flyttes opp i masterundervisningen må alle deler av grunnundervisningen være bestått.

For at studenten kan gå opp til diplom kreves bestått grunnundervisning, studiepoeng tilsvarende 10 beståtte semestre ved studiet for arkitektur, 9 semestre ved industridesign, 3 semestre ved landskapsarkitektur, og bestått obligatorisk fordypningskurs i diplomprogrammering (6sp.).

§ 5-2.Studieåret

Studieåret omfatter 10 md, fordelt på to semestre. Normalt vil høstsemesteret være på 19 uker og vårsemesteret 21 uker. Semesterstart fastsettes av rektor.

Hvert semester har et omfang på 30 studiepoeng (sp.). Ingen poenggivende kurs er på mindre enn 6 sp. Etter gjennomført grunnundervisning inneholder et fullt semester ett studiokurs på 24 sp. og ett fordypningskurs på 6 sp.

§ 5-3.Selvprogrammering

Etter bestått grunnundervisning (2 semestre for studenter opptatt til landskapsarkitektur) gis studenten rett til å søke selvprogrammering av studiokurs. Det gis anledning til ett selvprogrammert kurs i løpet av studiet. Søknaden rettes til instituttleder (jf. rutine selvprogrammering).

Selvprogrammering er avhengig av studentens kvalifikasjoner og instituttets kapasitet til oppfølging. Kun i særskilte tilfeller gis det anledning til selvprogrammering av fordypningskurs.

§ 5-4.Krav til innlevering

Krav til innlevert materiale og bedømmelseskriterier bekjentgjøres i studieplanen. Utfyllende informasjon om kurset finnes i semesterplanen.

§ 5-5.Studieplan

Studieplanen inneholder kursene som hvert semester tilbys innenfor et studieprogram. Instituttene foreslår og utarbeider innhold og omfang for det enkelte semester. Undervisningsutvalget er ansvarlig for koordinering og godkjenning av studieplanen.

Hver kursbeskrivelse skal inneholde:

-kursansvarlig
-kursets omfang i studiepoeng
-faglig forutsetning for å bli tatt opp til kurset
-læringsutbytte
-faginnhold
-pensum
-læringsformer
-bedømmelseskriterier
-organisering av eventuell avsluttende eksamen og eksamensform.
§ 5-6.Semesterplan

Til semesterstart skal det utarbeides en semesterplan til hvert kurs. Semesterplanen gir en detaljert beskrivelse av semesteret. Videre skal semesterplanen inneholde:

-aktiviteter som inngår i undervisningen
-aktiviteter som er obligatoriske f.eks. metodekurs, øvinger, ekskursjoner, verkstedsoppgaver, gruppeoppgaver, semesteroppgaver, andre skriftlige oppgaver faglige krav til innlevert oppgave for å bli vurdert
-dato for innlevering av oppgaver
-eventuelle hjelpemidler ved eksamen.
§ 5-7.Opphavsrett

En prosjekt-, diplom- eller masteroppgave kan ikke benyttes i konkurranser eller lignende som medfører bedømmelse, eller på annen måte offentliggjøres før sensur er gjennomført av AHO med mindre dette er spesifisert og godkjent gjennom oppgavens program.

En student har opphavsretten til de åndsverk han eller hun skaper i overensstemelse med lov om opphavsrett. Åndsverk omfatter litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform. AHO forbeholder seg retten til å gjøre bruk av studentarbeider til utstillinger og undervisningsformål i skolens regi. I slike tilfeller skal studentens navn oppgis. AHO kan publisere studentoppgaver i publikasjoner eller på internett så fremt studenten har gitt sitt samtykke.

AHOs veiledere har ikke stilling som medforfatter til studentoppgaver.

Studenten er selv ansvarlig for å innhente ev. patentrettigheter i sine oppgaver. Dette gjelder også i forhold til samarbeidsbedrifter.

En samarbeidsbedrift kan avkreve studenten taushetsplikt i samband med en studentoppgave. Denne taushetsplikten kan dog ikke være av en art som hindrer sensorene i deres arbeid med bedømmelse av oppgaven.

§ 5-8.Endring av studieplan

AHOs undervisningsutvalg kan gi regler for overgangsordninger ved endring i studieplan. Ved endring i studieplan slik at et kurs utgår eller ved andre vesentlige endringer, i pensum, tidspunkt for eksamen, innlevering eller kursets varighet, er det anledning til å:

-avlegge eksamen etter gammel ordning
-få tilrettelagt studiemulighetene etter tidligere ordning dersom det med rimelighet kan antas at endringene vil forsinke et studium som er påbegynt før endringer.

Dersom en student ikke består eksamen, er AHO likevel ikke pålagt å tilrettelegge ny eksamen eller studiemulighet etter gammel ordning.

§ 5-9.Karakterutskrift

Studenter skal kunne få skrevet ut skriftlig bedømmelse og karakterutskrifter på anmodning til studieadministrasjonen gjennom studiet. I tillegg skal studenter som har behov for det, få utferdiget en bekreftelse på studier og hvilket trinn studenten er på. Karakterutskrifter og bekreftelser utferdiges på norsk eller engelsk etter behov.

§ 5-10.Grader og vitnemål

Mastergraden tildeles på grunnlag av eksamener med et samlet omfang av minimum 330 for arkitekturstudiet, 300 for industridesign- og landskapsarkitekturstudiet. For erfaringsbasert master tildeles graden på grunnlag av eksamener med et samlet omfang av 90 studiepoeng.

For å oppnå en grad fra AHO må minimum 60 studiepoeng, inkludert masteroppgaven, være avlagt ved AHO.

Ved fullført studium blir kandidaten tildelt vitnemål hvor diplomoppgavens tittel er angitt. Sammen med vitnemålet skal det følge en karakterutskrift og et «Diploma Supplement». Kandidaten skal innen 5 uker fra sensuren faller få tilsendt en skriftlig evaluering av diplomoppgaven fra sensorene. Dersom kandidaten skriftlig gjør krav på evalueringen av diplomoppgaven skal denne foreligge 3 uker etter at kravet er satt frem jf. rutine: Ankeutvalg og klage på karakterfastsettingen.

§ 5-11.Utveksling

Utveksling fra AHO skjer hovedsakelig gjennom Nordplus- og Erasmusprogrammene med stipend fra disse programmene. I tillegg har AHO bilaterale avtaler som ikke omfatter stipendordninger. Studenter kan også søke som gjestestudenter til en institusjon utenfor AHOs avtalenett, men dette forutsetter en forhåndsgodkjenning av institusjon og studieprogram for at gjestestudiene skal kunne regnes som del av studiet. Ved søknad om gjestestudier må studenten påregne å utføre det forberedende arbeid på egen hånd.

Utveksling skjer først etter fullførte 3 år og skal være på masternivå ved gjesteinstitusjon. Det er totalt anledning til å utveksle inntil to semestre av masterundervisningen. Studenter på Master i landskapsarkitektur kan kun utveksle i tredje semester.

Søknadsfrist for utveksling kunngjøres på AHOs nettsider.

Utveksling utenfor AHOs avtaler skal forhåndsgodkjennes av Opptaks- og godkjenningsutvalget. Praksis gir ikke uttelling i form av studiepoeng og godkjenning som del av utdanningen.

§ 5-12.Permisjon

Det gis anledning til maksimum ett års permisjon i løpet av studietiden. En student må ha fullført min. 30 studiepoeng før det kan innvilges permisjon. For studenter i grunnundervisningen vil det fortrinnsvis bli innvilget permisjon for et helt studieår.

Søknad om utvidet permisjon kan innvilges dersom det foreligger dokumenterte særskilte behov, som f.eks. sykdom, fødsel, omfattende omsorgsansvar, militær- eller siviltjeneste.

Studenten har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen, men utdanningsplanen må tilpasses gjeldende studieplan.

§ 6.Eksamen
§ 6-1.Eksamen

Med eksamen menes prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium.

§ 6-2.Oppmelding til eksamen

Studenten blir automatisk oppmeldt til kursets prøver og eksamener ved semesterregistrering. Studenter som ikke har semesterregistrert seg innen fristen, vil ikke bli oppmeldt til eksamen.

§ 6-3.Vilkår for adgang til eksamen

Kandidater som ikke har utført de obligatoriske øvinger eller oppfylt krav som studieplanen setter, har ikke krav på å bli bedømt ved eksamen. For å få adgang til eksamen må studenten ha semesterregistrert seg og den til enhver tid fastsatte semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Oslo være betalt innen angitt frist.

§ 6-4.Tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med særskilte behov

For å gi alle kandidater tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve, kan studenter som har behov for tilrettelegging av eksamen sende dokumentert søknad om dette til studieadministrasjonen.

Søknadsfrist for tilrettelegging av eksamen er 3 uker før eksamen. En student som etter fristens utløp søker om tilrettelegging har rett til å få sin sak behandlet dersom vedkommende godtgjør at grunnlaget for søknaden er oppstått etter at ordinær søknadsfrist er utløpt. Søknad om tilrettelegging av eksamen avgjøres av studieadministrasjonen.

Tilrettelegging av eksamen kan gjelde for enkelteksamener eller for hele studiet. Tilrettelegging kan gis i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid. Studieadministrasjonen fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Fysisk tilrettelegging eller utvidet tid på eksamen skal kompensere for funksjonshemming eller en spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre eksamensvilkår enn for øvrige studenter.

Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker, kan etter eget ønske få vedlagt sin eksamensbesvarelse en attest fra studieadministrasjonen som bekrefter dette.

Forlenget tid ved eksamen kan normalt gis med inntil:

-30 minutter for eksamen som varer til og med 3 timer
-45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
-60 minutter for eksamen som varer mer enn 6 timer
-1 dag for hjemmeeksamen
-inntil 1 uke for studiokurs.

Når tungtveiende grunner gjør dette nødvendig, kan det godkjennes at eksamen avvikles utenfor institusjonen så fremt dette kan skje under betryggende kontroll.

§ 6-5.Forfall til eksamen

Forfall til eksamen må meldes til studieadministrasjonen og dokumenteres med legeattest eller annen gyldig dokumentasjon før eksamen tar til, for at oppmelding ikke skal regnes som eksamensforsøk. Fristen for å trekke seg fra skriftlig eksamen er to uker før første eksamensdag. AHO kan forlenge maksimal studietid med den tid som er nødvendig for at eksamen skal kunne avlegges.

Kandidater som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. Avlagt prøve kan ikke annulleres.

§ 6-6.Antall forsøk til eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen inntil tre ganger ved kurs i grunnundervisningen som har en skriftlig eksamen basert på et obligatorisk, teoretisk pensum. I masterundervisningen er det ikke mulig å kontinuere eller supplere på studiokurs.

Dersom kurset utgår gjelder retten til å gå opp til samme eksamen i inntil ett år etter at kurset har utgått.

Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren.

Når en student ikke fullfører utdanningen innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende.

§ 6-7.Supplering og kontinuasjon

Dersom en student blir bedømt til Ikke bestått på innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen, gis han/hun anledning til å supplere materiale for ny vurdering.

Supplering og ny bedømming skal være foretatt innen semesterstart påfølgende høstsemester. Dersom supplering ikke fører fram til bestått semester, må denne delen av semesteret tas på nytt. Ikke innlevert prosjektoppgave i grunnundervisningen gir ikke anledning til supplering.

Ved Ikke bestått eksamen i teoretiske fag i grunnundervisningen, må studenten ta ny eksamen før det gis adgang til masterundervisningen. I påvente av ny eksamen, gis studenten dispensasjon til å følge neste semester i grunnundervisningen.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg til kontinuasjonseksamen i StudentWeb.

Det gis ikke anledning til supplering av innlevert materiale etter fullført grunnundervisning.

§ 6-8.Utsatt innlevering

Det er anledning til å søke utsatt innlevering ved egen sykdom eller forhold i den nærmeste familie som medfører omsorgsarbeid for studenten. Søknad om utsatt innlevering skal dokumenteres med legeerklæring og sendes studieadministrasjonen snarest mulig og senest innen 7 dager etter at sykdom er inntrådt. Sykdom på inntil 3 dager i løpet av semesteret gir ikke rett til utsatt innlevering. Legeattesten skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom og hvilket prosentvis omfang fraværet omfatter. Utsatt innlevering kan ikke gis i mer enn to uker inn i det påfølgende semester.

Dersom en prosjektoppgave utføres som gruppearbeid og en i gruppen innvilges utsatt innlevering skal dette gjelde hele gruppen.

Sensurering ved utsatt innlevering fastsettes av det aktuelle institutt.

§ 6-9.Fravær ved eksamen

Studenter som uten gyldig forfall ikke møter til den eksamen de er oppmeldt til, eller ikke leverer materiale til bedømming innen fastsatt tid blir sensurert til Ikke bestått.

§ 6-10.Ny eksamen

Ny eksamen for studenter med gyldig fravær til eksamen eller ikke bestått ordinær eksamen, er satt til faste eksamensperioder; august for eksamener avlagt i vårsemesteret, eventuelt juni påfølgende studieår og januar for eksamener avlagt i høstsemesteret.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg til kontinuasjonseksamen i StudentWeb.

§ 6-11.Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse skal være bekjentgjort for studenten gjennom studieplan. Tilstedeværelse kan noteres og benyttes som hele/deler av sensuren ved øvinger og seminar. Kurs/forelesninger som dekkes av pensum er tilstedeværelse ikke et kriterium for bedømming.

§ 6-12.Sensur

Hvert kurs skal avsluttes med sensur. Undervisningsutvalget bestemmer eksamensform. Sensur skal foreligge innen tre uker etter endt kurs eller avlagt eksamen, dersom ikke særlige grunner nødvendiggjør bruk av mer tid. Dersom det er behov for ytterligere tid til bedømming, skal studenten gjøres kjent med dette umiddelbart.

Studiokurs i masterundervisningen skal etterfølges av en skriftlig evaluering. Den skriftlige evalueringen skal foreligge innen 1. februar for høstsemesterets kurs og 1. juli for vårsemesterets kurs.

Dersom en student anmoder om begrunnelse for karakterfastsettelsen er fristen for levert skriftlig evaluering fra kursansvarlig til studieadministrasjonen 2 uker.

§ 6-13.Sensorutvalg

Undervisningsutvalget oppnevner etter innstilling fra instituttet sensorutvalg for eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium, jf. rutine Vurderingsordning og bruk av sensor.

Sensorutvalget skal bestå av min. 2 personer. For diplom gjelder spesielle regler, jf. § 7-9. For studiokurs i masterundervisningen skal minst en person i sensorutvalget være ekstern. Ekstern sensor kan benyttes inntil 4 år sammenhengende. Kursansvarlig er utvalgets leder.

Dersom et kurs er et samarbeid mellom flere institutter, skal alle institutter være representert i et sammensatt sensorutvalg.

Alle kurs skal ha gjennomført sensur med ekstern sensor minst en gang hvert 3. år.

§ 6-14.Karakterer
-Karakterskala A–F benyttes i de tre første årskursene.
-Studiokursene i 1. år samt fordypningskurs i 3. år er unntatt fra karakterskalaen A–F og bedømmes til Bestått - Ikke bestått
-Karakterskalaen Bestått - Ikke bestått benyttes på alle kurs i masterundervisningen
-Karakterskalaen Bestått - Ikke bestått benyttes på diplomarbeidet
-Ved Bestått - Ikke bestått tilsvarer Bestått karakterene A–D, mens Ikke bestått tilsvarer E–F
-Det skal utarbeides skriftlige evalueringer for alle studiokurs i masterundervisningen, etter kriterier gitt av Undervisningsutvalget.

Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generelle beskrivelse:

KarakterBetegnelseGenerell kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
CGodGjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
DNokså godPrestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
ETilstrekkeligPrestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

Sensur av studiokurs med mer enn 6 sp. skal også omfatte en muntlig gjennomgang og kritikk.

Ved alle studiokurs som omfatter mer enn 6 sp- og der det ikke gis graderte karakterer skal det utarbeides en kort skriftlig evaluering signert av sensorutvalget.

§ 6-15.Annullering av eksamen

Grad, eksamen, kurs eller prøve kan annulleres av AHOs styre eller klagenemnd dersom kandidaten har gjort seg skyldig i brudd på bestemmelsene i universitetslovens § 4-7 (1) a) og b).

§ 6-16.Bruk av hjelpemidler

Hjelpemidler under eksamen kan omfatte alle skrevne og trykte hjelpemidler, kalkulator og eventuelt tegneutstyr. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen skal være angitt for det enkelte kurs i studieplanen, og skal tydelig framgå av eksamensoppgaven.

Mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr må være avslått og oppbevares på anvist plass i eksamenslokalet. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler betraktes som fusk. Besittelse av ikke tillatte hjelpemidler etter at eksamen er igangsatt, betraktes som forsøk på fusk.

§ 6-17.Bedømming av gruppearbeid

Kurs utført som gruppearbeid skal i utgangspunktet bedømmes likt for hele gruppen. Dersom en student unndrar seg arbeid og forpliktelser i denne sammenheng, kan denne studentens arbeid trekkes ut fra resten av gruppen og bedømmes for seg. Dersom slikt forhold kommer til kjennskap etter at sensur er falt, kan denne studenten få eksamen annullert.

§ 6-18.Fusk ved eksamen

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Studenten kan da velge om han/hun vil avbryte eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk ved hjemmeeksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildehenvisninger. Ved individuell hjemmeeksamen vil i tillegg mangel på selvstendighet i arbeidet, f.eks. ved at besvarelser er svært ulikt utformet, eller at besvarelsen åpenbart er utført av andre enn studenten, bli regnet som fusk.

Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes AHOs klagenemnd til endelig avgjørelse. Klagenemnda etterprøver bevismaterialet, og annullerer eksamen dersom dette er holdbart, og fatter vedtak om utestenging av studenten som følge av fusk/forsøk på fusk ved eksamen.

Vedtak i styret om utestenging kan påklages til departementets særskilte nasjonale klageorgan jf. universitetslovens § 4-8 (5).

Kandidater som forsettlig eller grovt uaktsomt medvirker til fusk hos andre, anses også for å ha fusket, uavhengig av eksamensform.

En student som har fusket eller forsøkt å fuske, kan få eksamen annullert jf. UH-lovens § 4-7 (1) og/eller bli utestengt jf. § 4-8 (3)

§ 6-19.Klage på formelle feil ved eksamen

Framgangsmåten ved klage over formelle feil ved eksamen og over karakterfastsettingen er fastlagt i universitetslovens § 5-2. Klage over formelle feil framsettes skriftlig og sendes via studieadministrasjonen til undervisningsutvalget.

§ 6-20.Klage over karakterfastsetting

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting og klage over karakterfastsetting framsettes skriftlig til studieadministrasjonen senest tre uker etter at sensuren er gitt. Ved klage på karakterfastsetting på gruppearbeid/-eksamen, må alle de som er bedømt samlet, samtykke i og skrive under på klagen.

Ved bruk av løpende vurdering kan klage over karakter bare framsettes når resultat fra kurset er kunngjort. Studenten har likevel klageadgang i fall en vurdering av en separat prøve er «ikke bestått» og det innebærer at fullstendig eksamen ikke kan gjennomføres, eller «bestått» karakter i kurset eller kurssamlingen ikke kan oppnås.

Klage over karakterfastsetting behandles av ankeutvalg oppnevnt av undervisningsutvalget. Behandling av klagen er beskrevet i rutine: Klagebehandling - ankeutvalg.

Det er ikke mulig å supplere en innlevering når det er framsatt en klage.

§ 7.Diplom
§ 7-1.Oppmelding

Oppmelding til diplom skjer ved semesterregistrering. Frist for semesterregistrering kunngjøres på web og i studieplan.

For å kunne melde seg til diplom ved arkitektstudiet må studenten ha bestått 300 studiepoeng og ha godkjent fordypningskurs for diplomprogram. For å kunne melde seg til diplom ved landskapsarkitektstudiet må studenten ha bestått 90 studiepoeng og ha godkjent fordypningskurs for diplomprogram. For å kunne melde seg til diplom ved industridesignstudiet må studenten ha bestått 270 studiepoeng og ha godkjent fordypningskurs for diplomprogram. Diplomoppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe.

En student kan trekke seg fra diplomeksamen 4 uker før innlevering, uten at dette betraktes som forsøk på eksamen. Ved trekk fra diplom må nytt program utarbeides før det gis adgang til å starte på ny diplomoppgave, jf. § 7-4.

En student kan gå opp til diplomeksamen inntil tre ganger.

§ 7-2.Omfang

Diplomprosjektet gjennomføres i siste semester av studiet og er på 30 studiepoeng. I tillegg må studenten ha gjennomført et obligatorisk fordypningskurs på 6 studiepoeng i programarbeid før diplom.

§ 7-3.Varighet

Diplomstart fastsettes av undervisningsutvalget og bekjentgjøres gjennom kurspresentasjon og studieplan.

Diplomoppgavens varighet er normalt 18 uker. Det kan gis mulighet for forlengelse i inntil 4 uker. Søknad om forlengelse rettes til rektor før diplomsemesteret starter. Sammen med søknaden skal det foreligge en anbefaling fra et institutt. Studieadministrasjonen underretter sensorene om at kandidaten er innvilget forlenget varighet og grunnlaget for dette. Ved utvidet tid på diplomoppgaven, som medfører senere innlevering, vil studenten bli sensurert sammen med påfølgende semesters diplomkull.

§ 7-4.Program

Diplomoppgaven er en selvprogrammert oppgave hvor studenten selv utarbeider programmet for oppgaven. Endelig program skal være signert av faglærer og instituttleder før semesterstart.

Avvik fra programmet eller kravene må begrunnes av kandidaten i beskrivelsen til oppgaven ved innlevering.

§ 7-5.Ansvarsforhold og veiledning

Diplomoppgaven ved AHO utføres som et selvstendig arbeid. I et diplomarbeid sees skolens samlede lærerstab som en ressurs den enkelte student, på eget initiativ, kan hente veiledning og kunnskap fra.

Alle diplomkandidater skal ha en faglærer som har godkjent programmet og som fungerer som studentens kontakt til skolen gjennom diplomarbeidet. Studenten har anledning til å benytte ekstern faglig rådgiver. Det gis et tilskudd til ekstern konsultasjon på inntil 10 timer etter fastsatte timesatser.

§ 7-6.Innlevering

Innlevering av diplomoppgaven skal skje innen fastsatt tidspunkt. Det innleverte materialet registreres av studieadministrasjonen og kandidaten får tilsendt brev med registreringen for kontroll.

§ 7-7.Utsatt innlevering

Utsatt innlevering innebærer sensur sammen med påfølgende semesters diplomkull.

En diplomoppgave kan ikke gå ut over 2 semestre, selv ved dokumentert sykdom. En oppgave som ikke er levert innen de to semestrene, vil bli registrert som Ikke bestått og regnes som ett av tre forsøk på diplomeksamen. Unntatt fra denne regel er fødselspermisjon, jf. universitetslovens § 4-5.

§ 7-8.Kriterier for bedømmelse

Kriteriene for bedømmelse er i henhold til diplomoppgavens program og innlevert materiale. Studenten presenterer oppgaven i intervju med sensorene.

§ 7-9.Sensorer

Diplomoppgaven skal bedømmes av minimum tre eksterne sensorer oppnevnt av undervisningsutvalget. Funksjonstiden for hver sensor er 4 år. Begge kjønn skal være representert i sensorgruppen og minst en bør være fra utlandet. Instituttene og diplomkandidatene har forslagsrett ved oppnevning av nye sensorer.

AHO ved rektor skal sikre at sensorene har kjennskap til skolens struktur, studieplan og pedagogikk ved tilsetting. Tilleggskompetanse skal bringes inn i sensorteamet når dette er faglig nødvendig etter rektors vurdering.

§ 7-10.Sensur

Diplomoppgaven bedømmes til Bestått eller Ikke bestått, jf. § 6-14.

§ 8.Erfaringsbasert mastergrad

Denne paragraf gjelder erfaringsbaserte mastergrader. Forhold som ikke spesielt er nevnt under denne paragraf, omfattes av øvrige bestemmelser i denne forskrift.

§ 8-1.Opptak

Opptak til de erfaringsbaserte studieprogrammene skjer på grunnlag av bekreftede kopier av attester og vitnemål, samt portfolio.

Det formelle opptakskravet til erfaringsbasert masterprogram er en av følgende utdanninger:

-Bachelorgrad
-Cand.mag.-grad
-Annen grad eller utdanning av min. 3 års omfang
-Utdanning som i henhold til UH-loven § 48 er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis.

Det tredje året med formelle studier kan i særlige tilfeller erstattes med ytterligere relevant praksis. Høgre utdanning på masternivå kan erstatte kravet til yrkespraksis.

Søknad om opptak skal følges av bekreftede kopier av vitnemål og attester og eventuelt portfolio. Opptaks- og godkjenningsutvalget er opptaksorgan for studenter til de erfaringsbaserte studieprogrammene.

§ 8-2.Studieordning

De erfaringsbaserte mastergradene er modulbaserte studieprogrammer av 90 studiopoeng omfang, inklusiv avsluttende masteroppgave. Programmene er satt sammen av obligatoriske moduler av totalt 60 studiopoeng omfang og avsluttes med en masteroppgave av 30 studiopoeng omfang.

§ 8-3.Godkjenning av tidligere utdanning/innpassing i studiet

Studenter som har gjennomført relevante kurs ved annen institusjon kan søke godkjenning og avkorting av studiet. Dette under forutsetning av at kursene det søkes godkjenning for ikke allerede inngår i opptaksgrunnlaget for studiet.

Det kan maksimalt gis fritak for 30 studiepoeng. For godkjente kurs gis reduksjon i kursavgift per studiepoeng.

Opptaks- og godkjenningsutvalget er vurderingsorgan for godkjenningssaker.

§ 8-4.Fravær, sykdom og adgang til utsatt innlevering

Det er anledning til å søke utsatt innlevering ved egen sykdom eller forhold i den nærmeste familie som medfører omsorgsarbeid for studenten, eller ved stor arbeidsbelastning på eget arbeidssted.

Søknad om utsatt innlevering skal sendes studieadministrasjonen snarest mulig og senest 7 dager etter at sykdom er inntrådt. Dersom søknaden gjelder arbeidsbelastning ved eget arbeidssted, skal dette dokumenteres fra arbeidsgiver.

Når en student ikke fullfører utdanningen innen normert studietid, og det i mellomtiden er gjort vesentlige endringer i studieplan, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige planen i ett år etter at endringen ble gjort gjeldende.

§ 8-5.Kontinuasjon

Dersom en hjemmeeksamen blir bedømt til Ikke bestått, må studenten kontinuere ved ny oppgave innen semsterstart påfølgende høstsemester.

§ 8-6.Masteroppgave

Den avsluttende masteroppgaven er et selvvalgt emne; teoretisk problemstilling eller prosjektoppgave.

Program for masteroppgaven skal være godkjent av programansvarlig og instituttleder innen utgangen av siste semester i den modulbaserte undervisningen. Studenten har krav på min. 10 timers intern veiledning på masteroppgaven.

Masteroppgaven skal leveres til sensur senest 5 år etter utdanningens start.

§ 8-7.Sensur

Sensur av de obligatoriske modulene følger samme sensurregler som ordinære masterprogrammer. Klage på karakterfastsettelse følger regler som ordinære masterprogrammer.

Masteroppgaven bedømmes til Bestått/Ikke bestått. Sensur på masteroppgaven skal foreligge innen tre uker etter innlevering. Dersom utvalget har behov for ytterligere tid, skal kandidaten opplyses om dette og nytt tidspunkt for sensur oppgis. Sensuren skal følges av en skriftlig evaluering fra sensorutvalget, jf. rutine Vurderingsordning og bruk av sensor.

§ 8-8.Sensorutvalg

Den avsluttende masteroppgaven bedømmes av et sensorutvalg bestående av min. 2 personer, hvorav minst en person i sensorutvalget er ekstern og en person er programansvarlig. Ekstern sensor oppnevnes av undervisningsutvalget etter innstilling fra instituttet.

§ 9.Bortvisning og utestengning

En student som tross skriftlig advarsel fra rektor, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av styret selv bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra rektor fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv utestenge ham eller henne fra studiet i inntil ett år.

Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes etter styrevedtak med minst to tredelers flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Vedtak om bortvisning kan påklages til departementets særskilte nasjonale klageorgan jf. universitetslovens § 4-8 (4).

§ 10.Ikrafttredelse
§ 10-1.Forskriften trer i kraft 1. august 2011.