Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden på forsikringsområdet

DatoFOR-2010-05-31-733
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 7
Ikrafttredelse31.05.2010 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§10, FOR-2004-04-16-631
Kunngjort01.06.2010   kl. 14.55
KorttittelForskrift om anvendelse av konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 31. mai 2010 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631.

Kapittel I. Definisjoner

§ 1.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

1.«avtale»: en avtale, en beslutning truffet av en sammenslutning av foretak eller en samordnet opptreden,
2.«deltakende foretak»: foretak som er parter i avtalen og deres respektive tilknyttede foretak,
3.«tilknyttede foretak»:
a)foretak der en avtalepart direkte eller indirekte
i)har rett til å utøve mer enn halvparten av stemmerettighetene, eller
ii)kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i kontrollorganet, administrasjonsorganet eller de organer som rettslig representerer foretaket, eller
iii)har rett til å lede foretakets forretninger,
b)foretak som overfor en avtalepart direkte eller indirekte har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav a,
c)foretak der et foretak nevnt i bokstav b direkte eller indirekte har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav a,
d)foretak der en avtalepart sammen med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a, b eller c, eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav a,
e)foretak der rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav a i fellesskap innehas av:
i)avtaleparter eller deres respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d, eller
ii)én eller flere av avtalepartene eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d og én eller flere tredjemenn,
4.«koassuransegrupper»: grupper opprettet av forsikringsforetak enten direkte eller gjennom meglere eller representanter, med unntak av ad hoc-koassuranseavtaler på tegningsmarkedet, der en viss del av en gitt risiko dekkes av en ledende forsikringsgiver og den resterende risikoen dekkes av andre forsikringsgivere som inviteres til å dekke denne resterende del, og som:
a)i navnet til og på vegne av alle deltakerne forplikter seg til å tegne forsikring for en bestemt risikokategori, eller
b)i eget navn og for egen regning overdrar tegning og administrasjon av forsikring av en bestemt risikokategori til ett av forsikringsforetakene, en felles megler eller et felles organ opprettet for dette formål,
5.«koreassuransegrupper»: grupper opprettet av forsikringsforetak enten direkte eller gjennom meglere eller representanter, eventuelt med bistand fra ett eller flere reassuranseforetak, med unntak fra ad hoc-koreassuranseavtaler på tegningsmarkedet der en viss del av en gitt risiko dekkes av en ledende forsikringsgiver og den resterende risikoen dekkes av andre forsikringsgivere som inviteres til å dekke denne resterende del for å:
a)gjensidig gjenforsikre alle eller deler av deres forpliktelser innen en bestemt risikokategori,
b)leilighetsvis, overta samme risikokategori i gjenforsikring i navnet til og på vegne av alle deltakere,
6.«nye risikoer»:
a)risikoer som ikke eksisterte tidligere, og hvis dekning krever utvikling av et helt nytt forsikringsprodukt uten noen utvidelse, forbedring eller erstatning av et eksisterende forsikringsprodukt, eller
b)i unntakstilfeller, risikoer av en slik karakter at en objektiv analyse viser at den er så vesentlig endret at det ikke er mulig på forhånd å vite hvilken tegningskapasitet som er nødvendig for å dekke risikoen.
7.«bruttopremie»: den pris som faktureres kjøperen av en forsikringspolise.

Kapittel II. Felles sammenstillinger, tabeller og undersøkelser

§ 2.Unntak

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse på avtaler inngått mellom to eller flere foretak i forsikringssektoren med hensyn til:

a)felles sammenstilling og distribusjon av opplysninger som er nødvendig for følgende formål:
i)beregning av gjennomsnittskostnaden ved dekning av en gitt risiko i fortiden (heretter kalt «sammenstillinger»),
ii)utarbeiding av dødelighetstabeller og tabeller over sykdoms-, ulykkes- og uførhetshyppighet i forbindelse med forsikring som omfatter et kapitaliseringselement (heretter kalt «tabeller»),
b)felles gjennomføring av undersøkelser av den sannsynlige virkning av generelle omstendigheter som ligger utenfor de berørte foretaks innflytelse, enten på hyppighet eller omfang av framtidige forsikringstilfeller av en gitt risiko eller risikokategori, eller for lønnsomheten til ulike typer investeringer (heretter kalt «undersøkelser») og distribusjon av resultatene av slike undersøkelser.
§ 3.Vilkår for unntak
1. Unntaket fastsatt i § 2 bokstav a får anvendelse forutsatt at sammenstillingene eller tabellene:
a)er basert på innsamlede data fra et antall risikoår valgt som observasjonstidsrom, som omfatter like eller sammenlignbare risikoer som er tilstrekkelig til å danne et grunnlag for statistisk behandling og som gjør det mulig å tallfeste særlig:
i)antall forsikringstilfeller i løpet av det aktuelle tidsrom,
ii)antall enkeltrisikoer forsikret i hvert risikoår i det valgte observasjonstidsrommet,
iii)samlet utbetalt eller påløpt erstatningsbeløp til dekning av forsikringstilfeller som har oppstått i løpet av nevnte tidsrom,
iv)samlet forsikringssum for hvert risikoår i det valgte observasjonstidsrommet,
b)omfatter en så detaljert fordeling av de tilgjengelige statistiske data som er forsikringsteknisk nødvendig,
c)ikke på noen måte omfatter tillegg for sikkerhetsmargin, inntekter fra reserver, administrasjonskostnader eller forretningskostnader, fiskale eller parafiskale avgifter og tar hensyn til hverken inntekter fra investeringer eller forventet overskudd.
2. Unntakene fastsatt i § 2 får anvendelse forutsatt at sammenstillingene, tabellene eller resultatene av undersøkelsene:
a)ikke gjør det mulig å identifisere de berørte forsikringsforetak eller forsikringstakere,
b)sammenstilles og distribueres med angivelse av at de er ikke-bindende,
c)ikke inneholder noen angivelse av nivået på bruttopremier,
d)gjøres tilgjengelige på vilkår som er rimelige, overkommelige og uten forskjellsbehandling for alle forsikringsforetak som anmoder om en kopi, herunder forsikringsforetak som ikke opererer på det geografiske marked eller produktmarked som sammenstillingene, tabellene eller resultatene av undersøkelsene viser til,
e)gjøres tilgjengelig på vilkår som er rimelige, overkommelige og uten forskjellsbehandling for forbrukerorganisasjoner eller kundeorganisasjoner som av berettigede grunner anmoder om tilgang til dem på særlige og nøyaktige vilkår, unntatt i tilfeller hvor unntak fra offentlighet er objektivt begrunnet ut fra hensyn til offentlig sikkerhet.
§ 4.Avtaler som ikke omfattes av unntaket

Unntakene fastsatt i § 2 får ikke anvendelse når de deltakende foretak blir enige om, forplikter seg til eller pålegger andre foretak ikke å bruke andre sammenstillinger eller tabeller enn de nevnt i § 2 bokstav a, eller ikke å avvike fra resultatene av undersøkelsene nevnt i § 2 bokstav b.

Kapittel III. Felles dekning av visse risikotyper

§ 5.Unntak

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse på avtaler mellom to eller flere forsikringsforetak om opprettelse og drift av grupper av forsikringsforetak eller forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak for felles dekning av en særskilt risikokategori i form av koassuranse eller koreassuranse.

§ 6.Anvendelse av unntaket og markedsandelsgrenser
1. For koassuransegrupper eller koreassuransegrupper som opprettes utelukkende med det formål å dekke nye risikoer, får unntaket fastsatt i § 5 anvendelse for et tidsrom på tre år regnet fra datoen da gruppen ble opprettet, uansett dens markedsandel.
2. For koassuransegrupper eller koreassuransegrupper som ikke faller inn under virkeområdet for nr. 1, får unntaket fastsatt i § 5 anvendelse så lenge denne forskrift er i kraft, forutsatt at den samlede markedsandelen for de deltakende foretakene ikke overskrider:
a)for koassuransegrupper, 20 % av det relevante marked,
b)for koreassuransegrupper, 25 % av det relevante marked.
3. Ved beregning av markedsandelen til et deltakende foretak på det relevante marked, skal det tas hensyn til:
a)markedsandelen til det deltakende foretaket i den aktuelle gruppen,
b)markedsandelen til det deltakende foretaket i en annen gruppe som den deltar i, på samme relevante marked som den aktuelle gruppen, og
c)markedsandelen til det deltakende foretaket på samme relevante marked som den aktuelle gruppen, men uten deltakelse i noen gruppe.
4. Ved anvendelsen av markedsandelsgrensen fastsatt i nr. 2 får følgende regler anvendelse:
a)markedsandelen beregnes på grunnlag av bruttopremieinntektene; dersom data om bruttopremieinntektene ikke er tilgjengelige, kan anslag som bygger på andre pålitelige markedsopplysninger, herunder opplysninger om forsikringsdekning eller forsikringsverdi, brukes til å fastsette markedsandelen for det aktuelle foretaket,
b)markedsandelen skal beregnes på grunnlag av opplysninger for foregående kalenderår.
5. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav a i utgangspunktet ikke er på over 20 %, men senere stiger over dette nivå uten å overskride 25 %, får unntaket fastsatt i § 5 fortsatt anvendelse i et tidsrom på to sammenhengende kalenderår etter det året da grensen på 20 % første gang ble overskredet.
6. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav a i utgangspunktet ikke er på over 20 %, men senere stiger til over 25 %, får unntaket fastsatt i § 5 fortsatt anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 25 % første gang ble overskredet.
7. Anvendelsen av nr. 5 og 6 kan ikke kombineres på en slik måte at et tidsrom på to kalenderår overskrides.
8. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav b i utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger over dette nivå uten å overskride 30 %, får unntaket fastsatt i artikkel 5 fortsatt anvendelse i et tidsrom på to sammenhengende kalenderår etter det året da grensen på 25 % første gang ble overskredet.
9. Dersom markedsandelen nevnt i nr. 2 bokstav b i utgangspunktet ikke er på over 25 %, men senere stiger til over 30 %, får unntaket fastsatt i § 5 fortsatt anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 30 % første gang ble overskredet.
10. Anvendelsen av nr. 8 og 9 kan ikke kombineres på en slik måte at et tidsrom på to kalenderår overskrides.
§ 7.Vilkår for unntak

Unntaket fastsatt i § 5 får anvendelse forutsatt at:

a)hvert deltakende foretak har rett til å trekke seg ut av gruppen etter en rimelig oppsigelsesfrist uten å pådra seg sanksjoner,
b)gruppens regler ikke pålegger noe deltakende foretak å forsikre eller gjenforsikre gjennom gruppen en risiko av den type som dekkes av gruppen, og ikke hindrer noe medlem av gruppen fra helt eller delvis å forsikre eller gjenforsikre en risiko av den typen som dekkes av gruppen, utenfor gruppen,
c)gruppens regler ikke begrenser gruppens eller de deltakende foretaks virksomhet til forsikring eller gjenforsikring av risikoer som forekommer i et bestemt område av Den europeiske union,
d)avtalen ikke begrenser produksjon eller salg,
e)avtalen ikke fører til oppdeling av markeder eller kunder, og
f)de deltakende foretak i en koreassuransegruppe ikke gjør avtale om bruttopremier som de anvender for direkte forsikring.

Kapittel IV. Sluttbestemmelser

§ 8.Overgangsperiode

Forbudet fastsatt i konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse i tidsrommet fra 1. april 2010 til 30. september 2010 med hensyn til avtaler som allerede var trådt i kraft 31. mars 2010, og som ikke oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i denne forskrift, men som oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i forskrift 4. mai 2005 nr. 402.

§ 9.Gyldighetstid

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. mars 2017.