Forskrift om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy

DatoFOR-2010-06-01-755
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-21-1612
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§8-1, LOV-2003-07-04-83-§6-2, LOV-2003-07-04-83-§10-1, LOV-2003-07-04-83-§10-2, LOV-2003-07-04-83-§10-3, LOV-2003-07-04-83-§10-4, LOV-2003-07-04-83-§10-5, LOV-2003-07-04-83-§10-6, LOV-2003-07-04-83-§10-7, LOV-2003-07-04-83-§10-8, LOV-2003-07-04-83-§10-9, LOV-2003-07-04-83-§10-10, LOV-2003-07-04-83-§10-11, LOV-2003-07-04-83-§10-12, LOV-2003-07-04-83-§10-13, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort04.06.2010   kl. 14.15
Rettet05.06.2014 (hjemmel)
KorttittelForskr om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet 1. juni 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 8-1, § 6-2 og kapittel 10, jf. Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 om funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon pkt. 1 og 2.
Tilføyd hjemmel: Delegering 14. juni 2013 nr. 619.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II og vedlegg XI (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF), vedlegg XIII nr. 66n (forordning (EF) nr. 1592/2002 endret ved forordning (EF) nr. 1643/2003, forordning (EF) nr. 1701/2003 og forordning (EF) nr. 334/2007), nr. 66p (forordning (EF) nr. 1702/2003 endret ved forordning (EF) nr. 381/2005, forordning (EF) nr. 706/2006, forordning (EF) nr. 335/2007 og forordning (EF) nr. 375/2007), nr. 66t (forordning (EF) nr. 549/2004), nr. 66u (forordning (EF) nr. 550/2004), nr. 66v (forordning (EF) nr. 551/2004), nr. 66w (forordning (EF) nr. 552/2004) og nr. 66q (forordning (EF) nr. 2042/2003).
Rettelser: 05.06.2014 (hjemmel).

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre god og trygg radiokommunikasjon til og fra sivilt luftfartøy og gjennomføre internasjonale forpliktelser ved radiokommunikasjon til og fra sivilt luftfartøy.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter krav til radioutstyr i norskregistrert luftfartøy og bruken av utstyret, herunder frekvensbruk, i kommunikasjon med radioutstyr på land, på sjø eller i annet luftfartøy, direkte eller via satellitt.

§ 3.Krav om tillatelse

Bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy krever tillatelse fra Post- og teletilsynet.

Tillatelse gis til person eller selskap som er ansvarlig for drift av norskregistrert luftfartøy.

Tillatelse til bruk av radioutstyr skal oppbevares om bord i luftfartøyet.

Tillatelsen kan ikke overdras.

§ 4.Søknad

Søknad sendes til Post- og teletilsynet på fastsatt skjema. Privatpersoner som har fødselsnummer i folkeregisteret, skal opplyse dette. Enheter, foretak, foreninger, andelslag, sameier, organisasjoner mv. som har organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene, skal opplyse dette.

Søkere og innehavere av tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy som ikke er registrert med organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene eller fødselsnummer fra folkeregisteret, skal informere Post- og teletilsynet skriftlig om adresseendringer, straks etter at endringen har skjedd.

§ 5.Oppsigelse og endringer

Før det installeres radioutstyr i luftfartøy skal det søkes skriftlig til Post- og teletilsynet om tillatelse til bruk av radioutstyret. Fjerning av radioutstyr som det foreligger tillatelse til bruk av, skal meldes skriftlig til Post- og teletilsynet straks utstyret er tatt ut.

Dersom andre overtar ansvaret for driften av luftfartøyet, har innehaver av tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøyet ansvar for at tillatelsesdokumentet straks blir returnert til Post- og teletilsynet sammen med opplysninger om hvem som overtar ansvaret for driften av luftfartøyet.

Dersom et fartøy blir avregistrert fra norsk luftfartøyregister, har innehaver av tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøyet ansvar for å returnere tillatelsesdokument til Post- og teletilsynet og sørge for at norsk identitet blir slettet fra radioutstyr straks melding om avregistrering er sendt til Luftfartstilsynet. Det skal dokumenteres overfor Post- og teletilsynet at slettingen er utført.

Dersom radioutstyr konfigurert med norsk identitet tas ut av et luftfartøy, skal innehaver av tillatelse for radioutstyret sørge for at identiteten blir slettet fra utstyret senest 4 uker etter at det er tatt ut av fartøyet. Det skal dokumenteres overfor Post- og teletilsynet at slettingen er utført.

§ 6.Krav til utstyr

Radioutstyret skal tilfredsstille kravene i anneks 10 til konvensjonen av 7. desember 1944 om internasjonal sivil luftfart (Chicagokonvensjonen) fra den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (International Civil Aviation Organization, ICAO) som Norge har sluttet seg til.

Radioutstyret skal også være i samsvar med felles europeiske krav som Norge har sluttet seg til, jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av felles europeisk luftrom, jf. forordning (EF) nr. 552/2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for styring av lufttrafikken (samvirkingsforordningen).

Radioutstyr som tilfredsstiller kravene fastsatt av det europeiske flysikkerhetsbyrå (European Aviation Safety Agency, EASA), anses å være i samsvar med første til tredje ledd, jf. forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv. (EASA-forskriften) og forskrift 24. mai 2005 nr. 461 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften), vedlegg 1, forordning (EF) nr. 1702/2003, vedlegg Part 21A.303.

Radioutstyr som er godkjent i et EØS-land før 28. september 2003, ansees å være i samsvar med første til tredje ledd, jf. sertifiseringsforskriften.

Samsvar skal dokumenteres på forespørsel.

§ 7.Bruk av radioutstyr

Radioutstyr skal bare brukes til nødvendig kommunikasjon.

Nødutstyr som er tatt ut av drift, skal ikke være tilkoplet strømkilde.

Bruksbegrensningene etter denne bestemmelsen gjelder ikke i nødsituasjoner.

Sendinger skal kunne identifiseres.

Utsendt identitet skal være i samsvar med den identiteten som fremgår av tillatelsen.

Utstyr som kan konfigureres med 24-bit ICAO ID («ICAO 24-bit Aircraft Address»), skal være konfigurert med denne.

Det er forbudt å sende falske eller misvisende meldinger, herunder nødsignaler og nødmeldinger.

§ 8.Lytteplikt

Under flyging skal det lyttes på internasjonale aeromobile nødfrekvenser så langt det er praktisk mulig. Radiooperatør plikter å prioritere nødkallinger og nødmeldinger foran annen kommunikasjon.

Luftfartsmyndighetene har i forskrifter fastsatt krav om tiltak og prosedyrer som skal iverksettes ved mottak av nødkallinger og nødmeldinger.

§ 9.Tilsyn

Post- og teletilsynet kan ta med radioutstyr for nærmere kontroll dersom det er nødvendig.

Post- og teletilsynet kan kreve å få utstyr vederlagsfritt tilsendt for kontroll.

§ 10.Midlertidige tillatelser

Når særlige grunner foreligger og det ikke vil være i strid med EØS-avtalen, kan Post- og teletilsynet utstede midlertidige tillatelser.

§ 11.Gebyr

Det betales gebyr for tillatelsen etter ekomloven § 12-1 og den til enhver tid gjeldende forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet.

§ 12.Dispensasjon

Politi-, helse-, brann- og annen nød- og beredskapstjeneste kan søke om dispensasjon fra krav i denne forskrift for tjenestebruk av radioutstyr.

§ 13.Sanksjoner

Ved brudd på plikter etter forskriften kan Post- og teletilsynet gjennomføre sanksjoner etter ekomloven kapittel 10.

Overtredelsesbot etter ekomloven § 10-13 første ledd nr. 2 kan gis ved brudd på pliktene etter forskriften § 3 og § 5 til og med § 8.

Dersom Post- og teletilsynet sender skriftlig melding om at tillatelsen er trukket tilbake, skal tillatelsesdokument straks returneres til Post- og teletilsynet.

§ 14.Straff

Brudd på plikter etter forskriften straffes etter ekomloven § 12-4.

§ 15.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2010.

Fra samme tid oppheves forskrift 21. desember 2001 nr. 1612 om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy.