Forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.

DatoFOR-2010-06-04-769
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 7
Ikrafttredelse01.10.2010
Sist endret
EndrerLOV-1986-02-28-8, LOV-1992-07-17-100
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-04-18 jf LOV-1986-02-28-8-§14a, LOV-1986-02-28-8-§19, LOV-1992-07-17-100-§4-20a
Kunngjort08.06.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om overgangsbestemmelser til lov 2010:18

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 2010 i med hjemmel i lov 4. juni 2010 nr. 18 om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. kapittel III. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

§ 1.§ 4-20a i barnevernloven og § 14a i adopsjonsloven gjelder for saker som bringes inn for fylkesnemnda etter lovens ikrafttredelse. Ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak skal de regler som gjaldt da fylkesnemnda behandlet saken anvendes.
§ 2.§ 19 første ledd første punktum i adopsjonsloven gjelder for adopsjoner som er gjennomført etter lovens ikrafttredelse.
§ 3.Forskriften her trer i kraft 1. oktober 2010.