Forskrift om tidligpensjon i reindriften

DatoFOR-2010-06-14-887
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2016-06-21-741 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2009-06-17-662
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort24.06.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tidligpensjon i reindriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625, 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774, 23 okt 2015 nr. 1213, 21 juni 2016 nr. 741.

§ 1.Formål

Tidligpensjon etter denne forskrift skal bidra til å lette generasjonsoverganger i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift. Ordningen skal videre stimulere til at reintallet og sysselsettingsstrukturen tilpasses næringens ressurs- og inntektsgrunnlag.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder ved overdragelse eller avvikling av siidaandel som gjennomføres etter 1. januar år 2000.

Forskriften gjelder ikke for leder/ledere av siidaandel som har mottatt omstillingslønn, avviklingslønn eller har innløst siidaandel og mottatt innløsningsbeløp etter tidligere regler i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013).
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a.referanseperiode; fem sammenhengende år der siste år er to år tilbake i tid i forhold til søknadsåret,
b.referanseinntekt; summen av: næringsinntekt fra reindrift og utbetalte sykepenger som er opptjent gjennom reindrift i referanseperioden, dividert på fem,
c.annen inntekt; lønnsinntekt, næringsinntekt og sykepenger som ikke er opptjent gjennom reindrift, utbetalte dagpenger, uførepensjon og arbeidsavklaringspenger i referanseperioden dividert på fem,
d.samlet inntekt; summen av referanseinntekt og annen inntekt,
e.enbrukerpensjon; tidligpensjon som ytes leder av siidaandel,
f.tobrukerpensjon; tidligpensjon som ytes leder av siidaandel og dennes ektefelle/samboer, uavhengig av om siidaandelen er registrert på en eller begge ektefellene/samboerne.
§ 4.Overdragelse og avvikling

Det er et krav for å oppnå tidligpensjon at siidaandelen er overdratt eller avviklet. Det skal foreligge skriftlig erklæring på at den/de som overdrar/avvikler ikke vil gjenoppta reindrift. Det kreves attestasjon fra fylkesmannen på at reinen er overført og eventuell dokumentasjon på at dyr er slaktet.

Ny eier kan ikke være overdragerens ektefelle/samboer, foreldre eller søsken.

Tidligere leder av siidaandel som har gått av med tidligpensjon kan ha inntil 20 rein i bevoktning i en siidaandel etter reglene i reindriftsloven § 10 annet ledd. Ektefeller/samboere kan til sammen ha inntil 30 rein.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 23 okt 2015 nr. 1213.
§ 5.Varighet i næringen

For å utløse tidligpensjon må leder av siidaandel på overdragelses- eller avviklingstidspunktet ha hatt siidaandel selv i minst de siste 15 år. Siidaandelslederens næringsutøvelse må i denne perioden ha vært i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for reindriftsnæringen.

§ 6.Aldersgrenser

For å ha krav på enbrukerpensjon må leder av siidaandel ha fylt 57 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år.

Retten til tidligpensjon bortfaller ved utgangen av den måned den som oppebærer pensjon fyller 67 år.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Referanseinntekten

Leder av siidaandel og ektefellen/samboeren må ha hatt en samlet referanseinntekt på minst 45 000 kroner. Gjennomsnittlig næringsinntekt fra reindrift i referanseperioden må utgjøre minst 25 prosent av samlet referanseinntekt.

Landbruksdirektoratet kan etter en særskilt vurdering la næringsinntekt fra fiske, fangst og annen tilleggsnæring til reindrift inngå i referanseinntekten.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 741 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon

Referanseinntekt til leder av siidaandel må utgjøre minst 50 prosent av siidaandelslederens samlede inntekt, eller siidaandelslederens og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

§ 9.Tilleggskrav for å utløse tobrukerpensjon

Ektefelle/samboer må ha mindre enn 80 000 kroner i annen inntekt, og siidaandelslederens og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

§ 10.Deling av tobrukerpensjon

Tobrukerpensjon deles likt mellom tidligere leder av siidaandel og ektefelle/samboer. Samme fordeling opprettholdes ved opphør av ekteskap/samboerskap.

Dersom tidligere leder av siidaandel eller ektefelle/samboer som mottar tobrukerpensjon dør i tidligpensjonsperioden, går gjenlevende part over på enbrukerpensjon.

§ 11.Samordning og avkorting

Det ytes ikke tidligpensjon etter denne forskrift for tidsrom det ytes uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller etterlattepensjon fra folketrygden.

Utbetaling av tidligpensjon skal ikke overstige tidligere leder av siidaandel sin og eventuelt ektefelles/samboers samlede referanseinntekt.

Tidligere leder av siidaandel og ektefelle/samboer kan hver for seg ha en inntekt som nevnt i § 3, bokstav c på inntil 130 000 kroner. Pensjonen avkortes med 50 prosent av inntekt utover dette fribeløpet. Næringsinntekt fra reindrift opptjent før siidaandelen ble overdratt/avviklet belastes ikke fribeløpet.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Innsending og behandling av søknader

Søknaden skal skrives på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og underskrives av tidligere leder av siidaandel og eventuelt ektefelle/samboer. Søknaden sendes til fylkesmannen.

Søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og korrekt utfylt. Fylkesmannen kontrollerer at søknaden er rett utfylt, at all nødvendig dokumentasjon følger vedlagt og gir om nødvendig uttalelse i saken. Fylkesmannen sender søknaden med vedlegg til Landbruksdirektoratet som avgjør søknaden.

I tidligpensjonsperioden er det ikke anledning til å søke overgang fra enbruker- til tobrukerpensjon.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 741 (i kraft 1 juli 2016).
§ 13.Beregning og utbetaling av tidligpensjon

Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet fylkesmannen i hende.

Tidligpensjon utbetales månedsvis. Ved bruk av direkte utbetalingskort kan det kreves gebyr. Det er ikke anledning til å overdra krav på tidligpensjon til eie eller pant.

Beregnet beløp mindre enn 500 kroner per kvartal blir ikke utbetalt.

0Endret ved forskrift 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 14.Forhåndstilsagn

Siidaandelsleder og ektefelle/samboer kan kreve å få et foreløpig tilsagn på om de er berettiget til tidligpensjon. Forhåndstilsagnet er gyldig i tolv måneder fra det er kommet frem til søker.

§ 15.Satser

Satser for enbruker- og tobrukerpensjon blir fastsatt av Stortinget etter forslag i de årlige proposisjoner om reindriftsoppgjøret.

§ 16.Kontroll

Fylkesmannen eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet skal føre kontroll med at utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med denne forskriften.

Søker er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon og til å godta de kontrolltiltak som iverksettes.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 741 (i kraft 1 juli 2016).
§ 17.Etterbetaling og tilbakebetaling ved feilutbetalinger

Den som mottar tidligpensjon plikter å underrette fylkesmannen om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til tidligpensjon eller for størrelsen på ytelsen.

Dersom en tidligere leder av siidaandel/ektefelle har mottatt tidligpensjon i strid med aktsom god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt, eventuelt trekkes i fremtidige utbetalinger. Tidligpensjon kan også kreves tilbakebetalt, eventuelt trekkes i fremtidige utbetalinger, når tidligere leder av siidaandel/ektefelle eller noen som har handlet på dennes vegne, i strid med aktsom god tro har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra forvaltningens side, og mottakeren burde ha forstått dette.

0Endret ved forskrift 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 18.Klage

Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningsloven.

§ 19.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010. Samtidig oppheves forskrift 17. juni 2009 nr. 662 om tidligpensjon i reindriften.