Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag

DatoFOR-2010-06-14-888
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2016-06-21-753 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2009-06-17-663
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort24.06.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 596, 30 mai 2013 nr. 626, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 731, 12 juni 2014 nr. 774, 1 juli 2015 nr. 831, 21 juni 2016 nr. 753.

§ 1.Formål

Tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag skal bidra til å gi disse økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet. Tilskuddet skal videre gi grunnlag for avsetning til kriseberedskap og avløserordning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 753 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.Generelle vilkår

For at tilskudd skal innvilges etter denne forskriften må

a.Reinbeitedistriktet/tamreinlaget være i drift
b.Reinbeitedistriktet/tamreinlaget ha vedtatt en distriktsplan
c.Fylkesmannen ha fått oversendt den vedtatte distriktsplanen fra reinbeitedistriktet/tamreinlaget.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 596 (i kraft 1 juli 2012), 1 juli 2015 nr. 831, 21 juni 2016 nr. 753 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning

Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på kr 40 000,- per distrikt. Ved sammenslåing av distrikter økes grunnbeløpet i forhold til antall distrikter som blir sammenslått, avgrenset til to år etter sammenslåingen.

I tillegg ytes et beløp per siidaandel på kr 12 000. For siidaandeler i distrikt 16 i Øst-Finnmark utgjør beløpet kr 18 500. Det variable tilskuddet skal kun ytes for det antall siidaandeler som er innvilget drifts/produksjonstilskudd1 minst et av de tre foregående driftsårene.

Tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning utgjør

a.kr 150 000 til distrikt 17 i Øst-Finnmark
b.kr 150 000 til distrikt 16 i Øst-Finnmark
c.kr 150 000 til hvert av distriktene 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde
d.kr 30 000 til Femund reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde
e.kr 120 000 til hvert av tamreinlagene.

Distrikter som har vedtatt en siidainndeling gjennom årsmøtevedtak kan fordele midlene på de ulike siidaene.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013).
1Jf. gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.
§ 4.Særskilt tilskudd for Trollheimen

Særskilt tilskudd for Trollheimen ytes med kr 100 000 totalt til beiteleie. Beløpet disponeres av Landbruksdirektoratet som får ansvar for betaling av leie i henhold til beiteavtalen.

Tilskudd til andre spesielle kostnader ytes med kr 15 000 per siidaandel for det antall enheter som er innvilget drifts/produksjonstilskudd1 i minst et av de tre foregående driftsårene. Med bakgrunn i gitte rammebetingelser utbetales et ekstraordinært tilskudd på 50 000 kroner til hver av de fem siidaandelene i Trollheimen. Ved endring av rammebetingelsene bortfaller tilskuddet.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 831.
1Jf. gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.
§ 5.Avsetning for kriseberedskap

For reinbeitedistrikter/tamreinlag kan det avsettes et beløp i reindriftsfondet1 til kriseberedskap. Midler til kriseberedskap forvaltes av det styret som har avsatt midlene etter fastsatte vedtekter.1 Tilskudd til kriseberedskap gis med 150 % av egen avsetning, begrenset oppad til 25 % av totalt tilskudd etter § 3.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 753 (i kraft 1 juli 2016).
1Jf. lov om reindrift § 47.
§ 6.Krav til søknad

Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag skal sendes på særskilt skjema til fylkesmannen innen 15. juli.

Revisorgodkjent regnskap for foregående år skal vedlegges søknaden.1

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
1Jf. lov om reindrift § 50 og § 48.
§ 7.Saksbehandling

Fylkesmannen avgjør søknaden og anviser tilskuddet til utbetaling. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 753 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Dekning av kostnader til utarbeidelse av bruksregler

Dersom distriktet ikke selv utarbeider bruksregler, dekkes fylkesmannens utgifter til utarbeiding av bruksreglene1 innenfor rammen av distriktstilskudd.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 596 (i kraft 1 juli 2012), 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
1Jf. lov om reindrift § 58 4. ledd.
§ 9.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 10.Retting av feilutbetalinger

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 11.Avkorting mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettelig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til reindriftsmyndighetene driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom Femunden reinbeitedistrikt ikke overholder vilkårene for utøvelse av reindrift innenfor distriktets grenser, skal hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 6 juni 2014 nr. 731 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014).
§ 12.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 10 eller avkorting etter § 11, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra offentlige myndigheter som utspringer av ordninger over reindriftsavtalen kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom foretaket/tilskuddmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket/mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013).
§ 13.Klageadgang

Fylkesmannenens vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 9), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 753 (i kraft 1 juli 2016).
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2010. Samtidig oppheves forskrift 17. juni 2009 nr. 663 om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 626 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 10).