Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden

DatoFOR-2010-06-21-898
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse31.05.2010 - 31.05.2022
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§10, FOR-2004-04-16-631
Kunngjort24.06.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om grupper av vertikale avtaler

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 21. juni 2010 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631.

§ 1.Definisjoner
1. I denne forskrift menes med:
a)vertikal avtale en avtale eller samordnet opptreden inngått mellom to eller flere foretak som, i henhold til avtalen eller den samordnede opptredenen, utøver virksomhet innenfor ulike ledd i produksjons- eller distribusjonskjeden, og som gjelder vilkårene for partenes kjøp, salg eller videresalg av visse varer eller tjenester,
b)vertikal begrensning en konkurransebegrensning i en vertikal avtale som omfattes av virkeområdet for konkurranseloven § 10 første ledd,
c)konkurrerende foretak en faktisk eller potensiell konkurrent, faktisk konkurrent et foretak som utøver virksomhet på det samme relevante markedet, potensiell konkurrent et foretak som i fravær av den vertikal avtalen på et realistisk grunnlag, og ikke bare som en teoretisk mulighet ved en liten, men varig økning i de relative prisene, på kort tid vil kunne foreta de nødvendige tilleggsinvesteringer eller påta seg andre nødvendige byttekostnader for å tre inn på det relevante markedet,
d)konkurranseklausul enhver direkte eller indirekte forpliktelse som hindrer kjøperen i å produsere, kjøpe, selge eller videreselge varer eller tjenester som konkurrerer med de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, eller enhver direkte eller indirekte forpliktelse for kjøperen til å kjøpe fra leverandøren, eller fra et annet foretak utpekt av leverandøren, mer enn 80 % av kjøperens samlede innkjøp av de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen samt substituerbare varer eller tjenester på det relevante marked, beregnet på grunnlag av verdien av eller, dersom det er standard praksis i bransjen, mengden av foretatte innkjøp det foregående kalenderår,
e)selektivt distribusjonssystem et distribusjonssystem der leverandøren påtar seg å selge varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, enten direkte eller indirekte, bare til forhandlere som er utvalgt på grunnlag av bestemte kriterier, og der disse forhandlerne påtar seg å ikke selge slike varer eller tjenester til forhandlere som ikke er godkjent innenfor det området som leverandøren har reservert for å drive dette systemet,
f)immaterialrettigheter industrielle eiendomsrettigheter, knowhow, opphavsrettigheter og opphavsrettsbeslektede rettigheter,
g)knowhow en helhet av ikke-patentert, praktisk viten som følger av leverandørens erfaring og prøving, og som er hemmelig, betydelig og identifisert; med hemmelig menes i denne sammenheng at knowhowen ikke er allment kjent eller tilgjengelig; med betydelig menes at knowhowen er betydelig og nyttig for kjøperen med henblikk på bruk, salg eller videresalg av de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen; med identifisert menes at knowhowen er beskrevet på en tilstrekkelig omfattende måte til at det blir mulig å få bekreftet at den oppfyller hemmelighets- og betydelighetskriteriet,
h)kjøper, blant annet, et foretak som i henhold til en avtale som omfattes av konkurranseloven § 10 første ledd selger varer og tjenester på vegne av et annet foretak,
i)kjøpers kunde et foretak som ikke er part i avtalen og som kjøper de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen fra en kjøper som er part i avtalen.
2. I denne forskrift skal betegnelsene foretak, leverandør og kjøper omfatte deres respektive tilknyttede foretak.

Med tilknyttede foretak menes

a)foretak der en avtalepart direkte eller indirekte
i)har myndighet til å utøve mer enn halvparten av stemmerettighetene, eller
ii)har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av medlemmene i foretakets kontrollorgan, styre eller de organer som rettslig representerer foretaket, eller
iii)har rett til å lede foretakets forretninger,
b)foretak som overfor en avtalepart direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
c)foretak der et foretak nevnt i bokstav b direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
d)foretak der en avtalepart sammen med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a, b eller c, eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
e)foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a i fellesskap innehas av
i)avtalepartene eller deres respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d, eller
ii)én eller flere av avtalepartene eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d og én eller flere tredjemenn.
§ 2.Unntak
1. Konkurranseloven § 10 første ledd kommer ikke til anvendelse på vertikale avtaler.

Dette unntaket får anvendelse i den grad avtalene inneholder vertikale begrensninger.

2. Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse på vertikale avtaler inngått mellom en sammenslutning av foretak og dens medlemmer, eller mellom en slik sammenslutning og dens leverandører, bare dersom alle medlemmene er detaljister av varer og dersom ingen av sammenslutningens enkeltmedlemmer, sammen med sine tilknyttede foretak, har en samlet årsomsetning på over 50 millioner euro. Vertikale avtaler inngått av slike sammenslutninger skal omfattes av denne forskrift, uten at det berører anvendelsen av konkurranseloven § 10 på horisontale avtaler inngått mellom medlemmene av sammenslutningen, eller på beslutninger som sammenslutningen har truffet.
3. Unntaket fastsatt i første ledd får anvendelse på vertikale avtaler som inneholder bestemmelser om overdragelse av immaterialrettigheter til kjøperen eller dennes bruk av disse, forutsatt at disse bestemmelsene ikke utgjør slike avtalers hovedgjenstand og er direkte knyttet til kjøperens eller dennes kunders bruk, salg eller videresalg av varer eller tjenester. Unntaket får anvendelse under forutsetning av at bestemmelsene, når det gjelder de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, ikke omfatter konkurransebegrensninger som har samme formål som vertikale begrensninger som ikke er unntatt etter denne forordning.
4. Unntaket fastsatt i første ledd får ikke anvendelse på vertikale avtaler inngått mellom konkurrerende foretak. Det får imidlertid anvendelse når konkurrerende foretak inngår en ensidig vertikal avtale og
a)leverandøren er produsent og forhandler av varer, mens kjøperen er en forhandler og ikke et konkurrerende foretak i produksjonsleddet, eller
b)leverandøren er tjenesteyter innen flere omsetningsledd mens kjøperen leverer sine varer eller tjenester i detaljistleddet, og ikke er et konkurrerende foretak innen det omsetningsledd der vedkommende kjøper de tjenestene som omfattes av avtalen.
5. Denne forskrift får ikke anvendelse på vertikale avtaler hvis gjenstand faller inn under virkeområdet for enhver annen forskrift om gruppefritak, med mindre annet er fastsatt i en slik forskrift.
§ 3.Markedsandelsgrense
1. Unntaket fastsatt i § 2 får anvendelse på det vilkår at leverandørens markedsandel ikke overstiger 30 % av det relevante marked der denne selger de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, og kjøperens markedsandel ikke overstiger 30 % av det relevante marked der denne kjøper de varene eller tjenestene som omfattes av avtalen.
2. Med hensyn til anvendelsen av første ledd, dersom et foretak innenfor rammen av en avtale med flere parter kjøper varer eller tjenester som omfattes av avtalen av et foretak som er part i avtalen og selger disse varene eller tjenestene som omfattes av avtalen til et annet foretak som er part i avtalen, skal markedsandelen til det første foretaket ikke overstige markedsandelsgrensen fastsatt i nevnte ledd, både som kjøper og som leverandør, for at unntaket fastsatt i § 2 skal få anvendelse.
§ 4.Begrensninger som fjerner fordelen ved gruppeunntaket – særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i § 2 får ikke anvendelse på vertikale avtaler som direkte eller indirekte, alene eller kombinert med andre faktorer under partenes kontroll, har som formål

a)å begrense kjøperens adgang til å fastsette sin salgspris, uten å berøre leverandørens mulighet til å fastsette høyeste salgspriser eller gi veiledende salgspriser, forutsatt at de ikke som følge av press eller incitament fra noen av partene får karakter av faste priser eller minstesalgspriser,
b)å begrense det området eller den kundegruppen der en kjøper som er part i avtalen, uten at det berører en begrensning som gjelder kjøpers etableringssted, kan selge varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, unntatt
i)en begrensning av aktivt salg til det eneområdet eller til den ene kundegruppen som leverandøren har reservert for seg eller har tildelt en annen kjøper, dersom en slik begrensning ikke begrenser salget for kjøperens kunder,
ii)en begrensning av kjøperens salg til sluttbrukere, dersom kjøperen utøver virksomhet på grossistnivå,
iii)en begrensning av salget for medlemmene i et selektivt distribusjonssystem til forhandlere som ikke er godkjent innenfor det området som leverandøren har reservert for å drive dette systemet, og
iv)en begrensning av kjøperens mulighet til å selge komponenter som leveres med henblikk på innarbeiding, til kunder som vil kunne bruke dem til produksjon av samme type varer som dem leverandøren produserer,
c)å begrense aktivt eller passivt salg til sluttbrukere for medlemmer av et selektivt distribusjonssystem som utøver virksomhet på detaljistnivå, uten at det berører adgangen til å forby et medlem av systemet å utøve virksomhet fra et ikke-godkjent etableringssted,
d)å begrense kryssleveransene mellom forhandlere innenfor et selektivt distribusjonssystem, herunder mellom forhandlere som utøver virksomhet innen ulike omsetningsledd,
e)å begrense, etter avtale mellom en leverandør av komponenter og en kjøper som innarbeider disse komponentene, leverandørens adgang til å selge komponentene som reservedeler til sluttbrukere eller til reparatører eller andre tjenesteytere som ikke er utpekt av kjøperen til å reparere eller vedlikeholde dennes varer.
§ 5.Unntatte begrensninger
1. Unntaket fastsatt i § 2 får ikke anvendelse på følgende forpliktelser i vertikale avtaler:
a)enhver direkte eller indirekte konkurranseklausul med ubegrenset eller over fem års varighet,
b)enhver direkte eller indirekte forpliktelse som etter avtalens opphør hindrer kjøperen i å produsere, kjøpe, selge eller videreselge varer eller tjenester,
c)enhver direkte eller indirekte forpliktelse for medlemmene i et selektivt distribusjonssystem til ikke å selge bestemte konkurrerende leverandørers merker.

Ved anvendelsen av første ledd bokstav a skal en konkurranseklausul som stilltiende fornyes utover et tidsrom på fem år anses som inngått på ubestemt tid.

2. Som unntak fra første ledd bokstav a får tidsbegrensningen på fem år ikke anvendelse dersom varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, selges av kjøperen fra lokaler og grunn som leverandøren eier eller leier av tredjemann som ikke har noen tilknytning til kjøperen, forutsatt at konkurranseklausulens varighet ikke overstiger det tidsrommet som kjøperen benytter lokalene og grunnen.
3. Som unntak fra første ledd bokstav b får unntaket fastsatt i § 2 anvendelse på enhver direkte eller indirekte forpliktelse som etter avtalens utløp hindrer kjøperen i å produsere, kjøpe, selge eller videreselge varer eller tjenester dersom følgende vilkår er oppfylt:
a)forpliktelsen gjelder varer eller tjenester som konkurrerer med varer eller tjenester omfattet av avtalen,
b)forpliktelsen er begrenset til de lokalene og den grunnen som kjøperen har drevet virksomhet fra i løpet av avtaleperioden,
c)forpliktelsen er absolutt nødvendig for å verne knowhow som leverandøren har overført til kjøperen,
d)forpliktelsens varighet er begrenset til et tidsrom på ett år etter avtalens utløp.

Første ledd bokstav b berører ikke muligheten til å pålegge en begrensning av ubegrenset varighet på bruk og formidling av knowhow som ikke er allment kjent.

§ 6.Anvendelse av markedsandelsgrensen

Ved anvendelsen av markedsandelsgrensene fastsatt i § 3 får følgende regler anvendelse:

a)Leverandørens markedsandel skal beregnes på grunnlag av opplysninger om salgsverdien på markedet, og kjøperens markedsandel skal beregnes på grunnlag av opplysninger om innkjøpsverdien på markedet. Dersom opplysninger om salgsverdien eller kjøpsverdien på markedet ikke er tilgjengelige, kan de aktuelle foretakenes markedsandel beregnes på grunnlag av andre pålitelige markedsopplysninger, herunder omsatte og innkjøpte volumer.
b)Markedsandelene skal beregnes på grunnlag av opplysninger for foregående kalenderår.
c)Leverandørens markedsandel skal omfatte alle varer eller tjenester som er levert vertikalt integrerte forhandlere med henblikk på salg.
d)Dersom markedsandelen i utgangspunktet ikke er over 30 %, men senere stiger over dette nivå uten å overskride 35 %, får unntaket fastsatt i § 2 fortsatt anvendelse i et tidsrom på to sammenhengende kalenderår etter det året da markedsandelsgrensen på 30 % første gang ble overskredet.
e)Dersom markedsandelen i utgangspunktet ikke er over 30 %, men senere stiger til over 35 %, får unntaket fastsatt i § 2 fortsatt anvendelse i ett kalenderår etter det året da nivået på 35 % første gang ble overskredet.
f)Anvendelsen av bokstav d og e kan ikke kombineres slik at et tidsrom på to kalenderår overskrides.
g)Markedsandelen som innehas av foretakene nevnt i § 1annet ledd bokstav e, skal fordeles likt mellom de foretak som har de rettigheter eller den myndighet som er oppført i § 1 annet ledd bokstav a.
§ 7.Anvendelse av terskelverdien for omsetning
1. Ved beregningen av samlet årsomsetning i henhold til § 2 annet ledd skal omsetningen oppnådd av den aktuelle part i den vertikale avtalen i løpet av det foregående regnskapsår og omsetningen oppnådd av foretakets tilknyttede foretak når det gjelder alle varer og tjenester, uten skatt og avgifter, legges sammen. I den forbindelse skal transaksjoner mellom parten i den vertikale avtalen og dennes tilknyttede foretak, eller mellom de tilknyttede foretak, ikke medregnes.
2. Unntaket fastsatt i § 2 får fortsatt anvendelse dersom terskelverdien for den samlede årsomsetningen i et tidsrom på to sammenhengende regnskapsår ikke overskrides med mer enn 10 %.
§ 8.Overgangsperiode

Forbudet fastsatt i konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse i tidsrommet fra 1. juni 2010 til 31. mai 2011 med hensyn til avtaler som allerede har trådt i kraft 31. mai 2010, og som ikke oppfyller vilkårene for unntak fastsatt i denne forskrift, men som oppfylte vilkårene for unntak fastsatt i forskrift 17. august 2004 nr. 1196.

§ 9.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. mai 2022.