Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop

DatoFOR-2010-06-23-1228
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse23.06.2010
Sist endret
EndrerFOR-1994-12-16-1120
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§35, LOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-1977-06-03-6-§3, FOR-1980-05-23-4, LOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1
Kunngjort03.09.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om plikt til å lytte på radio mv.

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 23. juni 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 35, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskerivernsone ved Svalbard § 3, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og 5, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske og fangst m.v. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy. Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

§ 2.Plikt til å lytte på radio og å besvare anrop

Fartøy nevnt i § 1 skal holde kontinuerlig lyttevakt på nød- og kallefrekvensen 156,8 MHz (VHF kanal 16) og skal svare på anrop fra Kystvakten eller fra fiskerimyndighet som er tillagt kontroll- og håndhevelseskompetanse etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar kapittel 7.

§ 3.Plikt til å skifte fra nød- og kallefrekvens til annen frekvens

Ved anrop skal fartøyet straks tilkjennegi at det har oppfattet anropet. Deretter skal det uten ugrunnet opphold skifte til avtalt arbeidsfrekvens for videre kommunikasjon.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift 16. desember 1994 nr. 1120 om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio og besvare anrop.