Forskrift til varemerkeloven (varemerkeforskriften)

DatoFOR-2010-06-25-937
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2013-03-01-246 fra 01.04.2013
EndrerFOR-1996-03-29-309, FOR-1996-03-29-315, FOR-1993-08-06-832, FOR-2003-04-04-418, FOR-2005-06-24-718, FOR-2007-12-14-1417, FOR-2009-03-25-376
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-03-26-8-§12, LOV-2010-03-26-8-§18, LOV-2010-03-26-8-§19, LOV-2010-03-26-8-§26, LOV-2010-03-26-8-§40, LOV-2010-03-26-8-§50, LOV-2010-03-26-8-§67, LOV-2010-03-26-8-§70, LOV-2010-03-26-8-§79, LOV-2010-03-26-8-§82
Kunngjort25.06.2010   kl. 15.30
KorttittelVaremerkeforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2010 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 12, § 18, § 19, § 26, § 40, § 50, § 67, § 70, § 79 og § 82, lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerett § 26, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) § 13, § 27, § 37 og § 52, lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4 og lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 28, § 31, § 52b, § 62a, § 62b, § 68 og § 69. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9h (direktiv 2008/95/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246.

Kapittel 1. Nasjonale varemerkesøknader

§ 1.Formkrav

Søknad om registrering av varemerke leveres på særskilt søknadsskjema. Skjemaet med vedlegg skal utfylles med trykt skrift.

§ 2.Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde:

1.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
2.opplysning om prioritet om dette er krevd, jf. § 13 til § 16
3.en gjengivelse av varemerket, jf. § 8
4.en liste over varer og tjenester (varefortegnelse) som merket søkes registrert for, jf. § 10.

Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig.

§ 3.Adresse for korrespondanse

Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter § 2 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter varemerkeloven § 77. Har søker oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Søker kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse til Patentstyret.

§ 4.Tilleggskrav ved fellesmerker

Gjelder søknaden et fellesmerke, skal den i tillegg inneholde bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket. Bestemmelsene skal regulere:

1.hvem som har rett til å bruke merket og på hvilke vilkår
2.hvilke følger urettmessig bruk eller bruk i strid med vilkårene fastsatt i bestemmelsene kan medføre for brukeren
3.innehaverens forpliktelser til å gjøre ansvar gjeldende mot den som bruker merket i strid med bestemmelsene for bruken
4.innehaverens rettigheter og forpliktelser overfor brukerne, herunder rett til kontroll, eventuelt ved bestemte kontrollorgan.
§ 5.Leveringsdag

Søknaden får leveringsdag selv om kravene til søknaden i varemerkeloven og forskriften her ikke er oppfylt, hvis den inneholder en gjengivelse av det søkte merket, en varefortegnelse som angir de varene og tjenestene søknaden gjelder og som oppfyller språkkravet i § 6 og opplysninger som gjør det mulig å identifisere og kontakte søkeren eller en eventuell fullmektig.

§ 6.Språk krav

Søknaden, herunder eventuelle bestemmelser som nevnt i § 4 og varefortegnelsen, skal være på norsk. Andre dokumenter skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Er søknaden eller andre dokumenter på annet språk enn nevnt i første ledd, kan Patentstyret kreve at søkeren skal levere en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret fastsetter. Patentstyret kan kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter.

Patentstyret kan i det enkelte tilfelle godta annet språk enn de som er nevnt i første ledd.

§ 7.Søknad som gjelder flere varemerker

Registreringssøknaden kan kun gjelde ett varemerke.

Gjelder søknaden flere merker, skal Patentstyret varsle søkeren om forholdet og fastsette en frist for søkeren til å kreve at ett av merkene ønskes behandlet videre med grunnlag i søknaden. Søkeren kan kreve at merke som ikke behandles videre med grunnlag i den opprinnelige søknaden skilles ut til behandling i en ny søknad, jf. § 17.

§ 8.Gjengivelse av varemerket i søknaden m.m.

Det skal angis i søknaden hvilken type merke som søkes registrert, eksempelvis om det er et ordmerke, figurmerke, kombinert merke eller tredimensjonalt merke. Det skal også angis om merket er i farger.

Gjelder søknaden et figurmerke eller et kombinert merke, skal søker legge ved et tydelig bilde av merket som ikke overstiger 8,0 x 8,0 cm. Med bilde menes enhver grafisk fremstilling egnet til elektronisk opptak, lagring og gjengivelse.

Gjelder søknaden et tredimensjonalt merke, skal søker legge ved det antall bilder som er nødvendig for å vise hele utformingen av merket. Patentstyret kan bestemme hvilket eller hvilke av de leverte bildene som skal være med i en senere kunngjøring. Hvis det anses nødvendig av hensyn til registrerbarhetsvurderingen, kan Patentstyret kreve at søkeren leverer en modell av merket. Modellen må være av holdbart og ufarlig materiale og skal ikke i noen retning overstige 30 cm eller veie mer enn fire kg.

Gjelder søknaden andre merker, eksempelvis lydmerker, merker bestående av farger eller fargekombinasjoner eller bevegelige merker, skal søker levere en detaljert beskrivelse av merket, for eksempel i form av noter eller en angivelse av fargenummer i et internasjonalt fargekodesystem. For lydmerker og bevegelige merker kan Patentstyret anmode søker om å levere en prøve av merket lagret på et egnet medium.

Patentstyret fastsetter nærmere retningslinjer om lagringsformater for de ulike varemerketyper mv.

§ 9.Endring av søkt varemerke

Krav om endring i søkt varemerke etter varemerkeloven § 13 leveres Patentstyret og skal inneholde:

1.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
2.eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 3
3.søknadsnummer til merket som kreves endret
4.den endringen av merket som ønskes foretatt
5.en gjengivelse av merket i endret form, og eventuelle tilleggsbilder, hvis dette er nødvendig etter § 8.

Skjema med eventuelle vedlegg skal utfylles med trykt skrift og være signert av søker eller innehaver, eller dennes fullmektig.

Et krav om endring kan bare inneholde ett nytt varemerke. Vurderingen av om vilkårene for å endre et søkt varemerke etter varemerkeloven § 13 første ledd er oppfylt skal alltid foretas i forhold til det opprinnelig søkte merket.

Det nye merket føres inn i registret med angivelse av dato for merkeendringen.

§ 10.Varefortegnelse

Søknad om registrering av et varemerke skal inneholde en varefortegnelse.

Varene og tjenestene skal angis klart og entydig. Bruk av betegnelsene i Patentstyrets norske oversettelse av den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 1 om klassifikasjon av varer og tjenester anses alltid å oppfylle kravet i første punktum. Varene og tjenestene skal være oppført i de klassene de tilhører. Klassene skal settes opp i stigende nummerorden.

Varefortegnelsen kan ikke senere utvides til å gjelde andre varer og tjenester enn de som er angitt i søknaden ved leveringen.

§ 11.Unntaksanmerkning

Finner Patentstyret at det bør gjøres en unntaksanmerkning for en del av et varemerke, skal søkeren varsles om dette. Den foreslåtte anmerkningens ordlyd skal fremgå av varselet. I varselet skal det settes en frist for søkeren til å uttale seg.

Dersom søkeren ikke godtar unntaksanmerkningen, kan Patentstyret avslå søknaden om registrering eller oppheve en registrering etter innsigelse.

§ 12.Protest under søknadsbehandlingen

Hvis Patentstyret før et varemerke er registrert mottar en protest av betydning for vurderingen av søknaden, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette.

Protest mot registrering av et varemerke gir ikke partsrettigheter. Dersom protesten ikke tas til følge, skal vedkommende som har fremsatt den gjøres oppmerksom på adgangen til å inngi innsigelse.

Kapittel 2. Prioritet

§ 13.Søknadsprioritet

Krav om prioritet etter varemerkeloven § 19 første ledd må være krevd innen seks måneder regnet fra prioritetsdagen og må fremgå av søknaden. Det er ikke anledning til å fremsette prioritetskrav etter dette tidspunktet eller til å supplere søknaden med slikt krav etter leveringen. Dersom prioritetsfristen løper ut på en helligdag eller på en dag Patentstyret er stengt, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

Prioritet kan også kreves for søknad levert til en regional varemerkemyndighet hvis dette etter lovgivning i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller WTO-avtalen 15. april 1994 nr. 1 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, eller etter en bilateral eller multilateral avtale inngått mellom stater som er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, likestilles med levering av nasjonal søknad.

Prioritetskravet skal opplyse om hvilken varemerkemyndighet den påberopte søknaden ble levert til, hvilken dag den ble levert og søknadsnummeret. Hvis søknadsnummeret ikke er kjent, skal nummeret ettersendes så snart søkeren får kjennskap til det. Hvis noen av disse opplysningene mangler, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å rette forholdet. Retten til prioritet bortfaller hvis rettingsfristen ikke overholdes.

Patentstyret kan be søkeren om å levere prioritetsbevis innen tre måneder. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger som nevnt i tredje ledd første punktum, søkerens navn, kopi av søknaden og være bekreftet av varemerkemyndigheten som den påberopte søknaden ble levert til. Retten til prioritet bortfaller hvis fristen ikke overholdes.

Krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden om registrering er avgjort.

§ 14.Utstillingsprioritet

Krav om prioritet etter varemerkeloven § 19 annet ledd må være krevd innen seks måneder regnet fra prioritetsdagen og må fremgå av søknaden. Det er ikke anledning til å fremsette prioritetskrav etter dette tidspunktet eller til å supplere søknaden med slikt krav etter leveringen. Dersom prioritetsfristen løper ut på en helligdag eller på en dag Patentstyret er stengt, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

Kravet om prioritet skal angi navnet på den utstillingen der merket først ble vist, i hvilken stat utstillingen ble holdt og tidspunktet for den første fremvisningen av merket på utstillingen. Hvis noen av disse opplysningene mangler, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å rette forholdet. Retten til prioritet bortfaller hvis rettingsfristen ikke overholdes.

Patentstyret kan be søker om å levere prioritetsbevis innen tre måneder. Som prioritetsbevis godtas en erklæring fra den ansvarlige ledelsen for utstillingen om at utstillingen var internasjonal og om tidspunktet for den første fremvisningen av varene med merket på utstillingen. Retten til prioritet bortfaller hvis fristen ikke overholdes.

§ 13 femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 15.Delvis prioritet

Omfatter søknaden flere varer eller tjenester, kan søkeren kreve prioritet for varemerket for én eller flere av varene eller tjenestene (delvis prioritet).

Delvis prioritet kan også kreves på grunnlag av forskjellige søknader. Dette gjelder selv om søknadene er levert i forskjellige stater. Den enkelte søknad må oppfylle vilkårene i § 13 og § 14.

§ 16.Søknad i stat som står utenfor Pariskonvensjonen eller WTO

Prioritet etter varemerkeloven § 19 kan kreves på grunnlag av en søknad som er levert i en stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller WTO-avtalen 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, hvis denne staten gir slik prioritet på grunnlag av varemerkesøknader som er levert i Norge.

Bestemmelsene i § 13 til § 15 får tilsvarende anvendelse.

Kapittel 3. Utskilling, deling og sammenslåing av søknader og registreringer

§ 17.Utskilling av varemerke i ny søknad

Ved krav om utskilling etter § 7 annet ledd skal søker levere nytt søknadsskjema, gjengivelse av det utskilte merket og en varefortegnelse. Varemerkeloven § 23 første, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Det skal betales fastsatt avgift.

Dokumenter som ble levert i den opprinnelige søknaden frem til og med gjennomføringen av utskillingen, skal regnes som dokumenter i den nye søknaden. Utskilt søknad beholder prioriteten fra den opprinnelige søknaden.

Krav om utskilling avslås hvis vilkårene i første og annet ledd ikke er oppfylt.

Gjennomføres utskilling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den nye søknaden.

§ 18.Deling av søknad er

Søkeren kan kreve en tidligere levert søknad delt i flere selvstendige søknader.

Kravet om deling skal angi den opprinnelige søknadens nummer og inneholde opplysninger om hvilke varer og tjenester med tilhørende klassenummer som den opprinnelige og den eller de nye søknadene skal omfatte. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny søknad. Ny søknad betegnes som avdelt søknad.

Avdelt søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Avdelt søknad kan ikke omfatte varer og tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige søknaden før delingen. Avdelt søknad kan ikke omfatte samme varer og tjenester som den opprinnelige søknaden eller annen avdelt søknad.

Krav om deling avslås hvis vilkårene i annet og tredje ledd ikke er oppfylt. Varemerkeloven § 23 første, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Søknaden som regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden beholder sitt opprinnelige søknadsnummer. Hver avdelt søknad tildeles nytt søknadsnummer.

Gjennomføres deling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte søknaden.

§ 19.Avdelt søknad

Dokumenter levert i en opprinnelig søknad frem til og med gjennomføring av delingen, skal regnes som dokumenter i en avdelt søknad. Avdelt søknad beholder prioriteten fra den opprinnelige søknaden.

§ 20.Deling av registreringer

Innehaver kan kreve at Patentstyret deler en registrering i flere registreringer.

Kravet om deling skal angi den opprinnelige registreringens nummer og inneholde opplysninger om hvilke varer og tjenester med tilhørende klassenummer som den opprinnelige og den eller de nye registreringene skal omfatte. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny registrering. Ny registrering betegnes som avdelt registrering.

Krav om deling av registrering må leveres før den opprinnelige registreringen er opphørt. Avdelt registrering kan ikke omfatte varer og tjenester som ikke var omfattet av den opprinnelige registreringen før delingen. Avdelt registrering kan ikke omfatte samme varer og tjenester som den opprinnelige registreringen eller annen avdelt registrering.

Krav om deling avslås hvis vilkårene i annet og tredje ledd ikke er oppfylt. Varemerkeloven § 23 første, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Den opprinnelige registreringen beholder sitt registreringsnummer. Hver avdelt registrering gis nytt registreringsnummer.

Gjennomføres deling, gis innehaveren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte registreringen.

§ 21.Avdelt registrering

Dokumenter levert i en opprinnelig registrering frem til og med gjennomføring av en deling, skal regnes som dokumenter i en avdelt registrering. Avdelt registrering beholder samme leveringsdag og registreringsdag som den opprinnelige registreringen, og eventuelt samme prioritet som de overførte varene og tjenestene hadde i den opprinnelige registreringen.

§ 22.Sammenslåing av avdelte søknader og registreringer

Søkeren kan kreve at Patentstyret helt eller delvis slår sammen tidligere avdelte søknader, jf. § 18.

Kravet skal angi søknadens nummer, nummeret på den søknaden den ønskes sammenslått med og hvilke varer og tjenester med tilhørende klassenummer som den sammenslåtte søknaden skal omfatte. Ved krav om delvis sammenslåing skal søkeren angi hvilke varer og tjenester med tilhørende klassenummer som skal inngå i den søknaden som varer og tjenester overføres til. Det skal betales fastsatt avgift. Krav om sammenslåing avslås hvis vilkårene i leddet her ikke er oppfylt. Varemerkeloven § 23 første, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Ved sammenslåing av tidligere avdelte søknader hvor den opprinnelige søknaden inngår, videreføres alltid den søknaden som har det opprinnelige søknadsnummeret.

Gjennomføres hel eller delvis sammenslåing, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den sammenslåtte søknaden.

Innehaveren kan kreve at Patentstyret helt eller delvis slår sammen tidligere avdelte registreringer, jf. § 20. Bestemmelsene i annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 4. Innsigelse og administrativ overprøvning

§ 23.Innsigelsens form og innhold

Innsigelse etter varemerkeloven § 26 leveres til Patentstyret og skal inneholde:

1.innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
2.angivelse av hvilken registrering innsigelsen gjelder
3.de grunner innsigelsen bygger på
4.opplysning om hvilke varer og tjenester innsigelsen gjelder, alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av innsigelsen, hvis registreringen kreves bare delvis opphevet
5.nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen.

Innsigelsen skal være signert av innsigeren eller dennes fullmektig. Om adresse for korrespondanse med innsigeren, jf. varemerkeloven § 77, gjelder § 3 i forskriften tilsvarende.

§ 24.Melding om innsigelse

Patentstyret oversender kopi av innsigelsen til merkehaver snarest mulig med frist til å uttale seg. Gir merkehaveren tilsvar, avgjør Patentstyret om ytterligere skriftveksling mellom partene er nødvendig før saken tas opp til avgjørelse.

§ 25.Varsel ved fortsatt behandling av innsigelse

Trekkes innsigelsen, kan Patentstyret likevel fortsette innsigelsesbehandlingen hvis særlige grunner taler for det og merkehaver er varslet om dette innen to måneder etter at Patentstyret mottok melding om at innsigelsen er trukket.

§ 26.Melding om utfallet av innsigelsessak

Patentstyret skal gi merkehaver og innsiger melding om utfallet av innsigelsessaken og om klageadgang og klagefrist.

§ 27.Administrativ overprøving

Krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven § 40 leveres til Patentstyret og skal inneholde:

1.navn eller foretaksnavn og adresse til den som har levert kravet, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
2.angivelse av hvilken registrering kravet gjelder
3.de grunner kravet bygger på
4.opplysning om hvilke varer og tjenester kravet om overprøving gjelder, alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av kravet, hvis registreringen kreves bare delvis overprøvd
5.nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet.

Et krav om administrativ overprøving skal være signert av den som krever overprøving eller dennes fullmektig. Om adresse for korrespondanse med den som har krevd overprøving, jf. varemerkeloven § 77, gjelder § 3 i forskriften tilsvarende.

§ 28.Behandling av krav om administrativ overprøving

Behandlingen av krav om administrativ overprøving skal gjennomføres slik at det blir god fremdrift i saksbehandlingen. Tilsvarsfrister og andre frister skal fastsettes med henblikk på dette. Saken skal normalt tas opp til avgjørelse etter at merkehavers tilsvar foreligger. Det skal vurderes om det i stedet for ytterligere skriftlig behandling omkring uavklarte forhold vil være hensiktsmessig å innkalle partene til møte.

Kopi av kravet om administrativ overprøving skal følge vedlagt melding om kravet, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd første punktum.

Trekkes et krav om administrativ overprøving tilbake, skal behandlingen av kravet avsluttes og partene gis melding om det. Under klagebehandling gjelder varemerkeloven § 51 fjerde ledd tredje punktum.

Patentstyret skal gi merkehaver og den som har krevd administrativ overprøving melding om utfallet av saken og om klageadgang og klagefrist.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).

Kapittel 5. Varemerkeregisteret

§ 29.Varemerkeregisteret

Patentstyret fører et register over leverte søknader og registrerte varemerker. For internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt gjelder § 30. Opplysningene i varemerkeregisteret er tilgjengelige for enhver.

Registeret skal inneholde følgende opplysninger om søknaden og registreringen:

1.søknadens og registreringens nummer
2.søkerens eller innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse
3.fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse
4.eventuell særskilt adresse for korrespondanse, jf. § 3 og varemerkeloven § 77
5.leveringsdag for søknaden
6.om prioritet er krevd, og i tilfelle grunnlaget for prioritet og opplysninger som nevnt i kapittel 2
7.om søknaden eller registreringen er basis for internasjonal søknad eller registrering gjennom protokollen 27. juni 1989 nr. 1 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen)
8.gjengivelse av varemerket, herunder merketype, samt utfyllende beskrivelse av merket, hvis dette er nødvendig etter § 8
9.varefortegnelsen
10.om søknaden er en utskilt eller avdelt søknad, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer
11.om registreringen er en avdelt registrering, og i tilfelle den opprinnelige registreringens nummer
12.om det ved utskilling fra eller deling av en søknad eller registrering er fremkommet nye søknader eller registreringer, med opplysning om de nye søknads- eller registreringsnumrene
13.om søknaden eller registreringen er sammenslått med en annen søknad eller registrering, og i tilfelle den opprinnelige søknadens eller registreringens nummer og leveringsdag
14.den dag merket ble registrert
15.den dag registreringen ble kunngjort
16.dato for registrerings- eller eventuelt fornyelsesperiodens utløp
17.andre beslutninger som er truffet i saken og sakens status
18.unntaksanmerkningens ordlyd, hvis merket er registrert med slik anmerkning, jf. § 11
19.bestemmelser som er fastsatt for bruken av merket, hvis merket er et fellesmerke, jf. § 4
20.mottatte og sendte dokumenter i saken
21.betalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter
22.at det er inngitt innsigelse og avgjørelse i innsigelsessaken
23.om varemerket er fornyet etter varemerkeloven § 33 eller dato for opphør
24.om retten til varemerket er overført etter varemerkeloven § 21 eller § 28
25.om et søkt eller registrert merke er endret, jf. § 9 og § 57
26.om registreringen er opphevet etter varemerkeloven § 30 eller § 45, eller slettet etter § 36, § 37, § 43 eller § 46, og dato for slik oppheving eller slettelse
27.om krav om at fristoversittelse ikke skal få virkning og avgjørelse av slikt krav, jf. varemerkeloven § 80
28.at det er inngitt krav om administrativ overprøving og avgjørelse i slik sak
29.at det er reist søksmål om ugyldigkjennelse, sletting eller overføring av merket
30.at det er levert klage til Klagenemnden for industrielle rettigheter.
31.at det er reist søksmål etter varemerkeloven § 52
32.at utskrift av dom er sendt til Patentstyret, og utfallet av saken når dommen er rettskraftig
33.at det er tatt utlegg eller arrest i merket
34.ny fullmektig ved endring i fullmektigforhold
35.om overdragelse eller lisens
36.om søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn, foretaksnavn eller adresse er endret.

Melding om endringer etter nr. 33 til 36 leveres på særskilt skjema som Patentstyret fastsetter. Skjema med eventuelle vedlegg skal utfylles med trykt skrift.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 30.Internasjonale registreringer

Internasjonale registreringer hvor Norge er utpekt føres i registeret nevnt i § 29. Opplysningene i registeret er tilgjengelige for enhver.

Registret skal inneholde følgende opplysninger om den internasjonale registreringen:

1.internasjonalt registreringsnummer
2.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse
3.eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse
4.eventuell særskilt adresse for korrespondanse, jf. § 54 og varemerkeloven § 77
5.dato for internasjonal registrering
6.dato for notifikasjon fra Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO) om utpeking av Norge
7.om prioritet er krevd, og i tilfelle hvor den påberopte søknaden er levert, samt leveringsdag og søknadsnummer for denne
8.dato for utpeking eller ytterligere utpeking av Norge
9.dato for beslutning om virkning i Norge
10.gjengivelse av varemerket, herunder merketype, samt utfyllende beskrivelse av merket, hvis dette er nødvendig etter § 8
11.unntaksanmerkningens ordlyd, hvis merket er registrert med slik anmerkning, jf. § 11
12.varefortegnelsen som merket er gitt virkning for i Norge på engelsk
13.dato for kunngjøring av internasjonal registrering, og beslutning om vern i Norge
14.dato for registrerings- eller eventuelt fornyelsesperiodens utløp
15.bestemmelser som er fastsatte for bruken av merket, hvis merket er et fellesmerke, jf. § 4
16.melding om erstatning av nasjonal registrering eller om omdanning til nasjonal registrering
17.opplysninger svarende til de som er nevnt i § 29 nr. 20 til 22, 24, 26 til 32 og 34 til 36
18.andre opplysninger som mottas fra Det internasjonale byrået om internasjonal registrering som gjelder i Norge når opplysningene har betydning for retten til, rettigheter i eller vernet av merket i Norge.

Kapittel 6. Kunngjøringer

§ 31.Kunngjøring av registrering

Merket kunngjøres slik det er registrert. Et ordmerke kunngjøres likevel med den skrifttype som Patentstyret har fastsatt. Kunngjøringen av registrering av et varemerke etter varemerkeloven § 22 skal inneholde de opplysninger som nevnt i § 29 annet ledd nr. 1 til 16, 18 og 19.

§ 32.Kunngjøring av internasjonal registrering

Når den internasjonale registreringen helt eller delvis har fått virkning i Norge, skal dette kunngjøres. Kunngjøringen skal inneholde de opplysninger som nevnt i § 30 annet ledd nr. 1 til 15.

§ 33.Kunngjøring av innkomne innsigelser

Kunngjøring etter varemerkeloven § 26 skal inneholde:

1.registreringsnummer, varemerket og vareklasser
2.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 3
3.innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 23 fjerde punktum jf. § 3
4.dato for innsigelsen
5.hvilket nummer av Norsk varemerketidende registreringen ble kunngjort i.
§ 34.Kunngjøring av endelig avgjørelse i innsigelsessak

Kunngjøring av at en innsigelse er endelig avgjort av Patentstyret, jf. varemerkeloven § 29, skal inneholde:

1.registreringsnummer, varemerket og vareklasser
2.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 3
3.innsigerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 23 fjerde punktum jf. § 3
4.dato for innsigelsen
5.utfallet av innsigelsessaken
6.hvilket nummer av Norsk varemerketidende registreringen og innsigelsen ble kunngjort i
7.den dag avgjørelsen ble endelig.

Ved delvis oppheving kunngjøres hele den nye varefortegnelsen.

§ 35.Kunngjøring av krav om administrativ overprøving

Kunngjøring etter varemerkeloven § 40 skal inneholde:

1.registreringsnummer, varemerket og klasser
2.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 3
3.navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 27 fjerde punktum jf. § 3
4.dato for kravet om administrativ overprøving
5.hvilket nummer av Norsk varemerketidende registreringen ble kunngjort i.
§ 36.Kunngjøring av endelig avgjørelse ved administrativ overprøving

Kunngjøring av endelig avgjørelse i sak om administrativ overprøving skal inneholde:

1.registreringsnummer, varemerket og vareklasser
2.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 3
3.navn eller foretaksnavn og adresse til den som har levert krav om administrativ overprøving, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 27 fjerde punktum jf. § 3
4.dato for kravet om administrativ overprøving
5.hvilket nummer av Norsk varemerketidende registreringen ble kunngjort i
6.utfallet av den administrative overprøvingen
7.den dag avgjørelsen ble endelig.

Ved delvis overprøving kunngjøres den nye varefortegnelsen.

§ 37.Kunngjøring av beslutning etter varemerkeloven § 80

Kunngjøring etter varemerkeloven § 80 skal innholde:

1.opplysning om hvilken frist som er oversittet og at det er besluttet at fristoversittelsen ikke får virkning
2.opplysninger som nevnt i § 29 annet ledd nr. 1 til 2.
§ 38.Kunngjøring av fornyelse

Kunngjøring av fornyelse etter varemerkeloven § 33 skal inneholde:

1.opplysninger som nevnt i § 29 annet ledd nr. 1 til 4
2.dato for utløpet av fornyelsesperioden.
§ 39.Kunngjøring av overføring av retten til varemerket

Kunngjøring av overføring av retten til varemerket skal inneholde:

1.opplysning om at retten til varemerket er overført etter varemerkeloven § 21 eller § 28
2.søknads- eller registreringsnummer
3.navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse, jf. § 3, for begge parter i overføringssaken
4.den dag avgjørelsen om overføringen ble endelig.
§ 40.Kunngjøring av ny varefortegnelse

Kunngjøring av endring av varefortegnelse i et registrert varemerke, jf. § 58, skal inneholde:

1.registreringsnummer, varemerket og vareklasser
2.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt adresse etter § jf. § 3
3.dato for anmerkning av endring i varefortegnelsen
4.den nye varefortegnelsen
5.hvilket nummer av Norsk varemerketidende registreringen ble kunngjort i.
§ 41.Andre kunngjøringer

Patentstyret skal for øvrig kunngjøre:

1.deling av registrering, med angivelse av det opprinnelige registreringsnummeret, de avdelte registreringenes numre, samt opplysning om hvilke varer og tjenester med tilhørende vareklasser som den opprinnelige og den eller de avdelte registreringene skal omfatte
2.sammenslåing av registreringer, med angivelse av de avdelte registreringenes numre og det nye registreringsnummeret, samt opplysning om hvilke varer og tjenester med tilhørende vareklasser som registreringen omfatter
3.at registreringen er opphevet etter varemerkeloven § 30 eller § 45, satt til side som ugyldig etter § 35 eller slettet etter § 36, § 37, § 43 eller § 46
4.at registreringen er opphørt etter varemerkeloven § 33
5.merkeendring etter varemerkeloven § 34, med angivelse av registreringsnummeret og merket i endret form
6.melding om overdragelse
7.melding om lisens
8.melding om endring av søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell endring av særskilt korrespondanseadresse
9.melding om oppnevning, endring og sletting av fullmektig
10.utlegg og arrest i varemerket
11.opphør av virkning for internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
12.erstatning av en norsk varemerkeregistrering med en internasjonal registrering, jf. varemerkeloven § 73.

Kunngjøring av melding som nevnt i første ledd nr. 6 til 9 skal inneholde dato for da meldingen kom inn til Patentstyret.

Kapittel 7. Internasjonal varemerkeregistrering

§ 42.Den internasjonale søknaden

Søknad om internasjonal registrering leveres til Patentstyret på Det internasjonale byråets offisielle søknadsskjema. Skjemaet, samt eventuelle vedlegg, skal utfylles med trykt skrift og være på engelsk. For øvrig skal søknaden oppfylle vilkårene i varemerkeloven § 67 og i regel 9 i de supplerende reglene til protokollen 27. juni 1989 nr. 1 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madridprotokollen).

Bestemmelsene om prioritet i § 13 til § 15 gjelder tilsvarende.

§ 43.Nasjonal søknad eller registrering som basis

En søknad om internasjonal registrering må bygge på og fullt ut samsvare med en eller flere norske søknader eller registreringer som gjelder samme merke, har samme søker eller innehaver og alene eller til sammen fullt ut dekker varefortegnelsen i den internasjonale søknaden, jf. varemerkeloven § 68.

§ 44.Oversendelse av søknaden til Det internasjonale byrået

Når Patentstyret har funnet at en internasjonal søknad er i orden, jf. § 42 og § 43 og varemerkeloven § 67 og § 68, oversendes den til Det internasjonale byrået som foreskrevet i Madridprotokollen.

§ 45.Krav om at registreringen skal ha virkning i ytterligere stater

Når Patentstyret mottar søknad som nevnt i varemerkeloven § 69, skal Patentstyret anmerke datoen for mottagelse og signere søknaden. Dersom søknaden blir funnet å være i orden skal den oversendes til Det internasjonale byrået tidsnok til at den kan mottas der innen to måneder etter at den ble mottatt av Patentstyret. For øvrig gjelder bestemmelsene i regel 24 i de supplerende reglene til Madridprotokollen.

§ 46.Varsel ved opphør av basissøknad eller basisregistrering m.m.

Hvis en nasjonal søknad eller registrering som er basis for en internasjonal registrering helt eller delvis bortfaller, ikke tas til følge eller opphører innen fem år regnet fra den internasjonale registreringen, skal Patentstyret varsle Det internasjonale byrået om dette, jf. Madridprotokollen artikkel 6 nr. 3 og regel 22 i de supplerende reglene til protokollen.

Patentstyret gir for øvrig Det internasjonale byrået varsler og meldinger som fastsatt i Madridprotokollen.

§ 47.Krav om at internasjonal registrering skal ha virkning i Norge

Når Patentstyret får melding fra Det internasjonale byrået med krav om at en internasjonal registrering helt eller delvis skal ha virkning i Norge, skal Patentstyret undersøke om vilkårene i varemerkeloven § 14 til § 16 er oppfylt, jf. varemerkeloven § 70. Bestemmelsene i § 11 og § 12 gjelder tilsvarende. Eventuelle fellesmerkebestemmelser, jf. § 4, skal være på engelsk. Ved prøvingen av vilkårene i varemerkeloven § 14 til § 16 får varemerkeloven § 20 tilsvarende anvendelse.

Dersom vilkårene i varemerkeloven § 14 til § 16 ikke er oppfylt, skal Patentstyret senest innen 18 måneder etter at Patentstyret fikk melding som nevnt i første ledd underrette Det internasjonale byrået om dette ved å utferdige et foreløpig avslag etter regel 17 i de supplerende reglene til Madridprotokollen. Oversittes fristen får den internasjonale registreringen virkning i Norge. Om beregning av 18-månedersfristen gjelder regel 4 i de supplerende reglene til Madridprotokollen.

§ 48.Krav om fornyet vurdering

I foreløpig avslag som nevnt i § 47 annet ledd, skal det opplyses om at innehaveren av den internasjonale registreringen innen tre måneder etter at meldingen om det foreløpige avslaget ble sendt, kan kreve en fornyet vurdering av spørsmålet om registreringen helt eller delvis skal få virkning i Norge. Varemerkeloven § 23 og § 80, samt forskriften her § 53 og § 54 får anvendelse.

§ 49.Internasjonal registrering gis virkning i Norge

Finner Patentstyret at vilkårene i varemerkeloven § 14 til § 16 er oppfylt, skal den internasjonale registreringen gis virkning i Norge med eventuelle modifikasjoner som følger av behandlingen hos Patentstyret.

§ 50.Innsigelse

Når Patentstyret mottar en innsigelse mot at en internasjonal registrering skal få virkning i Norge innenfor 18-månedersfristen nevnt i § 47 annet ledd, skal Patentstyret gi melding om dette til Det internasjonale byrået innen utløpet av fristen. Meldingen skal utformes som foreløpig avslag basert på innsigelse etter regel 17 i de supplerende reglene til Madridprotokollen.

Når det kan bli inngitt innsigelse mot at en internasjonal registrering skal få virkning i Norge etter utløpet av 18-månedersfristen, skal Patentstyret innen fristens utløp, i samsvar med regel 16 nr. 1 bokstav a og b i de supplerende reglene til Madridprotokollen, gi melding til Det internasjonale byrået om at det etter 18-månedersfristens utløp på grunn av innsigelse kan bli besluttet at registreringen ikke skal få virkning i Norge. Dersom innsigelse blir inngitt, skal Patentstyret innen en måned etter utløpet av innsigelsesfristen oversende melding om innsigelsen til Det internasjonale byrået. Meldingen skal utformes som foreløpig avslag basert på innsigelse etter regel 17 i de supplerende reglene til Madridprotokollen.

Etter utløpet av 18-månedersfristen kan et foreløpig avslag basert på innsigelse ikke bygge på andre grunner enn de som er anført i innsigelsen.

Bestemmelsene i § 23 og § 25 gjelder tilsvarende.

§ 51.Omdanning til en nasjonal varemerkeregistrering

Krav om omdanning etter varemerkeloven § 75 må leveres til Patentstyret i søknad om nasjonal registrering etter kapittel 1. I tillegg til opplysninger som nevnt i kapittel 1 må det i søknaden angis hvilken internasjonal registrering kravet om omdanning gjelder og opplyses om tidspunktet for bortfall eller oppsigelse som nevnt i annet ledd.

Frist for levering av krav om omdanning etter varemerkeloven § 75 første ledd, er senest tre måneder etter at bortfallet av den internasjonale registreringen ble registrert hos Det internasjonale byrået. Frist for levering av krav om omdanning etter varemerkeloven § 75 annet ledd, er senest to år etter at oppsigelsen av Madridprotokollen fikk virkning.

Kapittel 8. Forskjellige bestemmelser

§ 52.Om klage

Trekkes klagen tilbake, kan klagebehandlingen likevel fortsette hvis partene er varslet om dette innen to måneder etter at Klagenemnden for industrielle rettigheter mottok melding om at klagen er trukket.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 53.Språkkrav for etterfølgende dokumenter

Dokumenter som gjelder varemerkeregistreringer, herunder dokumenter i saker om innsigelse, overføring, administrativ overprøving eller klage m.m., skal være på norsk, dansk eller svensk. Det samme gjelder dokument som gjelder internasjonale registreringer fra andre enn Det internasjonale byrået, herunder for dokument i sak om fornyet vurdering etter § 48. Er et dokument på annet språk, kan Patentstyret kreve at det leveres en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret fastsetter. Bestemmelsene i § 6 annet ledd annet punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 54.Adresse for korrespondanse med innehaver

§ 3 gjelder tilsvarende for korrespondanse med innehaver av en nasjonal eller internasjonal varemerkeregistrering.

§ 55.Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og avgifter

Søknad og andre dokumenter kan leveres i papirformat eller elektronisk i samsvar med forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

Bestemmelser om frister, avgifter og om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

§ 56.Fornyelse og fornyelsesbrev

Patentstyret skal varsle innehaver om fristen etter varemerkeloven § 33 første ledd for å kreve fornyelse to måneder før fristen løper ut. At varsel ikke er gitt, gir ikke rett til å kreve fornyelse etter fristens utløp.

Hvis kravet om fornyelse ikke oppfyller vilkårene i varemerkeloven § 33 første ledd, skal Patentstyret gi innehaveren en frist for retting av forholdet. Rettes ikke forholdet innen fristen avslås kravet.

Blir registreringen fornyet, skal Patentstyret utstede fornyelsesbrev som skal inneholde:

1.registreringsnummer
2.registreringsdagen og dato for utløpet av fornyelsesperioden
3.innehaverens navn eller foretaksnavn og adresse, eventuelt også navn eller foretaksnavn på dennes fullmektig.

Fornyelsesbrevet sendes innehaveren eller dennes fullmektig. Hvis det er oppført mer enn én innehaver til det registrerte merket, skal det sendes et fornyelsesbrev til samtlige av disse. For øvrig gjelder § 3 tilsvarende.

§ 57.Endring av registrert varemerke

§ 9 gjelder tilsvarende for krav om endring av registrert merke etter varemerkeloven § 34. Tas endringskravet til følge skal nytt registreringsbrev sendes innehaveren.

§ 58.Endringer i varefortegnelsen for registrerte merker

Innehaver er ansvarlig for at varefortegnelsen i registreringen er i samsvar med den til enhver tid gjeldende versjon av Nice-avtalen om klassifikasjon av varer og tjenester av 15. juni 1957, jf. § 10.

Innehaver kan kreve en presisering eller en begrensing av de varer og tjenester merket er registrert for. Melding om presisering eller begrensing av varefortegnelsen leveres til Patentstyret på særskilt skjema og skal utfylles med trykt skrift. Slik melding skal inneholde registreringsnummeret og en ny komplett varefortegnelse eller angi hvilke varer og tjenester som registreringen ikke lenger skal omfatte og være signert av innehaveren eller dennes fullmektig.

Patentstyret kan av eget tiltak fastsette ny varefortegnelse (omklassifisering) etter at innehaveren er gitt anledning til å uttale seg om de påtenkte endringene. Den nye varefortegnelsen skal anmerkes i registret og nytt registreringsbevis utstedes.

§ 59.Oppbevaring av merker mv.

Leverte merker, modeller av tredimensjonale merker, lydprøver, mv. oppbevares i Patentstyret i original til det har gått fem år etter opphør av registreringen.

Leverte merker, modeller, lydprøver mv., regnes som dokumenter i saken. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med disse hos Patentstyret, og har, så sant det er praktisk mulig, rett til kopier eller avbildninger av disse på egnet medium. Slike merker, modeller, lydprøver mv. i en sak, kan bare leveres tilbake dersom de er uten betydning for merkets registrerbarhet eller for enerettens utstrekning.

Er det levert modell til Patentstyret og innehaver ikke har bedt om å få tilbakelevert denne innen tidspunktet nevnt i første ledd, bestemmer Patentstyret hva som skal skje med den.

§ 60.Rett til registrering som i hjemlandet

På vilkår som nevnt i Pariskonvensjonen artikkel 6quinquies kan søkeren kreve at et varemerke skal registreres her i riket slik som det er registrert i en fremmed stat som søker er bosatt i, statsborger av, eller driver virksomhet i og som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen), jf. varemerkeloven § 79.

Kravet må være med i søknaden ved leveringen til Patentstyret og angi hvilken varemerkemyndighet det påberopte merket ble registrert hos, hvilken dag det ble registrert, registreringens nummer og dens utløpsdato. Patentstyret kan kreve at søker skal levere inn dokumentasjon for registreringen innen tre måneder fra melding om dette ble oversendt søkeren. Kopi av registreringsbrevet eller en bekreftet registerutskrift regnes som tilstrekkelig dokumentasjon.

Dersom kravet ikke oppfyller vilkårene i annet ledd første punktum, skal Patentstyret sette en frist for å rette opp forholdet. Oversittes frist som nevnt i første punktum eller annet ledd annet punktum, går retten til å kreve registrering som i hjemlandet tapt.

Kapittel 9. Sluttbestemmelser

§ 61.Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010. Fra samme tid oppheves forskrift 29. mars 1996 nr. 309 til varemerkeloven og fellesmerkeloven og forskrift 29. mars 1996 nr. 315 om nærmere bestemmelser om registrering mv av varemerker og fellesmerker.

Med de unntak som følger av varemerkeloven § 83 gjelder forskriften også for søknader som er levert og registreringer som har skjedd før ikrafttredelsen.

§ 62.Endringer i andre forskrifter

Fra ikrafttredelsen av forskriften, gjøres følgende endringer i andre forskrifter: 

1. I forskrift 6. august 1993 nr. 832 om planteforedlerrett gjøres følgende endringer: - - -

2. I forskrift 4. april 2003 nr. 418 til designloven gjøres følgende endringer: - - -

3. I forskrift 24. juni 2005 nr. 718 om registrering av ansvarsmerker gjøres følgende endringer: - - -

4. I forskrift 14. desember 2007 nr. 1417 til patentloven gjøres følgende endringer: - - -

5. I forskrift 25. mars 2009 nr. 376 om avgifter til Patentstyret mv. gjøres følgende endringer: - - -