Forskrift om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt

DatoFOR-2010-06-25-975
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2012-11-30-1116
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§28a, LOV-1998-06-26-47-§28b, LOV-1998-06-26-47-§28c
Kunngjort29.06.2010   kl. 15.45
KorttittelForskrift om tap av retten til å føre fritidsbåt

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2010 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 28a, § 28b og § 28c. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 30 nov 2012 nr. 1116.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 3 A, heretter kalt fritids- og småbåtloven.

Forskriften gjelder også for

a)personer som ikke har fast bopel i Norge
b)personer med utenlandsk kompetansebevis.

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

§ 2.Definisjoner

Med tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt menes både inndragning av båtførerbevis og kjøreforbud for personer som ikke er pliktig til å ha båtførerbevis.

Med båtførerbevis menes kompetansebevis utstedt med hjemmel i forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

Med båtførerbevispliktig fritidsbåt menes fritidsbåt som er større enn 8 meter eller har en motorkraft større enn 25 HK, med lengde mindre enn 15 meter.

§ 3.Tap av førerett – helhetlig vurdering

Taper en person retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt etter fritids- og småbåtloven kapittel 3 A i over ett år skal det legges vekt på alle omstendighetene omkring det foreliggende forhold, på eventuelle tidligere forhold, og på den virkning tap av føreretten antas å ville få for innehaveren.

For personer som har kvalifikasjonsbevis etter forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, skal tap av førerett ilegges som kjøreforbud. Det samme gjelder for personer som ikke har fast bopel i Norge og for personer med utenlandsk kompetansebevis.

Ved fastsettelse av tap av førerett i dom eller forelegg skal det gis opplysning om hvor lang tid tapet av føreretten gjelder. Fristen regnes fra den dagen dommen eller forelegget er rettskraftig. Har båtførerbeviset vært beslaglagt i henhold til fritids- og småbåtloven § 28a femte ledd eller det er innlevert tapsmelding før dommen eller forelegget er rettskraftig, skal denne perioden gå i fradrag.

Det skal opplyses at båtførerbeviset skal innleveres straks dommen eller forelegget er rettskraftig, og at føring av båtførerbevispliktig fritidsbåt i tapsperioden kan føre til forlenget tapsperiode.

Taper en person retten til båtførerbevis skal internasjonalt båtførersertifikat inndras samtidig med båtførerbeviset.

0Endret ved forskrift 30 nov 2012 nr. 1116.
§ 4.Tap av førerett ved grove overtredelser

Grove overtredelser etter fritids- og småbåtloven § 28a annet ledd gir grunnlag for tap av førerett

a)når retten domfeller person med førerett for brudd på fritids- og småbåtloven § 28, jf. § 24, for uaktsom navigering, herunder hastighetsovertredelser, og uaktsomheten er grov og har medført tap av menneskeliv, betydelig skade på person, fartøy, miljø eller materielle verdier eller umiddelbar fare for slike skader foreligger
b)når retten domfeller person med førerett for grove straffbare handlinger hvor det er en klar sammenheng mellom bruken av båtførerbevispliktig fritidsbåt og den straffbare handlingen, skal det samtidig vurderes tap av førerett. Det skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering av om allmenne hensyn ut fra de konkrete forhold i saken krever fastsettelse av tap av førerett, herunder også forholdsmessigheten av det inngrep tap av førerett vil innebære. Utmålingsreglene for førerkort for motorvogn legges til grunn så langt de passer
c)når retten domfeller person med førerett for brudd på straffeloven § 314 for å ha unnlatt å yte nødvendig hjelp når det kan skje uten særlig fare for eget fartøy eller personer om bord der
d)når retten domfeller person med førerett for brudd på fritids- og småbåtloven § 37, jf. § 33, for påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.
§ 5.Skjerpende omstendigheter

Skjerpende omstendigheter som gir grunnlag for fastsettelse av tap av førerett i inntil fem år er

a)alvorlig sjøulykke
b)særlig høye alkoholkonsentrasjoner som er større enn 2 promille i blodet eller over 1,0 milligram per liter luft i utåndingsluften eller tilsvarende konsentrasjon ved bruk av annet berusende eller bedøvende middel
c)brudd på straffeloven § 314 når unnlatelsen har hatt døden eller betydelig skade på legeme eller helse til følge
d)domfellelse av person med førerett for overtredelse av straffeloven § 239, eller
e)tidligere ilagt straff for overtredelse av fritids- og småbåtloven § 37, jf. § 33, når vedkommende blir ilagt straff for ny båtføring i påvirket tilstand som er begått senest fem år etter at reaksjonen ble fastsatt for den tidligere overtredelsen.
§ 6.Føring i påvirket tilstand ved manglende edruelighet

Dersom føring av båt i påvirket tilstand antas å ha sammenheng med mangel på alminnelig edruelighet, slik at vedkommende ikke kan anses skikket til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, bør det vurderes om tap av førerett skal fastsettes til å gjelde for fem år, selv om overtredelsen isolert sett ikke kvalifiserer til en så streng reaksjon.

§ 7.Overlatelsesmedvirkning

Blir person med førerett domfelt for overtredelse av fritids- og småbåtloven § 37, jf. § 35, for å ha overlatt bruk av fritidsbåt til person som er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, bør tap av førerett fastsettes med inntil samme lengde som den tapsperioden som er fastsatt for den aktuelle båtfører.

Tilfellene må undergis en konkret vurdering på grunnlag av hvilken grad av skyld som er utvist ved overtredelsen.

Blir eier av fritidsbåt, eller den som på eierens vegne har rådighet over den, ilagt straff etter fritids- og småbåtloven § 37, jf. § 35, for å ha overlatt fritidsbåt til person som ikke fyller vilkårene for føring av fritidsbåt av andre grunner enn nevnt i første ledd, og vedkommende under føring av fritidsbåten forårsaker betydelig skade på person, fartøy, miljø eller materielle verdier eller umiddelbar fare for det, bør tap av førerett fastsettes for minst 1 år.

§ 8.Føring av båt uten førerett før utløpet av fastsatt tapsperiode

Er en enkelt båttur uten førerett foretatt i en tapsperiode, bør det i samme dom eller forelegg fastsettes en tilleggsperiode av inntil samme lengde som den opprinnelige. Er tap av førerett fastsatt for 2 år eller lengre tid, fastsettes tilleggsperioden for 1 år eller mer. Flere båtturer uten førerett bør normalt medføre lengre tillegg enn 1 år.

En tilleggsperiode løper fra utløpet av den opprinnelige tapsperioden.

§ 9.Fastsettelse av sperrefrist

Sperrefrist etter fritids- og småbåtloven § 28c regnes fristen fra den dagen overtredelsen fant sted.

Sperrefrist ilegges ikke en person som var under 14 år da overtredelsen fant sted, med mindre det foreligger særlige forhold og sperrefristen antas å ha en preventiv virkning for vedkommende.

§ 10.Melding

Politiet skal uten opphold gi underretning til det sentrale båtførerregisteret om

a)tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt
b)sperrefrist for retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt og når den oppheves
c)beslag av obligatorisk båtførerbevis og tilbakelevering av et slikt bevis.
§ 11.Krav om ny båtførerprøve

Når retten fastsetter tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt skal det samtidig kreves bestått båtførerprøve som vilkår for gjenerverv av føreretten, uavhengig av om vedkommende har bestått prøven tidligere.

Blir en straffesak avgjort ved forelegg, og det samtidig fastsettes tap av førerett, skal krav om bestått båtførerprøve for gjenerverv av føreretten ilegges i samme forelegg.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.

§ 13.Overgangsbestemmelser

Forskriften gjelder for saker som bringes inn for tingretten etter 1. juli 2010 og for saker som avgjøres ved forelegg som utstedes etter 1. juli 2010.