Forskrift om elektronisk kommunikasjon med namsmannen og Statens innkrevingssentral i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet

DatoFOR-2010-06-25-977
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 8
Ikrafttredelse25.06.2010
Sist endretFOR-2012-02-27-186 fra 01.03.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§456, LOV-1992-06-26-86-§2-13, LOV-1915-08-13-5-§197a, FOR-2012-02-03-119
Kunngjort29.06.2010   kl. 15.45
KorttittelForskrift om elektronisk kommunikasjon

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 2010 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse § 2-13 og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 197a. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 456 tredje ledd fjerde punktum. Delegeringsvedtak 3. februar 2012 nr. 119.
Endringer: Endret ved forskrift 27 feb 2012 nr. 186.

§ 1.Saklig virkeområde

Forskriften § 2 til § 10 gjelder elektronisk kommunikasjon mellom den alminnelige namsmann og godkjente brukere i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet.

Forskriften § 11 gjelder elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral under tvangsfullbyrdelse.

0Endret ved forskrift 27 feb 2012 nr. 186 (i kraft 1 mars 2012).
§ 2.Godkjente brukere

Bare brukere som er godkjent av Statens innkrevingssentral kan sende inn dokumenter elektronisk.

§ 3.Adgang til elektronisk innsending av dokumenter

Saksøkeren har adgang til å sende inn følgende dokumenter elektronisk:

a)begjæringer om tvangsfullbyrdelse som etter tvangsfullbyrdelsesloven skal settes fram for namsmannen,
b)forliksklager,
c)klager etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16,
d)kopi av vedlegg til dokumenter nevnt i bokstav a til c, og
e)andre dokumenter som Statens innkrevingssentral har fastsatt kan sendes inn elektronisk.
§ 4.Form og adresse ved elektronisk innsending

Ved elektronisk innsending av dokumenter benyttes den form og adresse som Statens innkrevingssentral fastsetter. Reglene i forskrift 21. desember 1992 nr. 1185 om bruk av skjemaer ved begjæring av tvangsforretninger gjelder ikke når begjæring om tvangsfullbyrdelse fremsettes i elektronisk form.

§ 5.Bekreftelse på at dokumentet er mottatt

Avsender av elektroniske dokumenter skal motta en bekreftelse fra namsmannen på at dokumentene er mottatt. Bekreftelsen skal inneholde saks- eller referansenummer, dato og tidspunktet for mottakelse.

§ 6.Elektronisk kommunikasjon fra namsmyndigheten til saksøkeren

Dokumenter og underretninger som namsmannen utferdiger i sak om tvangsfullbyrdelse, herunder namsbok og underretning om nektelse av å ta begjæring til følge, kan sendes elektronisk fra namsmannen til godkjente brukere som har benyttet elektronisk kommunikasjon i saken.

Namsmannen kan også sende dokumenter fra forliksrådet i elektronisk form til godkjente brukere som har benyttet elektronisk kommunikasjon i saken. For forkynning av dom eller beslutning avsagt av forliksrådet overfor slike brukere gjelder forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning § 4 annet ledd annet punktum jf. § 7 første og annet ledd.

§ 7.Fristavbrudd

Skal en begjæring, forliksklage eller annen meddelelse avgis i løpet av en frist, avbrytes fristen ved avsendelse til riktig elektronisk adresse.

§ 8.Krav til elektronisk signatur

Når det i eller i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven eller tvisteloven er krav om underskrift på dokumenter, skal det ved elektronisk kommunikasjon etter forskriften her benyttes elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger § 3, § 4 eller § 5, og som er oppført på publisert liste i henhold til § 11 første ledd i nevnte forskrift. Statens innkrevingssentral fastsetter hvilken sertifikatklasse som skal benyttes for de enkelte dokumenttyper og brukere.

§ 9.Informasjonssikkerhet

Statens innkrevingssentral skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Elektronisk kommunikasjon mellom namsmyndigheten og godkjente brukere skal sikres med tilfredsstillende kryptering og betryggende metode for autentisering av kommunikasjonspartene. Det skal etableres metoder for å sikre ikke-benekting.

§ 10.Arkivering av elektroniske dokumenter og signaturer

Elektroniske dokumenter skal oppbevares i henhold til de regler som er fastsatt i eller i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv.

For arkivering av elektroniske signaturer gjelder forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med forvaltningen § 26 tilsvarende.

§ 11.Elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral

For elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral under innkrevingssentralens tvangsfullbyrdelse gjelder forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med forvaltningen tilsvarende så langt den passer.

0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2012 nr. 186 (i kraft 1 mars 2012).
§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 27 feb 2012 nr. 186 (i kraft 1 mars 2012, tidligere § 11).