Forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner

DatoFOR-2010-06-30-1043
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse30.06.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-07-02-59-§12a, LOV-2004-07-02-59-§12b
Kunngjort06.07.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om erstatning, internasjonale operasjoner

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 12a og § 12b.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for tilsatt og tidligere tilsatt militært personell i Forsvarsdepartementet med underliggende etater. Den gjelder tilsatt og tidligere tilsatt sivilt personell i Forsvarsdepartementet med underliggende etater, som tilhører bestemte kategorier fastsatt av Forsvarsdepartementet.

§ 2.Formål

Etter endt tjeneste har Forsvaret et ansvar for oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Sentralt for dette oppfølgingsansvaret er at Forsvaret gjennom sitt spesialiserte fagmiljø har mulighet til å møte personellet på en mer tilpasset måte enn det sivile helsevesenet.

Personellets rett til helsemessig oppfølging fra Forsvaret, begrenser ikke retten til ordinær helsehjelp fra det sivile helsevesenet.

Forsvarets oppfølgingsansvar kommer i tillegg til Forsvarets ansvar etter forskrift 10. desember 2004 nr. 1643 om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner § 31 «om medisinsk oppfølging etter hjemkomst til Norge».

§ 3.Innhold og omfang av rett til ett års psykologisk og psykiatrisk oppfølging fra Forsvaret

Forsvaret har plikt til å tilby psykologisk og psykiatrisk oppfølging i ett år etter endt tjeneste. Personellet har i denne perioden rett til nødvendig psykologisk og psykiatrisk helsehjelp fra Forsvaret.

Helsetjenester som ytes fra Forsvaret etter lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 12a, skal være faglig forsvarlige. Med psykiatrisk og psykologisk oppfølging menes at Forsvaret, innen rimelig tid skal foreta en helsemessig vurdering, utredning og oppfølging. Det skal fastsettes en frist for når faglig forsvarlighet krever at en som oppebærer en slik rett senest skal få nødvendig helsehjelp.

Retten gjelder bare dersom personellet kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.

Oppfølging skal, så langt det er hensiktsmessig, gjennomføres i nærheten av vedkommendes bosted.

Rett til psykologisk og psykiatrisk oppfølging gjelder tilsvarende for personellets nærmeste pårørende i den grad dette er hensiktsmessig.

Personell og nærmeste pårørende som tar kontakt med Forsvaret etter ettårsfristen vil få hjelp til å komme i kontakt med adekvate helsetilbud, enten hos Forsvaret eller i det sivile helsevesenet.

Forsvaret skal bidra til å sikre at overgangen til det sivile helsevesenet skjer på en for personellet betryggende måte.

§ 4.Innhold og omfang av rett til annen oppfølging fra Forsvaret

Forsvaret har plikt til å tilby annen oppfølging i ett år etter endt tjeneste i den grad det er rimelig ut fra personellets helsetilstand og økonomiske stilling, tjenesteforholdets varighet og forholdene ellers.

Forsvarets plikt til å tilby slik oppfølging skal være knyttet til medisinsk eller annen oppfølging som er nødvendig som følge av at personellet har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Forsvaret skal ha et fast kontaktpunkt for personell som ikke er i tjeneste.

Forsvaret skal gi råd og veiledning til personell som ikke er i tjeneste om rettigheter og hjelp som ytes til veteranene i og utenfor Forsvaret.

Forsvaret skal tilrettelegge for fellesaktiviteter for personell som ikke er i tjeneste.

Rett til annen oppfølging fra Forsvaret kommer i tillegg til retten til oppfølging i det sivile helsevesenet.

§ 5.Forsvarets aktivitetsplikt

Forsvaret skal før, under og etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner orientere om Forsvarets veilednings- og oppfølgingsansvar. Forsvaret skal videre, innen seks måneder etter at personellet har avsluttet sin tjeneste i en internasjonal operasjon, gi en skriftlig orientering om Forsvarets veilednings- og oppfølgingsansvar, samt praktisk informasjon om kontaktpunkter for oppfølging og veiledning. Der det foreligger et særskilt behov iverksettes tilbud om psykologisk og psykiatrisk oppfølging, og annen oppfølging etter § 4 og § 5.

§ 6.Erstatningsnivå

Erstatningen skal være på samme nivå som de til enhver tid gjeldende regler som gjelder for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Reglene på skadetidspunktet legges til grunn ved utmålingen.

§ 7.Terminvise ytelser

Erstatning skal som hovedregel gis som en engangsytelse. Dersom det samlede beløpet utgjør mer enn 9 ganger folketrygdens grunnbeløp, kan skadelidte velge å få engangsytelsen helt eller delvis utbetalt terminvis.

De terminvise ytelser utbetales månedlig frem til pensjonsalder og er å regne som avdrag på det totale erstatningsbeløpet.

Retten til å få utbetalt erstatning i terminvise ytelser tilkommer også skadelidte som utleder sin rett fra en annen.

Ved utbetaling av erstatning til etterlatte omgjøres de terminvise ytelser til en engangsutbetaling.

Statens pensjonskasse skal informere generelt om konsekvensene ved valget mellom engangsutbetaling og terminvise ytelser ved utmåling av erstatning.

§ 8.Saksbehandlingsregler

Krav om erstatning etter lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret § 12b skal rettes til Statens pensjonskasse.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.