Forskrift om registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer

DatoFOR-2010-06-30-1055
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-15-2-§10-6
Kunngjort09.07.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om tredjelandsrevisorer

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2010 med hjemmel i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 10-6 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10f (direktiv 2006/43/EF).

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder registrering av og tilsyn med tredjelandsrevisorer og tredjelandsrevisjonsselskaper, som gjennomfører revisjon av årsregnskapet til revisjonspliktig som er registrert i et tredjeland og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)tredjeland, ethvert land utenfor EØS-området,
b)tredjelandsrevisjonsselskap, en juridisk enhet som foretar revisjon av årsregnskapet til revisjonspliktige som er registrert i et tredjeland,
c)tredjelandsrevisor, er en fysisk person som foretar revisjon av årsregnskapet til revisjonspliktige som er registrert i et tredjeland.
§ 3.Registrering

Tredjelandsrevisorer og tredjelandsrevisjonsselskaper skal registreres i henhold til bestemmelsene i revisorloven § 10-2 og § 10-3, så langt de passer.

Tredjelandsrevisjonsselskaper må oppfylle følgende vilkår for å kunne registreres:

1.Flertallet av styrets medlemmer skal oppfylle krav som tilsvarer revisorlovens bestemmelser om god vandel, kvalifikasjoner, fageksamen, teoretisk kunnskap og praksis. Dersom tredjelandsrevisjonsselskapet ikke har et styre, gjelder kravet for tredjelandsrevisjonsselskapets nærmest tilsvarende selskapsorgan.
2.Oppdragsansvarlig revisor skal oppfylle krav som nevnt i nr. 1 første punktum.
3.Revisjon av årsregnskaper skal gjennomføres i henhold til internasjonale revisjonsstandarder som nevnt i direktiv 2006/43/EF artikkel 26, eller tilsvarende standarder og krav som er godkjent av EU-kommisjonen.
4.Det skal offentliggjøres åpenhetsrapporter i samsvar med revisorloven § 5a-2 eller tilsvarende utenlandske krav.

Revisjonsberetning avgitt av en tredjelandsrevisor eller et tredjelandsrevisjonsselskap som ikke er registrert i henhold til denne paragraf har ingen rettsvirkning.

Registrering etter denne bestemmelsen er ikke å anse som en godkjenning av revisor eller revisjonsselskap i henhold til revisorloven § 3-1.

§ 4.Tilsyn

Finanstilsynet fører tilsyn med tredjelandsrevisorer og tredjelandsrevisjonsselskaper.

Finanstilsynet kan frita en registrert tredjelandsrevisor eller et tredjelandsrevisjonsselskap fra slikt tilsyn dersom revisortilsynsmyndighetene i et annet EØS-land, eller et tredjelands kvalitetssikringssystem som er vurdert som tilsvarende i henhold til direktiv 2006/43/EF artikkel 46, har utført kvalitetskontroll i løpet av de siste tre år.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010.