Forskrift om overgangsregler mv. til lov 25. juni 2010 nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

DatoFOR-2010-07-01-1048
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endret
EndrerLOV-2010-06-25-33
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-33, FOR-2010-06-25-981, jf. LOV-1985-06-21-78-§3-8, LOV-1988-06-10-40-§2b-28, LOV-1997-06-13-45-§5-6, LOV-1997-06-13-45-§6-1, LOV-1998-07-17-56-§3-3a, LOV-1998-07-17-56-§3-3b, LOV-1998-07-17-56-§5-9a, LOV-1998-07-17-56-§7-1, LOV-1998-07-17-56-§7-11a, LOV-1998-07-17-56-§7-26, LOV-1998-07-17-56-§7-30b, LOV-1998-07-17-56-§7-31, LOV-1998-07-17-56-§7-31b, LOV-1999-01-15-2-§5-6, LOV-2007-06-29-75-§5-5, LOV-2007-06-29-75-§5-7, LOV-2007-06-29-75-§5-8a jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort06.07.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om overgangsregler til lov 2010:33

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2010 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IX tredje punktum, jf. delegeringsvedtak 25. juni 2010 nr. 981.

§ 1.Foretak som er registrert i foretaksregisteret ved lovens ikrafttredelse skal gi melding med opplysninger om hvorvidt foretaket utelukkende driver virksomhet i Norge etter lovvedtakets del II § 3-8 første ledd nytt nr. 8 i foretaksregisterloven innen 1. januar 2011, jf. foretaksregisterloven § 4-1.
§ 2.Plikten til å utarbeide erklæring om fastsettelse av lønn mv. og generalforsamlingens plikt til å behandle denne etter lovvedtakets del III § 2b-28, gjelder for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.
§ 3.Generalforsamlingens plikt til å behandle redegjørelsen for foretaksstyring etter lovvedtakets del V § 5-6 nytt fjerde ledd i allmennaksjeloven gjelder for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.

I allmennaksjeselskaper hvor daglig leder ved lovens ikrafttredelse er medlem av styret, gjelder forbudet etter lovvedtakets del V § 6-1 tredje ledd for det enkelte allmennaksjeselskap etter at det neste gang er avholdt ordinær generalforsamling, jf. allmennaksjeloven § 5-6, men slik at kravet uansett skal være oppfylt innen 30. juni 2011.

§ 4.Endringene i regnskapsloven § 3-3a, § 3-3b, § 5-9a, § 7-1, § 7-11a, § 7-26, § 7-30b, § 7-31 og § 7-31b etter lovvedtakets del VI, gjelder årsberetninger og årsregnskap for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.
§ 5.Endringene i revisorloven § 5-6 etter lovvedtakets del VII, gjelder revisjonsberetninger for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.
§ 6.Endringene i verdipapirhandelloven § 5-5, § 5-7 og § 5-8a etter lovvedtakets del VIII, gjelder årsberetninger og årsregnskap for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.
§ 7.Forskriften trer i kraft straks.