Forskrift om betalingsforetak

DatoFOR-2010-07-01-1049
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2011-12-21-1444 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§4b-1, LOV-1988-06-10-40-§4b-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort06.07.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om betalingsforetak

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. juli 2010 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 4b-1 og § 4b-2.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 16e (direktiv 2007/64/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 24 aug 2010 nr. 1205, 21 des 2011 nr. 1444.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde, definisjoner, nemndsbehandling mv.
(1) Forskriften fastsetter krav til foretak som skal drive virksomhet som betalingsforetak som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 4b-1 til § 4b-3.
(2) Ingen kan drive virksomhet som betalingsforetak i Norge uten tillatelse av departementet med mindre annet følger av kapittel 10. Departementet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra kravene i forskriften og gi juridiske og fysiske personer en begrenset rett til å yte betalingstjenester etter reglene i kapittel 8.
(3) Finanstilsynet fører tilsyn med betalingsforetak og andre ytere av betalingstjenester som er registrert etter § 7, jf. finanstilsynsloven.
(4) Med betalingstjenester menes de aktiviteter som nevnt i finansavtaleloven § 11.
(5) Betalingsforetak og andre ytere av betalingstjenester skal være tilknyttet en klagenemnd som nevnt i finansavtaleloven § 4 for behandling av tvister om betalingstjenester.
0Endret ved forskrift 24 aug 2010 nr. 1205.

Kapittel 2. Krav til virksomheten

§ 2.Virksomhetsområder
(1) Et betalingsforetak kan yte betalingstjenester etter vilkår fastsatt av departementet.
(2) Betalingsforetak skal ha forretningskontor og hovedkontor i Norge.
(3) Foruten rett til å yte betalingstjenester i henhold til fastsatt tillatelse, kan betalingsforetak drive følgende aktiviteter av forretningsmessig karakter:
a)ytelse av driftsmessige og andre nært tilknyttede tilleggstjenester som sikring av at betalingstransaksjoner blir utført, valutavirksomhet etter reglene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4a, oppbevaringsvirksomheter samt elektronisk behandling og arkivering av betalingsinformasjon,
b)drift av betalingssystemer uten at dette berører reglene i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v., kapittel 5, om tilgang til andre betalingssystemer, og
c)andre forretningsaktiviteter i overensstemmelse med norsk lovgivning.
§ 3.Virksomhetsbegrensinger
(1) Et betalingsforetak skal ikke drive virksomhet som mottaker av innskudd eller lignende tilbakebetalingspliktige midler i henhold til artikkel 5 i direktiv 2006/48/EF. Midler som betalingsforetak mottar fra brukere av betalingstjenester med sikte på å yte betalingstjenester, skal ikke anses som innskudd eller lignende tilbakebetalingspliktige midler i henhold til artikkel 5 i direktiv 2006/48/EF, eller som elektroniske penger etter finansieringsvirksomhetsloven § 4c-1.
(2) Et betalingsforetak kan bare opprette kontoer til bruk for utføring av betalingstjenester.
(3) Betalingsforetak kan bare yte kreditt i tilknytning til betalingstjenester som nevnt i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav b, c og e, så fremt følgende vilkår er oppfylt:
a)kredittytelsen skal være en tilleggstjeneste og utelukkende gis i forbindelse med utførelsen av en betalingstransaksjon,
b)kreditt skal kreves tilbakebetalt innen et tidsrom som ikke skal overstige tolv måneder,
c)midler som mottas eller innehas for å utføre en betalingstransaksjon, skal ikke brukes til å finansiere kredittyting, og
d)betalingsforetakets ansvarlige kapital skal til enhver tid være passende i forhold det samlede kredittbeløp, jf. § 9.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1444 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 3. Tillatelse

§ 4.Søknad om tillatelse
(1) Søknad om tillatelse som betalingsforetak etter finansieringsvirksomhetsloven § 4b-2, skal inneholde opplysninger som er nødvendige for å vurdere om tillatelse skal gis etter § 5, herunder
a)foretakets navn, hovedkontoradresse og eventuelt organisasjonsnummer,
b)foretakets organisasjonsform, stiftelsesavtale, stiftelsesprotokoll og vedtekter,
c)en virksomhetsplan med oversikt over foretakets nåværende og planlagte aktiviteter, herunder en beskrivelse av planlagte betalingstjenester, kredittyting mv.,
d)en forretningsplan, herunder en budsjettprognose for de første tre regnskapsårene, som viser at foretaket er i stand til å benytte de systemer, ressurser og framgangsmåter som er hensiktsmessige og vel tilpasset en sunn og forsvarlig drift, samt eventuelt seneste reviderte årsregnskap,
e)dokumentasjon på at foretaket har den startkapital som er fastsatt i § 8, og en begrunnet redegjørelse for ønsket metode for beregning av ansvarlig kapital etter § 9 første ledd bokstav b, jf. vedlegg 1,
f)en beskrivelse av foretakets retningslinjer for foretaksstyring og internkontroll, herunder instrukser for administrasjon, risikohåndtering og regnskap, som viser at disse styrings- og kontrollordningene er forholdsmessige, hensiktsmessige, forsvarlige og dekkende,
g)en beskrivelse av de sikringstiltak som er planlagt, vedtatt og/eller gjennomført for å beskytte midlene til brukere av foretakets betalingstjenester som nevnt i § 10,
h)en beskrivelse av de tiltak som er planlagt, vedtatt og/eller gjennomført for oppfyllelse av foretakets forpliktelser etter hvitvaskingsloven og forskrift 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, herunder forskriftens § 20 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om identifikasjon av betaleren i en betalingstransaksjon,
i)en beskrivelse av foretakets organisasjonsstruktur, eventuell bruk av agenter og filialer, samt en beskrivelse av ordninger for utkontraktering av driftsfunksjoner, jf. § 16, og av foretakets deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale betalingssystemer, samt en beskrivelse av aktiviteter og planer for ytelse av grensekryssende betalingstjenester og etablering i et annet land i eller utenfor EØS,
j)opplysninger om personer som direkte eller indirekte innehar kvalifiserte eierandeler i foretaket, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 første ledd, størrelsen på deres respektive eierandeler og dokumentasjon på deres egnethet, idet det tas hensyn til behovet for å sikre sunn og forsvarlig ledelse av foretaket,
k)opplysninger om personer i foretakets styre, daglig ledelse og personer med ansvar for ledelse av foretakets betalingstjenesteaktiviteter, samt dokumentasjon på at de har god vandel og egnede kunnskaper og erfaring til å drive betalingstjenestevirksomhet, og
l)opplysninger om foretakets valgte revisorer og revisjonsselskaper, jf. § 12 og revisorloven.
(2) Opplysningene som skal gis etter første ledd bokstav f, g og i skal inneholde en beskrivelse av de organisatoriske og revisjonsmessige tiltak som foretaket har innført for å beskytte brukernes interesser og sikre kontinuitet og pålitelighet ved ytelse av betalingstjenester.
(3) Skjer det endringer i de opplysninger og den dokumentasjon som er gitt i samsvar med første og annet ledd, før tillatelse er gitt, skal betalingsforetaket uten ugrunnet opphold underrette om dette. Tilsvarende underretningsplikt gjelder etter at eventuell tillatelse er tildelt betalingsforetaket etter reglene i § 5. På bakgrunn av opplysninger gitt etter annet punktum kan Finanstilsynet stille de vilkår som anses påkrevd for å sikre at virksomheten blir drevet på en forsvarlig måte.
(4) Departementet kan kreve at søkeren gir utfyllende opplysninger.
§ 5.Tildeling av tillatelse, vilkår mv.
(1) Avgjørelse av søknad om tillatelse skal meddeles søkeren innen tre måneder etter at søknaden er mottatt av departementet. Avslås søknaden, skal dette begrunnes. Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om tillatelse skal gis, regnes fristen fra det tidspunkt alle relevante og nødvendige opplysninger er mottatt.
(2) Det kan settes vilkår for tillatelsen, herunder at virksomheten drives på en bestemt måte eller innenfor visse rammer, eller andre vilkår i samsvar med de formål som lovgivningen om betalingsforetak skal ivareta. Tillatelsen kan videre begrenses til å gjelde én eller flere av de aktiviteter som nevnt i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav a-e.
(3) Tillatelse skal nektes dersom
a)foretaket ikke har forretningskontor og hovedkontor i Norge,
b)dersom søknaden ikke tilfredsstiller kravene etter § 4,
c)departementet ikke er overbevist om at eiere av kvalifisert eierandel og erververe av slike eierandeler tilfredsstiller de kriterier for egnethet som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-4,
d)styremedlemmer, daglig leder eller andre personer som skal inngå i den faktiske ledelse av virksomheten eller deler av denne:
1.ikke kan antas å ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet,
2.er dømt for straffbart forhold, og det utviste forhold gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte, eller
3.i stilling eller ved utøvelsen av andre verv har utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte, eller
e)det er grunn til å anta at foretaket ikke vil oppfylle de krav som stilles i lov eller i medhold av lov, eller at virksomheten vil være i strid med ærbarhet eller rettsordenen for øvrig.
(4) Ved vurdering av søknaden om tillatelse skal det legges vesentlig vekt på om
a)foretakets kapital- og soliditetsforhold er betryggende, herunder om startkapitalen står i rimelig forhold til den planlagte virksomhet,
b)organisasjons- og driftsplanen er betryggende i forhold til den virksomhet som skal drives,
c)foretaket har solide ordninger for styring av sin betalingstjenestevirksomhet, herunder en klar organisasjonsstruktur med veldefinerte, åpne og konsekvente ansvarslinjer,
d)foretaket har effektive framgangsmåter for å identifisere, håndtere, overvåke og rapportere risiko som betalingsforetaket er eller kan bli utsatt for, og
e)foretaket har betryggende ordninger for internkontroll, herunder betryggende administrasjons- og regnskapsprosedyrer i forhold til arten, størrelsen og kompleksiteten til de betalingstjenester som ytes av foretaket.
(5) Når et betalingsforetak foruten betalingstjenester yter andre forretningsaktiviteter som nevnt i § 2 tredje ledd bokstav a-c, kan departementet som vilkår for tillatelsen kreve at det opprettes en separat enhet for betalingstjenestevirksomheten, så fremt betalingsforetakets øvrige forretningsvirksomhet kan bidra til å redusere enten betalingsforetakets økonomiske soliditet eller Finanstilsynets mulighet til å føre tilsyn med at foretaket driver i overensstemmelse med alle forpliktelsene fastsatt i lov, forskrift og tillatelse.
(6) Foretakets vedtekter og vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet.
(7) Dersom det finnes en nær tilknytning mellom betalingsforetaket og andre fysiske eller juridiske personer, skal departementet bare gi tillatelse dersom denne tilknytningen ikke hindrer et forsvarlig tilsyn av betalingsforetaket.
(8) Departementet skal bare gi tillatelse dersom en tredjestats lover og forskrifter som regulerer forhold vedrørende én eller flere fysiske eller juridiske personer som betalingsforetaket har nær tilknytning til, eller dersom vanskeligheter ved håndheving av nevnte lover og forskrifter, ikke hindrer en effektiv utøvelse av Finanstilsynets tilsynsfunksjoner.
§ 6.Tilbakekall av tillatelser
(1) Departementet kan helt eller delvis tilbakekalle en tillatelse dersom betalingsforetaket
a)ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder fra den dag tillatelsen ble gitt, gir uttrykkelig avkall på bruk av tillatelsen eller har opphørt å utøve sin virksomhet i mer enn seks måneder,
b)har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige erklæringer eller andre uregelmessigheter,
c)ikke lenger oppfyller vilkårene for å få tillatelse, eller
d)utgjør en trussel mot stabiliteten i betalingssystemene ved å fortsette sin betalingstjenestevirksomhet.
(2) Enhver tilbakekalling av tillatelse skal begrunnes og meddeles de berørte parter.
(3) Tilbakekalling av en tillatelse skal offentliggjøres.
§ 7.Offentlig register over tillatte betalingsforetak mv.
(1) Finanstilsynet skal føre et offentlig, internettbasert register over betalingsforetak med tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge, deres agenter og filialer. Registeret skal også omfatte juridiske og fysiske personer, deres agenter og filialer, som har fått begrenset tillatelse i samsvar med reglene i kapittel 8.
(2) Registeret skal opplyse de betalingstjenester som betalingsforetaket har tillatelse til å yte eller som den fysiske eller juridiske personen er registrert for. Betalingsforetak skal være oppført i registeret atskilt fra juridiske og fysiske personer med begrenset tillatelse i samsvar med reglene i kapittel 8.
(3) Betalingsforetak skal være registrert i Foretaksregisteret.

Kapittel 4. Krav til kapital

§ 8.Startkapital
(1) Et betalingsforetak skal på tidspunktet for tildeling av tillatelse etter § 5 og senere, minst ha en startkapital som utgjør et beløp i norske kroner som svarer til:
a)20 000 euro dersom betalingsforetaket bare yter den betalingstjeneste som er nevnt i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav d,
b)50 000 euro når betalingsforetaket yter betalingstjenesten som er nevnt i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav e, og
c)125 000 euro når betalingsforetaket yter en eller flere av betalingstjenestene som er nevnt i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav a-c.
(2) Startkapitalen skal bestå av aksjekapital, grunnfond eller annen egenkapital som fastsatt i direktiv 2006/48/EF artikkel 57 bokstav a og b, jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak.
§ 9.Ansvarlig kapital
(1) Et betalingsforetak skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som minst utgjør det høyeste av følgende beløp:
a)startkapitalen, jf. § 8, eller
b)det beløp som fremkommer etter beregning i henhold til én av de tre metoder som fremgår av vedlegg 1 til forskriften her.
(2) Finanstilsynet fastsetter nærmere vilkår for anvendelsen av de beregningsmetoder som fremgår av vedlegg 1, bl.a. hvilke av disse beregningsmetoder som det enkelte betalingsforetak skal anvende ved oppfyllelsen av kapitalkravene. Finanstilsynet skal i denne forbindelse bl.a. ta hensyn til betalingsforetakets begrunnede ønske om hvilken beregningsmetode som skal anvendes (jf. § 4 første ledd bokstav e), hvilke betalingstjenester som betalingsforetaket tilbyr, samt omfanget av foretakets virksomhet. Finanstilsynet kan på grunnlag av en risikovurdering av det enkelte betalingsforetak beslutte at foretakets ansvarlige kapital skal være opp til 20 % høyere eller inntil 20 % lavere enn det beløp som fremkommer etter anvendelsen av den aktuelle beregningsmetode som nevnt i vedlegg 1.
(3) Finanstilsynet fastsetter vilkår for oppfyllelse av kapitalkravene når betalingsforetaket inngår i finanskonsern.

Kapittel 5. Sikring av kundemidler

§ 10.Krav til sikring av midler
(1) Betalingsforetak skal gjennomføre tiltak som beskrevet i annet eller tredje ledd for å sikre de midler som mottas fra brukere av betalingstjenester eller gjennom en annen yter av betalingstjenester for å utføre betalingstransaksjoner.
(2) Midler som nevnt i første ledd skal holdes adskilt fra foretakets egne midler, og midler som ellers inngår i foretakets løpende drift. Midler som ikke er overført til betalingsmottaker og som fortsatt innehas av betalingsforetaket ved slutten av virkedagen etter den dag midlene er mottatt, skal umiddelbart innsettes på klientkonto i bank eller investeres i sikre, likvide aktiva med lav risiko som angitt av Finanstilsynet. Midlene skal holdes atskilt og være identifisert på en slik måte at de ikke kan være gjenstand for tvangsfullbyrdelse for dekning av krav fra andre av betalingsforetakets fordringshavere, særlig i tilfelle av insolvens.
(3) Betalingsforetaket kan som alternativ til de sikringsmåtene som er angitt i annet ledd, tegne en forsikringspolise eller en annen sammenlignbar garanti fra et forsikringsforetak eller en bank, som ikke tilhører samme konsern som betalingsforetaket selv. Forsikringspolisen eller garantien skal stilles til sikkerhet for de berettigede brukerne i henhold til de ennå ikke gjennomførte betalingstransaksjoner, og skal dekke ethvert beløp, som ellers skulle være deponert på særskilt konto eller investert i sikre likvide aktiver med lav risiko etter reglene i annet ledd.
(4) Kravene til sikring av midler etter første til tredje ledd gjelder også for betalingsforetak som ikke yter andre tjenester enn betalingstjenester.
(5) Departementet kan ved enkeltvedtak fastsette nærmere vilkår om sikring av midler etter reglene i første til tredje ledd, herunder bestemme at sikringstiltakene først behøver å iverksettes for midler tilhørende brukere av betalingstjenester som hver for seg overstiger et beløp i norske kroner som tilsvarer 600 euro eller en annen lavere beløpsgrense fastsatt av departementet.
(6) Et betalingsforetak skal i henhold til bestemmelsene i finansavtaleloven § 15 annet ledd bokstav h og § 23, opplyse brukere av betalingstjenester om hvilke sikringstiltak som betalingsforetaket har iverksatt for å beskytte midlene til brukere av foretakets betalingstjenester.

Kapittel 6. Regnskap og lovpålagt revisjon mv.

§ 11.Regnskap
(1) Regnskapsloven gjelder for betalingsforetak, jf. lovens § 1-2 nr. 5, med mindre annet følger av forskrifter fastsatt i medhold av regnskapsloven § 10-1 og forskriften her.
(2) Betalingsforetaket skal ved utløpet av hvert halvår foreta regnskapsinnberetning til Finanstilsynet i overensstemmelse med skjemaer og tilhørende veiledninger utarbeidet av Finanstilsynet. Innberetningene skal sendes til Finanstilsynet i elektronisk form.
(3) Dersom betalingsforetaket også yter andre forretningsaktiviteter enn betalingstjenester som nevnt i § 2 tredje ledd, skal betalingsforetaks reviderte årsregnskap også omfatte en egen regnskapsoppstilling for slike andre forretningsaktiviteter. Finanstilsynet kan dispensere fra dette kravet for aktiviteter som nevnt i § 2 tredje ledd bokstav a.
§ 12.Revisjon
(1) Årsrapporten skal revideres av betalingsforetakets valgte revisor.
(2) Betalingsforetakets revisor skal også være revisor for betalingsforetakets datterselskap(er). Bestemmelsen i første punktum gjelder ikke for morselskap og datterselskap(er) som ikke er hjemmehørende i Norge.
§ 13.Oppbevaring av dokumentasjon
(1) Betalingsforetak skal i minst fem år oppbevare all dokumentasjon som kan være relevant for Finanstilsynets tilsyn med foretaket og kontroll med foretakets etterlevelse av den fastsatte tillatelse etter § 4 til § 6. Oppbevaringskravet berører ikke annen oppbevaringsplikt i lovgivningen for øvrig.

Kapittel 7. Bruk av agenter og andre oppdragstakere

§ 14.Generelt om bruk av oppdragstakere og salgskanaler
(1) Et betalingsforetak kan gi en annen juridisk person i oppdrag å forestå utførelsen av deler av virksomheten. Et betalingsforetak kan også gi annet betalingsforetak, agent eller leverandør av bestemte varer eller tjenester oppdrag om markedsføring og salg eller formidling av betalingsforetaks betalingstjenester. Avtale om oppdrag som nevnt skal meldes til Finanstilsynet.
(2) Bruk av filialer, agenter og oppdragstakere mv. er uten innvirkning på betalingsforetakets plikter og ansvar overfor kunder eller offentlig myndighet. Krav fra kunde anses i forhold til betalingsforetaket som fremsatt den dag oppdragstakeren har mottatt melding om kravet.
(3) Betalingsforetaket må ikke bruke oppdragstakere i et omfang eller på en måte som ikke anses betryggende i forhold til de hensyn som reglene om betalingsforetak skal ivareta, eller som gjør at tilsynet med foretakets samlede virksomhet blir vanskeliggjort. Finanstilsynet kan fastsette særlige vilkår eller gi foretaket pålegg om å avslutte oppdrag som Finanstilsynet finner er i strid med dette.
(4) Betalingsforetaket skal påse at agenter, filialer og andre som handler på vegne av foretaket, informerer brukerne av betalingstjenestene at tilbyderen er agent, filial eller lignende for det norske betalingsforetaket.
§ 15.Bruk av agenter
(1) Dersom et betalingsforetak har til hensikt å yte betalingstjenester gjennom en agent, skal foretaket underrette Finanstilsynet om følgende:
a)Agentens navn og adresse,
b)en beskrivelse av internkontrollordningene som vil bli benyttet av agenter for å kunne opptre i overensstemmelse med pliktene etter hvitvaskingsloven, og
c)opplysninger om personer i ledelsen og personer med ansvar for håndteringen av den agenten som skal benyttes til å yte betalingstjenester, samt dokumentasjon på at disse er egnede.
(2) Finanstilsynet skal påse at opplysninger som nevnt i første ledd føres inn i det offentlige registeret over betalingsforetak som beskrevet i § 7. Før agenten føres opp i registeret kan Finanstilsynet, dersom de anser at de mottatte opplysningene er utilstrekkelige eller ukorrekte, treffe ytterligere tiltak for å kontrollere opplysningene. Dersom Finanstilsynet etter å ha kontrollert opplysningene, ikke er overbevist om at de mottatte opplysningene er tilstrekkelige og korrekte, skal tilsynet nekte å føre agenten opp i registeret etter § 7.
(3) Dersom et betalingsforetak har til hensikt å yte betalingstjenester i en annen EØS-stat gjennom en agent, skal foretaket på forhånd underrette Finanstilsynet om dette. Underretningen skal bl.a. opplyse om hvilken stat betalingstjenestene skal tilbys i, hvilke tjenester som skal tilbys gjennom agenten og opplysninger om de ansvarlige personer hos agenten.
(4) Finanstilsynet skal sørge for at underretningen og opplysningene som nevnt i tredje ledd, oversendes tilsynsmyndigheten i vertsstaten senest én måned etter mottagelsen av underretningen. Sammen med underretningen skal Finanstilsynet oversende vertsstaten informasjon om betalingsforetaket, dets organisasjonsstruktur og tillatte aktiviteter, samt en eventuell erklæring om at de planlagte aktiviteter i vertsstaten omfattes av betalingsforetaket tillatelse.
(5) Før agenten kan registreres som nevnt i annet ledd, jf. § 7, skal Finanstilsynet underrette vedkommende myndighet i vertsstaten med anmodning om uttalelse i saken før registrering. Dersom vertsstatens myndigheter har rimelig grunn til å mistenke at det i forbindelse med den kommende engasjeringen av agenten, har skjedd eller er blitt forsøkt hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme i henhold til direktiv 2005/60/EF, eller at engasjeringen av en slik agent vil kunne øke risiko for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, skal Finanstilsynet nekte å registrere agenten, eller annullere registreringen dersom denne allerede har skjedd.
§ 16.Utsetting av driftsfunksjoner (utkontraktering)
(1) Dersom et betalingsforetak har til hensikt å sette ut driftsfunksjoner for betalingstjenester til en ekstern oppdragstaker, skal betalingsforetaket underrette Finanstilsynet om dette.
(2) Ved utsetting av driftsfunksjoner opprettholdes betalingsforetakets forpliktelser og ansvar overfor brukere av betalingstjenester. Betalingsforetaket er fortsatt fullt ut ansvarlig for alle handlinger og unnlatelser foretatt av foretakets ansatte og agenter eller andre oppdragstakere.
(3) Utsetting av viktige driftsfunksjoner skal ikke skje på en slik måte at det vesentlig forringer betalingsforetakets internkontroll eller Finanstilsynets mulighet til å kontrollere at betalingsforetaket opptrer i overensstemmelse med foretakets forpliktelser etter lov, forskrifter og fastsatt tillatelse for virksomheten. Betalingsforetaket skal til enhver tid opptre på en slik måte at kravene for å få og forutsetningene for å opprettholde tillatelsen etter § 5, ikke endres.
(4) Dersom oppdragstakeren i en avtale om utsetting av driftsfunksjoner har hovedkontor i en annen EØS-stat, skal Finanstilsynet sørge for å underrette tilsynsmyndighetene i den aktuelle EØS-staten.

Kapittel 8. Begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester

§ 17.Begrenset tillatelse

Med unntak av § 1, § 3, § 6, § 7, § 10 til § 13 og bestemmelsene i dette kapittel kommer bestemmelsene i denne forskrift ikke til anvendelse på foretak med begrenset tillatelse gitt i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 4b-3, med mindre annet følger av tillatelsen.

§ 18.Søknad om begrenset tillatelse
(1) En søknad om begrenset tillatelse til å drive betalingstjenestevirksomhet skal innholde nødvendige opplysninger for å kunne vurdere om vilkårene for tillatelse er oppfylt, herunder:
a)opplysninger om personer med ansvar for ledelse og drift av virksomhetens betalingstjenesteaktiviteter, samt dokumentasjon på at de har god vandel og egnede kunnskaper og erfaring til å drive betalingstjenestevirksomhet,
b)en oversikt over søkerens nåværende og planlagte aktiviteter, og
c)en forretningsplan, herunder en budsjettprognose for de første tre regnskapsårene, samt eventuelt seneste reviderte årsregnskap.
(2)Bestemmelsene i § 5 gjelder tilsvarende for foretak med begrenset tillatelse så langt de passer.
§ 19.Opplysningsplikt
(1) En virksomhet med begrenset tillatelse skal
a)underrette Finanstilsynet snarest mulig dersom det skjer endringer i de opplysninger som tidligere er mottatt fra virksomheten og som lå til grunn for vedtak om tillatelse,
b)sende Finanstilsynet én gang i året en erklæring om at virksomheten oppfyller de vilkår som er fastsatt for tillatelsen, undertegnet av virksomhetens ansvarlige leder,
c)underrette Finanstilsynet når gjennomsnittet av de foregående 12 måneders samlede beløp for betalingstransaksjoner utført av virksomheten, inkludert eventuell agent som handler på vegne av virksomheten, overstiger et beløp tilsvarende 5 mill. NOK per måned eller annet beløp fastsatt etter reglene i finansieringsvirksomhetsloven § 4b-3.
(2) Finanstilsynet kan fastsette utfyllende regler og vilkår for opplysningsplikten etter denne paragraf.

Kapittel 9. Norske betalingsforetaks virksomhet i utlandet

§ 20.Endring av virksomheten i utlandet
(1) Et norsk betalingsforetak skal gi melding til Finanstilsynet dersom foretaket helt eller delvis etablerer eller erverver et betalingsforetak eller et finansforetak som datterselskap i annen EØS-stat, og ved andre endringer i betalingsforetakets organisasjonsstruktur av betydningen for virksomheten i utlandet, jf. § 4 første ledd bokstav i.
§ 21.Etablering av filial i annen EØS-stat
(1) Betalingsforetak som vil etablere filial i annen stat i EØS, skal gi Finanstilsynet melding med opplysninger om:
a)i hvilken stat filialen ønskes etablert, og filialens adresse,
b)en virksomhetsplan med opplysninger om hvilke typer betalingstjenester virksomheten skal omfatte og om filialens organisatoriske oppbygning, og
c)de personer som skal forestå ledelsen av filialen.
(2) Finanstilsynet skal senest innen én måned etter at opplysningene er mottatt, oversende opplysninger som nevnt i første ledd, til vertsstatens tilsynsmyndigheter. Finanstilsynet skal videre gi opplysninger om foretakets ansvarlige kapital og kapitaldekning samt bekrefte at den virksomhet filialen skal drive, er omfattet av foretakets tillatelse. Det skal også gis opplysninger om filialens ordning for sikring av kundemidler etter reglene i § 10. Foretaket skal samtidig underrettes om oversendelsen.
(3) Dersom Finanstilsynet har grunn til å anta at foretakets administrative struktur og finansielle situasjon ikke gir et forsvarlig grunnlag for etablering av filialen, eller at filialens ledelse ikke er egnet etter § 5 tredje ledd bokstav c, skal Finanstilsynet nekte betalingsforetaket å etablere filialen. Foretaket skal underrettes uten ugrunnet opphold.
(4) Foretaket skal med minimum én måneds varsel gi melding til Finanstilsynet og vertsstatens tilsynsmyndigheter om enhver endring i forhold som omfattes av første ledd.
§ 22.Grensekryssende virksomhet i annen EØS-stat
(1) Reglene i § 21 gjelder tilsvarende så langt de passer for norske betalingsforetak som vil tilby grensekryssende tjenester i annen stat i EØS.
§ 23.Etableringer utenfor EØS-området mv.
(1) Et betalingsforetak kan ikke uten tillatelse gitt av departementet etablere datterselskap eller filial i fremmed stat som ikke omfattes av EØS-avtalen. Det kan fastsettes vilkår for tillatelsen i samsvar med de hensyn som lovgivningen om betalingsforetak skal ivareta.
(2) Et betalingsforetak kan ikke uten tillatelse gitt av departementet erverve en eierandel på 10 prosent eller mer i et betalingsforetak eller et finansforetak i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen.

Kapittel 10. Utenlandske foretaks virksomhet i Norge

§ 24.Filial av betalingsforetak med hovedsete i annen EØS-stat
(1) Betalingsforetak med hovedsete i annen stat i EØS som oppfyller vilkårene i direktiv 2007/64/EF, kan drive virksomhet gjennom filial i Norge når Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt følgende opplysninger fra tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat:
a)en virksomhetsplan som angir hvilke typer av betalingstjenester virksomheten skal omfatte,
b)en erklæring om at planlagt virksomhet er omfattet av foretakets tillatelse i hjemstaten,
c)filialens adresse og organisatoriske oppbygning, og
d)de personer som skal forestå ledelsen av filialen.
(2) Dersom det foretas endringer i noen av de forhold som er opplyst etter første ledd, skal foretaket selv skriftlig melde fra til Finanstilsynet senest innen én måned før endringene trer i kraft.
§ 25.Grensekryssende virksomhet
(1)Betalingsforetak med hovedsete i annen stat i EØS som oppfyller vilkårene i direktiv 2007/64/EF, kan drive grensekryssende virksomhet her i riket når Finanstilsynet har bekreftet å ha mottatt opplysninger fra tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat om hvilke betalingstjenester foretaket vil tilby i Norge.
§ 26.Unntak for finansinstitusjoner med påbegynt virksomhet før 25. desember 2007
(1) Finansinstitusjoner som har påbegynt virksomhet som oppført i vedlegg I nr. 4 til direktiv 2006/48/EF og som oppfyller vilkårene i artikkel 24 nr. 1 første ledd bokstav e i nevnte direktiv i samsvar med hjemstatens lovgivning før 25. desember 2007, kan unntas fra kravet om tillatelse for å yte betalingstjenester etter § 5, jf. § 1 annet ledd, i forskriften her.
(2) Slike institusjoner skal ha varslet myndighetene i hjemstaten om slik virksomhet innen 25. desember 2007. Slikt varsel skal bl.a. omfatte opplysninger som viser at de opptrer i overensstemmelse med direktiv 2007/64/EF artikkel 5 bokstav a, d, g-i, k og l.
(3) Når norske myndigheter er overbevist om at disse kravene er overholdt, skal de berørte finansinstitusjonene registreres i samsvar med § 7 i forskriften her.
§ 27.Utenlandske betalingsforetak fra land utenfor EØS
(1) Et betalingsforetak med hovedsete i stat utenfor EØS som ikke oppfyller vilkårene i finansieringsvirksomhetsloven § 4b-1 annet ledd, kan etablere og drive virksomhet gjennom datterselskap eller filial her i riket etter særskilt tillatelse gitt av departementet. Det kan stilles vilkår om at virksomheten drives i eget betalingsforetak registrert i Norge.
§ 28.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 1 til Finansdepartementets forskrift 1. juli 2010 nr. 1049, jf. § 9 om beregning av ansvarlig kapital

1.Betalingsforetak skal til enhver tid innehar en ansvarlig kapital beregnet i samsvar med en av følgende tre metoder: 

Metode A

Betalingsforetakets ansvarlig kapital skal beløpe seg til minst 10 % av det foregående års faste kostnader. Vedkommende myndigheter kan tilpasse dette kravet ved vesentlige endringer i et betalingsforetaks virksomhet i forhold til foregående år. Når et betalingsforetak har utøvd sin virksomhet i mindre enn ett år på beregningstidspunktet, skal kravet være at betalingsforetakets ansvarlige kapital skal beløpe seg til minst 10 % av de tilsvarende faste kostnadene som forespeilet i forretningsplanen, med mindre vedkommende myndigheter krever en justering av nevnte plan. 

Metode B

Betalingsforetakets ansvarlige kapital skal beløpe seg til minst summen av følgende poster multiplisert med faktoren k definert i nr. 2 nedenfor, der betalingsvolum (BV) representerer en tolvtedel av det samlede beløpet av betalingstransaksjoner utført av betalingsforetaket i foregående år:

a.4,0 % av den del av BV som ikke overstiger 5 millioner euro,

og

b.2,5 % av den del av BV over 5 millioner euro som ikke overstiger 10 millioner euro,

og

c.1 % av den del av BV over 10 millioner euro som ikke overstiger 100 millioner euro,

og

d.0,5 % av den del av BV over 100 millioner euro som ikke overstiger 250 millioner euro,

og

e.0,25 % av den del av BV som overstiger 250 millioner euro. 

Metode C

Betalingsforetakets ansvarlige kapital skal beløpe seg til minst relevant indikator som definert under bokstav a), multiplisert med den multipliseringsfaktoren som er definert under bokstav b) og med faktoren k definert i nr. 2 nedenfor.

a.Relevant indikator er summen av følgende:
-renteinntekter,
-rentekostnader,
-mottatte provisjoner og honorarer, og
-andre driftsinntekter.

Alle postene skal medregnes i summen, sammen med dens positive eller negative fortegn. Inntekter fra ekstraordinære eller irregulære poster kan ikke benyttes til beregning av relevant indikator. Utgifter ved driftsutsetting av tjenester som utføres av tredjemenn, kan redusere relevant indikator dersom utgiftene er pådratt fra et foretak som er underlagt tilsyn i henhold til dette direktiv. Relevant indikator blir beregnet på grunnlag av observasjon over tolv måneder ved avslutningen av forrige regnskapsår. Relevant indikator skal beregnes over forrige regnskapsår. Ansvarlig kapital som er beregnet i overensstemmelse med metode C, skal likevel ikke være mindre enn 80 % av gjennomsnittet av de tre forrige regnskapsårene for relevant indikator. Når reviderte tall ikke er tilgjengelig, kan virksomhetsestimater benyttes.

b.Multipliseringsfaktoren skal være
i.10 % av den del av relevant indikator som ikke overstiger 2,5 millioner euro,
ii.8 % av den del av relevant indikator som er over 2,5 millioner euro og ikke overstiger 5 millioner euro,
iii.6 % av den del av relevant indikator som er over 5 millioner euro og ikke overstiger 25 millioner euro,
iv.3 % av den del av relevant indikator som er over 25 millioner euro og ikke overstiger 50 millioner euro,
v.1,5 % over 50 millioner euro.
2.Faktoren k som skal benyttes i metode B og C skal være
a)0,5 i de tilfeller der betalingsforetaket bare yter de betalingstjenestene som er oppført i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav d),
b)0,8 i de tilfeller der betalingsinstitusjonen yter de betalingstjenestene som er oppført i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav e),
c)1,0 i de tilfeller der betalingsinstitusjonen yter de betalingstjenestene som er oppført i finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav a)-c).