Forskrift om fastsetting av enke- og enkemannspensjon der en del av pensjonen skal reduseres for gjenlevendes egen ervervsinntekt og en annen del ikke

DatoFOR-2010-07-06-1075
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse01.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§34, LOV-1953-06-26-11-§17, LOV-1962-06-22-12
Kunngjort13.07.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om enke- og enkemannspensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. juli 2010 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 34 fjerde ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 17 fjerde ledd og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder fastsetting av enke- og enkemannspensjon der en del av den samordningspliktige pensjonen skal reduseres for gjenlevendes egen ervervsinntekt og en annen del ikke. Delt beregning gjelder når dødsfallet inntraff etter 1993 og det for den delen av pensjonen som er beregnet på grunnlag av tjenestetid etter 1993 ikke skal skje en reduksjon på grunn av gjenlevendes egen inntekt, mens det for tid før 1994 skal skje slik reduksjon. Forskriften fastsetter hvilken periode som skal legges til grunn for beregning av pensjonen når pensjonsgivende tjenestetid er knyttet til tid før og fra 1. januar 1994.

§ 2.Det er opptjent inntil full tjenestetid

Dersom avdøde hadde opptjent inntil full tjenestetid, skal det ved pensjonsberegningen legges til grunn faktisk tjenestetid henholdsvis fram til 1. januar 1994 og faktisk tjenestetid fra denne dato.

§ 3.Det er opptjent mer enn full tjenestetid

Dersom avdøde hadde opptjent mer enn full tjenestetid, skal den del som er opptjent etter 1993 telle med fullt ut i pensjonsberegningen.

§ 4.Det er medregnet tjenestetid til aldersgrensen

I tilfeller der tid fram til aldersgrensen skal medregnes fordi medlemmet døde i stilling eller var uførepensjonist, skal den del som er knyttet til tid etter 1993 telle med fullt ut i pensjonsberegningen. Dette gjelder også der avdøde ble uførepensjonist før 1994, og tiden som medregnes er knyttet til tid etter 1993.

§ 5.Pensjonsberegning

Ved beregning av samlet enke- og enkemannspensjon skal gjeldende regler for de to beregningsmåtene som er beskrevet i § 1 benyttes. Samlet pensjon beregnes etter de to regelsettene for pensjonsgivende tjenestetid henholdsvis før og fra 1. januar 1994 slik dette er fastsatt i § 2 til § 4 ovenfor.

I beregningen legges til grunn antall hele år henholdsvis før og fra 1. januar 1994. Dersom samlet pensjonsgivende tjenestetid er avrundet opp ett år i forhold til summen av hele år før 1994 og etter 1993, legges dette ene året til tiden etter 1993 når pensjonen skal beregnes. Dersom samlet pensjonsgivende tjenestetid er avrundet opp to år i forhold til summen av hele år før 1994 og etter 1993, legges det ene året til tiden før 1994 og det andre året til tiden etter 1993 når pensjonen skal beregnes.

§ 6.Etterbetaling

Etterlatte som omfattes av lov 15. januar 2010 nr. 1 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover, kan ha krav på etterbetalt pensjon for tid fra 1. januar 1994. Det skal foretas ny pensjonsberegning fra tidspunktet da etterlattepensjonen startet slik at pensjonen ikke reduseres i forhold til gjenlevendes egen ervervsinntekt for pensjonsgivende tjenestetid etter 1993. Ved beregningen skal grunnbeløpet i folketrygden på etterbetalingstidspunktet legges til grunn slik at etterbetalingsbeløpet ikke blir redusert i forhold til et synkende grunnbeløp.

Dersom gjenlevende er død, skal etterbetalingen skje til arvingene.

Dersom gjenlevende har mottatt nettoberegnet etterlattepensjon før 1. februar 2010, og den nye pensjonsberegningen resulterer i lavere pensjonsutbetaling, skal ikke differansen kreves tilbakebetalt. For framtidig utbetaling skal gjenlevende få etterlattepensjon etter det regelsett som gir best resultat. Endring av beregningsmåte må skje på initiativ fra gjenlevende.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gis virkning fra 1. februar 2010.