Forskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon der en del av pensjonen skal reduseres for gjenlevendes egen ervervsinntekt og en annen del ikke

DatoFOR-2010-07-06-1076
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse01.02.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§23
Kunngjort13.07.2010   kl. 15.10
KorttittelForskr. om samordning av etterlattepensjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. juli 2010 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 23 nr. 3.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder samordning av enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med pensjon til gjenlevende ektefelle fra folketrygden der en del av pensjonen skal reduseres for gjenlevendes egen ervervsinntekt og en annen del ikke.

§ 2.Pensjonsberegning

Når enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning skal reduseres for gjenlevendes egen ervervsinntekt for pensjonsgivende tjenestetid før 1994, men ikke for pensjonsgivende tjenestetid etter 1993, skal samordningsreglene for hver av disse beregningsmåtene følges.

I beregningen legges til grunn antall hele år henholdsvis før og fra 1. januar 1994. Dersom samlet pensjonsgivende tjenestetid er avrundet opp ett år i forhold til summen av hele år før 1994 og etter 1993, legges dette ene året til tiden etter 1993 når pensjonen skal beregnes. Dersom samlet pensjonsgivende tjenestetid er avrundet opp to år i forhold til summen av hele år før 1994 og etter 1993, legges det ene året til tiden før 1994 og det andre året til tiden etter 1993 når pensjonen skal beregnes.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gis virkning fra 1. februar 2010.