Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

DatoFOR-2010-07-09-1087
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse09.07.2010
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-2008-06-05-579
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§31, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort13.07.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om kompensasjon på grunn av rovvilt

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 9. juli 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 31.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juni 2013 nr. 661, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å yte økonomisk kompensasjon til dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

0Endret ved forskrift 18 juni 2013 nr. 661 (kommer til anvendelse på vedtak om kompensasjon gitt 1. januar 2013 eller senere).
§ 2.Vilkår

Kompensasjon etter denne forskriften kan bare gis i tilfeller der Mattilsynet med hjemmel i dyrevelferdsloven § 30 fatter vedtak om begrensninger i bruk av utmarksbeite for sau, geit eller storfe på grunn av rovvilt. Dyreeier må uten ugrunnet opphold ha rettet seg etter Mattilsynets vedtak

§ 3.Beregning av kompensasjon

Det gis bare kompensasjon for Mattilsynets vedtak, jf. § 2, som gjelder i beitesesongen. Beitesesongen er perioden mellom normal dato for beiteslipp og normal sankedato. Fylkesmannen bestemmer disse datoene.

For dyr på innmarksbeite eller annet inngjerdet eller rovdyrsikret beite er kompensasjonen per dyr per dag begrenset til kr 7,- for småfe og kr 32,- for storfe. Kompensasjonen skal innenfor disse rammene beregnes etter de satsene som benyttes til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen i vedkommende region. Kompensasjon gis for det antall dyr som skal slippes på eller er sanket fra utmarksbeite. Kompensasjon beregnes fra første dag for den perioden Mattilsynet har fastsatt begrensninger i bruk av utmarksbeitet.

Det gis ikke kompensasjon dersom dyreeier får dekket utgiftene til gjennomføring av tiltaket på annen måte, herunder gjennom tilskudd til forebyggende tiltak. Dersom utgiftene til tiltaket delvis er dekket, skal det gjøres tilsvarende fratrekk ved beregningen av kompensasjon.

0Endret ved forskrift 18 juni 2013 nr. 661 (kommer til anvendelse på vedtak om kompensasjon gitt 1. januar 2013 eller senere).
§ 4.Søknad og utbetaling

Søknad om kompensasjon sendes fylkesmannen i dyreeiers bostedsfylke. Søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes. Kopi av vedtak fra Mattilsynet og bekreftelse på at vedtak er fulgt, samt annen nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden. Søknadsfristen er 31. oktober det året restriksjonen gjelder.

Krav på kompensasjon kan ikke overdras eller pantsettes.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Opplysningsplikt og kontroll

Søker plikter å gi alle opplysninger som kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos mottaker.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Retting av feilutbetalinger

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt kompensasjon, enten ved etterbetaling eller vedtak om tilbakebetaling av kompensasjon fra mottaker.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Avkorting

Hele eller deler av kompensasjonen kan avkortes dersom mottaker

1.ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte eller ikke har gjort det som normalt kan forventes for å forebygge eller begrense tap,
2.uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av kompensasjon.
§ 8.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget kompensasjon som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 6 eller avkorting etter § 7, kan kreves tilbakebetalt fra mottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger som utspringer fra mottakers jordbruksvirksomhet.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av regelverk for jordbruksvirksomhet kan motregnes i kompensasjonsutbetalinger til mottaker.

Der mottaker av kompensasjon ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av den urettmessige kompensasjonen. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 9.Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtak om kompensasjon fattes av fylkesmannen.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Tilsvarende kan vedtak fattet av Landbruksdirektoratet påklages til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra søknadsfristen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 5. juni 2008 nr. 579 om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt.

0Endret ved forskrift 18 juni 2013 nr. 661.