Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr

DatoFOR-2010-07-23-1137
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse23.07.2010
Sist endretFOR-2017-03-13-321 fra 27.03.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2009-06-19-97-§11, LOV-2009-06-19-97-§17, FOR-2010-06-11-814, FOR-2010-10-20-1356
Kunngjort30.07.2010   kl. 14.50
Rettet07.11.2016 (Konsolidert versjon av fordning (EU) nr. 206/2010)
KorttittelForskrift om import av levende dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 23. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 13, § 15, § 16, § 19 og § 23 tredje ledd, delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 17, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, delegeringsvedtak 20. oktober 2010 nr. 1356.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 206/2010 endret ved forordning (EU) nr. 810/2010, forordning (EU) nr. 144/2011, forordning (EU) nr. 342/2011, forordning (EU) nr. 801/2011, forordning (EU) nr. 1112/2011, forordning (EU) nr. 497/2012, forordning (EU) nr. 546/2012, forordning (EU) nr. 644/2012, forordning (EU) nr. 1036/2012, forordning (EU) nr. 1160/2012, forordning (EU) nr. 71/2013, forordning (EU) nr. 102/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 196/2013, forordning (EU) nr. 482/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 780/2013, forordning (EU) nr. 854/2013, forordning (EU) nr. 1044/2013, forordning (EU) nr. 1218/2014, forordning (EU) 2015/604, forordning (EU) 2015/917, forordning (EU) 2016/535, forordning (EU) 2016/922, forordning (EU) 2016/1248, forordning (EU) 2016/1832) og forordning (EU) 2017/384, del 7.2 nr. 59 (beslutning 2013/503/EU endret ved beslutning (EU) 2015/266), vedlegg I kap. I innledende del nr. 8 (forordning (EU) nr. 750/2014 som endret ved forordning (EU) nr. 1306/2014 og forordning (EU) 2015/1746), del 8.1 nr. 16a (direktiv 2004/68/EF endret ved beslutning 2012/253/EU), ESA-vedtak 28/07/COL, ESA-vedtak 159/10/COL og ESA-vedtak 160/10/COL.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1374, 21 feb 2011 nr. 160, 19 april 2011 nr. 418, 24 juni 2011 nr. 789, 19 aug 2011 nr. 852, 14 nov 2011 nr. 1110, 26 juni 2012 nr. 686, 2 juli 2012 nr. 747, 13 aug 2012 nr. 803, 13 nov 2012 nr. 1050, 3 jan 2013 nr. 9, 28 jan 2013 nr. 116, 11 feb 2013 nr. 178, 26 april 2013 nr. 418, 7 mai 2013 nr. 455, 26 juni 2013 nr. 790, 3 des 2013 nr. 1406, 20 des 2013 nr. 1664, 26 sep 2014 nr. 1250, 29 sep 2014 nr. 1281, 24 okt 2014 nr. 1335, 26 jan 2015 nr. 63, 19 feb 2015 nr. 140, 20 april 2015 nr. 387, 5 mai 2015 nr. 459, 17 juni 2015 nr. 689, 5 okt 2015 nr. 1162, 19 mai 2016 nr. 543, 16 juni 2016 nr. 666, 16 aug 2016 nr. 982, 27 okt 2016 nr. 1262, 14 des 2016 nr. 1599, 13 mars 2017 nr. 321.
Rettelser: 19.04.2013 (Forordning (EU) nr. 206/2010), 07.11.2016 (Konsolidert versjon av fordning (EU) nr. 206/2010).

§ 1.Forordning (EU) nr. 206/2010

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I, innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 206/2010, som endret ved

forordning (EU) nr. 810/2010

forordning (EU) nr. 144/2011

forordning (EU) nr. 342/2011

forordning (EU) nr. 801/2011

forordning (EU) nr. 1112/2011

forordning (EU) nr. 497/2012

forordning (EU) nr. 546/2012

forordning (EU) nr. 644/2012

forordning (EU) nr. 1036/2012

forordning (EU) nr. 1160/2012

forordning (EU) nr. 71/2013

forordning (EU) nr. 102/2013

forordning (EU) nr. 191/2013

forordning (EU) nr. 196/2013

forordning (EU) nr. 482/2013

forordning (EU) nr. 519/2013

forordning (EU) nr. 556/2013

forordning (EU) nr. 780/2013

forordning (EU) nr. 854/2013

forordning (EU) nr. 1044/2013

forordning (EU) nr. 1218/2014

forordning (EU) 2015/604

forordning (EU) 2015/917

forordning (EU) 2016/535

forordning (EU) 2016/922

forordning (EU) 2016/1248

forordning (EU) 2016/1832

forordning (EU) 2017/384

om lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import av visse levende dyr og ferskt kjøtt og dessuten krav som stilles til helsesertifikater gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1374, 21 feb 2011 nr. 160 (i kraft 10 mars 2011), 19 april 2011 nr. 418, 19 aug 2011 nr. 852, 14 nov 2011 nr. 1110, 26 juni 2012 nr. 686 (i kraft 27 juni 2012), 2 juli 2012 nr. 747 (i kraft 16 juli 2012), 13 aug 2012 nr. 803, 13 nov 2012 nr. 1050 (i kraft 28 nov 2012), 3 jan 2013 nr. 9, 28 jan 2013 nr. 116 (i kraft 15 feb 2013), 11 feb 2013 nr. 178 (i kraft 25 feb 2013), 26 april 2013 nr. 418, 7 mai 2013 nr. 455, 26 juni 2013 nr. 790, 3 des 2013 nr. 1406, 20 des 2013 nr. 1664, 24 okt 2014 nr. 1335, 26 jan 2015 nr. 63, 20 april 2015 nr. 387, 17 juni 2015 nr. 689, 16 juni 2016 nr. 666 (i kraft 1 juli 2016), 16 aug 2016 nr. 982, 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016), 14 des 2016 nr. 1599, 13 mars 2017 nr. 321 (i kraft 27 mars 2017).
§ 1a.Sertifikater for ferskt kjøtt fra New Zealand som transitteres via Singapore

Standardsertifikatet etter modellen «Model NZ - TRANSIT - SG» utstedt av vedkommende myndighet i Singapore og helsesertifikatet utstedt av vedkommende myndighet i New Zealand, som skal følge med ferskt kjøtt fra New Zealand som transitteres via Singapore, skal være utstedt etter 26. april 2016.

0Opphevet ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1335, tilføyd ved forskrift 14 des 2016 nr. 1599.
§ 1b.Forordning (EU) nr. 750/2014

EØS-avtalen vedlegg I, kapittel 1, innledende del nr. 8 (forordning (EU) nr. 750/2014, som endret ved forordningene (EU) nr. 1306/2014 og forordning (EU) 2015/1746) om beskyttelsestiltak mot epidemisk diaré hos svin som angår dyrehelsemessige betingelser for innførsel av svin til Unionen gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I. kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 29 sep 2014 nr. 1281, endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 140, 5 okt 2015 nr. 1162.
§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder krav til dyrehelse, folkehelse og dyrevelferd ved import fra tredjestater eller fra områder i tredjestater og transitt av følgende dyr og produkter:

1.hov- og klovdyr
2.ferskt kjøtt av hov- og klovdyr til konsum
3.bier og humler.

Forskriften inneholder helsesertifikater og lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import og transitt av produktene nevnt i første ledd.

Forskriften gjelder ikke for import og transitt av tilberedt kjøtt av hov- og klovdyr og tilberedt kjøtt fra dyr av hestefamilien.

Ved motstrid mellom forordningens bestemmelser og denne bestemmelsen, går alltid forordningens bestemmelser foran.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1664.
§ 2a.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Hov- og klovdyr: Dyrene oppført i vedlegg 2.
0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 3.Krav om at tredjeland har godkjent reststoffprogram

Animalske næringsmidler kan bare importeres fra tredjeland som som er oppført i vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler.

0Tilføyd ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374, endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789.
§ 4.Tilleggsgarantier

Storfe til avl og produksjonen skal oppfylle de særlige betingelsene for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) som fremgår av helsesertifikatmodell BOV-X i henhold til ESA-vedtak 159/10/COL jf. kommisjonsvedtak 2004/558/EF.

Levende dyr som importeres med helsesertifikatmodell RUM skal oppfylle de særlige betingelsene for IBR i sertifikatet i henhold til ESA-vedtak 159/10/COL der dette er relevant.

Svin til avl og produksjon skal oppfylle de særlige betingelsene for Aujeszkys sykdom som fremgår av helsesertifikatmodell POR-X i henhold til ESA-vedtak 160/10/COL jf. kommisjonsvedtak 2008/185/EF. Svin som skal føres direkte til slakteri for slakting skal oppfylle de særlige betingelsene for Aujeszkys sykdom som fremgår av helsesertifikatmodell POR-Y i henhold til ESA-vedtak 160/10/COL jf. kommisjonsvedtak 2008/185/EF. Levende dyr som importeres med helsesertifikatmodell SUI skal oppfylle de særlige betingelsene for Aujeszkys sykdom i sertifikatet i henhold til ESA-vedtak 160/10/COL jf. kommisjonsvedtak 2008/185/EF.

Småfe til avl og produksjon skal oppfylle de særlige betingelsene for skrapesyke som fremgår av helsesertifikatmodell OVI-X og som gjelder for forsendelser til land med godkjente nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke listet i forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII kapittel A avsnitt A punkt 3.2 med tilpasninger, som gjennomført i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

0Tilføyd ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374, endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1335.
§ 4a.Forbud mot import av bier til områder som er fri for varroatose

Det er forbudt å importere via Norge forsendelser av bier omhandlet i § 1, jf. forordning (EU) nr. 206/2010 artikkel 7 nr. 3 bokstav a, dersom det endelige bestemmelsesstedet angitt i felt I.9, I.10 eller I.12 i helsesertifikatet som følger forsendelsene er et område i EØS som er oppført i tredje kolonne i vedlegg 1.

Dersom forsendelsene oppfyller helsekravene i § 1, jf. forordning (EU) nr. 206/2010, kan de likevel importeres dersom det endelige bestemmelsesstedet ved ankomst til Norge blir endret til et område i EØS som ikke er oppført i tredje kolonne i vedlegg 1.

0Tilføyd ved forskrift 26 sep 2014 nr. 1250, endret ved forskrift 5 mai 2015 nr. 459.
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26 og dyrevelferdsloven § 32 til § 35.

0Endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374 (tidligere § 3).
§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374 (tidligere § 4).
§ 7.Straff

Overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak truffet i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.

0Endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374 (tidligere § 5).
§ 8.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fram til 31. mars 2017 kan forsendelser av ferskt kjøtt fra dyr av hestefamilien følges av et EQU sertifikat utstedt i samsvar med modellen som gjaldt før forordning (EU) nr. 206/2010 ble endret ved forordning (EU) 2016/1832, og som senest er utstedt 28. februar 2017.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1374 (tidligere § 6), 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Vedlegg 1. EØS-stater eller områder i EØS-stater som er anerkjent som frie for varroatose

1234
ISO-kodeEØS-statOmråde som er anerkjent som fritt for varroatoseTRACES-kode
Lokal veterinærenhet
FIFinlandÅlandFI00300
AHVENANMAAN
VALTIONVIRASTO
UKDet forente kongerikeIsle of ManGB06301
ISLE OF MAN
0Opphevet ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789, tilføyd ved forskrift 26 sep 2014 nr. 1250, endret ved forskrift 5 mai 2015 nr. 459.

Vedlegg 2. Hov- og klovdyr

Takson
OrdenFamilieSlekt/art
ArtiodactylaAntilocapridaeAntilocapra ssp.
BovidaeAddax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (herunder Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (herunder Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (herunder Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (herunder Nemorhaedus og Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (herunder Boocerus).
CamelidaeCamelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
CervidaeAlces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.
GiraffidaeGiraffa ssp., Okapia ssp.
HippopotamidaeHexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.
MoschidaeMoschus ssp.
SuidaeBabyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.
TayassuidaeCatagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
TragulidaeHyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
PerissodactylaRhinocerotidaeCeratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
TapiridaeTapirus ssp.
ProboscidaeElephantidaeElephas ssp., Loxodonta ssp.
0Tilføyd ved forskrift 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).

Forordninger

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

0Endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 418, 7 mai 2013 nr. 455, 26 juni 2013 nr. 790, 3 des 2013 nr. 1406, 20 des 2013 nr. 1664, 29 sep 2014 nr. 1281.

Forordning (EU) nr. 206/2010

0Lagt til 19. april 2013, konsolidert til og med endringer gjennomført ved forordning (EU) nr. 644/2012 (dansk versjon). Endret ved forskrifter 7 mai 2013 nr. 455, 26 juni 2013 nr. 790, 20 des 2013 nr. 1664, 29 sep 2014 nr. 1281, 24 okt 2014 nr. 1335 (html-versjon erstattet av pdf), 26 jan 2015 nr. 63 (se denne for overgangsbestemmelser), 20 april 2015 nr. 387, 17 juni 2015 nr. 689, 16 juni 2016 nr. 666 (i kraft 1 juli 2016), 16 aug 2016 nr. 982, 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016), 14 des 2016 nr. 1599, 13 mars 2017 nr. 321 (i kraft 27 mars 2017).
 

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 206/2010, som endret ved forordning (EU) nr. 810/2010, forordning (EU) nr. 144/2011, forordning (EU) nr. 342/2011, forordning (EU) nr. 801/2011, forordning (EU) nr. 1112/2011, forordning (EU) nr. 497/2012, forordning (EU) nr. 546/2012, forordning (EU) nr. 644/2012, forordning (EU) nr. 1036/2012, forordning (EU) nr. 1160/2012, forordning (EU) nr. 71/2013, forordning (EU) nr. 102/2013, forordning (EU) nr. 191/2013, forordning (EU) nr. 196/2013, forordning (EU) nr. 482/2013, forordning (EU) nr. 519/2013, forordning (EU) nr. 556/2013, forordning (EU) nr. 780/2013, forordning (EU) nr. 854/2013, forordning (EU) nr. 1044/2013, forordning (EU) nr. 1218/2014, forordning (EU) 2015/604, forordning (EU) 2015/917, forordning (EU) 2016/535, forordning (EU) 2016/922, forordning (EU) 2016/1248, forordning (EU) 2016/1832 og forordning (EU) 2017/384). Alle endringene av grunnrettsakten, med unntak av endringene som følger av forordning (EU) 2017/384, er innarbeidet i vedlagte konsoliderte danske utgave. Nedenfor gjengis også dansk utgave av forordning (EU) 2017/384. 

Forordning (EU) nr. 206/2010 konsolidert til og med forordning (EU) 2016/1832 (dansk utgave): pdf.gif  

Forordning (EU) 2016/922 (dansk versjon): pdf.gif  

Forordning (EU) 2016/1248 (dansk versjon): pdf.gif  

Forordning (EU) 2016/1832 (dansk versjon): pdf.gif  

Forordning (EU) 2017/384 (dansk utgave): pdf.gif

Konsolidert forordning (EU) nr. 750/2014

0Tilføyd ved forskrift 29 sep 2014 nr. 1281, endret ved forskrifter 19 feb 2015 nr. 140, 5 okt 2015 nr. 1162.
 

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I, kapittel 1, innledende del nr. 8 (forordning (EU) nr. 750/2014, som endret ved forordning (EU) nr. 1306/2014 og forordning (EU) 2015/1746) (dansk utgave). Alle endringer av grunnrettsakten er innarbeidet i vedlagte konsolidert versjon (dansk utgave). 

B Forordning (EU) nr. 750/2014

som endret ved

M1 Forordning (EU) nr. 1306/2014

M2 Forordning (EU) nr. 2015/1746

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 750/2014
af 10. juli 2014
om beskyttelsesforanstaltninger over for porcin epidemisk diarré for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel til Unionen af svin
(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF,1 særlig artikel 18, stk. 1 og 7, og ud fra følgende betragtninger:

(1)I direktiv 91/496/EØF er det blandt andet fastsat, at hvis der på et tredjelandsområde opstår eller spredes en sygdom eller et andet forhold, der kan udgøre en alvorlig fare for dyr eller menneskesundheden, eller hvis en hvilken som helst anden tungtvejende dyresundhedsmæssig årsag gør det berettiget, træffer Kommissionen straks på eget initiativ, eller på anmodning af en medlemsstat, foranstaltninger, herunder fastsættelse af særlige betingelser for dyr, der kommer fra det pågældende tredjeland eller fra en del af det pågældende tredjeland.
(2)Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/20102 er der blandt andet fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr. Den fastsætter, at sendinger af hovdyr kun må indføres til Unionen, hvis de opfylder visse krav og ledsages af det relevante veterinærcertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med det pågældende standardveterinærcertifikat i del 2 i bilag I til nævnte forordning.
(3)De dyresundhedsmæssige betingelser, der er fastsat i standardveterinærcertifikaterne, yder garantier vedrørende dyresygdomme, som kan bringe Unionens dyresundhedsstatus i fare. For at beskytte Unionen mod udbrud af eksotiske sygdomme er det derfor afgørende, at disse betingelser er opfyldt.
(4)En anmeldelse fra USA til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE)3 viser, at en ny enterocoronavirus-sygdom hos svin forårsaget af nye porcine alfacoronavirus, herunder porcint epidemisk diarré-virus, og af et nyt porcint deltacoronavirus nu forekommer i Nordamerika. Canada har oplyst Kommissionen om positive resultater af test for forekomst af både alfa- og deltacoronavirus, der blev gennemført i canadiske svinebedrifter.
(5)Porcin epidemisk diarré forårsaget af det nye alfacoronavirus og det nye porcine deltacoronavirus kan udgøre en risiko for Unionens dyresundhedsstatus. Sygdommen rammer svin, og den kliniske sygdom er tydeligere hos smågrise, hvor den har forårsaget høj dødelighed.
(6)Det er derfor nødvendigt at revidere de dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel af sendinger af svin til Unionen fra områder, hvor sygdommen forårsaget af disse virus forekommer, således at der på oprindelsesbedriften gives de nødvendige garantier, og man undgår indslæbning af porcin epidemisk diarré forårsaget af disse virus i Unionen.
(7)På grund af behovet for at beskytte dyresundheden i Unionen og den alvorlige trussel, som indførslen til Unionen af levende svin til avl og/eller levebrug udgør, bør Kommissionen vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for sendinger af disse dyr fra sygdomsramte tredjelande, der er opført i bilag I til denne forordning. Derfor skal sendinger af disse dyr ledsages af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilaget til denne forordning, som giver specifikke garantier med hensyn til porcin epidemisk diarré forårsaget af det nye alfacoronavirus og det nye porcine deltacoronavirus.
(8)På grund af den alvorlige risiko for dyresundheden, som de pågældende sendinger udgør, bør disse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger træde i kraft dagen efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende og gælde i en periode på 6 måneder.
(9)Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -
1EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
2Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).
3 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/ Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&report
 

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 3, litra b), i forordning (EU) nr. 206/2010 og del 1 og 2 i bilag I til samme forordning skal sendinger af levende svin til avl og levebrug, som er omfattet af standardveterinærcertifikatet «POR-X», der er fastsat i nævnte bilag, fra tredjelande, der er opført i bilag I til nærværende forordning, ledsages af et veterinærcertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den ►M2 31. oktober 2016. ◄M2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

BILAG I 

CA - Canada 

US - USA

BILAG II

Se her for å lese bilag II: pdf.gif