Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania

DatoFOR-2010-07-26-1139
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2010 hefte 9
Ikrafttredelse26.07.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort30.07.2010   kl. 14.50
KorttittelForskrift om smittsom hesteanemi

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 26. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd jf. § 12, § 15 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2010/346/EU).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr.

Forskriften gjelder ikke dyr som går i transitt gjennom Romania på store veier eller som transporteres uten avbrudd gjennom Romania direkte til slakteri for umiddelbar slakting.

§ 2.Forbud mot import

Det er forbudt å importere dyr av hestefamilien fra Romania samt sæd, egg og embryo eller blodprodukter fra slike dyr.

Unntatt fra forbudet i første ledd er:

1.Dyr av hestefamilien hvor følgende krav er oppfylt:
a)Dyrene skal være fulgt av et helsesertifikat som angitt i vedlegg I til denne forskriften utstedt i samsvar med forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien § 6. Helsesertifikatet skal være påført følgende tilleggstekst: «Dyr av hestefamilien avsendt i overensstemmelse med Kommisjonens vedtak 2010/346/EU».
b)Hvert dyr skal i tillegg være merket med en elektronisk transponder og være fulgt av et identifikasjonsdokument (pass) som angitt i forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien. Dyrets individnummer som avleses av den elektroniske transponderen skal følge av identifikasjonsdokumentet (passet). Opplysninger om at det er gjennomført agar-gel-immundiffusjonstester i henhold til vedtak 2010/346/EU og om testresultatene skal følge av avsnitt VII i identifikasjonsdokumentet (passet).
2.Frossen sæd eller frossen embryo fra dyr av hestefamilien hvor følgende krav er oppfylt:

Forsendelsen er fulgt av et helsesertifikat som angitt i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter vedlegg D og vedlegg E. Helsesertifikatet skal være påført følgende tilleggstekst: «Sæd av dyr av hestefamilien, som er avsendt i overensstemmelse med Kommisjonens vedtak 2010/346/EU» eller «embryo av dyr av hestefamilien, som er avsendt i overensstemmelse med Kommisjonens vedtak 2010/346/EU».

3.Serum fra dyr av hestefamilien hvor følgende krav er oppfylt:

Forsendelsen er fulgt av et helsesertifikat som angitt i vedlegg II til denne forskrift.

§ 3.Krav om slakting, isolering og testing

Dyr av hestefamilien som importeres fra Romania skal enten

a)slaktes innen 72 timer etter ankomst til mottakerslakteriet eller
b)isoleres på mottakervirksomheten angitt i helsesertifikatet under tilsyn av offentlig veterinær i minst 30 dager på minst 200 meters avstand fra andre dyr av hestefamilien eller under vektorskjermede forhold.

Det skal utføres agar-gel-immundiffusjonstest på 10 % av sendingene etter ankomst til slakteri som nevnt i første ledd a). Det skal også være utført slik test med negativt resultat på en blodprøve fra hvert enkelt dyr som er isolert i henhold til første ledd b). Blodprøven må være tatt senest 28 dager etter start av isolasjonsperioden.

§ 4.Krav ved eksport

Før utløpet av en periode på 90 dager etter ankomst til mottaksvirksomheten kan dyr av hestefamilien som er importert fra Romania eksporteres til et annet EØS-land bare dersom det er utført agar-gel-immundiffusjonstest med negativt resultat på en blodprøve fra hvert enkelt dyr tatt senest 10 dager før datoen for avsending.

Dyr som eksporteres i henhold til første ledd skal være fulgt av et helsesertifikat som angitt i vedlegg I til denne forskrift, utstedt i samsvar med forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien § 6.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg I

For å lese vedlegg I i pdf se her: pdf.gif

Vedlegg II

For å lese vedlegg II i pdf se her: pdf.gif