Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren

DatoFOR-2010-08-24-1214
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse01.06.2010 - 31.05.2023
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§10, FOR-2004-04-16-631
Kunngjort27.08.2010   kl. 13.40
KorttittelForskrift om anvendelse av krrl i motorvognsektoren

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 24. august 2010 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 10 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631.

§ 1.Definisjoner
1. I denne forskrift menes med:
a)«vertikal avtale» en avtale eller samordnet opptreden inngått mellom to eller flere foretak som, i henhold til avtalen eller den samordnede opptredenen, utøver virksomhet innenfor ulike ledd i produksjons- eller distribusjonskjeden, og som gjelder vilkårene for partenes kjøp, salg eller videresalg av visse varer eller tjenester,
b)«vertikal begrensning» en konkurransebegrensning i en vertikal avtale som omfattes av virkeområdet for konkurranseloven § 10 første ledd,
c)«godkjent reparatør» en person som yter reparasjons- og vedlikeholdstjenester for motorvogner, og som virker innenfor et distribusjonssystem opprettet av en motorvognleverandør,
d)«godkjent forhandler» en forhandler av reservedeler for motorvogner som virker innenfor et distribusjonssystem opprettet av en motorvognleverandør,
e)«uavhengig reparatør»
i)en leverandør av reparasjons- og vedlikeholdstjenester for motorvogner, og som ikke virker innenfor et distribusjonssystem opprettet av leverandøren av de motorvognene som han reparerer og vedlikeholder,
ii)en godkjent reparatør innenfor en gitt leverandørs distribusjonssystem i den grad vedkommende yter reparasjons- eller vedlikeholdstjenester for motorvogner som er omfattet av en annen leverandørs distribusjonssystem, som han ikke deltar i,
f)«uavhengig forhandler»
i)en forhandler av reservedeler for motorvogner som ikke virker innenfor et distribusjonssystem opprettet av leverandøren av de motorvognene som forhandleren selger reservedeler til,
ii)en godkjent forhandler innenfor en gitt leverandørs distribusjonssystem i den grad vedkommende selger reservedeler for motorvogner som er omfattet av en annen leverandørs distribusjonssystem, som han ikke deltar i,
g)«motorvogn» et selvstendig motordrevet kjøretøy bestemt for kjøring på offentlig vei, og som har minst tre hjul,
h)«reservedeler» varer som skal monteres i eller på en motorvogn for å erstatte kjøretøyets komponenter, herunder varer som for eksempel smøremidler som er nødvendige for bruken av motorvognen, med unntak av drivstoff,
i)«selektivt distribusjonssystem» et distribusjonssystem der leverandøren påtar seg å selge varene eller tjenestene som omfattes av avtalen, enten direkte eller indirekte, bare til forhandlere som er utvalgt på grunnlag av bestemte kriterier, og der disse forhandlerne påtar seg å ikke selge slike varer eller tjenester til forhandlere som ikke er godkjent innenfor det området som leverandøren har reservert for å drive dette systemet.
2. I denne forskrift skal betegnelsene «foretak», «leverandør», «produsent» og «kjøper» omfatte deres respektive tilknyttede foretak.

Med «tilknyttede foretak» menes

a)foretak der en avtalepart direkte eller indirekte
i)har myndighet til å utøve mer enn halvparten av stemmerettighetene, eller
ii)har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av medlemmene i foretakets kontrollorgan, styre eller de organer som rettslig representerer foretaket, eller
iii)har rett til å lede foretakets forretninger,
b)foretak som overfor en avtalepart direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a,
c)foretak der et foretak nevnt i bokstav b direkte eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som nevnt i bokstav a,
d)foretak der en avtalepart sammen med ett eller flere av foretakene nevnt i bokstav a, b eller c, eller foretak der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har de rettigheter eller den myndighet som nevnt i bokstav a,
e)foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a i fellesskap innehas av
i)avtaleparter eller deres respektive tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d, eller
ii)én eller flere av avtalepartene eller ett eller flere av deres tilknyttede foretak nevnt i bokstav a til d og én eller flere tredjemenn.
§ 2.Anvendelse av forskrift 17. august 2004 nr. 1197

Konkurranseloven § 10 første ledd får i tidsrommet 1. juni 2010 til 31. mai 2013 ikke anvendelse på vertikale avtaler om de vilkår som gjelder for partenes kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner, dersom avtalene oppfyller de vilkår for unntak i henhold til forskrift 17. august 2004 nr. 1197 som særlig gjelder vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner.

§ 3.Anvendelse av forskrift 21. juni 2010 nr. 898

Med virkning fra 1. juni 2013 skal forskrift 21. juni 2010 nr. 898 få anvendelse på vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner.

§ 4.Unntak

Konkurranseloven § 10 første ledd får ikke anvendelse på vertikale avtaler om de vilkår som gjelder for partenes kjøp, salg eller videresalg av reservedeler for motorvogner eller yting av reparasjons- og vedlikeholdstjenester for motorvogner, dersom avtalene oppfyller kravene for unntak i henhold til forskrift 21. juni 2010 nr. 898 og ikke inneholder noen av de særlig alvorlige begrensningene omhandlet i § 5 i denne forskrift.

Dette unntaket får anvendelse i den grad avtalene inneholder vertikale begrensninger.

§ 5.Begrensninger som fjerner fordelen ved gruppeunntaket – særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i § 4 får ikke anvendelse på vertikale avtaler som direkte eller indirekte, alene eller kombinert med andre faktorer under partenes kontroll, har som formål

a)en begrensning av salget av reservedeler til motorvogner fra medlemmer i et selektivt distribusjonssystem til uavhengige reparatører som bruker disse delene til reparasjon og vedlikehold av en motorvogn,
b)en begrensning som er avtalt mellom en leverandør av reservedeler, reparasjonsverktøy eller feilsøkingsutstyr eller annet utstyr og en motorvognprodusent, som begrenser leverandørens mulighet til å selge disse varene til godkjente eller uavhengige forhandlere eller til godkjente eller uavhengige reparatører eller sluttbrukere,
c)en begrensning som er avtalt mellom en motorvognprodusent som anvender komponenter ved førstegangs montering av motorvogner og leverandøren av disse komponentene, som begrenser leverandørens mulighet til å sette sitt varemerke eller sin logo på de leverte komponentene eller reservedelene på en effektiv og lett synlig måte.
§ 6.Gyldighetstid

Denne forskrift trer i kraft straks, med virkning fra 1. juni 2010 og gjelder til 31. mai 2023.