Forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard

DatoFOR-2010-08-30-1229
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse01.10.2010
Sist endretFOR-2013-06-28-847
EndrerFOR-1994-09-21-880, FOR-2003-03-26-405
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1977-06-03-6-§3, LOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§35, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§43
Kunngjort03.09.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om fiske i fiskevernsonen, Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 30. august 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 35, § 36, § 37, § 39 og § 43.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 57, 19 jan 2012 nr. 79, 28 juni 2013 nr. 847.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder i fiskevernsonen ved Svalbard for norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlastning. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer forskriften til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.

Kapittel II. Posisjonsrapportering

§ 2.Posisjonsrapportering

Fartøy som nevnt i § 1 på eller over 24 meter største lengde og som oppholder seg i fiskevernsonen ved Svalbard, skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr, og skal være underlagt automatisk sporing fra Fiskeridirektoratet, eller være underlagt automatisk sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet minst 1 gang per time og ved inngang og utgang av fiskevernsonen.

Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

a)Entydig identifikasjon av fartøyet,
b)fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,
c)dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
d)fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.
§ 3.Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

Fartøyet skal ha installert om bord posisjonsrapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing i fiskevernsonen ved Svalbard.

Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

Kapittel III. Rapportering

§ 4.Krav til rapportering

Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i § 5 til § 10 til Fiskeridirektoratet. Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet på en av følgende måter:

a)per telefaks til Fiskeridirektoratet, eller
b)elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC).

Det er ikke adgang til å bytte mellom ulike rapporteringssystem, jf. første ledd, i løpet av samme fisketur i fiskevernsonen ved Svalbard.

Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i fiskevernsonen ved Svalbard påbegynnes, herunder at Fiskeridirektoratet kan motta de elektroniske meldingene og at fartøyet får returmeldingen som angir meldingsstatus fra Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 57, 19 jan 2012 nr. 79.
§ 5.Melding om fiskestart

Fartøy som nevnt i § 1 som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen, skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes, sende melding om fiskestart.

Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra Svalbards territorialfarvann, etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

Dersom det rapporteres elektronisk kan ikke fartøyet påbegynne fiske i fiskevernsonen ved Svalbard før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 12 i denne forskrift.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOE, melding om fiskestart
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
KanselleringskodeREVFeilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1. Benyttes ved elektronisk rapportering
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
Posisjon breddeXTVPosisjon bredde ved sending av rapport N/SGGDD (WGS-84)
Posisjon lengdeXGVPosisjon lengde ved sending av rapport E/WGGGDD (WGS-84)
FangstområdeRAVICES område der fisket skal starte
DatoPDPDato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPAntatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)
Posisjon breddeLAPAntatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84)
Posisjon lengdeLOPAntatt posisjon lengde for fiskestart E/WGGGDD (WGS-84)
MålartDSPPlanlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun én
0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.
§ 6.Melding om fangst ved elektronisk rapportering

Fartøy som nevnt i § 1 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.

Melding om fangst (DCA) skal også sendes:

a)ved inspeksjon på sjø, og
b)samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.

Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

Blokk A
Dataelement
KodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPDCA, melding om fangst
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
KorrigeringskodeREVFeilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 1
FiskeriaktivitetACPFartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 3.
Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd.
PartnerfartøyPAPDRadiokallesignalet til partnerfartøyet.
PD: påkrevd dersom parttråling
MeldingsversjonMVVNy meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN. Avtales mellom partene som skal utveksle slik data.
 
Blokk B
Dataelement
KodePåkrevd/ValgfrittForklaring
DatoBDPDato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC
TidBTPTidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC
Start soneZOPSone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.
Posisjon breddeLTPPosisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)
Posisjon lengdeLGPPosisjon lengde ved start av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)
RedskapGEPFAO redskapskode
Redskaps
-spesifikasjon
GSPD1 = enkeltrål,
2 = dobbeltrål,
3 = trippeltrål.
4 = mer enn tre tråler
PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.
MaskeviddeMEVMinste maskevidde på redskap i millimeter (mm).
Ved fiske med trål, snurrevad eller garn.
RedskapsproblemerGPPD1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt, 4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer
Posisjon breddeXTPPosisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)
Posisjon lengdeXGPPosisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)
VarighetDUPVarighet for fiskeoperasjonen i minutter
Pumpet fraTFPDRadiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra.
PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy.
InnsatsFOPDAntall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.
FangstspesifikasjonSSPDNOR01 = Norsk vårgytende sild.
NOR02 = Nordsjøsild.
PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).
FangstCAPDTotal fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom fangst
0Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 57, 28 juni 2013 nr. 847.
§ 7.Melding om fangst ved rapportering per telefaks

Fartøy som nevnt i § 1 som rapporterer per telefaks skal sende melding om fangst ved overgang til fiske i annet ICES-statistikkområde, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter at melding om fiskestart er sendt.

Melding om fangst skal inneholde følgende opplysninger:

1.1.1.1 DataelementKodePåkrevd/ValgfrittInnhold
1.1.1.2 MeldingstypeTMPCAT, Fangstmelding
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Posisjon lengdeLA1.1.1.2.1 PDPosisjon lengde på meldingstidspunktet
PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter
Posisjon breddeLO1.1.1.2.2 PDPosisjon bredde på meldingstidspunktet
PD: påkrevd dersom fartøyet ikke sender posisjonsrapporter
1.1.1.3 FangstCAPFangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
FangstområdeRAPICES-område der fangsten er tatt
SoneZOPSone der fangsten er tatt (ISO-3)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
§ 8.Omlastingsmelding

Fartøy som nevnt i § 1 som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting.

Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Norge, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPTRA, melding om omlasting
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Kansellerings- eller korrigeringskodeREVFeilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1
Posisjon breddeLTPAntatt posisjon bredde for omlasting N/SGGDD (WGS-84)
Posisjon lengdeLGPAntatt posisjon lengde for omlasting E/WGGGDD (WGS-84)
Kvantum om bordOBPDFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst
Kvantum som skal overføresKGPKvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
Overført fraTFPDRadiokallesignal på fartøyet det overføres fra
PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst
Overført tilTTPDRadiokallesignal på fartøyet det overføres til
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
DatoPDPDAntatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst
TidPTPDAntatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM). PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst
0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.
§ 9.Melding om havneanløp

Fartøy som nevnt i § 1 skal, uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp senest 4 timer før anløp til havn.

Fartøy som nevnt i § 1 som har mottatt fangst fra et annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPPOR, melding om havneanløp
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Kansellerings- eller korrigeringskodeREVFeilkode som viser at det er en kansellering eller korrigering, se vedlegg 1
AnløpshavnPOPInternasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations)
LandingsanleggLSPDNavnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer)
PD: påkrevd dersom fangst skal landes
DatoPDPDato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landesKGPDKvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
PD: påkrevd dersom fangst skal landes
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
§ 10.Melding om avslutning av fiske

Fartøy som nevnt i § 1 skal sende melding om avslutning av fiske når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen. Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av sonen.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOX, melding om avslutning av fiske
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
KanselleringskodeREVFeilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1
AnløpshavnPOVInternasjonal kode for havnen som skal anløpes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations)
FangstCAPDFangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt
SoneZOPDSone der fangsten er tatt (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.
PD: påkrevd dersom det rapporteres manuelt
Kvantum om bordOBVFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
0Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 57, 28 juni 2013 nr. 847.
§ 11.Fangstdagbok

Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 5 - § 10.

Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

Dersom fartøy nevnt i § 1 sender meldinger angitt i § 5, § 6, § 8, § 9 og § 10 elektronisk via flaggstatens kontrollsenter (FMC) til Fiskeridirektoratet unntas fartøyet fra kravene angitt i første til syvende ledd i denne bestemmelsen.

Kapittel IV. Returmelding

0Kapitteloverskriften endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.
§ 12.Returmelding ved elektronisk rapportering

Elektroniske meldinger sendt i henhold til denne forskrift til Fiskeridirektoratet vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjonen RET. Dersom meldingen er mottatt uten feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (godkjent). Dersom meldingen er mottatt med feil vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (ikke godkjent). Dersom den elektroniske meldingen ikke bekreftes med returmelding eller returmeldingen angir meldingsstatus NAK (ikke godkjent) må fartøyet sende meldingen på nytt til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter. Den elektroniske meldingen anses ikke som mottatt av Fiskeridirektoratet før meldingen er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet med returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent).

Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:KodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPRET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet
MeldingsnummerRNPNummeret på den kvitterte meldingen
AvsenderFRPNOR for norsk kvotekontroll
MottakerRCPFartøyets radiokallesignal
MeldingsstatusRSPACK for godkjent/NAK for ikke godkjent
Returnert feilmeldingREPFeilmeldingsnummer. Se vedlegg 1
MeldingsdatoDAPDato RET-meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når RET-meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Meldingens versjonsnummerMVVHeltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.
SekvensnummerSQVSekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer
FritekstMSV0-255 karakterer lang tekst
0Endret ved forskrift 17 jan 2012 nr. 57.

Kapittel V. Korreksjon, kansellering og tekniske feil

§ 13.Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) kan korrigeres frem til fartøyet går inn i fiskevernsonen ved Svalbard.

Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.
§ 14.Tekniske feil

Dersom det oppstår teknisk feil, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal posisjonsrapportene føres manuelt og sendes til Fiskeridirektoratet via telefaks minst en gang hver 12. time.

§ 15.Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift, dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket eller dersom det rapporteres per telefaks.

Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

Kapittel VI. Kontroll, inspeksjon, mv.

§ 16.Kontroll, inspeksjon mv.

Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og skal være merket på en slik måte at de lett kan identifiseres i henhold til alminnelige internasjonale standarder slik som FAOs retningslinjer for merking av fiskefartøy (FAO Standard Specification for Marking and Identification of Fishing Vessels).

Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med losleider som fyller vilkårene i henhold til ISO/FDIS 799 og som er egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

Fiskeridirektoratet kan gi forskrifter om at fartøy skal ha om bord tegning/beskrivelse med mål over oppbevaringsrom/binger/RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.
§ 17.Krav til stuing

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues om bord i fartøyet.

§ 18.Lasteromstegninger

Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto lagringskapasitet i kubikkmeter. Dersom rommet er ytterligere oppdelt skal dette angis på samme måte.

For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være kontrollert av Sjøfartsdirektoratet eller annen instans godkjent for slik kontroll.

For utenlandske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av kompetent myndighet i den stat hvor fartøyet er registrert.

Tegninger eller beskrivelser som nevnt i første ledd pliktes på forespørsel fremlagt for kontrollmyndigheter.

Kapittel VII. Reguleringsfullmakt, straff og ikrafttredelse

§ 19.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

§ 20.Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes eller er gjenstand for inndragning etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62 og § 64, og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 21.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2010. Samtidig oppheves forskrift 21. september 1994 nr. 880 om rapportering og kontroll mv. ved fiske og fangst mv. i fiskevernsonen ved Svalbard og forskrift 26. mars 2003 nr. 405 om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøyers aktivitet i fiskevernsonen ved Svalbard.

Vedlegg 1. Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no.

Vedlegg 2. Forklaring til angivelse av soner (ZO)

Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO:

SoneKode
Norges økonomiske soneNOR
Fiskevernsonen ved SvalbardXSV
Fiskerisonen ved Jan MayenXJM
SkagerrakXSK
EU-sonenXEU
Russisk soneRUS
Grønlandsk soneGRL
Færøysk soneFRO
Islandsk soneISL
NEAFC-områdetXNE
NAFO-områdetXNW
CCAMLR-områdetXCA
Svalbards territorialfarvannXSI
0Tilføyd ved forskrift 17 jan 2012 nr. 57, endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.

Vedlegg 3. Fiskeriaktivitet (AC) 

Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

KodeDefinisjonForklaring
FISFiskeFIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.
RELFangst relokalisering (overføring av fangst)REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.
SCRVitenskapelig forskningSCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.
STEStimerSTE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.
TRXOmlastingTRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.
SETSetting av redskapSET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.
ANCAnkringANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.
DRIDrivingDRI kan anvendes når fartøyet driver.
GUDVaktskipGUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.
HAUTransportHAU kan anvendes når fartøyet er i transport.
PROProduksjonPRO kan anvendes når fartøyet produserer.
INWIngen aktivitetINW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold
SEFLeting etter fiskSEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.
OTHAnnet
0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.

Vedlegg 4. Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen

ArtskodeNorsk artskodeEngelsk navnLatinsk navn
NOR01061101Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herringClupea harengus
NOR02061104North Sea herringClupea harengus
0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2013 nr. 847.