Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret

DatoFOR-2010-08-30-1510
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-07-1626
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1914-08-18-3-§1, LOV-1914-08-18-3-§3, FOR-1914-11-06-3576-§3
Kunngjort07.12.2010   kl. 14.05
KorttittelForskr om mil. forbudsområder innen Sjøforsvaret

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarssjefen 30. august 2010 med hjemmel i lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 1 og § 3, jf. kgl.res. 6. november 1914 nr. 3576 om fastsættelse av bestemmelser i henhold til lov om forsvarshemmeligheter av 18. august 1914 § 1, § 3.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å legge forholdene til rette for en effektiv utførelse av kontroll med ferdsel i og omkring forsvarsviktige installasjoner og områder.

§ 2.Definisjoner
1.Militært område er festningsverk, bygninger og anlegg, samt landarealer med tilstøtende sjøområde som disponeres av Forsvaret.
2.Forbudt område er et nøyaktig angitt sjø- eller landområde som det er knyttet spesielle og nærmere definerte restriksjoner til.
3.Med uttrykket uvedkommende forstås i denne forskrift enhver person som utfører virksomhet som ikke er forenlig med den daglige og normale aktivitet i området.

Innenfor militært område vil enhver person være uvedkommende dersom denne ikke har tjenstlig adgang eller spesiell adgangstillatelse.

4.Med strandlinje forstås kystkontur som angitt i sjø- og landkart (middel høyvannslinje).
§ 3.Fellesbestemmelser
1.Når ikke annet følger av lov straffes overtredelser av disse bestemmelser etter lov 18. august 1914 nr. 3 om forsvarshemmeligheter § 1 og § 3, med bøter eller fengselsstraff inntil ett år.
2.De angitte områder inkluderer forbud mot adgang for uvedkommende, dykking, ankring, sjømåling, fiske og bruk av trål og bunnredskaper i enhver form.
3.Oppmerksomheten henledes på veiledende skilter i områdene.
4.Sjef ved Forsvarets Operative Hovedkvarter, eller den han bemyndiger, kan gi spesiell adgangstillatelse til de nevnte forbudsområder etter denne forskrift, herunder dispensasjon for fiske når betydelige økonomiske eller andre berettigede hensyn måtte gjøre en slik dispensasjon ønskelig, jf. kgl.res. 6. november 1914 nr. 3576 § 6.
5.Allmennheten bes om å være myndighetene behjelpelig med at forbudene blir overholdt. Melding om overtredelse bes gitt politiet eller nærmeste militære avdeling.
§ 4.Spesifisering av forbudsområder

Posisjoner er oppgitt i WGS-84 datum.

1.Horten.

I tilknytning til de militære områdene Mellomøya, Østøya og Vealøs er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen. I sundet mellom Østøya og Vealøs, samt Løvøya og Mellomøya er gjennomfart uten stans tillatt.

2.Rauøy.

I tilknytning til det militære området Rauøy, med unntak av Rauøykalven, er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen.

3.Ulsnes, Hundvåg.

I tilknytning til det militære området på Ulsnes, Hundvåg er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen begrenset mellom posisjonene 58° 59,95′ N 005° 42,5′ Ø og 58° 59,5′ N 005° 42,7′ Ø, deretter en rett linje til posisjon 58° 59,5′ N 005° 43,3′ Ø.

4.Rennesøy, Talje og Brimse.

I Brimsefjorden er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.59° 06,8′ N–005° 46,6′ Ø
b.59° 06,8′ N–005° 47,9′ Ø
c.59° 06,0′ N–005° 50,5′ Ø
d.59° 04,8′ N–005° 49,7′ Ø
e.59° 04,4′ N–005° 46,4′ Ø

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

5.Mastrafjorden.

I Mastrafjorden nord av Åmøy er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.59° 02,8′ N–005° 41,9′ Ø
b.59° 03,0′ N–005° 41,8′ Ø
c.59° 04,0′ N–005° 44,3′ Ø
d.59° 03,8′ N–005° 44,8′ Ø
e.59° 03,1′ N–005° 44,7′ Ø
f.59° 03,1′ N–005° 43,6′ Ø
g.59° 02,8′ N–005° 43,4′ Ø
h.59° 02,5′ N–005° 42,1′ Ø
i.59° 02,7′ N–005° 42,0′ Ø
j.59° 02,8′ N–005° 41,9′ Ø

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

6.Bokna- og Talgjefjorden.

I Bokna- og Talgjefjorden nord av Rennesøy er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.59° 08,5′ N–005° 36,3′ Ø
b.59° 09,0′ N–005° 36,5′ Ø
c.59° 08,8′ N–005° 39,4′ Ø
d.59° 09,1′ N–005° 39,4′ Ø
e.59° 10,0′ N–005° 37,4′ Ø
f.59° 10,2′ N–005° 37,5′ Ø
g.59° 10,8′ N–005° 39,2′ Ø
h.59° 08,8′ N–005° 42,3′ Ø
i.59° 08,0′ N–005° 42,0′ Ø

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

7.Korsnes.

I tilknytning til det militære området på Korsnes er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen mellom posisjonene 60° 12,8′ N–005° 14,9′ Ø (neset ved Klenevågen) og 60° 12,4′ N–005° 16,9′ Ø (øst for Hendersvika).

8.Haakonsvern m/Knappen.

I tilknytning til de militære områdene Haakonsvern og Knappen er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.60° 19,8′ N–005° 12,6′ Ø
b.60° 19,5′ N–005° 13,6′ Ø
c.60° 19,6′ N–005° 14,5′ Ø
d.60° 19,3′ N–005° 15,3′ Ø
e.60° 19,7′ N–005° 15,1′ Ø
f.60° 20,2′ N–005° 14,5′ Ø
g.60° 20,8′ N–005° 14,1′ Ø
h.60° 20,9′ N–005° 13,7′ Ø
i.60° 20,7′ N–005° 13,3′ Ø

Lystfartøy som har fast brygge- eller ankerplass innenfor forbudsområdet tillates å seile gjennom det forbudte området. Det skal nyttes korteste vei inn og ut av området. Fartøyene skal seile langs Bjørgelandet minst 100 meter fra det militære området på Knappen og minst 100 meter fra kaiene på Haakonsvern. Nord for Hestbakken lykt holdes øst av overrett (merke på Tømmervikneset). Fartøy må stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

9.Herdla.

I tilknytning til Forsvarets målestasjon ved Herdla er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.60° 34,3′ N–004° 56,7′ Ø
b.60° 34,3′ N–004° 55,2′ Ø
c.60° 35,4′ N–004° 55,2′ Ø
d.60° 35,4′ N–004° 57,5′ Ø
e.60° 34,9′ N–004° 57,8′ Ø

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

10.Heggerneset.

I tilknytning til Forsvarets målestasjon på Heggerneset er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.60° 32,5′ N–005° 05,2′ Ø
b.60° 31,6′ N–005° 04,3′ Ø
c.60° 30,6′ N–005° 04,5′ Ø
d.60° 30,5′ N–005° 04,9′ Ø
e.60° 31,3′ N–005° 05,6′ Ø
f.60° 30,8′ N–005° 07,7′ Ø
g.60° 31,6′ N–005° 08,6′ Ø

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

11.Hasselvika.

I tilknytning til det militære området i Hasselvika er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.63° 38,0′ N–009° 49,4′ Ø
b.63° 38,3′ N–009° 49,4′ Ø
c.63° 38,3′ N–009° 50,4′ Ø
d.63° 38,2′ N–009° 50,4′ Ø

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

12.Ramsund.

I tilknytning til det militære området ved Ramsund er det etablert et forbudsområde med følgende avgrensning: Fra Ramsteinneset (68° 26,9′ N–016° 34,5′ Ø) til posisjon 68° 26,8′ N–016° 34,5′ Ø, deretter en rett linje til posisjon 68° 26,6′ N–016° 30,6′ Ø og videre til 68° 26,7′ N–016° 29,7′ Ø (vest av Ramnesodden) og til Vargneset (68° 28,0′ N–016° 30,7′ Ø). Deretter følges strandlinjen langs Ramsundet til nordlig begrensning som er Ramsundet bru. Fra brua følges den østlige strandlinjen gjennom Ramsund tilbake til Ramsteinneset.

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom det forbudte området, forutsatt at de til enhver tid er minimum 100 meter fra militære kaianlegg. Fartøy må stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

13.Trondenes.

I tilknytning til det militære området ved Trondenes er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen mellom posisjonene 68° 49,8′ N–016° 33,0′ Ø og 68° 49,5′ N–016° 34,2′ Ø.

14.Stangnes.

I tilknytning til det militære området ved Stangnes er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen mellom posisjonene 68° 47,6′ N–016° 35,5′ Ø og 68° 47,5′ N–016° 35,8′ Ø.

15.Andenes.

I tilknytning til Andøya flystasjon er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

a.69° 19,1′ N–016° 08,0′ Ø
b.69° 19,0′ N–016° 12,0′ Ø
c.69° 17,2′ N–016° 13,6′ Ø
d.69° 17,2′ N–016° 10,8′ Ø
16.Olavsvern.

I tilknytning til det militære området ved Olavsvern base er det etablert et forbudsområde begrenset av rette linjer gjennom følgende posisjoner:

I sør:a.69° 31,7′ N–019° 00,3′ Ø
b.69° 31,1′ N–019° 00,6′ Ø  
I nord:c.69° 32,9′ N–019° 02,4′ Ø
d.69° 32,9′ N–019° 05,1′ Ø

I tillegg er det etablert et forbudsområde i en 50 meters sone ut fra strandlinjen mellom posisjonen 69° 32,3′ N–018° 58,4′ Ø og til linjen mellom posisjonene a. og b. som gitt ovenfor.

Fartøy tillates å følge naturlig seilingsled gjennom området. Ved militær aktivitet må fartøy stoppe på anrop og rette seg etter gitte anvisninger.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Samtidig oppheves forskrift 7. desember 2000 nr. 1626 om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret.