Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen

DatoFOR-2010-08-31-1231
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2017-01-10-35
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1993-08-20-813, LOV-1966-06-17-19-§8, LOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§35, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§43, LOV-2008-06-06-37-§59
Kunngjort03.09.2010   kl. 15.20
Rettet28.05.2014 (begge overskriftene IV)
KorttittelForskrift om rapportering, utlendingers fiske i NØS mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 31. august 2010 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. delegeringsvedtak 20. august 1993 nr. 813, lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 8 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 43 og § 59.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 mai 2011 nr. 505, 17 jan 2012 nr. 67, 19 jan 2012 nr. 80, 28 juni 2013 nr. 889, 29 nov 2013 nr. 1390, 27 jan 2014 nr. 95, 3 juni 2015 nr. 606, 1 okt 2015 nr. 1157, 24 feb 2016 nr. 188, 10 jan 2017 nr. 35.
Rettelser: 28.05.2014 (begge overskriftene IV).

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Saklig og stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for utenlandske fiske- og fangstfartøy som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen, og som er pålagt rapportering av fangst- og aktivitetsdata. Ved omlasting og ved anløp til norsk havn med fangst om bord, kommer rapporteringsplikten i henholdsvis § 7 og § 8 til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jf. lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 1. Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2013 nr. 889, 24 feb 2016 nr. 188.
§ 2.Utenlandske fiske- og fangstfartøy som er pålagt elektronisk rapportering

Fiske- og fangstfartøy på eller over 12 meter største lengde som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskriften fra og med 1. oktober 2015.

Fiske og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde som fører islandsk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til denne forskrift fra og med 1. januar 2014.

Fiske- og fangstfartøy som fører færøysk flagg er pålagt elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskriften fra og med 10. januar 2017.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2013 nr. 889, 1 okt 2015 nr. 1157, 10 jan 2017 nr. 35.
§ 3.Unntaksbestemmelse

Fartøy med fisketillatelse som er omfattet av denne forskrift er unntatt fra rapporteringsforpliktelsene angitt i forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 8 og § 9, og i forskrift 21. desember 1999 nr. 1396 om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen § 8 og § 9.

0Endret ved forskrifter 3 juni 2015 nr. 606, 24 feb 2016 nr. 188.

Kapittel II. Elektronisk rapportering

§ 4.Elektronisk rapportering

Fartøy omfattet av denne forskrift skal sende meldingene angitt i § 5 til § 11 elektronisk til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter (FMC). Meldingene skal være autentisert på en måte som er godkjent av Fiskeridirektoratet.

Ansvarshavende om bord på fartøy omfattet av denne forskrift skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende før fisket i norske farvann påbegynnes, herunder at Fiskeridirektoratet kan motta de elektroniske meldingene og at fartøyet får returmeldingen som angir meldingsstatus fra Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrift 16 mai 2011 nr. 505.
§ 5.Melding om fiskestart

Fartøy som nevnt i § 2 og som er gitt tillatelse til å fiske i norske farvann, skal tidligst 12 timer og senest 1 time før første innseiling i norske farvann sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som er gitt tillatelse til å fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N skal tidligst 24 timer og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes sende melding om fiskestart (COE). Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart (COE) hver gang det går inn i sonen. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet kommer fra norsk havn.

Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i Norges økonomiske sone eller fiskerisonen ved Jan Mayen før melding om fiskestart (COE) er godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 12 i denne forskrift.

Fartøy som midlertidig forlater sonen nord for 62° N for en periode på mindre enn 24 timer, skal sende vanlig melding om avslutning av fiske (COX). Ved gjenopptakelse av fiske i sonen skal fartøyet sende ny melding om fiskestart (COE), men kan påbegynne fisket uten hensyn til tidsfristen angitt i første ledd.

Fartøy som kommer fra fiskevernsonen ved Svalbard etter å ha drevet fiske der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart (COE) er sendt.

Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOE, melding om fiskestart
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
Posisjon breddeXTPDPosisjon bredde ved sending av rapport N/SGGDD (WGS-84)
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg
Posisjon lengdeXGPDPosisjon lengde ved sending av rapport
E/WGGGDD (WGS-84)
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk flagg
DatoPDPAntatt dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTAntatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)
Posisjon breddeLTPAntatt posisjon bredde for fiskestart N/SGGDD (WGS-84)
Posisjon lengdeLGPAntatt posisjon lengde for fiskestart
E/WGGGDD (WGS-84)
MålartDSPPlanlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en
FangstområdeRAPDVICES område der fisket skal starte
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU)
V: Valgfritt for fartøy som fører islandsk eller færøysk flagg
0Endret ved forskrifter 16 mai 2011 nr. 505, 17 jan 2012 nr. 67, 28 juni 2013 nr. 889, 10 jan 2017 nr. 35.
§ 6.Melding om fangst

Fartøy som nevnt i § 2 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om fiskestart (COE) eller melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

Melding om fangst (DCA) skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Etter at fisket er avsluttet, og melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt, opphører plikten til å sende melding om fangst (DCA). Det er ikke tillatt å drive fiske og fangst etter at melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om havneanløp (POR) er sendt.

Melding om fangst (DCA) skal også sendes:

a)ved inspeksjon på sjø, og
b)samme dag og før melding om havneanløp (POR), melding om avslutning av fiske (COX) eller melding om fremstilling for kontroll (CON) er sendt.

Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

Blokk A
Dataelement
KodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPDCA, melding om fangst
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
FiskeriaktivitetACPFartøyets hovedaktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), REL = omlokalisering av fangst, se vedlegg 4.
Dersom dataelementet er angitt som ANC, DRI, STE, GUD, HAU, PRO, INW, SEF eller SET er Blokk B ikke påkrevd. Dersom fartøyet har påbegynt, men ikke avsluttet en fiskeoperasjon før klokken 23.59 UTC er Blokk B ikke påkrevd
PartnerfartøyPAPDRadiokallesignalet til partnerfartøyet. PD: påkrevd dersom parttråling
 
Blokk B
Dataelement
KodePåkrevd/ValgfrittForklaring
DatoBDPDato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC
TidBTPTidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC
Start soneZOPSone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3). Se vedlegg 2.
Posisjon breddeLTPPosisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)
Posisjon lengdeLGPPosisjon lengde ved start av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)
RedskapGEPFAO redskapskode
RedskapsspesifikasjonGSPD1 = enkeltrål,
2 = dobbeltrål,
3 = trippeltrål.
4 = mer enn tre tråler
PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.
MaskeviddeMEPDMinste maskevidde på redskap i millimeter (mm).
PD: Påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn og fartøyet fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU)
RedskapsproblemerGPPD1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt, 4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap, 6 = annet
PD: påkrevd dersom det oppstår redskapsproblemer
Posisjon breddeXTPPosisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)
Posisjon lengdeXGPPosisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)
VarighetDUPVarighet for fiskeoperasjonen i minutter
Pumpet fraTFPDRadiokallesignalet på fartøyet det pumpes fangst fra.
PD: Påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL eller dersom det pumpes fangst fra et annet fartøy.
InnsatsFOPDAntall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.
FangstspesifikasjonSSPDNOR01 = Norsk vårgytende sild.
NOR02 = Nordsjøsild.
PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).
FangstCAPDTotal fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom fangst
0Endret ved forskrifter 16 mai 2011 nr. 505, 17 jan 2012 nr. 67 (i kraft straks og 1 juni 2012), 28 juni 2013 nr. 889.
§ 7.Melding om omlasting

Fartøy som nevnt i § 2 som skal avgi fangst, skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes, sende melding om omlasting.

Fartøy som nevnt i § 2 som har mottatt fangst, skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet, sende melding om omlasting.

Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPTRA, melding om omlasting
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Posisjon breddeLTPDVAntatt posisjon bredde for omlasting N/SGGDD (WGS-84)
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.
Posisjon lengdeLGPDVAntatt posisjon lengde for omlasting E/WGGGDD (WGS-84)
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.
Kvantum om bordOBPDFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst
Kvantum som skal overføresKGPKvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
Overført fraTFPDRadiokallesignal på fartøyet det overføres fra
PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst
Overført tilTTPDRadiokallesignal på fartøyet det overføres til
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst
DatoPDPDVAntatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.
TidPTPDVAntatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.
V: Valgfritt for mottakende fartøy.
HavnPOPDInternasjonal kode for havnen hvor omlasting foregår, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
PD: Påkrevd for avgivende fartøy dersom omlasting skjer i havn.
0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.
§ 8.Melding om havneanløp

Fartøy som nevnt i § 2, skal uavhengig av om det landes fangst, sende melding om havneanløp senest 2 timer før anløp til norsk havn.

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal uavhengig av hvor omlastingen ble foretatt sende melding om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPPOR, melding om havneanløp
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
AnløpshavnPOPInternasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations)
LandingsanleggLSPDNavnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer)
PD: påkrevd dersom fangst skal landes
DatoPDPDato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landesKGPDKvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
PD: påkrevd dersom fangst skal landes
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt
0Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 67, 19 jan 2012 nr. 80, 28 juni 2013 nr. 889, 3 juni 2015 nr. 606, 24 feb 2016 nr. 188.
§ 9.Melding om havneavgang

Fartøy som nevnt i § 2, skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke.

Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPDEP, melding om havneavgang
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
KanselleringskodeREVFeilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 1
AvgangshavnPOPInternasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations)
Dato avgang havnZDPDato for avgang havn (ÅÅÅÅMMDD) (UTC)
Tid avgang havnZTPTidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM)
Kvantum om bordOBPFangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) (SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
FiskeriaktivitetACPForventet aktivitet, for eksempel FIS = i fiske, STE = stimer (NEAFC koder), se vedlegg 4
0Endret ved forskrifter 19 jan 2012 nr. 80, 28 juni 2013 nr. 889.
§ 10.Melding om avslutning av fiske

Når fisket er avsluttet skal fartøy som nevnt i § 2 sende melding om avslutning av fiske. Denne meldingen skal sendes senest før utseiling av Norges økonomiske sone eller fiskerisonen ved Jan Mayen. Dersom fartøyet skal fremstilles for kontroll skal melding om avslutning av fiske sendes senest før ankomst kontrollpunktet eller -området, eller før fartøyet fremstilles for kontroll. Denne meldingen skal ikke sendes når fartøyet går inn i territorialfarvannet.

Fartøy som driver konsumfiske med trål i Norges økonomiske sone sør for 62°N med minste maskevidde 120 mm, skal sende melding om avslutning av fisket senest 1 time før grensepassering.

Melding om avslutning av fiske skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOX, melding om avslutning av fiske
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
AnløpshavnPOVInternasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2 landkode +3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
V: Valgfritt.
Kvantum om bordOBPDFangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis angitt.
PD: Påkrevd dersom fartøyet fører islandsk eller færøysk flagg.
0Endret ved forskrifter 16 mai 2011 nr. 505, 17 jan 2012 nr. 67, forskrift 28 juni 2013 nr. 889, 29 nov 2013 nr. 1390, 10 jan 2017 nr. 35.
§ 11.Melding om fremstilling for kontroll

Ved avslutning av fiske i sonen nord for 62° N, skal fartøyet melde seg for kontroll ved ett av flere fastsatte kontrollpunkter. Fartøy som er lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N og makrell i Norges økonomiske sone, skal ved avslutning av fiske i sonene melde seg til kontroll i ett av flere kontrollområder. Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone skal ikke sende melding om fremstilling for kontroll (CON).

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kontrollpunktenes og kontrollområdenes plassering og om rapporteringsplikten, herunder tidsfrister for når melding om fremstilling for kontroll skal sendes.

Melding om kontroll skal inneholde følgende opplysninger:

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCON, melding om fremstilling for kontroll
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen inneværende år
SekvensnummerSQVSerienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
SkipperMAPSkippers navn
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Kontrollpunkt/kontrollområdeCPPAngivelse av kontrollpunkt eller kontrollområde, se vedlegg 5, jf. forskrift 19. juli 2005 nr. 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone.
Posisjon lengdeLTPDAntatt posisjon lengde på grensen til kontrollområdet (NDDMM)
PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde
Posisjon breddeLGPDAntatt posisjon bredde på grensen til kontrollområdet (E/WDDMM)
PD: påkrevd dersom fartøyet skal melde seg for kontroll i et kontrollområde
DatoPDPDato for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for ankomst kontrollpunktet eller kontrollområdet i UTC (TTMM)
0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.

Kapittel III. Returmelding

0Overskriften endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.
§ 12.Returmelding

Elektroniske meldinger sendt i henhold til denne forskrift til Fiskeridirektoratet vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjonen RET. Dersom meldingen er mottatt uten feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (godkjent). Dersom meldingen er mottatt med feil vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (ikke godkjent). Dersom den elektroniske meldingen ikke bekreftes med returmelding eller returmeldingen angir meldingsstatus NAK (ikke godkjent) må fartøyet sende meldingen på nytt til Fiskeridirektoratet via flaggstatens kontrollsenter. Den elektroniske meldingen anses ikke som mottatt av Fiskeridirektoratet før meldingen er bekreftet mottatt av Fiskeridirektoratet med returmelding som angir meldingsstatus ACK (godkjent).

Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:Kode:Påkrevd/ValgfrittForklaring:
MeldingstypeTMPRET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet
MottakslandADPMottaksland (ISO alfa-3 landkode)
MeldingsnummerRNPNummeret på den kvitterte meldingen
AvsenderFRPNOR for norsk kontrollsenter (FMC)
MottakerRCPFartøyets radiokallesignal
MeldingsstatusRSPACK for godkjent/NAK for ikke godkjent
Returnert feilmeldingREPFeilmeldingsnummer: Se vedlegg 1
Opprinnelig meldingsnummerRXPDOpprinnelig meldingsnummer kopiert fra mottatt melding.
PD: Påkrevd dersom opprinnelig meldingsnummer er gitt i melding mottatt fra fartøyet.
MeldingsdatoDAPDato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)
Meldingens versjonsnummerMVVHeltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.
SekvensnummerSQPDSekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer.
PD: Påkrevd dersom sekvensnummer er gitt i meldingen fra fartøyet
FritekstMSVValgfri fri tekst
0Endret ved forskrifter 16 mai 2011 nr. 505, 17 jan 2012 nr. 67, 28 juni 2013 nr. 889.

Kapittel IV. Korreksjon, kansellering og tekniske feil

§ 13.Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

Melding om havneanløp (POR), melding om omlasting (TRA) og melding om fangst (DCA) kan korrigeres. Melding om fangst (DCA) kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp (POR) eller melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

Dataelementet kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) skal korrigeres dersom fartøyet har drevet fiske etter at COE er sendt, men før fartøyet går inn i norske farvann.

Melding om fiskestart (COE), melding om havneanløp (POR), melding om havneavgang (DEP), melding om omlasting (TRA), melding om avslutning av fiske (COX) og melding om kontroll (CON) kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

0Endret ved forskrifter 28 juni 2013 nr. 889, 29 nov 2013 nr. 1390.
§ 14.Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt i norsk farvann uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.

Kapittel IV. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

0Overskriften endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 95.
§ 15.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

§ 16.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

0Tilføyd ved forskrift 27 jan 2014 nr. 95, endret ved forskrift 24 feb 2016 nr. 188.
§ 17.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i forskriften, straffes etter havressurslova § 62, § 64 og § 65 og lov om Norges økonomiske sone § 8 og § 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 16), 24 feb 2016 nr. 188.
§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

0Endret ved forskrift 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 17).

Vedlegg 1. Feilkoder ved bruk av elektroniske meldinger

Oppdatert liste over feilkoder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding finnes på www.fiskeridir.no.

Vedlegg 2. Forklaring til angivelse av soner (ZO)

Følgende områder/soner med tilhørende koder benyttes for dataelementet ZO: 

SoneKode
Norges økonomiske soneNOR
Fiskevernsonen ved SvalbardXSV
Fiskerisonen ved Jan MayenXJM
SkagerrakXSK
EU-sonenXEU
Russisk soneRUS
Grønlandsk soneGRL
Færøysk soneFRO
Islandsk soneISL
NEAFC-områdetXNE
NAFO-områdetXNW
CCAMLR-områdetXCA
0Tilføyd ved forskrift 17 jan 2012 nr. 67.

Vedlegg 3. Oversikt over artskoder benyttet i dataelementet SS i DCA meldingen

ArtskodeNorsk artskodeEngelsk navnLatinsk navn
NOR01061101Norwegian spring spawning (Atlantic scandio) herringClupea harengus
NOR02061104North Sea herringClupea harengus
0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.

Vedlegg 4. Fiskeriaktivitet (AC) 

Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

KodeDefinisjonForklaring
FISFiskeFIS skal alltid angis som fartøyets hovedaktivitet dersom det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.
RELFangst relokalisering (overføring av fangst)REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.
SCRVitenskapelig forskningSCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.
STEStimerSTE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.
TRXOmlastingTRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.
SETSetting av redskapSET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.
ANCAnkringANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø.
DRIDrivingDRI kan anvendes når fartøyet driver.
GUDVaktskipGUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip.
HAUTransportHAU kan anvendes når fartøyet er i transport.
PROProduksjonPRO kan anvendes når fartøyet produserer.
INWIngen aktivitetINW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold
SEFLeting etter fiskSEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann.
OTHAnnet
0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.

Vedlegg 5. Oversikt over norsk kontrollpunkt og kontrollområder (CP)

Kontrollpunktets navnKode
ALPHAA
BRAVOB
CHARLIEC
DELTAD
ECHOE
FOXTROTF
GOLFG
HOTELH
Kontrollområdets navnKode
Area 11
Area 22
Area 33
0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2013 nr. 889.