Forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften)

DatoFOR-2010-09-03-1241
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse03.09.2010
Sist endretFOR-2016-12-20-1747 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§7c, LOV-1993-06-11-100-§11, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1997-04-04-275, FOR-2009-06-19-688, LOV-1977-06-10-73-§2, LOV-2004-12-10-82-§2
Kunngjort07.09.2010   kl. 15.40
KorttittelJernbanepassasjerrettighetsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 7c, § 11 og § 16, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275 og delegeringsvedtak 19. juni 2009 nr. 688, lov 10. juni 1977 nr. 73 om jernbaneansvar (jernbaneansvarsloven) § 2, og lov 10. desember 2004 nr. 82 om Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF-loven) § 2 bokstav a.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42h (forordning (EF) nr. 1371/2007).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 jan 2012 nr. 84, 20 des 2016 nr. 1747.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1371/2007 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42h (forordning (EF) nr. 1371/2007) om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Virkeområde mv.

Forskriften gjelder for jernbanereiser og jernbanetjenester på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften er ikke til hinder for at jernbaneforetak kan tilby passasjerer kontraktsmessige vilkår som er mer gunstige enn de som er fastsatt i denne forskriften.

§ 3.Unntak

Forskriften gjelder ikke for jernbaneforetak som ikke har lisens etter direktiv 95/18/EF.

§ 4.Bevegelseshemmedes mfl. organisasjoners medvirkning

Infrastrukturforvalter skal ta initiativ til at det nedsettes en gruppe i samsvar med forordningens artikkel 19, pkt. 1.

0Endret ved forskrift 20 des 2016 nr. 1747 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Håndhevelse

Statens jernbanetilsyn håndhever denne forskrift i henhold til forordningen artikkel 30 punkt 1.

§ 6 - § 10.(Opphevet 1 feb 2012 ved forskrift 20 jan 2012 nr. 84, se dennes § 10-2 (2) for overgangsregler.)
§ 11.Sanksjoner

Overtredelse av forskriften sanksjoneres etter jernbaneloven § 13, jf. § 11, og § 22 første ledd.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg: Forordning (EF) nr. 1371/2007 i norsk uoffisiell oversettelse

For å lese vedlegget i pdf se her: pdf.gif