Forskrift om bachelorgrad i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH)

DatoFOR-2010-09-14-1422
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse14.09.2010
Sist endret
EndrerFOR-2002-12-10
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-11
Kunngjort16.11.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om bachelorgrad i sykepleie ved LDH

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Lovisenberg diakonale høgskole AS 14. september 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 første ledd, § 3-3 tredje ledd, § 3-4 første ledd, § 3-5 og § 3-11.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omhandler krav til bachelorgraden i sykepleie ved LDH. Bachelorgraden er forutsatt å ha en normert studietid på tre år (180 studiepoeng).

§ 2.Definisjoner 

Rammeplan: En plan for et studium der departementet har fastsatt nasjonale rammer for mål, innhold og vurderinger i studiet. 

Fagplan: Institusjonens konkretisering av mål, innhold, organisering og vurdering i studier regulert av rammeplanen. 

Studieprogram: Ett- eller flerårig studieløp med ett definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad. 

Fag: Samling av beslektede emner som er samlet under en fagbetegnelse. 

Kurs: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et hovedemne. 

Hovedemne: Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom fag- eller studieplan er definert å utgjøre en samlet enhet. 

Studiepoeng: Mål på omfanget av et studium der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

§ 3.Krav til bachelorgradens innhold og omfang

Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i fag, kurs, hovedemner eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang.

Grunnlaget for graden omfatter treårig studium (180 studiepoeng) som i henhold til nasjonal fastsatt rammeplan gir bachelorgrad.

Fagplanen skal fastsette:

-Studieprogrammets læringsutbytte, mål, varighet, omfang og nivå
-Studiets innhold, oppbygning og organisering
-Eventuelle særlige vilkår for å avlegge eksamen, som godkjent deltakelse i øvingsavdeling, obligatoriske skriftlige arbeider m.m.
-Eksamensordning, prøve og vurderingsform.
§ 4.Studierett

En student har studierett til det studium vedkommende er tatt opp til. Studieretten tildeles etter høgskolens tilbud og studentens aksept av studieplass.

§ 5.Krav til selvstendig arbeid

Det skal inngå en fordypningsoppgave av et omfang på minimum 12 studiepoeng.

§ 6.Fritak for eksamen eller prøve

Det kan gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for bachelorgraden dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom tidligere avlagt eksamen eller prøve ved LDH, andre utdanningsinstitusjoner under lov om universiteter og høgskoler eller utdanning fra annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon som ikke faller inn under lov om universiteter og høyskoler, men som vurderes som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved LDH.

Søknad om fritak for eksamen eller prøve blir ikke behandlet før studenten er tatt opp som student ved LDH.

§ 7.Reduksjon i studiepoeng

Overlapping i faginnhold mellom fag/emner/emnegrupper/studieprogram som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping ut over 10 studiepoeng må kompenseres.

§ 8.Vitnemål og vitnemålstillegg

For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som bachelor i sykepleie.

Bachelorvitnemålet skrives ut på norsk. Et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høgre utdanningssystemet.

For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra LDH må eksamen i fag/emner/emnegrupper/studieprogram av et samlet omfang på minimum 60 studiepoeng være avlagt ved institusjonen.

§ 9.Utfyllende bestemmelser

Høgskolestyret for LDH kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og erstatter reglement om krav til bachelorgraden i sykepleie ved LDH fastsatt 10. desember 2002.