Forskrift om mastergrad ved Lovisenberg diakonale høgskole AS (LDH)

DatoFOR-2010-09-14-1423
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse14.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-11, FOR-2005-12-01-1392, FOR-2007-01-31-173
Kunngjort16.11.2010   kl. 14.15
Rettet22.11.2010 (hjemmelsfelt)
KorttittelForskrift om mastergrad ved LDH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Lovisenberg diakonale høyskole AS 14. september 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-5, § 3-6, § 3-7 og § 3-11, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften omhandler krav til mastergrad ved LDH.

§ 2.Krav til faglig innhold og omfang

Graden master oppnås på grunnlag av avsluttet mastergradseksamen bestående av fag, moduler eller emner tilsvarende 120 studiepoeng sammenlagt. Dette inkluderer et selvstendig arbeid, se § 8.

Innholdet i studiet beskrives i fag- eller studieplanen og omfatter:

-Studieprogrammets læringsutbytte, mål, varighet, omfang og nivå
-Studiets faginnhold, oppbygging og organisering
-Ev. særlige vilkår for å kunne avlegge eksamen; som deltagelse i obligatoriske undervisningsenheter, obligatoriske skriftlige arbeider m.m.
-Eksamens- og vurderingsformer.

Kapittel 2. Opptaksbestemmelser

§ 3.Opptak

Det er lokalt opptak til masterstudiet. Søknadsfrist fastsettes av høgskolen og kunngjøres minst 1 måned før fristens utløp. Krav til spesiell utdanningsbakgrunn, krav til praksis og/eller ev. karakterkrav, skal fremgå av studieplanen for det enkelte studium.

Søkere til mastergrader som bygger på definerte yrkesutdanninger, må ha norsk autorisasjon innenfor yrket.

§ 4.Opptakskrav

Generelt opptaksgrunnlag for masterstudier fremgår av § 3 og § 5 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Det gis anledning til å søke om opptak på realkompetanse. LDH avgjør selv hva som gir realkompetanse til studiene. For å være kvalifisert for opptak til masterstudier, må kravet til realkompetanse være på nivå som 3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende.

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de fyller krav til norsk- og engelskkunnskaper beskrevet i forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Ved opptak til felles mastergrad (joint degree) med andre høgskoler/universitet, gjelder opptakskravene ved den institusjonen som foretar opptaket.

§ 5.Søknadsdokumenter

For at søknaden skal kunne behandles, må all utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, dokumenteres med attesterte kopier av originale dokumenter. Godkjente dokumenter det ikke er mulig å vedlegge innen søknadsfristen, skal ettersendes snarest mulig etter at de er søkeren i hende.

Søkere som ønsker å bli vurdert på realkompetanse, må be om dette i søknaden og legge ved begrunnelse og dokumentasjon.

§ 6.Rangering av søkere

Ved flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne etter konkurransepoeng. Konkurransepoeng beregnes på bakgrunn av karakter fra bachelorutdanning, tilleggsutdanning, relevant praksis utover minstekravet og evt. andre forhold.

Utregning av konkurransepoeng gjøres på følgende måte:

1.Det regnes ut gjennomsnittkarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget for det aktuelle masterprogram. Omregningsskala:
BokstavkarakterTallkarakterPoeng
A1,0–2,15
B2,2–2,54
C2,6–2,73
D2,8–3,02
E3,1–4,01

For søkere med vurderingsuttrykk «Bestått» gis 4 poeng.

2.Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for ev. praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.
3.Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for relevant utdanning ut over opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng.
4.Øvrige tilleggspoeng fastsettes av styret for hver enkelt utdanning. Slike tillegg skal framgå av fag- eller studieplan.

Søkere som er funnet kompetente etter realkompetansevurdering, rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse.

Kapittel 3. Gjennomføring av studiet

§ 7.Studierett

En student har studierett til det studium vedkommende er tatt opp til. Studieretten tildeles etter LDHs tilbud og studentenes aksept av studieplassen.

§ 8.Krav til selvstendig arbeid

Det skal inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng. Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overskride 60 studiepoeng.

§ 9.Fritak for deler av studiet

Det vil være mulig å få fritak fra enkeltmoduler/emner innen studieprogrammet, på grunnlag av annen gjennomført utdanning, ut over det som var opptaksgrunnlaget til masterstudiet. Studenten må være opptatt ved studiet før det kan søkes om fritak.

Kapittel 4. Vitnemål

§ 10.Vitnemål og vitnemålstillegg

For å kunne tildeles mastergrad med vitnemål fra LDH må studenten ha gjennomført studier tilsvarende minst 60 studiepoeng ved høgskolen.

For oppnådd mastergrad utstedes vitnemål der gradens faglige innhold beskrives.

Det utstedes også Diploma Supplement, som gir beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske høyere utdanningssystemet.

Det skal fremgå av vitnemålet dersom graden er tildelt i samarbeid med andre institusjoner.

Kapittel 5. Utfyllende beskrivelser og ikrafttredelse

§ 11.Utfyllende bestemmelser

Høgskolestyret for LDH kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.