Forskrift om opplysninger til Mattilsynet

DatoFOR-2010-09-28-1302
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse28.09.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§14, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§19, FOR-2010-06-11-814, LOV-2001-06-15-75-§24, LOV-1992-12-04-130-§2, LOV-1992-12-04-130-§4, LOV-2005-12-21-126-§11, LOV-2005-12-21-126-§12
Kunngjort01.10.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om opplysninger til Mattilsynet

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 28. september 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7 og § 14, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 2 og § 4 og lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) § 11 og § 12.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som Mattilsynet fører tilsyn med etter lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl og lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova).

Forskriften gjelder ikke for eier av vannforsyningssystem, jf. forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) § 10b.

§ 2.Opplysningsplikt

Virksomheter eller personer som Mattilsynet fører tilsyn med og som har organisasjonsnummer i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregister, skal etter forespørsel fra Mattilsynet oppgi:

a)navn/foretaksnavn,
b)navn på driftsansvarlig person, og
c)organisasjonsnummer.

Virksomheter eller personer som Mattilsynet fører tilsyn med og som ikke har organisasjonsnummer i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregister, skal etter forespørsel fra Mattilsynet oppgi:

a)navn,
b)adresse, og
c)fødselsdato.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.