Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn

DatoFOR-2010-09-30-1307
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 11 (Merknader)
Ikrafttredelse01.09.2011
Sist endretFOR-2016-10-21-1231 fra 01.11.2016
EndrerFOR-2007-03-09-265
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-66-§1, FOR-1993-11-12-1023, FOR-1993-12-17-1314
Kunngjort01.10.2010   kl. 14.30
Rettet06.10.2010 (figur 2 korrigert)
KorttittelForskrift om makspriser for drosjebilkjøring

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak § 1, jf. delegeringsvedtak 12. november 1993 nr. 1023, jf. delegeringsvedtak 17. desember 1993 nr. 1314.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 des 2010 nr. 1572, 11 aug 2011 nr. 818, 14 nov 2012 nr. 1070, 11 juni 2013 nr. 785, 18 okt 2013 nr. 1257, 3 okt 2014 nr. 1300, 26 jan 2016 nr. 65, 21 okt 2016 nr. 1231.
Rettelser: 06.10.2010 (figur 2 korrigert).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.(Anvendelsesområde)

Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Forskriften gjelder ikke for drosjetransport hvor vilkårene for transporten er fastsatt i avtale inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse.

Bestemmelsene i forskriftens kapittel 2 kommer ikke til anvendelse på:

a)drosjesentraler, løyvehavere tilsluttet drosjesentraler, drosjeførere og bopelsløyvehavere som er stasjonert i følgende fylker og kommuner: Oslo, Akershus, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Trondheim, Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund og Karmøy, eller
b)drosjetransport hvor det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen.
0Endret ved forskrift 11 juni 2013 nr. 785 (i kraft 1 aug 2013).
§ 2.(Parallelltakst)

Løyvepliktig drosjetransport med motorvogn omfattet av denne forskriften skal benytte parallelltakst. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen.

§ 3.(Fastpris)

Det kan istedenfor parallelltakst benyttes en på forhånd bestemt fastpris for en gitt strekning.

Dersom det tilbys fastpris for den aktuelle strekningen, skal kunden opplyses om dette.

For drosjetransport som er maksimalprisregulert etter forskriften kapittel 2, skal kunden betale det som gir den laveste totale prisen for turen av fastpris og parallelltakst med eventuelle tillegg.

§ 4.(Forbudte takstelementer i ikke-maksimalprisregulerte områder)

For drosjetransport som ikke er maksimalprisregulert etter forskriften kapittel 2 skal:

a)eventuell starttakst for bestilt drosjetransport fastsettes uavhengig av tilkjøring,
b)takstene ikke differensieres etter turens varighet, strekning eller geografisk område, og
c)takstene ikke differensieres etter antall passasjerer i drosjebilen når turen utføres med færre enn fem passasjerer.

Med tilkjøring etter bokstav a menes kjøring uten passasjer fra stedet drosjebilen befinner seg ved oppdragets begynnelse og frem til hentestedet.

§ 5.(Plikt til å oppbevare og forevise forskriften)

Denne forskriften skal oppbevares i drosjebilen og forevises på oppfordring fra passasjerene.

Kapittel 2. Takster for maksimalprisregulert drosjetransport

§ 6.(Vederlag for maksimalprisregulert drosjetransport)

For maksimalprisregulert drosjetransport kan det ikke kreves andre tillegg eller høyere vederlag enn det som følger av dette kapittelet.

§ 7.(Generelle takster)

Det kan beregnes inntil 45,00 kroner i starttakst fra holdeplass og gate. Ved bestilling kan det beregnes starttakst inntil 78,00 kroner.

For tilkjøring, som definert i § 4 annet ledd, ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 16,80 kroner per kilometer. Vederlaget kan ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet.

For kjøring med passasjer kan det beregnes avstandstakst inntil 9,70 kroner per kilometer for de første 10 kilometerne. For kjøring med passasjer ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 17,50 kroner per kilometer.

For kjøring med passasjer kan det, i tillegg til takstene i tredje ledd, beregnes tidstakst inntil 411,00 kroner per time. I tilfeller hvor drosjebilen har ankommet hentestedet og avtalt hentetidspunkt er passert, kan det beregnes tilsvarende tidstakst.

Det kan uansett beregnes et minimumsvederlag på inntil 104,00 kroner per tur.

0Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr. 1070 (i kraft 1 des 2012), 18 okt 2013 nr. 1257 (i kraft 1 nov 2013), 3 okt 2014 nr. 1300 (i kraft 1 nov 2014), 26 jan 2016 nr. 65 (i kraft 1 feb 2016), 21 okt 2016 nr. 1231 (i kraft 1 nov 2016).
§ 8.(Generelle tillegg til takstene)

Det kan kreves prosentvise tillegg til takstene i § 7, § 9, § 11 og § 12 etter tabellen nedenfor.

Dag/tidsrom06-1515-1818-2400-06
Mandag-fredag0 %0 %21 %35 %
Lørdag30 %35 %35 %35 %
Søndag35 %35 %35 %35 %

For drosjetransport påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra klokken 12.00 til klokken 06.00 den påfølgende dag, og for drosjetransport nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag, første og andre pinsedag, første og syttende mai og første og andre juledag fra klokken 06.00 til klokken 06.00 den påfølgende dag kan det kreves 45 prosent tillegg til takstene.

§ 9.(Tillegg for forhåndsbestilling)

Ved bestilling av drosjetransport til et bestemt tidspunkt, kan det beregnes tillegg på inntil 17,00 kroner per tur.

0Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr. 1070 (i kraft 1 des 2012), 18 okt 2013 nr. 1257 (i kraft 1 nov 2013).
§ 10.(Tillegg for bompenger mv.)

Det kan ikke kreves tillegg for passering av bomring. Med bomring menes de bompengeanlegg som til enhver tid defineres som bomring av Vegdirektoratet.

Det kan kreves tillegg for å dekke utgifter til bompasseringer som ikke omfattes av første ledd, fergebilletter og parkeringsavgift. Slike utgifter kan også kreves dekket ved tilkjøring og kjøring uten passasjer tilbake til holdeplass.

Dersom drosjebilen benytter seg av rabattordninger, skal passasjeren ikke betale mer enn rabattprisen.

§ 11.(Tillegg for rullestol)

For drosjetransport av passasjerer som sitter i rullestol under transporten, kan det kreves tillegg på inntil 51,00 kroner per tur. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til § 7 fjerde ledd.

0Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr. 1070 (i kraft 1 des 2012), 18 okt 2013 nr. 1257 (i kraft 1 nov 2013), 3 okt 2014 nr. 1300 (i kraft 1 nov 2014), 26 jan 2016 nr. 65 (i kraft 1 feb 2016), 21 okt 2016 nr. 1231 (i kraft 1 nov 2016).
§ 12.(Tillegg for sykekjøring mv.)

For drosjetransport av personer på båre eller smittefarlige personer som nødvendiggjør desinfeksjon av drosjebilen, kan det kreves tillegg på inntil 128,00 kroner. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til § 7 fjerde ledd.

Dersom drosjesjåføren ved transport etter første ledd må overnatte utenfor sitt hjemsted, kan det kreves vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji i henhold til Statens reiseregulativ.

0Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr. 1070 (i kraft 1 des 2012), 18 okt 2013 nr. 1257 (i kraft 1 nov 2013), 3 okt 2014 nr. 1300 (i kraft 1 nov 2014), 26 jan 2016 nr. 65 (i kraft 1 feb 2016), 21 okt 2016 nr. 1231 (i kraft 1 nov 2016).
§ 13.(Tillegg for spesiell drosjetransport)

Det kan avtales tillegg for drosjetransport i forbindelse med bryllup, konfirmasjon, barnedåp, begravelse og annen tilsvarende transport. Adgangen til å kreve tillegg forutsetter at drosjen settes i den stand som kjøreoppdraget krever.

§ 14.(Merverdiavgift)

Takster etter forskriften kapittel 2 er inklusive merverdiavgift.

Kapittel 3. Ikrafttreden

§ 15.(Ikrafttreden)

Forskriften gjelder fra 1. september 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. mars 2007 nr. 265 om maksimalpriser for kjøring med drosjebil.

0Endret ved forskrift 10 des 2010 nr. 1572.

Merknader til de enkelte bestemmelser

Til § 1

Forskriften gjelder i henhold til § 1 første ledd løyvepliktig drosjetransport med motorvogn.

Det følger imidlertid av § 1 annet ledd at forskriften ikke gjelder drosjetransport hvor vilkårene for oppdraget er fastsatt i avtale inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse. Anbudskontrakter og større transportavtaler vil således ikke reguleres av forskriften. Det presiseres at offentlig betalt transport, som for eksempel TT-kjøring og skolekjøring, i utgangspunktet omfattes av forskriften kapittel 2. For at slike offentlige oppdrag skal være unntatt kreves det at vilkårene for oppdragene er fastsatt i avtale mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse.

For fylker og kommuner opplistet i § 1 tredje ledd bokstav a kommer bestemmelsene i forskriften kapittel 2 (maksimalprisregulering) ikke til anvendelse. Det bemerkes at det er stasjoneringsstedet som er avgjørende for om oppdraget faller innenfor eller utenfor maksimalprisreguleringen. Se også forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 47.

Konkurransetilsynet kan ved forskriftsendring unnta områder fra maksimalprisregulering, eller gjeninnføre maksimalprisregulering. Unntak forutsetter at det i et område er to eller flere drosje sentraler, og at tilsynet for øvrig finner at forholdene ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse.

Det følger videre av § 1 tredje ledd bokstav b at forskriften kapittel 2 heller ikke kommer til anvendelse på drosjetransport der det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen. Det er det faktiske antallet passasjerer i drosjen som er avgjørende, og ikke hvor mange seter bilen har. Det vil si at dersom det er fire passasjerer i en drosjebil som har plass til 15 passasjerer, så gjelder prisreguleringen i forskriften kapittel 2.

Til § 2

All drosjetransport som omfattes av forskriften skal benytte parallelltakst. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen. Se også definisjonen i forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre § 2 første ledd bokstav g.

Til § 3

Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en gitt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Kunden skal opplyses om eventuelle fastpristilbud. Ansvaret for dette påhviler føreren av drosjebilen. Opplysningen bør fremkomme muntlig overfor den enkelte passasjer ved turens oppstart.

Fastpristilbud i maksimalprisregulerte områder er underlagt en særlig regulering i § 3 tredje ledd. Dersom det tilbys fastpris for den aktuelle strekningen, skal kunden betale det som gir den laveste totale prisen av fastpris og parallelltakst med eventuelle tillegg. En praktisk løsning på dette er å la taksameteret gå som vanlig under oppdraget. Dersom taksameteret viser mindre enn fastprisen ved oppdragets slutt, betaler kunden taksameterprisen. Dersom taksameteret viser mer enn fastprisen ved oppdragets slutt, betaler kunden fastpris. Dette gjelder uavhengig av om kunden selv har bedt om fastpris.

Til § 4

Det følger av § 4 første ledd bokstav a at for drosjetransport som ikke er maksimalprisregulert, skal eventuell starttakst for bestilt drosjetransport være uavhengig av tilkjøring. Med tilkjøring menes kjøring uten passasjer fra stedet drosjebilen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til stedet hvor passasjeren hentes. Dette innebærer at starttaksten ved bestilling ikke kan variere med tilbakelagt avstand eller medgått tid.

Starttaksten kan imidlertid settes ulikt for kjøring fra henholdsvis drosjeholdeplass/gate og for bestilte turer. Starttaksten fra holdeplass/gate kan eksempelvis settes til X kroner, mens starttaksten ved bestilling eksempelvis kan settes til Y kroner.

Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at det tas ulik startpris avhengig av bestillingsløsning. Det kan eksempelvis tas høyere starttakst ved telefonbestilling enn ved internettbestilling.

Det følger videre av § 4 første ledd bokstav b at det ikke er tillatt å differensiere tids- og avstandstakstene ut fra turens varighet eller strekning. Det vil eksempelvis ikke være tillatt å operere med ett sett med tids- og avstandstakster for de første X kilometerne, og et annet sett med tids- og avstandstakster for den del av oppdragene som skjer etter de første X kilometerne.

Det er heller ikke tillatt å differensiere takstene ut fra hvilket geografisk område oppdraget skjer i, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det kan eksempelvis ikke opereres med en høyere distansetakst/tidstakst når drosjen kjører utenfor sitt ordinære kjøreområde.

Det slås videre fast i § 4 første ledd bokstav c at det ikke er tillatt å differensiere takstene ut fra antall passasjerer i bilen. Det vil si at taksten skal være den samme uavhengig av antall passasjerer i bilen. Det er imidlertid gjort unntak fra dette hvor det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen. Det vil si at det eksempelvis er mulig å benytte én takst for én til fire passasjerer, én for fem til åtte passasjerer, og én som gjelder fra ni til seksten passasjerer.

Til § 5

Denne forskriften skal oppbevares i drosjen og forevises på oppfordring fra passasjerene. Det bemerkes at denne regelen gjelder all drosjetransport regulert av forskriften.

Til § 6

Ved drosjetransport foretatt av drosjesentraler, løyvehavere tilsluttet drosjesentraler, drosjesjåfører og bopelsløyvehavere som er stasjonert i områder som maksimalprisreguleres etter forskriften kapittel 2, må det ikke tas andre tillegg eller høyere vederlag enn det som følger av forskriften kapittel 2. Det understrekes at takstene oppgitt i kapittel 2 er maksimaltakster - det er anledning til å benytte lavere takster enn de oppgitte.

Til § 7

Det er tillatt å beregne en starttakst fra holdeplass/gate og en starttakst ved bestilling, jf. § 7 første ledd.

Det kan ikke beregnes vederlag for tilkjøring dersom tilkjøringen er 10 kilometer eller mindre. Tilkjøring opp til 10 kilometer er inkludert i starttaksten ved bestilling. Det kan beregnes vederlag for tilkjøring ut over 10 kilometer. Vederlaget for tilkjøring kan imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlag fra nærmeste holdeplass til hentestedet.

Med tilkjøring menes kjøring fra stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til hentestedet, jf. § 4 annet ledd. Se også merknadene til § 4.

Adgangen til å beregne tilkjøringsvederlag kan illustreres ved hjelp av følgende figurer: 

Figur 1

sf-20100930-1307-01-01.gif

A er holdeplass og stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 4 kilometer fra A til B. Ettersom tilkjøringsavstanden ikke er over 10 kilometer kan det ikke beregnes vederlag for tilkjøringen. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 0 kroner. Starttakst på 78,00 kroner kommer i tillegg. 

Figur 2

sf-20100930-1307-02-06.png

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 17 kilometer.

I dette tilfelle kan det kun beregnes tilkjøringsvederlag for de siste 5 kilometerne av tilkjøringen. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 16,80 kroner * 5 kilometer = 84,00 kroner. Starttakst på 78,00 kroner kommer i tillegg. 

Figur 3

sf-20100930-1307-03-01.gif

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, B er hentestedet og C er nærmeste holdeplass. Det er 14 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 12 kilometer. Tilkjøringsavstanden overstiger 10 kilometer og det kan derfor beregnes vederlag for tilkjøring. Vederlaget må imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet, og det kan derfor kun beregnes tilkjøringsvederlag for 2 kilometer. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 16,80 kroner * 2 kilometer = 33,60 kroner. Starttakst på 78,00 kroner kommer i tillegg. 

Figur 4

sf-20100930-1307-04-01.gif

A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, B er hentestedet og C er nærmeste holdeplass. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass, C, til B er 1 kilometer. Avstanden mellom nærmeste holdeplass, C og hentestedet, B, er i dette eksempelet under 10 kilometer. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 0 kroner. Starttakst på 78,00 kroner kommer i tillegg.

I det kunden hentes eller avtalt hentetidspunkt er passert, beregnes vederlag i form av avstandstakst og tidstakst, etter henholdsvis § 7 tredje og fjerde ledd. Avstandstaksten er gradert. Dette innebærer at det regnes en avstandstakst de første 10 kilometerne, og at det deretter regnes en høyere avstandstakst for resten av oppdraget. Bakgrunnen for denne graderingen er at drosjeforetakene skal få en viss kompensasjon for kjøring uten passasjer tilbake til stasjoneringsstedet etter lengre oppdrag (returkjøring). Den graderte avstandstaksten gjelder uavhengig av om det aktuelle oppdraget innebærer faktisk returkjøring.

For kjøring med passasjer kan det beregnes tidstakst i tillegg til avstandstakst. Ventetid forårsaket av kunden, eksempelvis fordi kunden ønsker å gå et ærend, omfattes av § 7 fjerde ledd. Det kan også regnes tidstakst i tilfeller hvor drosjebilen har ankommet hentestedet og avtalt hentetidspunkt er passert. Dersom en passasjer eksempelvis har bestilt en drosje til klokken 18.00 og drosjen ankommer hentestedet 17.55, kan det først regnes tidstakst fra klokken 18.00. Tidstaksten er ikke gradert.

For å sikre drosjen tilstrekkelig dekning for kort kjøring, kan det settes et minimumsvederlag (minstepris) for oppdrag, jf. forskriften § 7 femte ledd.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2014 nr. 1300 (i kraft 1 nov 2014), 26 jan 2016 nr. 65 (i kraft 1 feb 2016), 21 okt 2016 nr. 1231 (i kraft 1 nov 2016).

Til § 8

Det kan kreves tillegg for alle takstelementene oppregnet i § 7, § 9, § 11 og § 12.

Til § 9

Det kan kreves tillegg for bestilling av drosjetransport til et bestemt tidspunkt.

Til § 10

Det kan ikke kreves tillegg for passering av bomring, jf. § 10 første ledd. Det kan kreves tillegg for å dekke utgifter som nevnt i § 10 annet ledd. Slike utgifter kan også kreves dekket ved tilkjøring og ved returkjøring uten passasjer tilbake til holdeplass.

Til § 11

Det er anledning til å kreve tillegg for drosjetransport av rullestolbruker dersom passasjeren sitter i rullestolen under transporten. For ekstra tidsbruk i anledning transporten, typisk tid til å hjelpe passasjeren inn/ut av bilen, kan det kreves tidstakst i henhold til § 7 fjerde ledd. Det er ikke tillatt å beregne vederlag for ekstra tidsbruk i forbindelse med klargjøring av drosjen til rullestoltransport.

For annen transport av rullestol, eksempelvis i bagasjerom eller på tak, kan det ikke kreves tillegg.

Til § 12

Bestemmelsen gir adgang til å kreve tillegg for transport av passasjerer på båre eller smittefarlige passasjerer som nødvendiggjør desinfeksjon av drosjebilen.

Dersom sjåføren ved sykekjøring må overnatte utenfor hjemstedet, kan det kreves vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji i henhold til Statens reiseregulativ.

Til § 13

Det er adgang til å kreve særskilt tillegg for kjøring i forbindelse med bryllup, konfirmasjon, barnedåp, begravelse og annen tilsvarende kjøring. Adgangen til å kreve tillegg forutsetter at drosjen settes i den stand som kjøreoppdraget krever, typisk vasking, pynting av bil osv. Tillegget er ikke prisregulert og kan fastsettes etter avtale med kunden.

Til § 14

Alle takster og tillegg nevnt i forskriften kapittel 2 er inklusive merverdiavgift.

Til § 15

Forskriften trer i kraft 1. september 2011. 

0Merknadene endret ved forskrifter 10 des 2010 nr. 1572, 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr. 1070 (i kraft 1 des 2012), 18 okt 2013 nr. 1257 (i kraft 1 nov 2013).