Forskrift om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning fra 2011 med alderspensjon fra folketrygden - særlige regler for årskull til og med 1943-kullet

DatoFOR-2010-10-12-1330
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2014-08-19-1092 fra 01.01.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort12.10.2010   kl. 15.20
KorttittelForskrift om samordnet pensjon t.o.m. 1943-kullet

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 12. oktober 2010 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 30.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 april 2011 nr. 376, 19 aug 2014 nr. 1092.

§ 1.Denne forskriften gjelder personer født senest i 1943 som har tatt ut alderspensjon i folketrygden senest før 1. februar 2011, og som tar ut offentlig tjenestepensjon etter 31. desember 2010.
0Endret ved forskrifter 11 april 2011 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2011), 19 aug 2014 nr. 1092 (med virkning fra 1 jan 2011).
§ 2.Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning skal i tilfeller som nevnt i § 1 samordnes med alderspensjon fra folketrygden etter bestemmelsene i samordningsloven § 19 og § 23. De supplerende bestemmelsene i samordningsloven § 24 nr. 1 kommer ikke til anvendelse. Det skal ved samordningen tas hensyn til at alderspensjon fra folketrygden har vært regulert etter folketrygdloven § 19-14.

Bestemmelsene i første ledd kommer likevel ikke til anvendelse dersom alderspensjonen fra folketrygden blir omregnet etter 31. desember 2010 på grunn av endring i pensjonsgrad, jf. folketrygdloven § 19-12.

0Endret ved forskrift 19 aug 2014 nr. 1092 (med virkning fra 1 jan 2011).
§ 3.Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.