Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

DatoFOR-2010-11-01-1394
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-930, FOR-2004-06-01-931
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§6, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§81, FOR-1983-07-08-1245
Kunngjort05.11.2010   kl. 15.30
Rettet01.01.2011 (Vedlegg II første ledd)
KorttittelForskrift om radioaktiv forurensning og avfall

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 1. november 2010 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 6 nr. 3, § 9, § 31 og § 81 jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245.

§ 1.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder forurensningslovens anvendelse på stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Forskriften gjelder også radioaktivt avfall jf. § 2.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)radioaktivt stoff: stoff som sender ut alfa-, beta- eller gammastråling,
b)radioaktiv forurensning: stråling fra radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Dette omfatter også stråling fra naturlig forekommende radioaktive stoffer når menneskelig aktivitet fører til økt stråleeksponering av mennesker eller miljø,
c)radioaktivt avfall: løsøregjenstander eller stoffer som regnes som avfall etter forurensingsloven § 27 første ledd, og inneholder eller er forurenset med radioaktive stoffer med spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i vedlegg I bokstav a,
d)deponeringspliktig radioaktivt avfall: radioaktivt avfall med større eller lik verdier for total aktivitet og spesifikk aktivitet enn angitt i vedlegg I bokstav b.

Statens strålevern bestemmer i tvilstilfeller hva som anses som radioaktivt avfall, herunder deponeringspliktig radioaktivt avfall.

§ 3.Forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forurensningsloven gjelder for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall med unntak av § 21 til § 26, § 30, § 32a, § 34 til § 37 og § 43 til § 47.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16 og kapittel 17 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 36-1 til § 36-7, § 36-10 til § 36-12 og kapittel 41 gjelder for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.

§ 4.Tillatelse til radioaktiv forurensning

Statens strålevern kan gi tillatelse etter forurensningsloven § 11 til virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning, og fastsette nærmere vilkår etter forurensningsloven § 16 for å motvirke at radioaktiv forurensning fører til skader eller ulemper.

Virksomhet som medfører eller kan medføre tilførsel av radioaktive stoffer med total aktivitet eller spesifikk aktivitet som er større eller lik verdiene angitt i vedlegg II, skal i relasjon til forurensningsloven § 8 siste ledd alltid anses å medføre nevneverdige skader eller ulemper og kan ikke finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven § 11.

§ 5.Håndtering av radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall skal håndteres i samsvar med forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16.

§ 6.Unntak

Departementet, eller den departementet bemyndiger, kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

§ 8.Overgangsbestemmelser for krav om tillatelse

Virksomhet som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf. § 4 i denne forskriften, skal søke Statens strålevern om tillatelse så snart som mulig og senest innen 1. januar 2013.

Vedtak og godkjenninger gitt i medhold av forskrift 21. november 2003 nr. 1326 om strålevern og bruk av stråling § 5 bokstavene o, p eller q og kapittel V gjelder til de er erstattet av tillatelse etter forurensningsloven, men er ikke i noe tilfelle gyldige etter 1. januar 2014.

Virksomhet som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf. § 4 i denne forskriften og som er igangsatt før forskriften trer i kraft, men som ikke har hatt godkjenning etter forskrift 21. november 2003 nr. 1326 om strålevern og bruk av stråling § 5 bokstavene o, p eller q og kapittel V, kan fortsette til de får tillatelse, men ikke i noe tilfelle etter 1. januar 2014.

Statens strålevern kan gi pålegg om at virksomhet som nevnt i første ledd likevel må søke om tillatelse innen en kortere frist og bestemme at virksomheten er ulovlig etter en fastsatt dato, dersom pålegget ikke etterkommes.

§ 9.Samtidige endringer i andre forskrifter 

I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) gjøres følgende endringer: --- 

I forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjøres følgende endringer: --

Vedlegg I. Radioaktivt avfall jf. § 2

Vedlegg 1 bokstav a fastsetter nedre grenser for hva som er radioaktivt avfall. Vedlegg 1 bokstav b fastsetter hva som er deponeringspliktig radioaktivt avfall. 

a) Spesifikk aktivitet for radioaktivt avfall

Verdiene i tabellen nedenfor viser spesifikk aktivitet (Bq/g) for radioaktivt avfall. Avfall med spesifikk aktivitet større eller lik verdiene i tabellen skal regnes som radioaktivt avfall.

Dersom avfallet inneholder ulike radionuklider, er avfallet å betrakte som radioaktivt dersom summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen, er større eller lik 1: 

sf-20101101-1394-01-01.gif 

der 

Ck = spesifikk aktivitet for radionuklide k 

Ce, k = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k fra tabell.

RadionuklideSpesifikk aktivitet (Bq/g)
H-3102
Be-7101
C-14101
O-15102
F-18101
Na-2210-1
Na-24100
Si-31103
P-32103
P-33103
S-35102
Cl-36100
Cl-38101
Ar-37106
Ar-41102
K-40101
K-42102
K-43101
Ca-45102
Ca-47101
Sc-4610-1
Sc-47102
Sc-48100
V-48100
Cr-51102
Mn-51101
Mn-52100
Mn-52m101
Mn-53103
Mn-5410-1
Mn-56101
Fe-52101
Fe-55103
Fe-59100
Co-55101
Co-5610-1
Co-57100
Co-58100
Co-58m104
Co-6010-1
Co-60m103
Co-61102
Co-62m101
Ni-59102
Ni-63102
Ni-65101
Cu-64102
Zn-65100
Zn-69103
Zn-69m101
Ga-72101
Ge-71104
As-73103
As-74101
As-76101
As-77103
Se-75100
Br-82100
Kr-74102
Kr-76102
Kr-77102
Kr-79103
Kr-81104
Kr-83m105
Kr-85105
Kr-85m103
Kr-87102
Kr-88102
Rb-86102
Sr-85100
Sr-85m102
Sr-87m102
Sr-89103
Sr-90a100
Sr-91101
Sr-92101
Y-90103
Y-91102
Y-91m102
Y-92102
Y-93102
Zr-93a101
Zr-95100
Zr-97101
Nb-93m102
Nb-9410-1
Nb-95100
Nb-97101
Nb-98101
Mo-90101
Mo-93101
Mo-99101
Mo-101101
Tc-96100
Tc-96m103
Tc-97101
Tc-97m102
Tc-99100
Tc-99m102
Ru-97101
Ru-103100
Ru-105101
Ru-106a10-1
Rh-103m104
Rh-105102
Pd-103103
Pd-109102
Ag-105100
Ag-110m10-1
Ag-111102
Cd-109101
Cd-115101
Cd-115m102
In-111101
In-113m102
In-114m101
In-115m102
Sn-113100
Sn-125101
Sb-122101
Sb-124100
Sb-125100
Te-123m100
Te-125m103
Te-127103
Te-127m101
Te-129102
Te-129m101
Te-131102
Te-131m101
Te-132100
Te-133101
Te-133m101
Te-134101
I-123102
I-125102
I-126101
I-12910-1
I-130101
I-131101
I-132101
I-133101
I-134101
I-135101
Xe-131m104
Xe-133103
Xe-135103
Cs-129101
Cs-131103
Cs-132101
Cs-134a10-1
Cs-134m103
Cs-135102
Cs-136100
Cs-137a100
Cs-138101
Ba-131101
Ba-140a100
La-140100
Ce-139100
Ce-141102
Ce-143101
Ce-144a101
Pr-142102
Pr-143103
Nd-147102
Nd-149102
Pm-147103
Pm-149103
Sm-151103
Sm-153102
Eu-15210-1
Eu-152m102
Eu-15410-1
Eu-155101
Gd-153101
Gd-159102
Tb-160100
Dy-165103
Dy-166102
Ho-166102
Er-169103
Er-171102
Tm-170102
Tm-171103
Yb-175102
Lu-177102
Hf-181100
Ta-18210-1
W-181101
W-185103
W-187101
Re-186103
Re-188102
Os-185100
Os-191102
Os-191m103
Os-193102
Ir-190100
Ir-192100
Ir-194102
Pt-191101
Pt-193m103
Pt-197103
Pt-197m102
Au-198101
Au-199102
Hg-197102
Hg-197m102
Hg-203101
Tl-200101
Tl-201102
Tl-202101
Tl-204101
Pb-203101
Bi-206100
Bi-20710-1
Po-203101
Po-205101
Po-207101
Pb-210a100
At-211103
Pb-212a100
Bi-210101
Bi-212a100
Po-210100
Rn-220a100
Rn-222a100
Ra-223a100
Ra-224a100
Ra-225101
Ra-226a100
Th-226a103
Ra-227102
Ra-228a100
Ac-228100
Th-227100
Th-228a100
Th-229a10-1
Pa-230101
Th-230100
Th-231102
Th-nat (inkl. Th-232)a100
Pa-233101
Th-234a101
Pa-231100
U-230a101
U-234100
U-235a100
U-238a100
U-nata100
U-231102
U-232a10-1
U-233100
U-236101
U-237102
U-239102
U-240102
U-240a100
Np-237a100
Np-239102
Np-240101
Pu-234102
Pu-235102
Pu-236100
Pu-237102
Pu-23810-1
Pu-23910-1
Pu-24010-1
Pu-241101
Pu-24210-1
Pu-243103
Pu-24410-1
Am-24110-1
Am-242103
Am-242ma10-1
Am-243a10-1
Cm-242101
Cm-243100
Cm-244100
Cm-24510-1
Cm-24610-1
Cm-24710-1
Cm-24810-1
Bk-249102
Cf-246103
Cf-248100
Cf-24910-1
Cf-250100
Cf-25110-1
Cf-252100
Cf-253102
Cf-254100
Es-253102
Es-25410-1
Es-254m101
Fm-254104
Fm-255102
aRadionuklider i likevekt med datterprodukter som nevnt i tabell etter vedlegg II. Aktivitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernukliden alene, men strålebidraget fra datterproduktene er tatt hensyn til i fastsettelsen av aktivitetsgrensen for modernukliden.
 

b) Total aktivitet og spesifikk aktivitet for deponeringspliktig radioaktivt avfall

Verdiene i tabellen viser spesifikk aktivitet (Bq/g), og den totale aktivitet (Bq) pr. år, for hva som anses som deponeringspliktig avfall, jf. § 2 bokstav d. Deponeringsplikten fordrer at både total aktivitet og spesifikk aktivitet er større eller lik verdiene. Det er virksomhetens forventede, totale avfall i løpet av et år som skal legges til grunn ved virksomhetens vurdering av deponeringsplikten. Dersom avfallet inneholder flere radionuklider, er avfallet deponeringspliktig dersom summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen, og summen av forholdet mellom aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen er større eller lik 1: 

sf-20101101-1394-02-01.gif 

der 

Ck = spesifikk aktivitet for radionuklide k 

Ce, k = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k 

Ak = aktivitet for radionuklide k 

Ae, k = grenseverdi for aktivitet til radionuklide k. 

RadionuklideTotal aktivitet
(Bq) pr. år
Spesifikk aktivitet (Bq/g)
H-3109106
Be-7107103
C-14107104
O-15109102
F-18106101
Na-22106101
Na-24105101
Si-31106103
P-32105103
P-33108105
S-35108105
Cl-36106104
Cl-38105101
Ar-37108106
Ar-41109102
K-40106102
K-42106102
K-43106101
Ca-45107104
Ca-47106101
Sc-46106101
Sc-47106102
Sc-48105101
V-48105101
Cr-51107103
Mn-51105101
Mn-52105101
Mn-52m105101
Mn-53109104
Mn-54106101
Mn-56105101
Fe-52106101
Fe-55106104
Fe-59106101
Co-55106101
Co-56105101
Co-57106102
Co-58106101
Co-58m107104
Co-60105101
Co-60m106103
Co-61106102
Co-62m105101
Ni-59108104
Ni-63108105
Ni-65106101
Cu-64106102
Zn-65106101
Zn-69106104
Zn-69m106102
Ga-72105101
Ge-71108104
As-73107103
As-74106101
As-76105102
As-77106103
Se-75106102
Br-82106101
Kr-74109102
Kr-76109102
Kr-77109102
Kr-79105103
Kr-81107104
Kr-83m1012105
Kr-85104105
Kr-85m1010103
Kr-87109102
Kr-88109102
Rb-86105102
Sr-85106102
Sr-85m107102
Sr-87m106102
Sr-89106103
Sr-90a104102
Sr-91105101
Sr-92106101
Y-90105103
Y-91106103
Y-91m106102
Y-92105102
Y-93105102
Zr-93a107103
Zr-95106101
Zr-97a105101
Nb-93m107104
Nb-94106101
Nb-95106101
Nb-97106101
Nb-98105101
Mo-90106101
Mo-93108103
Mo-99106102
Mo-101106101
Tc-96106101
Tc-96m107103
Tc-97108103
Tc-97m107103
Tc-99107104
Tc-99m107102
Ru-97107102
Ru-103106102
Ru-105106101
Ru-106a105102
Rh-103m108104
Rh-105107102
Pd-103108103
Pd-109106103
Ag-105106102
Ag-110m106101
Ag-111106103
Cd-109106104
Cd-115106102
Cd-115m106103
In-111106102
In-113m106102
In-114m106102
In-115m106102
Sn-113107103
Sn-125105102
Sb-122104102
Sb-124106101
Sb-125106102
Te-123m107102
Te-125m107103
Te-127106103
Te-127m107103
Te-129106102
Te-129m106103
Te-131105102
Te-131m106101
Te-132107102
Te-133105101
Te-133m105101
Te-134106101
I-123107102
I-125106103
I-126106102
I-129105102
I-130106101
I-131106102
I-132105101
I-133106101
I-134105101
I-135106101
Xe-131m104104
Xe-133104103
Xe-1351010103
Cs-129105102
Cs-131106103
Cs-132105101
Cs-134m105103
Cs-134a104101
Cs-135107104
Cs-136105101
Cs-137a104101
Cs-138104101
Ba-131106102
Ba-140a105101
La-140105101
Ce-139106102
Ce-141107102
Ce-143106102
Ce-144a105102
Pr-142105102
Pr-143106104
Nd-147106102
Nd-149106102
Pm-147107104
Pm-149106103
Sm-151108104
Sm-153106102
Eu-152106101
Eu-152m106102
Eu-154106101
Eu-155107102
Gd-153107102
Gd-159106103
Tb-160106101
Dy-165106103
Dy-166106103
Ho-166105103
Er-169107104
Er-171106102
Tm-170106103
Tm-171108104
Yb-175107103
Lu-177107103
Hf-181106101
Ta-182104101
W-181107103
W-185107104
W-187106102
Re-186106103
Re-188105102
Os-185106101
Os-191107102
Os-191m107103
Os-193106102
Ir-190106101
Ir-192104101
Ir-194105102
Pt-191106102
Pt-193m107103
Pt-197106103
Pt-197m106102
Au-198106102
Au-199106102
Hg-197107102
Hg-197m106102
Hg-203105102
Tl-200106101
Tl-201106102
Tl-202106102
Tl-204104104
Pb-203106102
Pb-210a104101
Pb-212a105101
Bi-206105101
Bi-207106101
Bi-210106103
Bi-212a105101
Po-203106101
Po-205106101
Po-207106101
Po-210104101
At-211107103
Rn-220a107104
Rn-222a108101
Ra-223a105102
Ra-224a105101
Ra-225105102
Ra-226a104101
Ra-227106102
Ra-228a105101
Ac-228106101
Th-226a107103
Th-227104101
Th-228a104100
Th-229a103100
Th-230104100
Th-231107103
Th-nat (inkl. Th-232)a103100
Th-234a105103
Pa-230106101
Pa-231103100
Pa-233107102
U-230a105101
U-231107102
U-232a103100
U-233104101
U-234104101
U-235a104101
U-236104101
U-237106102
U-238a104101
U-nata103100
U-239106102
U-240107103
U-240a106101
Np-237a103100
Np-239107102
Np-240106101
Pu-234107102
Pu-235107102
Pu-236104101
Pu-237107103
Pu-238104100
Pu-239104100
Pu-240103100
Pu-241105102
Pu-242104100
Pu-243107103
Pu-244104100
Am-241104100
Am-242106103
Am-242ma104100
Am-243a103100
Cm-242105102
Cm-243104100
Cm-244104101
Cm-245103100
Cm-246103100
Cm-247104100
Cm-248103100
Bk-249106103
Cf-246106103
Cf-248104101
Cf-249103100
Cf-250104101
Cf-251103100
Cf-252104101
Cf-253105102
Cf-254103100
Es-253105102
Es-254104101
Es-254m106102
Fm-254107104
Fm-255106103
aRadionuklider i likevekt med datterprodukter som nevnt i tabell etter vedlegg II. Aktivitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernukliden alene, men strålebidraget fra datterproduktene er tatt hensyn til i fastsettelsen av aktivitetsgrensen for modernukliden.

Vedlegg II. Tilførsel av radioaktive stoffer som alltid trenger tillatelse, jf. § 4 annet ledd 

Virksomhet som medfører tilførsel av radioaktive stoffer med en total aktivitet (Bq) pr. år, eller spesifikk aktivitet (Bq/g) som er større eller lik verdiene i dette vedlegget, må alltid ha tillatelse jf. § 4 annet ledd.

Dersom tilførselen består av flere ulike radionuklider, kreves tillatelse dersom summen av forholdet mellom spesifikk aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende verdien i tabellen, eller summen av forholdet mellom aktivitet for hver radionuklide og den tilsvarende grenseverdien, er større eller lik 1: 

sf-20101101-1394-03-01.gif 

der 

Ck = spesifikk aktivitet for radionuklide k 

Ce, k = grenseverdi for spesifikk aktivitet til radionuklide k 

Ak = aktivitet for radionuklide k 

Ae, k = grenseverdi for aktivitet til radionuklide k.

RadionuklideTotal aktivitet
(Bq) pr. år
Spesifikk aktivitet (Bq/g)
H-3108105
Be-7106102
C-14106103
O-15108101
F-18105100
Na-22105100
Na-24104100
Si-31105102
P-32104102
P-33107104
S-35107104
Cl-36105103
Cl-38104100
Ar-37107105
Ar-41108101
K-40105101
K-42105101
K-43105100
Ca-45106103
Ca-47105100
Sc-46105100
Sc-47105101
Sc-48104100
V-48104100
Cr-51106102
Mn-51104100
Mn-52104100
Mn-52m104100
Mn-53108103
Mn-54105100
Mn-56104100
Fe-52105100
Fe-55105103
Fe-59105100
Co-55105100
Co-56104100
Co-57105101
Co-58105100
Co-58m106103
Co-60104100
Co-60m105102
Co-61105101
Co-62m104100
Ni-59107103
Ni-63107104
Ni-65105100
Cu-64105101
Zn-65105100
Zn-69105103
Zn-69m105101
Ga-72104100
Ge-71107103
As-73106102
As-74105100
As-76104101
As-77105102
Se-75105101
Br-82105100
Kr-74108101
Kr-76108101
Kr-77108101
Kr-79104102
Kr-81106103
Kr-83m1011104
Kr-85103104
Kr-85m109102
Kr-87108101
Kr-88108101
Rb-86104101
Sr-85105101
Sr-85m106101
Sr-87m105101
Sr-89105102
Sr-90a103101
Sr-91104100
Sr-92105100
Y-90104102
Y-91105102
Y-91m105101
Y-92104101
Y-93104101
Zr-93a106102
Zr-95105100
Zr-97a104100
Nb-93m106103
Nb-94105100
Nb-95105100
Nb-97105100
Nb-98104100
Mo-90105100
Mo-93107102
Mo-99105101
Mo-101105100
Tc-96105100
Tc-96m106102
Tc-97107102
Tc-97m106102
Tc-99106103
Tc-99m106101
Ru-97106101
Ru-103105101
Ru-105105100
Ru-106a104101
Rh-103m107103
Rh-105106101
Pd-103107102
Pd-109105102
Ag-105105101
Ag-110m105100
Ag-111105102
Cd-109105103
Cd-115105101
Cd-115m105102
In-111105101
In-113m105101
In-114m105101
In-115m105101
Sn-113106102
Sn-125104101
Sb-122103101
Sb-124105100
Sb-125105101
Te-123m106101
Te-125m106102
Te-127105102
Te-127m106102
Te-129105101
Te-129m105102
Te-131104101
Te-131m105100
Te-132106101
Te-133104100
Te-133m104100
Te-134105100
I-123106101
I-125105102
I-126105101
I-129104101
I-130105100
I-131105101
I-132104100
I-133105100
I-134104100
I-135105100
Xe-131m103103
Xe-133103102
Xe-135109102
Cs-129104101
Cs-131105102
Cs-132104100
Cs-134m104102
Cs-134a103100
Cs-135106103
Cs-136104100
Cs-137a103100
Cs-138103100
Ba-131105101
Ba-140a104100
La-140104100
Ce-139105101
Ce-141106101
Ce-143105101
Ce-144a104101
Pr-142104101
Pr-143105103
Nd-147105101
Nd-149105101
Pm-147106103
Pm-149105102
Sm-151107103
Sm-153105101
Eu-152105100
Eu-152m105101
Eu-154105100
Eu-155106101
Gd-153106101
Gd-159105102
Tb-160105100
Dy-165105102
Dy-166105102
Ho-166104102
Er-169106103
Er-171105101
Tm-170105102
Tm-171107103
Yb-175106102
Lu-177106102
Hf-181105100
Ta-182103100
W-181106102
W-185106103
W-187105101
Re-186105102
Re-188104101
Os-185105100
Os-191106101
Os-191m106102
Os-193105101
Ir-190105100
Ir-192103100
Ir-194104101
Pt-191105101
Pt-193m106102
Pt-197105102
Pt-197m105101
Au-198105101
Au-199105101
Hg-197106101
Hg-197m105101
Hg-203104101
Tl-200105100
Tl-201105101
Tl-202105101
Tl-204103103
Pb-203105101
Pb-210a103100
Pb-212a104100
Bi-206104100
Bi-207105100
Bi-210105102
Bi-212a104100
Po-203105100
Po-205105100
Po-207105100
Po-210103100
At-211106102
Rn-220a106103
Rn-222a107100
Ra-223a104101
Ra-224a104100
Ra-225104101
Ra-226a103100
Ra-227105101
Ra-228a104100
Ac-228105100
Th-226a106102
Th-227103100
Th-228a10310-1
Th-229a10210-1
Th-23010310-1
Th-231106102
Th-nat (inkl. Th-232)a10210-1
Th-234a104102
Pa-230105100
Pa-23110210-1
Pa-233106101
U-230a104100
U-231106101
U-232a10210-1
U-233103100
U-234103100
U-235a103100
U-236103100
U-237105101
U-238a103100
U-nata10210-1
U-239105101
U-240106102
U-240a105100
Np-237a10210-1
Np-239106101
Np-240105100
Pu-234106101
Pu-235106101
Pu-236103100
Pu-237106102
Pu-23810310-1
Pu-23910310-1
Pu-24010210-1
Pu-241104101
Pu-24210310-1
Pu-243106102
Pu-24410310-1
Am-24110310-1
Am-242105102
Am-242ma10310-1
Am-243a10210-1
Cm-242104101
Cm-24310310-1
Cm-244103100
Cm-24510210-1
Cm-24610210-1
Cm-24710310-1
Cm-24810210-1
Bk-249105102
Cf-246105102
Cf-248103100
Cf-24910210-1
Cf-250103100
Cf-25110210-1
Cf-252103100
Cf-253104101
Cf-25410210-1
Es-253104101
Es-254103100
Es-254m105101
Fm-254106103
Fm-255105102
aRadionuklider i likevekt med datterprodukter som nevnt nedenfor. Aktivitetsgrensene i tabellen refererer seg til modernukliden alene, men strålebidraget fra datterproduktene er tatt hensyn til i fastsettelsen av aktivitetsgrensen for modernukliden.
Sr-90Y-90
Zr-93Nb-93m
Zr-97Nb-97
Ru-106Rh-106
Cs-137Ba-137m
Ce-134La-134
Ce-144Pr-144
Ba-140La-140
Bi-212Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Pb-210Bi-210, Po-210
Pb-212Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Rn-220Po-216
Rn-222Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Ra-226Rn-222, Po-218, Pb 214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228Ac-228
Th-226Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228Ra-224, Rn-220, Po-216, Bi-210, Pb-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-229Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-natRa-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
Th-234Pa-234m
U-230Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)
U-235Th-231
U-238Th-234, Pa-234m
U-natTh-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240Np-240m
Np-237Pa-233
Am-242mAm-242
Am-243Np-239.