Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen

DatoFOR-2010-11-19-1463
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse19.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-12-18-131-§5
Kunngjort23.11.2010   kl. 14.15
KorttittelForskrift om internkontroll i kommunalt NAV

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 19. november 2010 med hjemmel i lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 5.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosiale tjenester og til at sosiallovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 3.Internkontroll

I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 4.Innholdet i internkontrollen

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i, eller i medhold av, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Internkontroll innebærer at kommunen, som ansvarlig for virksomheten, skal:

a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,
b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,
c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,
d)sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
e)gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten,
f)skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,
g)utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosiallovgivningen,
h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.
§ 5.Dokumentasjon

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.