Forskrift om registrering som kjøper av fangst

DatoFOR-2010-11-26-1475
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2014-12-19-1844 fra 01.01.2015
EndrerFOR-1997-09-19-1016, FOR-1997-09-19-1019
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§38, LOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort26.11.2010   kl. 14.00
KorttittelForskrift om registrering som kjøper av fangst

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. november 2010 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 38 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for kjøpere i første hånd av fangst som er omfattet av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) eller forskrifter fastsatt i medhold av fiskesalslagslova.

Forskriften gjelder ikke for fangst som er høstet utenfor erverv så lenge fangsten ikke skal omsettes direkte eller på et senere tidspunkt.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Kjøp av fangst i første hånd

Den som skal kjøpe fangst i første hånd skal være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere. Det er forbudt å kjøpe fangst på andre steder enn de anlegg eller steder som er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst.

Med kjøper menes alle som kjøper fangst i første hånd som er landet fra et fiske- eller transportfartøy dersom fangsten ikke tidligere er omsatt til en registrert kjøper.

Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/steng.

Det er forbudt å omsette fangst i første hånd til andre enn kjøpere som er registrert som kjøper i første hånd i Fiskeridirektoratets register over kjøpere av fangst.

Den som har fått tildelt dispensasjon fra en salgsorganisasjon for å drive kaisalg, skal også være registrert som kjøper i Fiskeridirektoratets register over kjøpere.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.(Opphevet 1 jan 2015 ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844.)
§ 4.Vilkår for registrering

For å bli registrert som kjøper må søker være registrert i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, og sende søknad til Fiskeridirektoratet Region Nordland med opplysninger om:

a)søker/foretakets organisasjonsnummer, navn, adresse, telefon- og telefaksnummer, e-post adresse, samt navn og adresse for styreformann og daglig leder
b)nøyaktig stedsangivelse for hvor kjøp av fangst skal skje. Dette omfatter også mottaksstasjon og lignende. Med nøyaktig stedsangivelse menes besøksadresse og kommunenummeret hvor anlegget geografisk er plassert, eventuelt godkjenningsnummer, samt nøyaktige koordinater angitt i grader og desimalminutter
c)at kjøper forplikter seg til å holde seg orientert om og overholde salgsorganisasjonens forretningsregler og omsetnings- og salgsbestemmelser, herunder til enhver tid stille den bankgaranti eller tilsvarende sikkerhet som salgsorganisasjonene krever, jf. lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 10.

Dersom det søkes om registrering for å drive kjøp ved flere anlegg eller steder gjelder bokstav b for det enkelte anlegg eller sted.

Dersom søker er tildelt dispensasjon for kaisalg skal det opplyses om dette.

Opplysningsplikten i bokstav b gjelder ikke for mottak og kjøp som foregår på sjøen. I slike tilfeller skal fartøyet som benyttes identifiseres med fartøynavn, radiokallesignal og IMO-nummer dersom det er tildelt. Fartøyet skal følge reglene i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

Kjøper må til enhver tid oppfylle vilkårene for registrering. Retten til å være registrert i kjøperegisteret kan ikke overføres.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Antall kjøpere ved samme anlegg

Det kan bare registreres én kjøper ved samme anlegg.

Fiskeridirektoratet Region Nordland kan tillate registrering av flere kjøpere på samme anlegg. Det kan stilles vilkår i tillatelsen.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Melding ved endring og opphør

Kjøper skal melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland ved endring av opplysninger som nevnt i § 4.

Ved opphør av kjøpervirksomheten plikter kjøper å melde fra til Fiskeridirektoratet Region Nordland.

§ 7.Suspensjon

Vedkommende salgsorganisasjon kan med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper dersom kjøper ikke stiller garanti eller tilsvarende sikkerhet i henhold til salgsorganisasjonens salgsvilkår, jf. lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 10.

Vedtak om suspensjon som nevnt i første ledd opphører fra det tidspunkt salgsorganisasjonen bekrefter ovenfor Fiskeridirektoratet Region Nordland at kjøper igjen stiller garanti.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8.Tilbakekall av registreringen

Registrering som kjøper kan kalles tilbake dersom

a)Kjøper ikke har kjøpt fangst i første hånd i en tidsperiode på 12 måneder, eller
b)Kjøper ikke til enhver tid fyller vilkårene i § 4.

Vedtak om tilbakekall kan gjøres midlertidig. I slike tilfeller kan det fastsettes at kjøper ikke trenger å søke på nytt når tilbakekallsperioden er utløpt.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9.Unntak fra hovedreglene

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, og sette vilkår for dispensasjonen.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).
§ 10.Tvangsmulkt

For å sikre gjennomføring av bestemmelsene i denne forskrift kan det i henhold til i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 58 pålegges tvangsmulkt.

§ 11.Lovbruddsgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift kan pålegges lovbruddsgebyr i henhold til lov 6 juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 59.

§ 12.Vedtakskompetanse

Fiskeridirektoratet Region Nordland fatter vedtak i første instans. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 13.(Opphevet 1 jan 2015 ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844.)
§ 14.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift kan straffes i henhold til i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62, jf. § 64. Straffeprosessuell inndragning kan skje i henhold til samme lovs § 65.

§ 15.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves kgl.res. 19. september 1997 nr. 1016 om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. og forskrift 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v..

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2015).