Forskrift om anvendelse av forholdstall når et medlem av Statens pensjonskasse og enkelte andre pensjonsordninger har ny pensjonsopptjening etter fylte 67 år

DatoFOR-2010-11-30-1492
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§24, LOV-1953-06-26-11-§8a, LOV-1962-06-22-12-§10a
Kunngjort03.12.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om forholdstall ved ny opptjening

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 30. november 2010 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 24 sjuende ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 8a sjuende ledd og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 10a sjuende ledd.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for et medlem av Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og pensjonsordning for sykepleiere som har alderspensjon etter fylte 67 år og som gjeninntrer i medlemspliktig stilling.

§ 2.Fastsetting av vektet forholdstall

Når medlemmet som nevnt i § 1 senere fratrer stillingen, skal det fastsettes et vektet forholdstall for dette pensjonsuttaket.

Det vektede forholdstallet fastsettes ved å multiplisere forholdstallet ved første uttakstidspunkt, begrenset til 67 år eller senere, med forholdstallet på det senere uttakstidspunktet og deretter dividere med forholdstallet på tidspunktet da medlemmet gjeninntrådte i stillingen.

Det vektede forholdstallet kan likevel ikke være lavere enn 1,000, jf. lov om Statens Pensjonskasse § 24 fjerde ledd andre punktum.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.