Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

DatoFOR-2010-11-30-1493
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2015-04-28-422
EndrerFOR-1993-09-24-905
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-28-§7
Kunngjort03.12.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 30. november 2010 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 7.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 nov 2011 nr. 1094, 28 april 2015 nr. 422.

§ 1.Generelle bestemmelser 

Med «inntekt» eller «arbeidsinntekt» menes i forskriften her pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15. 

Med «forventet inntekt» eller «forventet arbeidsinntekt» menes den inntekt som til enhver tid legges til grunn ved fastsettingen av AFP etter reglene i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav d.

§ 2.Avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt

Dersom pensjonisten har eller venter å få arbeidsinntekt, skal AFP, inkludert eventuelle vedtektsfestede tillegg, reduseres med samme prosentandel som forventet inntekt i kalenderåret utgjør av tidligere inntekt. AFP reduseres bare dersom inntekten overstiger 15 000 kroner (toleransebeløpet). Ved inntekt over toleransebeløpet skal hele inntekten tas i betraktning ved fastsetting av pensjonen.

AFP reduseres ikke for arbeidsinntekt når pensjonisten dokumenterer at inntekten, herunder feriepenger og eierinntekt fra aksjeselskap som pensjonisten ikke lenger er aktiv eier i, stammer fra arbeid eller virksomhet før AFP ble tatt ut.

§ 3.Beregning av tidligere inntekt

Den tidligere inntekten beregnes på grunnlag av de tre beste av de fem inntektsårene som ligger forut for året før pensjoneringsåret. Inntekten divideres med grunnbeløpet for det enkelte år. De forholdstallene som da kommer fram, fastsettes med to desimaler. Tidligere inntekt utgjør gjennomsnittet av disse forholdstallene multiplisert med grunnbeløpet på uttakstidspunktet, avrundet opp til nærmeste 1000 kroner. Tidligere inntekt og forventet arbeidsinntekt reguleres i samsvar med økningen i folketrygdens grunnbeløp, se folketrygdloven § 1-4.

Det skal regnes med pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15, opp til 12 ganger grunnbeløpet. Dersom det for noen av de inntektsårene som nevnt i første ledd er godskrevet pensjonspoeng etter folketrygdloven § 3-16 og § 3-17, beregnes den pensjonsgivende inntekten for disse årene ut fra de godskrevne poengtallene.

Dersom det for noen av inntektsårene som nevnt i første ledd har vært utbetalt gradert uførepensjon fra Statens pensjonskasse uten at det er innvilget uføretrygd fra folketrygden, skal tidligere inntekt ved uttak av avtalefestet pensjon minst utgjøre det pensjonsgrunnlaget som uførepensjonen er beregnet av, uten begrensning etter lov om Statens pensjonskasse § 27 fjerde ledd og tilsvarende bestemmelser i de andre lovfestede tjenestepensjonsordningene, og oppregulert i samsvar med folketrygdens grunnbeløp.

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for begrensningsregelen i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav c.

0Endret ved forskrifter 11 nov 2011 nr. 1094, 28 april 2015 nr. 422 (med virkning fra 1 jan 2015).
§ 4.Endringer i forventet arbeidsinntekt

Ved økning i inntekt skal forventet arbeidsinntekt økes med et beløp svarende til inntektsøkningen i den resterende delen av kalenderåret multiplisert med 12 og dividert med det antall måneder i kalenderåret som eventuell omregning av AFP får virkning for. Ved reduksjon i inntekt legges til grunn ny forventet arbeidsinntekt på årsbasis.

Dersom forventet arbeidsinntekt økes eller reduseres med mer enn toleransebeløpet, skal pensjonen regnes om. Selv om forventet inntekt økes eller reduseres med mindre enn toleransebeløpet, skal pensjonen likevel regnes om dersom endringen innebærer at forventet inntekt blir henholdsvis høyere eller lavere enn toleransebeløpet.

Omregning som følge av endret forventet arbeidsinntekt gis bare virkning for framtidige kalendermåneder.

§ 5.Pensjonistens opplysningsplikt

Pensjonisten skal selv gi opplysninger om forventet arbeidsinntekt etter pensjonering og om endringer i inntekten, og kan også kreve justering av pensjonen på grunn av inntekt.

§ 6.Etteroppgjør

Det foretas et etteroppgjør når skatteligningen for det enkelte år foreligger. Etteroppgjør foretas ikke når forskjellen mellom faktisk og forventet arbeidsinntekt utgjør et lavere beløp enn toleransebeløpet, likevel slik at § 4 andre ledd andre punktum gjelder tilsvarende. Med forventet arbeidsinntekt menes gjennomsnittlig forventet arbeidsinntekt i kalenderåret.

Etteroppgjør utsettes ikke som følge av klage over ligningen, men en pensjonist som får medhold i slik klage, kan kreve revisjon av etteroppgjøret.

§ 7.Etteroppgjør for år der AFP er utbetalt for en del av kalenderåret

Toleransebeløpet skal være 15 000 kroner også når pensjonisten har mottatt AFP bare en del av året. Forventet arbeidsinntekt ved anvendelsen av § 6 skal for slike år settes til summen av forventet arbeidsinntekt på månedsbasis i de enkelte månedene med AFP. For øvrig gjelder følgende regler:

a)Ved etteroppgjør for uttaksåret skal faktisk arbeidsinntekt reduseres med inntekt før uttaket. Fradraget settes til en forholdsmessig del av tidligere inntekt, med mindre pensjonisten godtgjør at den faktiske inntekten før uttaket var høyere.
b)Ved etteroppgjør for det år AFP opphører, legges det til grunn at faktisk inntekt er likt fordelt over hele året, med mindre pensjonisten godtgjør noe annet.
c)Eventuell omregning av pensjonen skjer på grunnlag av forholdet mellom tidligere inntekt og faktisk inntekt i perioden med AFP, omregnet til årsbeløp.
§ 8.Etterbetaling og tilbakebetaling

Dersom etteroppgjøret etter § 6 og § 7 viser at det er utbetalt et for lavt pensjonsbeløp, skal differansen etterbetales som et engangsbeløp.

For mye utbetalt pensjon trekkes i framtidige utbetalinger av AFP og/eller alderspensjon fra folketrygden. Trekket skal normalt fastsettes slik at tilbakebetalingen skjer over 12 kalendermåneder. Dersom dette ville føre til at trekket overstiger 25 prosent av brutto månedlig ytelse, kan tilbakebetaling skje over en lengre periode. Pensjonisten kan kreve at tilbakebetaling skjer over en kortere periode enn nevnt i første til tredje punktum eller som et engangsbeløp.

§ 9.Inntekt i utlandet

Bestemmelsene i forskriften her gjelder tilsvarende for inntekt av samme art i utlandet.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. september 1993 nr. 905 til lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl.

Bestemmelsene i forskriften her gjelder også for avtalefestet pensjon som er tatt ut eller tas ut med virkningstidspunkt før 1. januar 2011.