Forskrift om omregning av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse ved endringer i sivilstand mv.

DatoFOR-2010-11-30-1494
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2016-06-30-852 fra 01.09.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-06-25-28-§7, LOV-2016-06-17-25
Kunngjort03.12.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om omregning av AFP

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 30. november 2010 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 7 og lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) del VIII nr. 8.
Endringer: Endret ved forskrift 30 juni 2016 nr. 852.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften kommer til anvendelse dersom avtalefestet pensjon under utbetaling etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav a og b, jf. folketrygdloven kapittel 3 skal regnes om ved endring i sivilstand mv. eller dersom pensjonen utgjør et lavere beløp enn minste pensjonsnivå etter folketrygdloven § 19-8. Forskriften kommer også til anvendelse dersom pensjon som nevnt i første punktum skal regnes om ved endring i satsene for grunnpensjon etter folketrygdloven § 3-2 med virkning fra 1. september 2016.

0Endret ved forskrift 30 juni 2016 nr. 852 (i kraft 1 sep 2016).
§ 2.Beregning av ny pensjon

Det beregnes først hva grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg utgjør etter endring omfattet av § 1.

Deretter beregnes en faktor som uttrykker forholdet mellom

a)grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg som utbetales på omregningstidspunktet, og
b)grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg før endring.

Ny grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg framkommer ved at pensjonen etter første ledd multipliseres med faktoren som fastsatt i andre ledd, begrenset til de komponentene av pensjonen som endres, slik at dersom grunnpensjonen endres etter omregningen i første ledd, multipliseres grunnpensjonen med faktoren, og så videre.

Ved beregningen av faktoren i andre ledd legges pensjonen før anvendelse av lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav c til grunn.

0Endret ved forskrift 30 juni 2016 nr. 852 (i kraft 1 sep 2016).
§ 3.Minstenivåtillegg

Dersom pensjonisten mottar AFP som ikke er redusert på grunn av arbeidsinntekt, og pensjon under utbetaling utgjør et lavere beløp enn det minste pensjonsnivå vedkommende ville hatt rett til etter folketrygdloven § 19-8 tredje, fjerde, femte og sjette ledd bokstav b som alderspensjonist, skal differansen utbetales som et tillegg til pensjonen (minstenivåtillegg). Med pensjon under utbetaling menes pensjon etter regulering og etter anvendelse av regelen i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav c, uten avtalefestede tillegg og forsørgingstillegg for ektefelle.

0Endret ved forskrift 30 juni 2016 nr. 852 (i kraft 1 sep 2016).
§ 4.Anvendelsen av lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav c (70-prosentregelen)

Ved reduksjon av pensjonen etter lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3 bokstav c skal eventuelt minstenivåtillegg etter § 3 settes ned først. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal ytterligere reduksjon i pensjonen fordeles forholdsmessig på grunnpensjon, særtillegg, tilleggspensjon og eventuelle avtalefestede tillegg.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.