Forskrift om vilkår for statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor - ny ordning (AFP-tilskottsforskriften)

DatoFOR-2010-11-30-1496
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse30.11.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-02-19-5-§30
Kunngjort03.12.2010   kl. 15.00
KorttittelAFP-tilskottsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 30. november 2010 med hjemmel i lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) § 30 bokstav a, b og c.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften utfyller vilkårene for å yte statstilskott angitt i lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) kapitlene 2 og 3.

Kapittel 2 utfyller AFP-tilskottsloven § 6.

Kapittel 3 med vedlegg utfyller AFP-tilskottsloven § 7 tredje ledd.

Kapittel 4 med vedlegg utfyller AFP-tilskottsloven § 11 tredje ledd.

Kapittel 2. Grunnlaget for beregning av avtalefestet pensjon

§ 2-1.Grunnlaget svarer til inntektsgrunnlaget for ny alderspensjon

Grunnlaget for avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven § 6 svarer til den inntekten mv. det beregnes opptjening av etter folketrygdloven kapittel 20, likevel begrenset til og med det kalenderåret arbeidstakeren fylte 61 år.

For år før 2010 fastsettes grunnlaget ut fra den inntekten mv. det beregnes opptjening av etter folketrygdloven § 20-21 med tilhørende forskrifter.

For år fra og med 2010 fastsettes grunnlaget ut fra den inntekten mv. det beregnes opptjening av etter folketrygdloven § 20-5, § 20-6, § 20-7, § 20-7a og § 20-8 med tilhørende forskrifter.

For personer født i årene 1944 til 1953 fastsettes grunnlaget tilsvarende. Medregning av inntekt på grunnlag av omsorgsarbeid for små barn før 1992 avgrenses likevel til personer født i årene 1948 til 1953, jf. AFP-tilskottsloven § 6 andre ledd og forskriften her § 2-3.

§ 2-2.Grunnlag når uttaket skjer ved 62 år

Dersom avtalefestet pensjon tas ut det kalenderåret arbeidstakeren fyller 62 år, beregnes pensjonen etter AFP-tilskottsloven § 6 og § 7 på grunnlag av inntekt mv. til og med det kalenderåret vedkommende fylte 60 år.

Grunnlaget for det kalenderåret vedkommende fylte 61 år gis virkning på pensjonen fra januar året etter at likningen foreligger. Grunnlaget oppjusteres i samsvar med lønnsveksten fra inntektsåret fram til virkningstidspunktet. Årlig pensjon økes deretter med 0,314 prosent av det oppjusterte grunnlaget, dividert med forholdstallet etter folketrygdloven § 19-7 som gjelder på virkningstidspunktet.

Hvorvidt det skal utbetales kronetillegg etter AFP-tilskottsloven § 7 tredje ledd og størrelsen på et eventuelt kompensasjonstillegg etter AFP-tilskottsloven § 11 fastsettes ikke på nytt når avtalefestet pensjon under utbetaling omregnes etter andre ledd.

§ 2-3.Grunnlag for år med omsorgsarbeid for små barn før 1992 for personer født i årene 1948 til 1953

Økt grunnlag for personer født i årene 1948 til 1953 som følge av omsorgsarbeid for små barn før 1992, se AFP-tilskottsloven § 6 andre ledd, fastsettes i forbindelse med at krav om avtalefestet pensjon settes fram.

Økt grunnlag tildeles den som mottok barnetrygd for barnet. Dersom opplysninger om barnetrygdmottaker mangler, legges historiske opplysninger om barnets mor i folkeregisteret til grunn. Dersom to omsorgsytere har vært sammen om omsorgen for barnet, men bare én av disse har rett til økt inntektsgrunnlag ved omsorgsarbeid etter AFP-tilskottsloven § 6 andre ledd eller folketrygdloven § 20-21 tredje ledd andre punktum, kan økningen likevel tildeles denne.

Krav om økt grunnlag må settes fram innen seks uker etter at varsel om rett til dette er mottatt fra Arbeids- og velferdsetaten.

§ 2-4.Overføring av grunnlag for år med omsorgsarbeid til annen omsorgsyter

Omsorgsyter som gis økt grunnlag etter AFP-tilskottsloven § 6 første ledd, kan fremme krav om at retten til økt grunnlag for et år overføres til annen omsorgsyter dersom omsorgsyterne i dette året var sammen om omsorgen for ett eller flere barn. Dette gjelder likevel ikke når det inngår i beregningsgrunnlaget for en avtalefestet pensjon som allerede har blitt eller blir utbetalt. Tilsvarende gjelder når omsorgspoeng eller omsorgsopptjening for året gitt i medhold av folketrygdloven § 3-16, § 20-8 eller § 20-21 inngår i beregningsgrunnlaget for en alderspensjon eller uførepensjon som allerede har blitt eller blir utbetalt. Grunnlag kan bare overføres dersom omsorgspoeng og omsorgsopptjening samtidig overføres etter forskrifter gitt i medhold av folketrygdloven § 3-16, § 20-8 og § 20-21. Grunnlag for år før 1992 kan bare overføres til omsorgsyter som er eller antas å kunne bli omfattet av AFP-tilskottsloven § 6 første ledd eller folketrygdloven § 20-21 tredje ledd første punktum.

Omsorgsyter som gis økt grunnlag etter AFP-tilskottsloven § 6 andre ledd, jf. forskriften her § 2-3, kan fremme krav om at retten til økt grunnlag for et år overføres til annen omsorgsyter som er eller antas å kunne bli omfattet av AFP-tilskottsloven § 6 andre ledd eller folketrygdloven § 20-21 tredje ledd andre punktum dersom omsorgsyterne i dette året var sammen om omsorgen for ett eller flere barn. Dette gjelder likevel ikke når det inngår i beregningsgrunnlaget for en avtalefestet pensjon som allerede har blitt eller blir utbetalt.

Krav om overføring etter andre ledd må settes fram innen seks uker etter at varsel om rett til overføring er mottatt fra Arbeids- og velferdsetaten.

Kapittel 3. Beregning og fastsetting av kronetillegg og justeringsbeløp

§ 3-1.Fastsetting av kronetillegg

Kronetillegget etter AFP-tilskottsloven § 7 tredje ledd første punktum skal settes til 1600 kroner pr. måned.

§ 3-2.Fastsetting av justeringsbeløp

Reduksjonen av den livsvarige delen av avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven § 7 tredje ledd andre punktum skal foretas ved at pensjonen fratrekkes et justeringsbeløp beregnet etter § 3-3. Justeringsbeløpene skal fastsettes slik at samlet forventet nåverdi av pensjonen ikke påvirkes av kronetillegget.

Det fastsettes justeringsbeløp for hvert årskull som gjelder for ulike uttaksaldre fra og med 62 år og til 67 år. Det fastsettes månedlige justeringsbeløp, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles justeringsbeløp for kvinner og menn. Ved beregning av pensjonen benyttes justeringsbeløpet for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra.

Justeringsbeløpene for et årskull fastsettes innen 1. juli det året årskullet fyller 61 år.

Justeringsbeløpene fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

§ 3-3.Beregning av justeringsbeløp

Justeringsbeløpene etter § 3-2 beregnes på grunnlag av kronetillegget etter § 3-1, omregnet til årlig beløp, og dødelighetsrater og overlevelsessannsynligheter som angitt i forskrift 22. desember 2009 nr. 1810 om alderspensjon fra folketrygden § 4-3 med vedlegg.

Justeringsbeløpene fastsettes med utgangspunkt i forventede nåverdier ved 62 år for ulike uttaksaldre i hele år fra og med 62 til og med 66 år av

a)en livsvarig avtalefestet pensjon, se vedlegg formel (1), og
b)en livsvarig avtalefestet pensjon med kronetillegg fram til 67 år, se vedlegg formel (2).

Ved beregningen etter andre ledd tas det hensyn til reguleringen av pensjon under utbetaling og overlevelsessannsynligheter ved ulike aldre. Nominell lønnsvekst settes til 4 prosent. Diskonteringsrenten skal være lik nominell lønnsvekst.

Justeringsbeløpene for uttaksaldre i hele år fastsettes slik at de forventede nåverdiene etter andre ledd bokstavene a og b for uttaksalderen blir like, se vedlegg formel (3).

Justeringsbeløpene for uttaksaldre mellom hele år beregnes ved lineær interpolering mellom de to tilstøtende justeringsbeløpene for uttaksaldre i hele år. Ved interpoleringen mellom 66 og 67 år settes justeringsbeløpet ved 67 år lik null.

Justeringsbeløpene avrundes til nærmeste hele krone og reguleres ikke etter fastsettelsen.

Kapittel 4. Beregning og fastsetting av forholdstall for kompensasjonstillegget

§ 4-1.Fastsetting av forholdstall for kompensasjonstillegget

Beregningen av kompensasjonstillegget etter AFP-tilskottsloven § 11 første ledd skal foretas ved at referansebeløpet divideres med et forholdstall beregnet etter § 4-2.

Det fastsettes forholdstall for hvert årskull som gjelder for ulike uttaksaldre fra og med 62 år og til og med 70 år. Det fastsettes månedlige forholdstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles forholdstall for kvinner og menn. Ved beregning av kompensasjonstillegget benyttes forholdstallet for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra.

Forholdstallene for et årskull fastsettes innen 1. juli det året årskullet fyller 61 år.

Forholdstallene fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

§ 4-2.Beregning av forholdstall for kompensasjonstillegget

Forholdstallene etter § 4-1 beregnes på grunnlag av dødelighetsrater og overlevelsessannsynligheter som angitt i forskrift 22. desember 2009 nr. 1810 om alderspensjon fra folketrygden § 4-3 med vedlegg.

Forholdstallene beregnes som en brøk, se vedlegg formel (3), der

a)telleren skal være forventet nåverdi ved 62 år av kompensasjonstillegget fra uttaksalderen, se vedlegg formel (1), og
b)nevneren skal være lik forventet nåverdi av kompensasjonstillegget ved 62 år, slik at forholdstallet ved 62 år normeres til 1 for hvert enkelt årskull, se vedlegg formel (2).

Ved beregningen etter andre ledd tas det hensyn til at kompensasjonstillegg under utbetaling ikke reguleres og overlevelsessannsynligheter ved ulike aldre. Nominell lønnsvekst settes til 4 prosent. Diskonteringsrenten skal være lik nominell lønnsvekst.

Forholdstallene for uttaksaldre mellom hele år beregnes ved lineær interpolering mellom de to tilstøtende forholdstallene for uttaksaldre i hele år.

Forholdstallene avrundes til nærmeste tre desimaler.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5-1.Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft straks.

Fristene i § 2-3 tredje ledd og § 2-4 tredje ledd løper tidligst med virkning fra det tidspunktet forskriften trer i kraft.

Vedlegg til kapitlene 3 og 4 - justeringsbeløp og forholdstall 

Vedlegg til § 3-3 

pK,A,x betegner gjennomsnittlig levetid innenfor det året vedkommende er x år for de i årskull K som overlever fram til uttaksalder A år, se vedlegg til kapittel 4 i forskrift 22. desember 2009 nr. 1810. pK,A,x er dermed mellom 0 og 1. 

Forventet nåverdi ved 62 år av en livsvarig avtalefestet pensjon som utgjør y₁ kroner ved uttaksalder A år, er:

sf-20101130-1496-01-01.gif 

Samlet forventet nåverdi ved 62 år av en livsvarig avtalefestet pensjon som utgjør y₂ kroner ved uttaksalder A år, og kronetillegg på 19 200 kroner årlig fram til 67 år, er:

sf-20101130-1496-02-01.gif 

Justeringsbeløpet JK,A bestemmes slik at nåverdiene PV1 og PV2 blir like. Ved å løse for y₂ som en funksjon av y₁ finner man at:

sf-20101130-1496-03-01.gifdersf-20101130-1496-04-01.gif
 

Vedlegg til § 4-2 

lK,x er sannsynligheten for at en person i årskull K overlever fra fylte 27 år til fylte x år. pK,A,x betegner gjennomsnittlig levetid innenfor det året vedkommende er x år for de i årskull K som overlever fram til uttaksalder A år. Se vedlegg til kapittel 4 i forskrift 22. desember 2009 nr. 1810. lK,A,x og pK,A,x er dermed mellom 0 og 1. 

Forventet nåverdi ved 62 år av et kompensasjonstillegg som utgjør 1 krone ved uttaksalder A år, er:

sf-20101130-1496-05-01.gif 

Forventet nåverdi ved 62 år av et kompensasjonstillegg som utgjør 1 krone ved uttaksalder 62 år, er:

sf-20101130-1496-06-01.gif 

Forholdstallet FTKK,A for kompensasjonstillegget beregnes som:

sf-20101130-1496-07-01.gif