Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond

DatoFOR-2010-12-01-1507
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2014-08-22-1094 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-18, LOV-1988-06-10-40-§2-19, LOV-1988-06-10-40-§2-20, LOV-1988-06-10-40-§2-21, LOV-1988-06-10-40-§2-22, LOV-2007-06-29-75-§9-11, LOV-2011-11-25-44-§1-5 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort03.12.2010   kl. 15.00
KorttittelForskr. om godtgjørelse i finansinstitusjoner mv.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2010 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-5 tredje ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-18, § 2-19, § 2-20, § 2-21 og § 2-22 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-11 syvende ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 2010 nr. 1716, 21 des 2011 nr. 1467, 22 aug 2014 nr. 1094.

§ 1.Virkeområde og formål

Holdingselskaper i finanskonsern, banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, pensjonsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond skal ha en godtgjørelsesordning for hele foretaket som skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko, motvirke for høy risikotaking, og bidra til å unngå interessekonflikter.

Bestemmelsene i § 4 annet ledd får ikke anvendelse for forsikringsselskap, pensjonsforetak, holdingselskaper i forsikringskonsern og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Det samme gjelder for verdipapirforetak som:

a)kun har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr. 1 og/eller 5, og
b)ikke besitter kundemidler, og
c)ikke kan yte den tilknyttede tjenesten oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

og holdingselskap som kun eier slike verdipapirforetak.

0Endre ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Fastsettelse og gjennomgang av godtgjørelsesordning

Styret i foretak som nevnt i § 1 skal fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for hele foretaket og datterselskaper. Godtgjørelsesordningen skal inneholde særskilte regler for ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og for andre ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse, samt for andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver.

I forskriften her betyr uttrykket godtgjørelse det samme som «lønn og annen godtgjørelse» som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Foretaket må også påse at variabel godtgjørelse ikke utbetales gjennom eierandeler i tilknyttede selskaper (indre selskap), eller på annen måte som innebærer en omgåelse av foretakets regelverk for godtgjørelse.

Godtgjørelsesordning nevnt i første ledd skal være i samsvar med foretakets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser.

Foretaket skal minst én gang i året foreta en gjennomgang av praktiseringen av godtgjørelsesordningen. Foretaket skal utarbeide en skriftlig rapport om hver årlige gjennomgang. Rapporten skal gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner, jf. forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll. Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2011).
§ 3.Generelle krav til godtgjørelsesordninger

I ordningen skal det fastsettes hvilke grupper av ansatte som skal anses som ledende ansatte, som ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, samt som ansatte med kontrolloppgaver. Ved avgjørelsen av hvem som skal anses å ha vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering skal foretaket også vurdere å la reglene i § 4 gjelde for andre ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte og ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering.

Foretaket skal offentliggjøre informasjon om foretakets godtgjørelsesordning, herunder informasjon om hovedprinsippene for fastsettelse av godtgjørelse, kriterier for fastsettelse av eventuell variabel godtgjørelse, samt kvantitativ informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering, til andre ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse, samt til ansatte med kontrolloppgaver.

Foretak med flere enn 50 ansatte og foretak med forvaltningskapital over 5 mrd. kroner skal ha et eget godtgjørelsesutvalg oppnevnt av styret. Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret. Finanstilsynet kan tillate ett felles godtgjørelsesutvalg for foretak i samme konsern.

0Endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4.Godtgjørelse til ledende ansatte

For ledende ansatte skal sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse være balansert. Den faste delen av godtgjørelsen skal være tilstrekkelig høy til at foretaket kan unnlate å utbetale den variable delen av godtgjørelsen.

Den variable godtgjørelsen skal ikke utgjøre mer enn den faste godtgjørelsen, det vil si 100 prosent av den faste godtgjørelsen. Generalforsamlingen, eller tilsvarende organ, kan likevel beslutte at variabel godtgjørelse kan utgjøre inntil det dobbelte av den faste godtgjørelsen, det vil si 200 prosent av den faste godtgjørelsen, hvis følgende vilkår er oppfylt:

a)Styret i foretaket har gitt en begrunnet anbefaling av løsningen. Anbefalingen skal angi antall ansatte som vil omfattes og deres arbeidsområde, samt forventet effekt på kapitalkravet.
b)Generalforsamlingens beslutning er gitt med tilslutning fra minst to tredeler av de stemmene som er representert. Dersom mindre enn 50 prosent av eierne er representert i generalforsamlingen, kreves tilslutning fra 75 prosent av de stemmene som er representert.
c)Foretaket skal informere Finanstilsynet om generalforsamlingens beslutning. Styrets anbefaling til generalforsamlingen skal vedlegges.

For daglig leder samt medlemmene av ledergruppen som definert av foretaket i en bank skal det fastsettes at variabel godtgjørelse ikke kan utgjøre mer enn halvparten av den faste godtgjørelsen.

Garantert variabel godtgjørelse kan bare benyttes i særlige tilfelle ved nyansettelser, og begrenset til det første året.

Dersom variabel godtgjørelse benyttes, skal denne baseres på en kombinasjon av vurdering av vedkommende person, vedkommende forretningsenhet og foretaket som helhet. Ved måling av resultater skal risiko for foretaket og kostnader knyttet til behov for kapital og likviditet hensyntas. Grunnlag for variabel godtgjørelse knyttet til foretakets resultater skal være en periode på minst to år.

Minst halvparten av årlig variabel godtgjørelse skal gis i form av aksjer eller andre egenkapitalinstrumenter utstedt av foretaket eller et annet foretak i konsernet, eller i form av betinget kapital som avspeiler foretakets verdiutvikling, som ikke kan disponeres fritt av den enkelte tidligere enn jevnt fordelt over en periode på minst tre år. Perioden skal ta hensyn til foretakets underliggende forretningssyklus og risikoen i foretaket. Slik del av variabel godtgjørelse skal reduseres dersom enten resultatutviklingen i foretaket eller etterfølgende resultater tilsier dette.

Samlet variabel godtgjørelse skal ikke begrense institusjonens evne til å styrke den ansvarlige kapitalen.

Sluttvederlag ved opphør av arbeidsforhold skal tilpasses de resultater som er oppnådd over tid, og utformes slik at manglende resultater ikke blir belønnet.

Ledende ansatte skal ikke ha avtaler eller forsikringer som sikrer mot bortfall av prestasjonsbetinget godtgjørelse.

Ved beregningen av verdien på inntil 25 prosent av den variable godtgjørelsen etter annet og tredje ledd, kan Finanstilsynet tillate at foretaket anvender en neddiskonteringsfaktor som fastsettes av Finanstilsynet. Denne variable godtgjørelsen skal utbetales i instrumenter med løpetid på minst 5 år. Slik del av variabel godtgjørelse skal bare kunne disponeres fritt av den enkelte med en forholdsmessig andel fordelt over en periode på minst 5 år, og skal være underlagt de samme reguleringsbestemmelser som gjelder for variabel godtgjørelse som ikke kan disponeres fritt av den enkelte over en periode på minst tre år.

0Endret ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Godtgjørelse til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering

Bestemmelsene i § 4, med unntak av § 4 tredje ledd, gjelder tilsvarende for ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering.

0Endret ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Godtgjørelse til ansatte med kontrolloppgaver

Godtgjørelse til ansatte med kontrollansvar skal være uavhengig av resultatet i forretningsområdet som de kontrollerer.

Bestemmelsene i § 4, med unntak av § 4 tredje ledd, gjelder tilsvarende for ansatte med kontrolloppgaver.

0Endret ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7.Godtgjørelse til tillitsvalgte

Bestemmelsene i § 4, med unntak av § 4 tredje ledd og § 6 første ledd gjelder tilsvarende for tillitsvalgte.

0Endret ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1094 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8.Pålegg og sanksjoner

Finanstilsynet kan gi foretak som nevnt i § 1 pålegg om utforming, endring og reversering av godtgjørelsesordning. Finanstilsynet kan sette kvantitative grenser for foretakets omfang av variabel godtgjørelse i forhold til foretakets nettoresultat for å sikre kapitalgrunnlaget i foretaket.

Hvis et pålegg fra Finanstilsynet med hjemmel i denne forskriften ikke blir etterkommet, kan tilsynet fastsette at foretaket skal betale en daglig løpende mulkt til forholdet er rettet. Finanstilsynet kan fastsette pålegg om avståelse fra variabel godtgjørelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

Bonus opptjent i 2010 eller tidligere som utbetales i 2011 omfattes ikke av forskriften. Bonus opptjent i 2010 eller tidligere som ikke er utbetalt i løpet av 2011, må tilpasses reglene i forskriften.