Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard

DatoFOR-2010-12-02-1518
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2010 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endretFOR-2013-12-20-1670 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2003-06-27-57-§5
Kunngjort07.12.2010   kl. 14.05
KorttittelForskrift om blåkveitefisket ved Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 2. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1670.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for fiske i Svalbards territorialfarvann med norske og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy.

§ 2.Generelt forbud

Det er forbudt å fiske blåkveite med mindre annet er uttrykkelig fastsatt.

§ 3.Kvoter

Norske og russiske fartøy som har adgang til å fiske blåkveite i Norges økonomiske sone kan fiske blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard innenfor rammen av de fastsatte kvoter av blåkveite, og dette fisket skal komme til fradrag i disse kvotene.

§ 4.Bifangst

Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.

§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket etter blåkveite i territorialfarvannet ved Svalbard i henhold til denne forskrift når de fastsatte kvotene er beregnet å ville bli oppfisket.

§ 6.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2013 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes etter lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 64 og § 65. Forsøk og medvirkning straffes på samme måte.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 6).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.

0Endret ved forskrift 20 des 2013 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 7).